REGULAMENT din 29 martie 2007 privind organizarea și desfășurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiași instanțe ori aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 16 aprilie 2007  Notă
  *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 181 din 29 martie 2007, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 16 aprilie 2007.
  Notă
  **) Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 830 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 2 decembrie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul regulament reglementează organizarea și desfășurarea examenului pentru definitivare în funcție, precum și concursului sau examenului de promovare a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, potrivit dispozițiilor art. 42-44 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Definitivarea în funcție a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, încadrat în funcția de debutant după terminarea studiilor, se face pe bază de examen.  +  Articolul 3(1) Promovarea în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor în grade sau trepte profesionale superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, se face prin examen.(2) Promovarea în funcții de execuție la instanțe sau parchete superioare se face numai prin concurs organizat la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, curților de apel și parchetelor de pe lângă curțile de apel. (la 08-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 820 din 11 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 08 august 2018 )  +  Capitolul IICondiții pentru înscrierea la examenul ori la concursul pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare----------Titlul capitolului II a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 830 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 2 decembrie 2011.  +  Secţiunea 1 Condiții pentru înscrierea la examenul pentru definitivare în funcție  +  Articolul 4Poate participa la examenul pentru definitivare în funcție personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, încadrat pentru prima dată după terminarea studiilor în funcția de debutant, la sfârșitul perioadei de 6 luni de la data încadrării.  +  Articolul 5Data examenului pentru definitivare în funcție se afișează cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului de 6 luni, prin afișare la sediul instanțelor sau parchetelor care organizează examenul.  +  Articolul 6(1) Tematica pentru examen va cuprinde subiecte din legislația care reglementează statutul personalului auxiliar de specialitate, regulamentele de ordine interioară ale instanțelor sau parchetelor de pe lângă acestea, precum și noțiuni generale de procedură penală și/sau de procedură civilă.(2) Tematica se stabilește anual de colegiul de conducere al instanței sau parchetului care organizează examenul.  +  Articolul 7(1) În cazul examenului pentru definitivare în funcție a grefierilor informaticieni, tematica pentru examen cuprinde subiecte prin care să se asigure verificarea cunoștințelor în domeniul informatic.(2) Tematica se stabilește potrivit art. 6 alin. (2), la propunerea grefierului informatician-șef al compartimentului informatic al instanței sau parchetului care organizează examenul.  +  Secţiunea a 2-a Condiții pentru înscrierea la examenul pentru promovarea în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet----------Titlul secțiunii a 2-a, Capitolul II a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 830 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 2 decembrie 2011.  +  Articolul 8Poate participa la examenul pentru promovarea în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiași instanțe ori aceluiași parchet personalul auxiliar de specialitate care îndeplinește următoarele condiții:a) are vechimea minimă prevăzută de lege pentru gradul sau treapta în care urmează să fie promovat;b) are calificativul "foarte bine" în ultimii 3 ani;c) nu a fost sancționat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.  +  Articolul 8^1Poate participa la examenul pentru promovarea din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, personalul auxiliar de specialitate care a absolvit studii superioare juridice.----------Art. 8^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 142 din 1 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 20 martie 2012.  +  Articolul 8^2Examenul pentru promovarea din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, se organizează anual, în măsura în care există solicitări în acest sens ale personalului auxiliar de specialitate încadrat care a absolvit studii superioare juridice.----------Art. 8^2 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 994 din 23 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 6 noiembrie 2012.  +  Articolul 9Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 și 8^1 se constată printr-un raport întocmit de compartimentul de specialitate al instanței sau parchetului unde candidatul își desfășoară activitatea.