HOTĂRÂRE nr. 569 din 24 iulie 2018privind modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, punctele 1 și 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. activitate sportivă - complex de acțiuni anuale și/sau multianuale care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni multianuale care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive;(...)12. organizații sportive - persoane juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial, deținătoare ale Certificatului de identitate sportivă cărora le-a fost atribuit numărul de înregistrare în Registrul sportiv, structuri sportive constituite legal, în conformitate cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, respectiv asociații sportive fără personalitate juridică, cluburi sportive, federații sportive pe ramură de sport, alte persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înființare sau statutului, pot organiza, participa și/sau finanța, după caz, acțiuni sportive, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, ligi profesioniste pe ramură de sport;2. La articolul 3, după punctul 12 se introduc cinci noi puncte, punctele 13-17, cu următorul cuprins:13. sportiv de performanță - sportiv autorizat în condițiile legii de către federația sportivă pe ramură de sport să își desfășoare activitatea sportivă;14. sportiv de înaltă performanță - sportivul de performanță care îndeplinește condițiile de performanță în competițiile internaționale oficiale și care, la propunerea organului competent din cadrul federației sportive naționale, dobândește calitatea de sportiv de înaltă performanță prin ordin al ministrului tineretului și sportului;15. contract de activitate sportivă - convenție încheiată pentru o perioadă determinată între structurile sportive și participanții la activitatea sportivă care are ca obiect desfășurarea unei activități cu caracter sportiv;16. program sportiv - plan de activitate în care sunt stabilite, în ordinea desfășurării lor, etapele propuse pentru o perioadă dată; complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu caracter sportiv pentru o activitate sportivă secvențială sau un sezon competițional. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiuni de selecție, acțiuni de promovare, acțiuni de pregătire sportivă, competițiile sportive, evenimentele sportive, denumite împreună acțiuni sportive;17. colective tehnice - antrenori, medici, cercetători, metodist, asistent medical, kinetoterapeuți, psihologi, biochimist, coregraf, corepetitor, alți specialiști stabiliți de federațiile sportive sau de către organizațiile sportive abilitate cu atribuții în coordonarea și finanțarea activității sportive de performanță, care sunt implicați direct și indirect, prin intermediul atribuțiilor, în performanța sportivă.3. La articolul 12 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) în structuri de primire turistică cu funcțiune de cazare, până la categoria de 3 stele inclusiv sau echivalent.4. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sportive naționale, Federația Sportului Școlar și Universitar, ministerele și alte instituții centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:
  COMPETIȚIALocul ILocul IILocul IIILocul IVLocul VLocul VICine acordă premiile/ recompensele
  a) Jocuri olimpice - echivalentul în lei70.000 euro56.000 euro42.000 euro28.000 euro21.000 euro14.000 euroComitetul Olimpic și Sportiv Român
  b) Jocuri olimpice de tineret - lei18.00013.0009.0007.0005.0002.500Comitetul Olimpic și Sportiv Român
  c) Jocuri paralimpice - echivalentul în lei70.000 euro56.000 euro42.000 euro28.000 euro21.000 euro14.000 euroMinisterul Tineretului și Sportului
  d) Campionate mondiale/ Campionate mondiale pentru persoane cu nevoi speciale - lei - seniori; - tineret, juniori I; - juniori II, cadeți56.000 19.000 11.00037.000 11.000 8.00030.000 8.000 6.00010.000 3.000 2.0007.000 2.500 1.5005.000 1.500 1.000Ministerul Tineretului și Sportului
  e) Campionate europene/ Campionate europene pentru persoane cu nevoi speciale - lei - seniori; - tineret, juniori I; - juniori II, cadeți37.000 11.000 6.00022.000 8.000 4.50015.000 5.500 3.0004.500 2.500 2.0004.000 2.000 1.5003.000 1.500 1.000Ministerul Tineretului și Sportului
  f) Jocuri paralimpice de tineret - lei6.0004.0003.0002.0001.5001.000Ministerul Tineretului și Sportului
  g) Festivalul Olimpic al Tineretului European - lei6.0004.0003.0002.0001.5001.000Comitetul Olimpic și Sportiv Român
  h) Jocuri mondiale universitare, campionate mondiale școlare și universitare, militare, ale polițiștilor, feroviare și altele asemenea - lei4.0003.0002.5002.0001.5001.000Ministerul de resort
  i) Campionate europene școlare și universitare - lei4.0003.0002.5002.0001.5001.000Ministerul de resort
  j) Jocurile Francofoniei - lei8.0003.0002.000---Ministerul Tineretului și Sportului
  k) Cupe mondiale interțări - seniori - lei3.5002.5002.000---Federațiile sportive naționale
