LEGE nr. 208 din 25 iulie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 26 iulie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 3 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» se organizează ca regie autonomă, sub autoritatea Camerei Deputaților.(3) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» este persoana juridică care desfășoară activitate de interes public național și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Editorul Monitorului Oficial al României este Camera Deputaților.3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», care funcționează sub autoritatea Camerei Deputaților.4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a, se înaintează secretarului general al Camerei Deputaților, în copie certificată, de către autoritățile emitente, sub semnătura conducătorului acestora sau a locțiitorului său.(2) Secretarul general al Camerei Deputaților transmite Regiei Autonome «Monitorul Oficial» spre publicare actele prevăzute la alin. (1).5. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Autoritățile emitente au obligația de a comunica neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputaților date, informații și precizări, solicitate de acesta sau de Regia Autonomă «Monitorul Oficial», necesare îndeplinirii cerințelor de publicare.6. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către cel care a solicitat publicarea, cu încuviințarea secretarului general al Camerei Deputaților și cu suportarea, de către solicitant, a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în procesul de editare și publicare.7. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Republicarea actelor normative se face cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputaților, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.8. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) În cazul în care, după publicarea actului normativ, se descoperă erori materiale, la cererea organului emitent, adresată secretarului general al Camerei Deputaților, se procedează la publicarea unei rectificări.9. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României se suportă de către emitenți, pe baza tarifelor aprobate anual de Biroul permanent al Camerei Deputaților, la propunerea Regiei Autonome «Monitorul Oficial10. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Monitorul Oficial al României, Partea I, se editează, în traducere, și în limba maghiară. Pentru Partea I în limba maghiară, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Camerei Deputaților.11. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Procedura publicării în părțile I - VII, procedura republicării și a rectificării, precum și cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaților.  +  Articolul II(1) În 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaților se numește Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“. Prin excepție de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație este compus din 9 membri, dintre care unul este directorul general al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ și președinte al consiliului de administrație.(2) Din Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al secretarului general al Camerei Deputaților și un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul III(1) În termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se aprobă organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înființarea și organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 14 septembrie 2011.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 25 iulie 2018.Nr. 208.-----