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 50 din 23 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 8 februarie 2013.  +  Articolul 10Dispozițiile art. 6 și 7 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 10^1(1) Dispozițiile art. 8^1-10 se aplică în mod corespunzător și în cazul examenului pentru promovarea din funcția de grefier statistician cu studii medii în cea de grefier statistician cu studii superioare, din funcția de grefier documentarist cu studii medii în cea de grefier documentarist cu studii superioare, din funcția de grefier arhivar cu studii medii în cea de grefier arhivar cu studii superioare și din funcția de grefier registrator cu studii medii în cea de grefier registrator cu studii superioare.(2) Poate participa la examenul pentru promovarea din funcția de grefier statistician cu studii medii în cea de grefier statistician cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, personalul auxiliar de specialitate care a absolvit studii superioare economice sau studii superioare juridice.(3) Poate participa la examenul pentru promovarea din funcția de grefier documentarist cu studii medii în cea de grefier documentarist cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, personalul auxiliar de specialitate care a absolvit studii superioare juridice, studii superioare de administrație publică sau filologice.(4) Poate participa la examenul pentru promovarea din funcția de grefier arhivar cu studii medii în cea de grefier arhivar cu studii superioare și din funcția de grefier registrator cu studii medii în cea de grefier registrator cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, personalul auxiliar de specialitate care a absolvit studii superioare juridice, studii superioare de administrație publică sau studii de licență în arhivistică. (la 08-08-2018, Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 820 din 11 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 08 august 2018 )  +  Secţiunea a 3-a Condiții pentru înscrierea la concursul pentru promovarea în funcții de execuție la instanțe sau parchete superioare  +  Articolul 11Poate participa la concursul pentru promovarea în funcții de execuție la instanțe sau parchete superioare personalul auxiliar de specialitate care îndeplinește următoarele condiții:a) are o vechime de cel puțin 3 ani în funcția în care este încadrat;-------------Litera a) a art. 11 a fost modificată de art. I din HOTĂRÂREA nr. 635 din 2 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 11 mai 2009.b) are calificativul "foarte bine" în ultimii 3 ani;c) nu a fost sancționat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.  +  Articolul 12Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 11 se constată printr-un raport întocmit de compartimentul de specialitate al instanței sau parchetului unde candidatul își desfășoară activitatea.  +  Articolul 13Dispozițiile art. 6 și 7 se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul IIIOrganizarea și desfășurarea examenului pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare----------Titlul capitolului al 3-lea a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 830 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 2 decembrie 2011.  +  Secţiunea 1 Organizarea și desfășurarea examenului pentru definitivare în funcție  +  Articolul 14(1) Comisia de examen pentru definitivare în funcție este alcătuită din președinte și 2 membri numiți de colegiul de conducere al instanței sau parchetului unde candidații își desfășoară activitatea.(2) Din comisia de examen face parte și un reprezentant al personalului auxiliar de specialitate.(3) În cazul examenului pentru definitivarea în funcție a grefierilor informaticieni, reprezentantul personalului auxiliar de specialitate este grefierul informatician-șef al compartimentului informatic al instanței sau parchetului, iar în cazul inexistenței ori vacanței postului de grefier informatician-șef, un grefier informatician cu experiență desemnat de colegiul de conducere al instanței sau parchetului.  +  Articolul 15(1) În ziua desfășurării examenului, comisia de examen elaborează subiectele și baremele de corectare pe baza tematicii aprobate.(2) Locul desfășurării examenului, timpul afectat elaborării lucrării, precum și modalitatea de securizare a lucrărilor sunt stabilite de comisia de examen.(3) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din examen. În acest caz, lucrarea se anulează cu mențiunea "fraudă" și se încheie un proces-verbal în acest sens, iar candidatul va fi declarat respins.(4) La sfârșitul susținerii probei se afișează baremul de corectare.  +  Articolul 16Examenul de definitivare pentru personalul auxiliar de specialitate debutant constă într-o probă scrisă cu caracter preponderent practic.  +  Articolul 17Comisia de examen apreciază lucrările cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordă în situația în care punctajul obținut este mai mic sau egal cu această notă. Sunt definitivați în funcție candidații care au obținut cel puțin nota 6.  +  Articolul 18Candidații pot depune contestații în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor la președintele instanței sau la conducătorul parchetului unde aceștia își desfășoară activitatea.  +  Articolul 19(1) Rezolvarea contestațiilor se face de o comisie desemnată de colegiul de conducere al instanței sau parchetului care a organizat examenul, în termen de 3 zile de la data limită de depunere a contestațiilor, având aceeași componență numerică cu cea a comisiei de examen.(2) Membrii comisiei de examen nu pot face parte din comisia pentru soluționarea contestațiilor.(3) Hotărârea comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă.  +  Articolul 20(1) În cazul nepromovării examenului pentru definitivare în funcție, perioada în care personalul auxiliar de specialitate are calitatea de debutant poate fi prelungită cu încă 6 luni.(2) Nepromovarea pentru a doua oară a examenului pentru definitivare în funcție atrage eliberarea din funcție pentru incapacitate profesională.(3) În cazul neprezentării la examenul pentru definitivare în funcție din motive neimputabile, candidatul poate participa la următoarea sesiune organizată de către instanța sau parchetul în care își desfășoară activitatea.  +  Articolul 20^1(1) Dispozițiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător și pentru examenul pentru definitivare în funcție a tehnicienilor criminaliști din cadrul parchetelor. Tematica pentru examen cuprinde și subiecte prin care să se asigure verificarea cunoștințelor din domeniul de specialitate al criminalisticii.(2) În cazul examenului pentru definitivare în funcție a tehnicienilor criminaliști din cadrul parchetelor, reprezentantul personalului auxiliar de specialitate în comisia de examen este tehnicianul criminalist definitiv al parchetului unde se organizează concursul, iar în cazul inexistenței unui alt post de tehnician criminalist ori al vacanței postului, un tehnician criminalist de la un parchet de același grad ori de la parchetul ierarhic superior sau un expert criminalist din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice.----------Art. 20^1 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.264 din 24 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea și desfășurarea examenului pentru promovarea în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet----------Titlul secțiunii a 2-a, capitolul al 3-lea a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 830 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 2 decembrie 2011.  +  Articolul 21Data organizării examenului de promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori a examenului pentru promovarea din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, precum și tematica stabilită potrivit art. 6 se comunică de către curțile de apel și parchetele de pe lângă curțile de apel instanțelor și parchetelor din circumscripția acestora, cu cel puțin 30 de zile înainte, și se aduc la cunoștință prin afișare.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 830 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 2 decembrie 2011.  +  Articolul 22(1) În termen de 15 zile de la comunicarea datei examenului, cei interesați pot depune cereri la președintele instanței sau la conducătorul parchetului unde aceștia își desfășoară activitatea.(2) Cererile împreună cu raportul prevăzut de art. 9 vor fi înaintate, după caz, la curtea de apel sau la parchetul de pe lângă aceasta, cu cel puțin 10 zile înaintea datei susținerii examenului.  +  Articolul 23Dispozițiile art. 21 și 22 privind stabilirea și anunțarea datei examenului și a termenului de depunere a cererilor se aplică în mod corespunzător și în cazul organizării examenului de promovare în grade sau trepte profesionale superioare, precum și în cazul examenului pentru promovarea din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. (la 08-08-2018, Articolul 23 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 820 din 11 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 08 august 2018 )  +  Articolul 24(1) Examenul constă în susținerea unei lucrări scrise și a unei probe practice.(2) Tematica stabilită de colegiul de conducere al instanței sau parchetului va cuprinde legislația care reglementează statutul personalului auxiliar de specialitate, regulamentele de ordine interioară ale instanțelor sau parchetelor, precum și noțiuni din procedura penală și/sau procedura civilă, iar proba practică constă în verificarea cunoștințelor de operare pe calculator.