  l) Cupe europene interțări - seniori - lei3.5002.5002.000---Federațiile sportive naționale
  m) Cupe europene intercluburi - seniori - lei3.5002.0001.500---Cluburile sportive
  n) Campionate naționale - lei Sporturi individuale - seniori - tineret, juniori I - juniori II, cadeți Jocuri sportive - seniori - tineret, juniori I - juniori II, cadeți2.000 1.200 900 4.000 3.000 2.0001.500 800 700 3.000 2.000 1.5001.200 500 400 2.000 1.500 1.000- - - - - -- - - - - -- - - - - -Cluburile sportive
  o) Cupa României - lei - Discipline individuale - Jocuri sportive1.500 3.0001.200 2.0001.000 1.500- -- -- -Cluburile sportive
  p) Jocurile europene - lei25.00018.00014.00012.00010.0008.000Comitetul Olimpic și Sportiv Român
  q) Jocurile INVICTUS - lei20.00015.00012.0009.0007.0005.000Ministerul de resort
  5. La articolul 25, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Premiile/recompensele prevăzute la alin. (1) se acordă după cum urmează:
  Nr. crt.Disciplină/Ramură/ProbăCuantumul lit. a)-i)Cuantumul lit. j)-q)
  1.Discipline/ramuri/probe olimpice/paralimpice sau a căror activitate este organizată în cadrul unor federații sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale care administrează sporturi incluse în programul ediției anterioare și a proximei ediții ale jocurilor olimpicePână la 100%Până la 100%
  2.Discipline/ramuri/probe a căror activitate este organizată în cadrul federațiilor sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale care administrează sporturi recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic și/sau care administrează sporturi incluse la următoarea ediție a jocurilor europene multisport, organizate sub egida forului olimpic continental, la care misiunea este realizată de Comitetul Olimpic și Sportiv RomânPână la 75%Până la 100%
  3.Discipline/ramuri/probe a căror activitate este organizată în cadrul unor federații sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționalePână la 50%Până la 75%
  (1^2) Premiile/recompensele financiare prevăzute la alin. (1) pot fi acordate în cuantumurile prevăzute la alin. (1^1), pentru discipline/ramuri/probe a căror activitate este organizată în cadrul federațiilor sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale care administrează sporturi recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic și/sau care administrează sporturi incluse la următoarea ediție a jocurilor europene multisport, organizate sub egida forului olimpic continental, la care misiunea este realizată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, respectiv pentru discipline/ramuri/probe a căror activitate este organizată în cadrul unor federații sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale, în următoarele situații: a) în cazul concursurilor organizate de către federațiile sportive naționale, la nivel național, doar pentru rezultatele oficiale obținute la probele/categoriile la care au participat sportivi reprezentând cel puțin 4 structuri sportive;b) în cazul concursurilor organizate de către federațiile sportive internaționale, la nivel european, cu participarea a cel puțin 15 țări;c) în cazul concursurilor organizate de către federațiile sportive internaționale, la nivel mondial, cu participarea a cel puțin 20 țări, din minimum 3 continente;d) în cazul disciplinelor/ramurilor, probelor sportive, a căror activitate este organizată în cadrul unor federații sportive naționale pe ramură de sport, afiliate doar la federații sportive internaționale care administrează sporturi de luptă nerecunoscute de Comitetul Internațional Olimpic, doar pentru două rezultate, cele mai bine clasate pe probă și/sau categorie de vârstă/greutate.
  6. La articolul 25, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) În cazul jocurilor sportive și al tenisului, pentru calificările echipelor sportive la competiții internaționale menționate în tabelul următor, Ministerul Tineretului și Sportului sau Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate acorda sportivilor și colectivelor tehnice, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în bani și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute astfel:– lei -
  CompetițiaCalificăriCine acordă premiile/recompensele
  a) Jocurile olimpicepână la 3000Comitetul Olimpic și Sportiv Român
  b) Campionate mondiale turneu final: - seniori; și - tineret, juniori I.până la 2000 800Ministerul Tineretului și Sportului
  c) Campionate europene turneu final: - seniori; și - tineret, juniori I.până la 1000 500Ministerul Tineretului și Sportului
  d) Cupa Davis* - calificări în grupa mondială și FED CUP* - faza finală Cupa mondială la rugby**până la 3000Ministerul Tineretului și Sportului
  *) Cupa Davis și, respectiv, FED CUP reprezintă în ramura de sport tenis competiția cu valoare de campionat mondial pentru echipele naționale masculin și feminin.**) Cupa Mondială la rugby reprezintă competiția cu valoare de campionat mondial pentru echipele naționale.
