HOTĂRÂRE nr. 541 din 17 iulie 2018pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 26 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În funcție de opțiunea solicitanților, pașaportul simplu electronic poate fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reședința titularului ori ale persoanei care a formulat cererea sau, după caz, la adresa din străinătate la care titularul ori persoana care a formulat cererea solicită să îi fie expediat, cu suportarea de către aceștia a cheltuielilor de expediție.2. La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cetățeanului român împotriva căruia a fost dispusă măsura suspendării dreptului la libera circulație i se permite ieșirea din România în condițiile alin. (1), dacă prezintă, în original și în fotocopie, hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, prin care s-au dispus suspendarea temporară a executării măsurii suspendării dreptului la libera circulație și înlocuirea acestei măsuri, pentru o perioadă limitată de timp, cu măsura restrângerii dreptului la libera circulație, în condițiile art. 44 din Legea nr. 248/2005, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul 24 alineatul (1), literele a), d), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) declarația celuilalt părinte din care rezultă acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii declarației;..................................................................................................d) declarația ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supraviețuitor ori a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii declarației, datele de identitate ale însoțitorului respectiv, precum și informațiile prevăzute de art. 30 alin. (4) din Legea nr. 248/2005, cu modificările și completările ulterioare;..................................................................................................f) documente doveditoare ale situației medicale a minorului, emise sau avizate de autoritățile medicale române, din care să rezulte perioada și statul ori statele în care urmează să se acorde tratament medical;g) documente doveditoare privind participarea minorului la studii sau concursuri oficiale în străinătate, emise de instituția organizatoare, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile sau concursurile oficiale, însoțite, după caz, de traduceri legalizate.4. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) lit. b) pct. (i) se prezintă însoțit de o fotocopie. Declarațiile prevăzute la alin. (1), date în fața autorităților străine, precum și certificatul de deces emis de autoritățile străine trebuie să fie însoțite de traduceri legalizate și să îndeplinească, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art. 9 alin. (7) lit. a)-d).5. La articolul 24, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:(3) În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (6^1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările și completările ulterioare, dovada domiciliului minorului în țara de destinație se face cu documentele prevăzute la art. 29 alin. (1), cu alt document de călătorie al minorului sau cu documentul de identitate al minorului, în care este menționat domiciliul, iar dovada reședinței minorului se face cu documente emise de autoritățile statului de reședință, care atestă că minorul are stabilită reședința în acel stat.(4) Orice document prezentat organelor poliției de frontieră potrivit alin. (3), cu excepția documentelor de călătorie, documentelor de identitate sau a permiselor/cărților de rezidență, trebuie să fie însoțit de o traducere legalizată.(5) În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (6^1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările și completările ulterioare, dovada destinației călătoriei se face prin bilete de călătorie emise de companii transportatoare.(6) În cazul în care destinația călătoriei nu poate fi dovedită potrivit alin. (5) pentru întregul parcurs al călătoriei, însoțitorul minorului completează olograf o declarație pe propria răspundere în fața organelor poliției de frontieră, din care să rezulte că țara de destinație a călătoriei este cea de reședință/domiciliu a/al minorului. Declarația se păstrează în original de către organele poliției de frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat ieșirea din țară.(7) Dacă însoțitorul minorului nu poate face dovada destinației călătoriei potrivit alin. (5) și refuză să completeze declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (6), organele poliției de frontieră nu permit ieșirea din România a minorului.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Monica-Dorina Gheorghiță,
  secretar de stat
  București, 17 iulie 2018.Nr. 541.-----