(3) În cazul examenului de promovare a grefierilor informaticieni, tematica este propusă de grefierul informatician-șef al compartimentului informatic al instanței sau parchetului, cu avizul Direcției de exploatare a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Justiției, respectiv al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În cazul inexistenței sau vacanței postului de grefier informatician-șef, precum și în cazul în care grefierul informatician-șef susține examenul de promovare, tematica este propusă de un grefier informatician desemnat de colegiul de conducere al instanței sau parchetului și va fi avizată de Direcția de exploatare a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Justiției, respectiv de compartimentul informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(4) Pentru promovarea în funcție a grefierilor informaticieni din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism tematica se stabilește de colegiul de conducere al instanței sau parchetului care organizează examenul, la propunerea reprezentanților compartimentului informatic din cadrul acestora. (la 08-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 24 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 820 din 11 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 08 august 2018 )  +  Articolul 25(1) Comisia de examen este numită de colegiul de conducere al instanței sau parchetului care organizează examenul și este formată din 3 membri, dintre care unul este judecător sau, după caz, procuror, care îndeplinește funcția de președinte al comisiei și doi sunt reprezentanți ai personalului auxiliar de specialitate.(2) În cazul examenului pentru promovarea în funcție a grefierilor informaticieni, reprezentantul personalului auxiliar de specialitate este grefierul informatician-șef al compartimentului informatic al instanței sau parchetului unde se organizează examenul, iar în cazul inexistenței sau vacanței postului de grefier informatician-șef, un grefier informatician cu experiență desemnat de colegiul de conducere al instanței sau parchetului, cu avizul Direcției de exploatare a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Justiției, respectiv al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după caz.(3) Pentru promovarea în funcție a grefierilor informaticieni din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, desemnarea grefierului informatician, membru al comisiei de examen, se face fără avizul prevăzut la alin. (2). (la 08-08-2018, Alineatul (3) din Articolul 25 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 820 din 11 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 08 august 2018 )  +  Articolul 26(1) Cu 10 zile înaintea datei examenului comisia de examen va verifica îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la examen și va afișa lista candidaților admiși să susțină examenul și a celor respinși, la sediul instanței sau parchetului care organizează examenul. Candidații respinși pot face contestație în termen de 48 de ore de la data afișării listei.(2) Contestația se soluționează, în termen de 3 zile, de comisia prevăzută la art. 29 alin. (1).(3) Modul de soluționare a contestației se comunică prin afișare la sediul instanței sau parchetului care organizează examenul, cel mai târziu cu o zi înainte de data desfășurării examenului.------------Art. 26 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 50 din 23 ianuarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 8 februarie 2013.  +  Articolul 27(1) În ziua desfășurării examenului, comisia de examen elaborează subiectele și baremele de corectare pentru proba scrisă, pe baza tematicii aprobate.(2) Locul desfășurării examenului, timpul afectat elaborării lucrării, precum și modalitatea de securizare a lucrărilor sunt stabilite de comisia de examen.(3) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din examen. În acest caz, lucrarea se anulează cu mențiunea "fraudă" și se încheie un proces-verbal în acest sens, iar candidatul va fi declarat respins.(4) La sfârșitul susținerii probei scrise se afișează baremul de corectare.  +  Articolul 28(1) Comisia de examen va aprecia atât proba scrisă, cât și proba practică cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordă în situația în care punctajul obținut este mai mic sau egal cu această notă. Media finală este media aritmetică a notelor obținute la cele două probe.(1^1) Sunt declarați admiși, în limita posturilor scoase la concurs, candidații care au obținut cel puțin media finală 7 și nu mai puțin de 5 la fiecare dintre cele două probe de concurs menționate la art. 24.----------Alin. (1^1) al art. 28 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 142 din 1 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 20 martie 2012.(1^2) La medii egale, sunt declarați admiși candidații care au obținut nota mai mare la proba scrisă.----------Alin. (1^2) al art. 28 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 142 din 1 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 20 martie 2012.(2) Comisia de examen întocmește tabelul de clasificare a candidaților care se afișează la sediul instanței sau al parchetului care a organizat examenul.  +  Articolul 29(1) În termen de 48 de ore de la afișarea rezultatului examenului se pot face contestații, care vor fi soluționate de o comisie formată din 3 judecători sau, după caz, procurori, desemnați de colegiul de conducere al instanței sau al parchetului care a organizat examenul, care nu fac parte din comisia de examen.(2) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora.(3) Hotărârea comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă.  +  Articolul 29^1Dispozițiile art. 21-29 se aplică în mod corespunzător și în cazul examenului pentru promovarea din funcția de grefier statistician cu studii medii în cea de grefier statistician cu studii superioare, din funcția de grefier documentarist cu studii medii în cea de grefier documentarist cu studii superioare, din funcția de grefier arhivar cu studii medii în cea de grefier arhivar cu studii superioare și din funcția de grefier registrator cu studii medii în cea de grefier registrator cu studii superioare. (la 08-08-2018, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 820 din 11 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 08 august 2018 )  +  Secţiunea a 3-a Organizarea și desfășurarea concursului de promovare la instanțe sau la parchete superioare  +  Articolul 30Data organizării concursului de promovare la Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și la celelalte instanțe sau parchete superioare, precum și tematica concursului stabilită potrivit art. 24 alin. (2)-(4) se comunică de către curțile de apel și parchetele de pe lângă acestea instanțelor și parchetelor din circumscripția lor, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. (la 08-08-2018, Articolul 30 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 820 din 11 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 08 august 2018 )  +  Articolul 31Concursul pentru promovarea în funcții de execuție la instanțe și parchete superioare constă într-o probă scrisă și una practică din tematica anunțată.  +  Articolul 32(1) Comisia de concurs este numită de colegiul de conducere al instanței sau parchetului care organizează concursul și este formată din trei judecători sau procurori, din care unul este membru al colegiului de conducere.(2) În cazul concursului de promovare a grefierilor informaticieni, comisia de concurs este formată dintr-un membru al colegiului de conducere, grefierul informatician-șef al compartimentului informatic al instanței sau parchetului unde se organizează concursul, precum și un grefier informatician cu experiență din cadrul aceluiași compartiment informatic, desemnat de colegiul de conducere al instanței sau parchetului, cu avizul Direcției de exploatare a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Justiției, respectiv al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(3) În cazul inexistenței sau vacanței postului de grefier informatician-șef, colegiul de conducere al instanței sau parchetului va desemna 2 grefieri informaticieni cu experiență care vor face parte din comisia de concurs sau va decide ca în componența acesteia să fie incluși specialiști în domeniul informatic din afara instanței sau parchetului. Desemnarea grefierilor informaticieni, respectiv a specialiștilor membri ai comisiei de concurs, se va face cu avizul prevăzut la alin. (2).(4) Pentru promovarea în funcție a grefierilor informaticieni în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție sau Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, desemnarea grefierilor informaticieni sau a specialiștilor, membri ai comisiei de concurs, se face fără avizul prevăzut la alin. (2). (la 08-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 32 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 820 din 11 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 08 august 2018 )  +  Articolul 33(1) Cu 10 zile înaintea datei concursului, comisia de concurs va verifica îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs și va afișa lista candidaților admiși și a celor respinși la sediul instanței sau parchetului care organizează concursul.(2) Candidații respinși pot face contestație în termen de 48 de ore de la data afișării listei. Contestația se soluționează de o comisie formată din 3 judecători sau, după caz, procurori, numiți de către colegiul de conducere, care nu vor fi aceiași cu membrii comisiei de concurs, în termen de 3 zile.(3) Modul de soluționare a contestației se comunică prin afișare la sediul instanței sau parchetului care organizează concursul, cel mai târziu cu o zi înainte de data desfășurării concursului.  +  Articolul 34(1) Comisia de concurs va elabora subiectele și baremele de corectare în ziua desfășurării concursului.(2) Subiectele vor fi păstrate în plic sigilat până la ora începerii concursului.(3) Locul și ora desfășurării concursului vor fi stabilite de către comisia de concurs.(4) La ora stabilită pentru concurs, plicul cu subiecte va fi adus în sală și va fi desfăcut de către un candidat, după verificarea integrității plicului.(5) Candidații care nu au fost prezenți la deschiderea plicului pierd dreptul de a participa la concurs.(6) În caz de fraudă, pe lucrare se va face mențiunea "fraudă", se va încheia proces-verbal în acest sens, iar candidatul va fi declarat respins.(7) La predarea lucrărilor, colțul cu numele candidatului va fi sigilat și ștampilat în prezența acestuia, iar candidatul va semna într-un tabel, cu menționarea numărului paginilor scrise.