  7. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanțelor de către sportivi la jocurile olimpice, campionatele mondiale și europene și la alte competiții prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a)-l) și o)-q), precum și la realizarea recordurilor omologate prevăzute la art. 30 alin. (1) pot fi premiați/recompensați, la propunerea federațiilor sportive naționale, în funcție de: a) valoarea performanței obținute de sportivi; b) gradul de realizare a obiectivelor planificate; c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor; d) responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv a sportivilor premiați/recompensați, după caz.8. La articolul 32, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanțelor de către sportivi la competițiile prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. m) și n) pot fi premiați/recompensați de către structurile sportive la care activează, în baza criteriilor stabilite de structura sportivă respectivă, în limitele prezentelor norme.9. La articolul 32, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Premiile cumulate acordate antrenorilor potrivit alin. (4) nu pot depăși 50% din valoarea premiilor acordate de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.10. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 32^1(1) Antrenorul principal care a contribuit la câștigarea meciurilor de etapă în primul eșalon valoric al competiției interne de nivel național de seniori poate fi premiat/recompensat cu un premiu echivalent cu cel mai mare premiu/recompensă acordat/acordată unuia dintre sportivi.(2) Antrenorii secunzi pot primi un premiu/o recompensă de până la 80% din premiul/recompensa acordată antrenorului principal.11. La articolul 47, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Federațiile sportive pot acorda o majorare a indemnizațiilor de lot național pentru sportivii componenți ai loturilor naționale, antrenorii acestora, precum și pentru alți membri ai colectivelor tehnice aprobate, din veniturile proprii ale federațiilor sportive naționale în funcție de obiectivele de performanță stabilite și de prevederile bugetare aprobate.12. La articolul 47, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Sportivii de performanță, legitimați în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora și alți membri ai colectivului tehnic, aprobați de conducerea clubului sportiv, pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv și pe perioada competiției sportive la care participă în numele clubului o indemnizație în sumă de până la 80% din nivelul indemnizației de lot național, prevăzut la alin. (1), în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv respectiv.13. La articolul 47, după alineatul (3) se introduccinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:(4) Sportivii de performanță și sportivii de înaltă performanță, antrenorii acestora, precum și alți membri ai colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive, conform normelor proprii, pot încheia cu structura sportivă un contract de activitate sportivă, în condițiile legii.(5) Valoarea acestui contract va fi stabilită în baza unui punctaj conform tabelului alăturat:a) Criterii pentru sportivi
  CriteriuCerințele criteriuluiPunctaj până la
  1. Ramura de sportSport individual1,25
  Sport de echipă/titular1,25
  Sport de echipă/rezervă0,75
  Sport de echipă/post deficitar2,00
  2. Obiectivul sezonuluiLocal/Regional1,00
  Național1,25
  Internațional1,50
  3. Adresabilitatea ramurii de sportSporturi cu participare mare (peste 10 echipe) 1,50
  Sporturi cu participare medie (7 și 10 echipe)1,00
  Sporturi cu participare mică (sub 6 echipe)0,25
  4. VârstaJunior0,25
  Senior1,50
  5. Experiență/Performanțe obținute de sportivi Campionate naționale Lot național Campionat european Campionat mondial Jocuri olimpice
  Divizia/Liga III și IV0,15
  Divizia/Liga II0,50
  Divizia/Liga I0,75
  Divizia/Liga națională1,00
  Superligă1,25
  Campionat național - locul 12,00
  Campionat național - locul 21,75
  Campionat național - locul 31,50
  Lot național - juniori1,00
  Lot național - seniori2,00
  Lot olimpic2,50
  Locul 12,50
  Locul 22,00
  Locul 31,70
  Locurile 4-61,50
  Locul 13,00
  Locul 22,50
  Locul 32,00
  Locurile 4-61,70
  Locul 14,50
  Locul 23,50
  Locul 33,00
  Locurile 4-62,75
  b) Criterii pentru antrenori și ceilalți membri ai colectivelor tehnice
  CriteriuCerințele criteriuluiPunctaj până la
  1. Ramura de sportSport individual1,25
  Sport de echipă1,25
  2. FuncțiaAntrenor coordonator2,00
  Antrenor principal1,50
  Antrenor secund1,25
  Alți membri ai colectivelor tehnice0,75
  3. Adresabilitatea ramurii de sportSporturi cu participare mare (peste 10 echipe)1,50
  Sporturi cu participare medie (7 și 10 echipe)1,00
