PROGRAM DE PROTECȚIE ȘI GESTIUNE din 8 decembrie 2010pentru monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2011  Notă
  *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 8 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2011.
  CuprinsCapitolul I - Obiective generale ale Programului de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCOCapitolul II - Descrierea și înțelegerea semnificației valorii universale a monumentelor istorice înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCOCapitolul III - Evaluarea măsurilor de protecție și gestiune a monumentelor înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCOCapitolul IV - Sistemul de management al monumentelorCapitolul V - Monitorizarea Programului de protecție și gestiune a monumentelor înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO  +  Capitolul I Obiective generale ale Programului de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO  +  Articolul 1Programul de protecție și gestiune reprezintă cadrul general pentru toate monumentele din România înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, denumite în continuare monumente, acesta urmând să fie adaptat la situația specifică fiecărui monument și detaliat pentru fiecare parte componentă a acestora.  +  Articolul 2Obiectivele generale ale Programului de gestiune și protecție a monumentelor istorice sunt:a) creșterea participării comunităților locale la păstrarea valorilor universale a monumentelor, prin implementarea planurilor anuale de gestiune și protecție, precum și a acțiunilor prevăzute de acestea la nivel local, național și internațional;b) îmbunătățirea accesului publicului, precum și încurajarea populației și a comunităților, prin implicarea autorităților locale, în vederea conștientizării și înțelegerii importanței și valorii universale a monumentelor;c) responsabilizarea autorităților cu atribuții în domeniu, prin implicarea autorităților județene și locale în administrarea, păstrarea, revitalizarea socială și economică a monumentelor prin promovarea și susținerea unor politici cu efecte durabile și adecvate în plan local.  +  Capitolul II Descrierea și înțelegerea semnificației valorii universale a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO  +  Articolul 3Descrierea în vederea înțelegerii semnificației valorii universale a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO cuprinde următoarele elemente:a) codul UNESCO și codul din Lista monumentelor istorice;b) localizarea - informații legate de topografie și coordonatele geografice;c) proprietarul/administratorul/titularul altor drepturi reale;d) descrierea monumentelor;e) inventarierea și documentarea tuturor componentelor monumentelor, la standarde internaționale, potrivit ghidului operațional UNESCO;f) realizarea cadastrului, stabilirea și reactualizarea zonelor de protecție și a zonelor protejate;g) argumentarea criteriilor pentru care monumentul respectiv a fost înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO și explicitarea semnificației valorii universale a monumentului;h) informații culturale, arheologice, antropologice, etnografice, istorice, de istoria a artei, arhitecturale, tehnologice, științifice;i) informații legate de mediu - climă, geologie, hidrologie, seismologie etc.;j) elemente valoroase ale peisajului natural.  +  Capitolul III Evaluarea măsurilor de protecție și gestiune a monumentelor înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO  +  Articolul 4Evaluarea măsurilor de protecție și gestiune a monumentelor înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO se va realiza prin:a) evaluarea măsurilor administrative și de întreținere a monumentului prin acțiuni de pază, protecție, semnalizare;b) stabilirea zonei de protecție și/sau eventuala ei reactualizare și a unui regulament de urbanism, care va conține stabilirea condițiilor de intervenție asupra monumentelor;c) verificarea de către reprezentanții direcției județene de cultură și patrimoniu național și de coordonatorii pentru fiecare monument a legalității avizelor și autorizațiilor eliberate pentru orice fel de intervenții asupra acestor monumente;d) verificarea legalității intervențiilor asupra monumentului și a construcțiilor din zona de protecție a acestuia.  +  Articolul 5Evaluarea stării de conservare a monumentelor și identificarea problemelor cu care acestea se confruntă se realizează prin:a) identificarea unor factori de risc care au afectat obiectivul în trecut;b) evaluarea stării de conservare a clădirilor, construcțiilor și a altor componente ale monumentului;c) descrierea calitativă și cantitativă a lucrărilor de restaurare, consolidare și reabilitare efectuate;d) evaluarea priorităților pe termen scurt și mediu;e) evaluarea acțiunii factorilor de risc natural*1) sau economic, social, dezvoltare urbanistică, intervenții inadecvate; Notă
  *1) Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a V-a - Zone de risc natural identifică zone de risc natural. Riscurile luate în considerare pentru a defini ariile de risc natural sunt seismul, alunecările de teren, inundațiile.
