LEGE nr. 201 din 20 iulie 2018pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatele (2), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu de stat, particular și confesional acreditat. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional și liceal acreditat, de stat, particular și confesional, precum și pentru cel postliceal de stat. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale.…………………………………………………………………….(4) Ministerul Educației Naționale, prin organismul specializat, stabilește anual costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, cost care stă la baza finanțării de bază. De suma aferentă beneficiază toți antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar de stat, precum și antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, profesional și liceal, particular și confesional, care studiază în unități de învățământ acreditate și evaluate periodic, conform legislației în vigoare.(5) Finanțarea de bază a învățământului preuniversitar se face după principiul «resursa financiară urmează elevul», în baza căruia alocația bugetară aferentă unui elev, unui preșcolar sau antepreșcolar se transferă la unitatea de învățământ la care acesta învață, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4).2. La articolul 27, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Educația antepreșcolară se organizează în creșe, grădinițe și în centre de zi.…………………………………………………………………….(3) Asigurarea personalului didactic și a celui de specialitate necesar desfășurării educației antepreșcolare se face de către Ministerul Educației Naționale conform art. 104 alin (2) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate și a legislației în vigoare.(4) Finanțarea din resurse publice se acordă numai furnizorilor de servicii de educație timpurie acreditați, de stat, particular sau confesional.3. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins: (4^1) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii înscriși în unitățile acreditate de educație timpurie antepreșcolară de stat, particulară sau confesională, în limitele costului standard per antepreșcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale.4. La articolul 45, alineatul (17) se modifică și va avea următorul cuprins: (17) În finanțarea de bază a unității de învățământ preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale costul standard per elev, per preșcolar și per antepreșcolar se calculează după un coeficient mărit pe baza factorilor de corecție, luând în considerare predarea în limba minorității naționale sau a limbii minorității naționale. În cazul acestor unități se au în vedere izolarea lingvistică, geografică și numărul redus de elevi, preșcolari și antepreșcolari, precum și elevii prevăzuți la alin. (7). Același coeficient se aplică și în cazul unităților școlare cu predare în limba română, în condiții similare.5. La articolul 101, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul primar, gimnazial, profesional și liceal de stat, particular sau confesional acreditat, pentru elevii din învățământul postliceal de stat, precum și, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul național de bacalaureat. Finanțarea de bază se face în limitele costului standard per elev/ preșcolar/antepreșcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale.6. La articolul 104, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcție de care se calculează costul standard per elev/preșcolar/antepreșcolar, după cum urmează:a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, prin bugetul Ministerului Educației Naționale;b) cheltuieli cu pregătirea profesională, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale;c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale;d) cheltuieli cu bunuri și servicii, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale.7. La articolul 104, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Pentru nivelurile de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat provizoriu, înființate în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, finanțarea pentru cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, pe baza costului standard per elev/preșcolar/ antepreșcolar și se cuprinde în contractul instituțional.8. La articolul 104, alineatele (3), (4) și (5^2) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Finanțarea de bază a unei unități școlare rezultă prin multiplicarea costului standard per elev/preșcolar/antepreșcolar cu coeficienți specifici unității școlare și cu numărul de elevi și se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.(4) Baza de calcul al fondurilor alocate unităților de învățământ prin și din bugetele locale, pentru finanțarea de bază, o constituie costul standard per elev/preșcolar/ antepreșcolar. Costul standard per elev/preșcolar/antepreșcolar se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu. Determinarea costului standard per elev/preșcolar/antepreșcolar se face de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, în condițiile prezentei legi și conform normelor metodologice elaborate de către Ministerul Educației Naționale și aprobate prin hotărâre a Guvernului. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar cuprinde reprezentanții Ministerului Educației Naționale, ai partenerilor sociali și ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale. Alocarea fondurilor pentru finanțarea de bază a unității de învățământ se face pe baza unei formule de finanțare aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, care ia în considerare costul standard per elev/preșcolar/antepreșcolar, numărul de elevi/preșcolari/ antepreșcolari din unitatea de învățământ, precum și factorii de corecție dependenți de densitatea de elevi în zonă, severitatea dezavantajelor, de limba de predare și alți factori.…………………………………………………………………….(5^2) Aprobarea redistribuirii/repartizării sumelor potrivit prevederilor alin. (5^1) se va face numai după verificarea de către inspectoratul școlar, pe baza raportului de audit/control, a modului de angajare și utilizare a sumelor alocate pentru finanțarea de bază, pe baza costurilor standard per elev/preșcolar/antepreșcolar, și după verificarea corelării numărului de personal cu numărul de elevi. În urma verificării, inspectoratul școlar stabilește și propune direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București sumele ce urmează a fi redistribuite/repartizate suplimentar.9. La articolul 104, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: (7) Finanțarea de bază prevăzută la alin. (2^1) se repartizează de către Ministerul Educației Naționale pe inspectorate școlare/instituții de învățământ superior în vederea repartizării pe unități de învățământ.  +  Articolul IILegea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Consiliile locale, cultele recunoscute de lege, persoanele juridice și fizice autorizate pot înființa, conform legii, unități de educație timpurie, și anume: creșe, grădinițe, centre de zi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Creșele înființate prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, ca unități cu sau fără personalitate juridică, sunt parte a sistemului public social, educațional.2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Finanțarea cheltuielilor necesare organizării și funcționării creșelor se realizează din următoarele surse:a) bugete ale unităților administrativ-teritoriale;b) finanțarea de bază pentru antepreșcolari, conform art. 27 alin. (4^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;d) finanțare acordată de către instituțiile sau persoanele care au înființat creșa;e) contribuții lunare ale părinților/reprezentanților legali;f) donații;g) sponsorizări;h) alte surse legal constituite.3. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă. 4. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Inspecția Socială și direcțiile sanitare județene/a municipiului București au obligația de a efectua câte o inspecție tuturor serviciilor sociale comunitare de creșă. Pentru menținerea și respectarea standardelor sociale și sanitare se va realiza anual câte o inspecție tuturor serviciilor sociale comunitare de creșă. Inspecția se consemnează într-un raport de inspecție.  +  Articolul IIISe autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările aduse prin prezenta lege în structura bugetului de stat și în bugetul Ministerului Educației Naționale, la propunerea ordonatorului principal de credite, începând cu anul școlar 2019-2020.  +  Articolul IVÎn termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se modifică în mod corespunzător:a) Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, cu modificările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare;c) Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2013.  +  Articolul VTipurile și modalitățile de finanțare a serviciilor de educație timpurie antepreșcolară prevăzute la art. 27 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se reglementează prin hotărâre a Guvernului în maximum 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul VIPrevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul VIIPrevederile prezentei legi intră în vigoare începând cu anul școlar 2019-2020.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 20 iulie 2018.Nr. 201.-----