ORDIN nr. 4.129 din 16 iulie 2018privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 30 iulie 2018    În temeiul prevederilor art. 149, 153, art. 224 alin. (5), art. 236, 237, 238, 245, 247, 248 și art. 263 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.194/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 461/2017 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, publicat în Monitorului Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 16 mai 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, certificarea competențelor pentru profesia didactică se poate obține la două niveluri, respectiv:a) nivelul I (inițial) care acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar și general obligatoriu cu condiția acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;b) nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile învățământului preuniversitar, cu satisfacerea cumulativă a două condiții:(i) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obținute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II;(ii) absolvirea uneia dintre următoarele categorii de studii:– studii universitare de master; – studii universitare de lungă durată; – program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite; – program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.2. La articolul 1 alineatul (3), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) Persoanele care se încadrează în prevederile lit. b) pot urma programul de formare psihopedagogică de nivel II dacă au absolvit studiile universitare de licență și urmează sau au absolvit un program de studii universitare de master.d) Pentru persoanele care se încadrează în prevederile lit. b) și c), instituțiile de învățământ superior certifică competențele de nivel II pentru profesia didactică, după acumularea a minimum 30 de credite transferabile prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică de nivel II.3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Candidații se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogică, de nivel I sau II, concomitent cu parcurgerea studiilor universitare de licență, respectiv de master, având calitatea de student.(2) Înscrierea, în regim postuniversitar, la programul de formare psihopedagogică de nivel I este condiționată de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii:a) studii universitare de licență;b) studii universitare de master;c) studii universitare de lungă durată;d) programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației Naționale: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master;e) programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări;f) studii universitare de scurtă durată.(3) Înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică de nivel II este condiționată de absolvirea programului de formare psihopedagogică de nivel I sau de îndeplinirea condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) lit. b), precum și de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii:a) studii universitare de master;b) studii universitare de lungă durată;c) programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației Naționale: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master;d) programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea studiilor universitare de lungă durată.4. La articolul 5 alineatul (3), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) în cazul absolvenților, act de studii corespunzător categoriei de studii în baza căruia se realizează înscrierea, în copie certificată «conform cu originalul» de către instituția organizatoare a programului de formare psihopedagogică;d) foaia matricolă/suplimentul la diploma corespunzătoare categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar, în copie certificată «conform cu originalul» de către instituția organizatoare a programului de formare psihopedagogică;5. La articolul 5 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) diploma de master/act de studii corespunzător categoriei de studii prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. c) sau d) însoțită/însoțit de foaie matricolă/supliment, ambele în copie certificată «conform cu originalul» de către instituția organizatoare a programului de formare psihopedagogică.6. La articolul 5, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pentru absolvenții care au finalizat programe de formare psihopedagogică în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, înscrierea la programul de formare psihopedagogică de nivel II, respectiv la programul de studii de completare, prin susținere de diferențe, a formării psihopedagogice de nivel I/II într-o instituție de învățământ superior acreditată din România, este condiționată de prezentarea documentului privind recunoașterea pregătirii psihopedagogice finalizate în străinătate, alocarea de credite profesionale transferabile programelor de formare psihopedagogică finalizate sau echivalarea numărului de credite profesionale transferabile în cadrul formării psihopedagogice finalizate, emis de Ministerul Educației Naționale, la propunerea Comisiei specializate de recunoaștere.7. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Programul de studii psihopedagogice (de aprofundare) de 30 de credite transferabile (de extensie), necesare acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător nivelurilor I și II, se desfășoară conform planului de învățământ prevăzut în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2. Acest program poate fi urmat de către masteranzi, conform art. 4 alin. (1) sau de către absolvenți ai unui program de studii, conform art. 4 alin. (3), care au obținut certificarea pentru profesia didactică de nivel I pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare sau care fac dovada îndeplinirii condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) lit. b).8. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obținerea «certificatului de absolvire» corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit, respectiv:a) absolvenții învățământului superior care au finalizat cu diplomă una dintre categoriile de studii prevăzute la art. 4 alin. (1) sau (2), au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30 de credite și au promovat examenul de absolvire a programului, corespunzător nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obțin «certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I», care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar și general obligatoriu;b) absolvenții învățământului superior care au finalizat cu diplomă una dintre categoriile de studii prevăzute la art. 4 alin. (1) sau (3), care au finalizat programul de formare psihopedagogică corespunzător a 60 de credite și au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obțin «certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul II», care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice la toate nivelurile sistemului național de învățământ preuniversitar.9. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Absolvenții programului de formare psihopedagogică - nivelul I, care au parcurs programul de formare, în calitate de student, obțin «Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - nivelul I» numai după obținerea diplomei de studii universitare de licență.10. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Absolvenții care au promovat examenele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverință de absolvire, valabilă până la eliberarea certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, dar nu mai mult de 12 luni.11. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Pentru absolvenții care au finalizat programe de formare psihopedagogică de nivel I/II, corespondența dintre domeniile studiilor universitare absolvite și disciplinele care pot fi predate în învățământul preuniversitar se stabilește potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului educației naționale; pentru studiile universitare care nu au fost absolvite în România, corespondența se face în baza atestatului de recunoaștere emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.12. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Cadrele didactice care dobândesc o a doua specializare pot desfășura practica pedagogică de specialitate în unitățile de învățământ în care sunt încadrate.(4) Foaia matricolă ce însoțește «Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică», la disciplinele: Didactica specializării, Practică pedagogică, respectiv Didactica domeniului, se va completa obligatoriu precizând explicit specializarea, respectiv domeniul pentru care candidatul a obținut certificarea.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ universitar, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, precum și toate instituțiile de învățământ superior acreditate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorului Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Valentin Popa
    București, 16 iulie 2018.Nr. 4.129.-----