(8) La sfârșitul susținerii probei scrise se va afișa baremul de corectare.(9) Proba practică se susține în aceeași zi cu proba scrisă, iar rezultatele vor fi afișate la sfârșitul examinării tuturor candidaților.  +  Articolul 35(1) Comisia de concurs va aprecia atât proba scrisă, cât și proba practică cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordă în situația în care punctajul obținut este mai mic sau egal cu această notă.(2) Rezultatele obținute la probele de concurs se afișează la sediile instanțelor și parchetelor organizatoare, în termen de 3 zile de la susținerea probelor.  +  Articolul 36(1) În termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, candidații nemulțumiți de nota obținută la proba scrisă pot face contestație, care se depune la instanța sau parchetul care a organizat concursul.(2) Notele obținute la proba practică nu pot fi contestate.  +  Articolul 37(1) Contestațiile se soluționează de comisia prevăzută la art. 33 alin. (2), în termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora.(2) Hotărârea comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă.  +  Articolul 38(1) În termen de 5 zile de la data expirării termenului de soluționare a contestațiilor, comisia de concurs stabilește media finală obținută de candidați, care este media aritmetică a notelor obținute la cele două probe și întocmește tabelul de clasificare a candidaților, pe care îl afișează la sediul instanțelor și parchetelor organizatoare.(2) Sunt declarați admiși, în limita posturilor scoase la concurs, candidații care au obținut cel puțin media 7, fără ca la vreuna dintre probe să fi obținut o notă mai mică de 5 și care nu au fost sancționați disciplinar până la data publicării rezultatelor.--------Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 28 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 27 decembrie 2012.(3) La medii egale au prioritate, în următoarea ordine: candidații care au obținut nota cea mai mare la proba scrisă, candidații care au vechimea cea mai mare în funcția în care sunt încadrați, care au vechimea cea mai mare la instanța/parchetul la care funcționează, candidații care au titlul științific de doctor în drept, care au calitatea de doctorand în drept, care au absolvit cursuri de masterat, care au absolvit cursuri postuniversitare de drept.----------Alin. (3) al art. 38 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 893 din 15 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 octombrie 2015.(4) Candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2), dar care nu au fost admiși ca urmare a lipsei posturilor vacante, pot fi promovați în posturile care se vacantează la instanța sau parchetul care a organizat concursul, în termen de 6 luni de la publicarea rezultatelor concursului, dacă nu au fost sancționați disciplinar până la această dată.--------Alin. (4) al art. 38 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 28 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 27 decembrie 2012.(5) Cererea de valorificare, adresată conducătorului instanței care a organizat concursul, va fi însoțită de un raport întocmit de compartimentul de specialitate al instanței sau parchetului unde candidatul își desfășoară activitatea; în raport se va preciza dacă respectivul candidat a fost sancționat disciplinar după data întocmirii primului raport și până la data valorificării rezultatului.--------Alin. (5) al art. 38 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 28 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 27 decembrie 2012.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 39Candidații declarați admiși la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și la concursul de promovare la instanțe ori parchete superioare sunt numiți, în condițiile legii, prin decizie a președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, a procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a președintelui curții de apel sau, după caz, a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel. (la 08-08-2018, Articolul 39 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 820 din 11 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 08 august 2018 )  +  Articolul 40Lucrările scrise și rezultatele concursului se anexează la dosarele personale ale candidaților declarați admiși.  +  Articolul 41Dispozițiile art. 39 și 40 se aplică în mod corespunzător și în cazul candidaților declarați admiși la examenul de promovare din funcția de grefier statistician cu studii medii în cea de grefier statistician cu studii superioare, din funcția de grefier documentarist cu studii medii în cea de grefier documentarist cu studii superioare, din funcția de grefier arhivar cu studii medii în cea de grefier arhivar cu studii superioare și din funcția de grefier registrator cu studii medii în cea de grefier registrator cu studii superioare. (la 08-08-2018, Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 820 din 11 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 08 august 2018 ) -------