  f) analizarea modului de întreținere a monumentelor de către proprietari;g) existența unor disfuncții administrative și financiare;h) evaluarea stării de conservare a peisajului cultural.
   +  Articolul 6Evaluarea accesului publicului la monumentele înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO și a problemelor turismului cultural se va realiza prin:a) analizarea infrastructurii care permite accesul publicului la monumentele UNESCO - existența unei autostrăzi, a unui drum național, județean sau comunal;b) analiza existenței posibilităților de parcare, cazare, pază, precum și a altor facilități;c) existența muzeelor de sit, a punctelor de informare, a panourilor de semnalizare, precum și a traducerii informațiilor în limbi străine.  +  Articolul 7Evaluarea vulnerabilităților existente pentru monumentele înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO se realizează prin:a) identificarea cauzelor vulnerabilităților;b) evaluarea riscurilor și impactului vulnerabilităților asupra monumentelor;c) identificarea factorilor naturali și umani care pot constitui cauze de vulnerabilitate și care amenință integritatea și autenticitatea monumentelor;d) crearea unui program pentru identificarea, diminuarea și eliminarea vulnerabilităților care să conțină prioritățile anuale de intervenție în scopul eliminării riscurilor naturale, umane etc.
   +  Capitolul IV Sistemul de management al monumentelor  +  Articolul 8(1) Gestionarea monumentelor se va realiza prin implementarea unui sistem de management care va avea drept obiectiv principal protecția monumentelor în integritatea și totalitatea lor, în concordanță cu legislația României și cu ghidul operațional UNESCO.(2) Sistemul de management se va baza pe:a) adoptarea unui protocol încheiat între autoritățile publice locale, județene, centrale, comunitatea locală, cu precizarea responsabilităților fiecărei părți;b) adoptarea unui plan de acțiuni care să cuprindă acțiunile, instituțiile responsabile, obligațiile, termenele de realizare și fondurile alocate.  +  Articolul 9(1) Pentru fiecare monument înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO va fi numit un coordonator al monumentului de către consiliul județean în a cărui rază teritorială se află monumentul.(2) Coordonatorul monumentului asigură managementul monumentului istoric și este răspunzător pentru aplicarea tuturor măsurilor necesare asigurării protecției acestuia. (la 14-11-2011, Articolul 9 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.102 din 2 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 14 noiembrie 2011 )  +  Articolul 10(1) Pentru fiecare monument înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO se va constitui un comitet de organizare UNESCO (COU), prin hotărâre a consiliului județean, din care vor face parte:a) coordonatorul monumentului, numit potrivit art. 9 alin. (1);b) un reprezentant al deținătorului monumentului istoric;c) un reprezentant al inspectoratului județean pentru situații de urgență;d) un reprezentant al inspectoratului județean de poliție;e) un reprezentant al comunității locale;f) un reprezentant al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național;g) un reprezentant al direcției județene de cultură și patrimoniu național;h) un responsabil științific, desemnat de Institutul Național al Patrimoniului, care asigură coordonarea metodologică a activității de protejare a monumentului istoric;i) un reprezentant al consiliului județean. (la 14-11-2011, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.102 din 2 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 14 noiembrie 2011 ) (2) COU are următoarele atribuții principale:a) elaborarea unei strategii de întreținere a monumentelor și de prevenire a posibililor factori de amenințare a integrității acestora;b) elaborarea planului de protecție, a planului de conservare, a planului de întreținere, precum și a planului de reabilitare, promovare și punere în valoare a monumentului;c) raportarea periodică a stării de conservare a monumentelor, a problemelor generale sau specifice constatate în urma inspecțiilor de monitorizare;d) organizarea unor dezbateri publice prin care să se atragă atenția asupra importanței păstrării în bune condiții a monumentului și a măsurilor avute în vedere pentru îmbunătățirea stării lui de conservare, a promovării și a punerii sale în valoare.  +  Articolul 11Planul de protecție cuprinde măsurile necesare pentru protejarea monumentelor:a) asigurarea pazei permanente a monumentelor de către Ministerul Administrației și Internelor, cu sprijinul autorităților județene și locale pe raza cărora se află monumentul;b) realizarea de inspecții de monitorizare periodice de către Comitetul de organizare UNESCO cu privire la lucrările de întreținere a monumentului de cel puțin două ori pe an;c) monitorizarea îndeplinirii de către autoritățile locale a obligației de a semnala și sancționa, după caz, acele planuri, investiții, proiecte imobiliare care aduc atingere monumentelor și a zonelor de protecție.  +  Articolul 12(1) Planul de conservare cuprinde măsurile necesare pentru asigurarea păstrării autenticității monumentului și a integrității resurselor culturale din zona de protecție a acestuia prin:a) realizarea de lucrări de întreținere;b) realizarea de lucrări de reparații, consolidare și restaurare totală sau parțială;c) realizarea de lucrări de protecție.(2) Toate intervențiile asupra monumentelor vor fi făcute numai în condițiile existenței:a) unei analize a condițiilor de realizare a intervenției, pe baza analizei proceselor de planificare și dezvoltare urbană și a oportunităților și a riscurilor în vederea garantării unei dezvoltări urbanistice echilibrate care să asigure integrarea, valorificarea și dezvoltarea durabilă;b) unor studii istorice și urbanistice amănunțite, conținând examinarea întregului ansamblu al contextului spațial și a asigurării echilibrului dintre nou și vechi pe baza respectării autenticității și integrității structurilor și monumentelor istorice pornind de la o bună cunoaștere a istoriei locului.  +  Articolul 13(1) Planul de întreținere cuprinde măsurile necesare pentru asigurarea integrității monumentelor și se elaborează de către specialiștii din COU, precum și alți specialiști, pe baza concluziilor inspecțiilor de monitorizare efectuate la aceste monumente.(2) Planul de întreținere vizează:a) indicarea tuturor posibilelor surse de amenințare la adresa monumentelor;b) planificarea și programarea tuturor studiilor de cercetare și de fezabilitate necesare (planuri, proiecte, studii istorice), precum și a dezbaterilor publice*2), în scopul aducerii la cunoștința comunităților locale a acestor acțiuni; Notă
  *2) Trebuie exploatată oportunitatea de înțelegere a valorii universale a monumentului din punctul de vedere al comunității locale, din punct de vedere social, educațional, social, estetic. Explicarea poate ajuta la înțelegerea mai bună a tot ceea ce se dorește să se obțină și să se îmbunătățească atunci când este vorba de conservarea monumentului.
  c) planificarea și programarea lucrărilor de conservare și restaurare ținând cont de implicațiile sociale și economice, de problemele legate de regimul juridic, numărul mare de vizitatori și de nevoia unui mai bun acces al publicului larg;d) stabilirea unui program minimal al lucrărilor de întreținere;e) aplicarea principiilor conservării integrate prin concilierea obiectivelor conservării monumentelor istorice cu cele ale politicii de urbanism;f) planificarea monitorizării lucrărilor de conservare - restaurare pentru fiecare obiectiv în parte, conform anexei B din Hotărârea Guvernului nr. 493/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și a Metodologiei privind elaborarea și conținutul-cadru al planurilor de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial.