  Sporturi cu participare mică (sub 6 echipe)0,25
  4. Vârsta sportivului antrenatJunior0,25
  Senior1,50
  5. Experiența/Performanțele obținute de sportivii antrenați Campionatul național Lot național Campionat european Campionat mondial Jocuri olimpice
  Divizia/Liga III și IV0,15
  Divizia/Liga II0,50
  Divizia/Liga I0,75
  Divizia/Liga națională1,00
  Superligă1,25
  Campionat național - locul 12,00
  Campionat național - locul 21,75
  Campionat național - locul 31,50
  Lot național - juniori1,00
  Lot național - seniori2,00
  Lot olimpic2,50
  Locul 12,50
  Locul 22,00
  Locul 31,70
  Locurile 4-61,50
  Locul 13,00
  Locul 22,50
  Locul 32,00
  Locurile 4-61,70
  Locul 14,50
  Locul 23,50
  Locul 33,00
  Locurile 4-62,75
  (6) Pentru fiecare criteriu se alege o singură variantă de punctaj, cea mai favorabilă în care se află beneficiarul contractului de activitate sportivă. Valoarea unui punct este egală cu câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.(7) Cuantumul maxim al remunerației lunare, în baza unui contract de activitate sportivă încheiat cu structura sportivă, îl reprezintă produsul dintre câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și suma punctelor obținute în baza criteriilor prevăzute la alin. (5) lit. a) și b), după caz.(8) Indemnizația prevăzută la art. 67^1 alin. (1^4) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se calculează conform alin. (4)-(7) ale prezentului articol, în limita bugetului aprobat.
  14. La articolul 48, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Valoarea acestor prime este de până la 4.500 lei și se acordă din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.(3) Criteriile de acordare se stabilesc de Comisia tehnică olimpică și se aprobă de Comitetul executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Cuantumul primei de lot olimpic se acordă astfel:
  a) sportivuluipână la 4.500 lei100%
  b) antrenorului principalpână la 200% de la lit. a)
  c) antrenorului secundpână la 85% de la lit. b)
  d) medicului de lot, consultantului științific, metodistului, cercetătorului științific, psihologuluipână la 80% de la lit. b)
  e) coregrafului, corepetitoruluipână la 75% de la lit. b)
  f) asistentului medical-maseur, biochimistului, kinetoterapeutuluipână la 70% de la lit. b)
  g) asistentului medicalpână la 65% de la lit. b)
  h) maseuruluipână la 60% de la lit. b)
  i) celorlalți specialiști așa cum sunt definiți în legislația de specialitatepână la 50% de la lit. b)
  15. La articolul 48, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Pentru alin. (3) lit. a) și b), calculul procentual se face raportat la suma cuvenită pentru sportiv.(3^2) Pentru alin. (3) lit. c)-i), calculul procentual se face raportat la suma cuvenită pentru antrenorul principal.16. La articolul 48, alineatele (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Nivelul indemnizației prevăzute la alin. (5) este de până la 1.500 lei/lună și se acordă pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă și a competițiilor sportive, la propunerea federațiilor sportive naționale de specialitate.(...)(8) Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizație antrenorilor care asigură pregătirea sportivilor beneficiari ai bursei olimpice. Nivelul acestei indemnizații este în sumă de până la 1.000 lei/persoană și se acordă pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă și a competițiilor sportive, la propunerea federațiilor sportive naționale de specialitate.17. La articolul 53, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează de către organizatori, în limita bugetului aprobat și pentru: a) acțiunile din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și al Gimnaziadei;b) acțiunile Federației Sportului Școlar și Universitar;c) acțiunile asociațiilor sportive școlare și universitare.18. În cuprinsul Normelor financiare pentru activitatea sportivă, sintagmele „Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului“, „Agenția Națională pentru Sport“ și „Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret“ se înlocuiesc cu sintagma „Ministerul Tineretului și Sportului“, iar sintagma „Direcțiile pentru sport județene și a municipiului București“ se înlocuiește cu sintagma „direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București“.
   +  Articolul IIContractele de activitate sportivă încheiate de participanții la activitatea sportivă cu structurile sportive, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sunt aplicabile până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului și sportului,
  Ioana Bran
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa,
  secretar de stat
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 24 iulie 2018.Nr. 569.-----