  (3) Planul de întreținere va avea în vedere următorii factori:a) creșterea demografică;b) creșterea factorilor de poluare, de poluare fonică și atmosferică;c) dezvoltarea urbană;d) păstrarea autenticității materialelor și a tehnicilor de construcție;e) respectarea autenticității arhitecturii, a mesajului artistic și funcțional, a aspectului comemorativ, punându-se accentul în centrele istorice pe păstrarea întregului context istoric și a tratării centrului istoric în ansamblu;f) păstrarea resurselor culturale în situ, menținerea relației dintre sit și zona înconjurătoare prin planificare teritorială controlată și conservare integrată.
   +  Articolul 14(1) Planul de reabilitare, promovare și punere în valoare a monumentelor are în vedere integrarea acestora în mediul urban, prin implementarea unor programe de reabilitare, cu sprijinul autorităților locale și vizează:a) elaborarea anuală a necesarului de fonduri pentru finanțarea lucrărilor de conservare, consolidare și restaurare a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, prin Planul Național de Restaurare al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în acord cu prioritățile determinate de starea de conservare a acestora;b) elaborarea anuală a necesarului de fonduri de la bugetele locale pentru finanțarea pazei și prevenirii acțiunilor ilegale, a lucrărilor de reparații și a celor de întreținere curentă, a lucrărilor necesare pentru punerea în valoare și a organizării de evenimente culturale și științifice despre monumentele înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO;c) organizarea de acțiuni pentru încurajarea turismului național și internațional prin proiecte propuse de către COU și agreate de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau realizate de alte ministere ori instituții interesate.(2) Pentru realizarea planului de reabilitare, promovare și punere în valoare a monumentelor înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO pot fi utilizate fonduri ce rezultă din:a) încheierea de parteneriate public-privat, în condițiile legii, prin atragerea persoanelor juridice de drept privat în promovarea imaginii monumentelor din România înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO;b) obținerea de venituri, potrivit legii (taxe de vizitare, taxe de timbru etc.);c) finanțarea externă prin elaborarea unor programe europene și internaționale pentru punerea în valoare a monumentelor înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO de către părțile interesate.
   +  Capitolul V Monitorizarea Programului de gestiune și protecție a monumentelor înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO  +  Articolul 15Analizarea progreselor realizate prin punerea în aplicare a Programului de gestiune și protecție a monumentelor înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO se realizează pe baza unor indicatori de monitorizare.  +  Articolul 16Pentru evaluarea stării de conservare se au în vedere următorii indicatori de monitorizare:a) numărul de obiective care aparțin monumentului înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO, supuse riscurilor;b) numărul și rezultatele inventarierii monumentelor istorice;c) condițiile îndeplinite de conservare a monumentului înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO;d) numărul și dimensiunea impactului activităților de planificare urbanistică și pentru controlul asupra dezvoltării urbanistice în zona de protecție a monumentului.  +  Articolul 17Pentru evaluarea măsurilor de promovare și punerea în valoare a monumentelor se consideră următorii indicatori de monitorizare:a) numărul de proiecte naționale - expoziții, materiale publicitare și alte produse culturale prin care se promovează monumentul înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO, realizate anual;b) numărul de proiecte internaționale prin care este valorificată imaginea monumentul înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO;c) numărul de proiecte naționale și internaționale puse în aplicare anual/multianual în legătură cu monumentul înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO;d) numărul proiectelor aflate în derulare;e) parteneriatele încheiate cu alte ministere în vederea stabilirii unor programe comune pentru integrarea acestor monumente în trasee culturale tematice naționale sau internaționale.  +  Articolul 18Pentru evaluarea impactului turistic se au în vedere următorii indicatori de monitorizare:a) numărul de vizitatori anual;b) numărul muzeelor de sit;c) numărul de evenimente organizate în monumentele înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO;d) numărul vizitelor educaționale;e) numărul de acțiuni și evenimente culturale care implică comunitatea locală.  +  Articolul 19Anual se va realiza o evaluare cu privire la implementarea Programului de protecție și gestiune a monumentelor înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, care va sta la baza revizuirii sau modificării obiectivelor, după caz.----