LEGE nr. 200 din 20 iulie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 21 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins: (3) În sensul prezentei legi termenii și expresiile utilizate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.(4) În vederea atingerii obiectivului vizat de prezenta lege, autoritățile publice cu atribuții de reglementare și control în domeniul agroalimentar au responsabilitatea informării consumatorilor finali cu privire la data durabilității minimale și condițiile de igienă alimentară. Operatorii prevăzuți la art. 2 alin. (1) pot participa în mod voluntar ca parteneri la activitățile și campaniile propuse de autorități și/sau pot iniția propriile acțiuni de informare în spiritul prezentei legi.2. La articolul 2, alineatul (1), partea introductivă și literele a)-d) ale alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Operatorii economici din sectorul agroalimentar, așa cum sunt definiți în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, pot să întreprindă măsuri de prevenire a risipei alimentare. (2) Aceste măsuri se desfășoară conform ierarhiei de prevenire a risipei alimentare, coroborat cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel:a) măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanțul agroalimentar, începând cu producția, procesarea, depozitarea, distribuția și comercializarea alimentelor, inclusiv în sectorul de industrie hotelieră și al serviciilor alimentare;b) măsuri privind vânzarea cu preț redus a produselor aflate aproape de expirarea datei durabilității minimale, conform legislației în vigoare;c) măsuri privind transferul alimentelor prin donare, pentru consumul uman, dar aflate aproape de expirarea datei durabilității minimale, către operatorii receptori, care desfășoară activități înregistrate/autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu asumarea responsabilității privind îndeplinirea prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor; produsele pot face obiectul transferului oricând în ultimele 10 zile de valabilitate până la atingerea datei durabilității minimale. Fac excepție produsele alimentare perisabile care vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului;d) măsuri pentru eliminarea și utilizarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate, materiale de categoria 3, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu modificările ulterioare, precum și ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/978/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată, cu modificările ulterioare, în condițiile prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare;3. La articolul 2 alineatul (2), după litera g) se introduce o literă nouă, litera h), cu următorul cuprins: h) în cazul măsurilor prevăzute la literele e)-g) se aplică legislația privind protecția mediului, în vigoare.4. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două alineate noi, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins: (3) Se recomandă implementarea a cel puțin două acțiuni de prevenire a risipei alimentare dintre cele enumerate la alin. (2) lit. a)-f) înainte de a dispune neutralizarea deșeurilor generate.(4) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) vor pune la dispoziție autorităților cu atribuții de reglementare rapoarte anuale prin care să prezinte planurile de diminuare a risipei alimentare, alături de acțiunile întreprinse și rezultatele obținute. Rapoartele anuale se vor realiza pe baza cadrelor internaționale de raportare, dacă nu sunt deja cuprinse în rapoartele rezultatelor non-financiare ale respectivilor operatori.5. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Direcționarea alimentelor aflate aproape de expirarea datei durabilității minimale, provenite din donații, se face către operatorii receptori, acestora fiindu-le interzisă comercializarea alimentelor către alți operatori din sectorul alimentar sau direct consumatorului final.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), asociațiile și fundațiile care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderile sociale care funcționează în baza Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, sau serviciile sociale ale furnizorilor publici care funcționează în baza art. 27 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, care sunt operatori din sectorul agroalimentar, înregistrați la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și care desfășoară activități în conformitate cu dispozițiile actelor normative prevăzute mai sus, pot comercializa alimente către consumatorul final, la un preț care să permită acoperirea costurilor de funcționare a activității respective. Nivelul maximal al costurilor de funcționare se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) În sensul prezentei legi, sunt excluse de la donare băuturile alcoolice.6. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1Operatorii economici care transferă alimente prin donare, în baza prezentei legi, beneficiază de facilități fiscale, așa cum sunt acestea reglementate de prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) pct. 4,5 și 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.7. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Încălcarea dispozițiilor art. 3 constituie contravenție, dacă nu întrunește condițiile unei infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu atribuții de control în domeniul agroalimentar.(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.8. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Transferul alimentelor către operatorii receptori se face în baza unui contract încheiat în scopul respectării prezentei legi.  +  Articolul IIPână la data de 1 februarie 2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Sănătății elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul IIIAplicarea prevederilor Legii nr. 217/2016, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege se suspendă de la data publicării prezentei legi până la data de 1 februarie 2019, cu excepția art. II care intră in vigoare la 3 zile de la data publicării.  +  Articolul IVLegea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 21 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 20 iulie 2018.Nr. 200.  +  ANEXĂ Definiții:1. Consumatorul final - ultimul consumator al unui produs alimentar care nu folosește produsul ca parte a unei operații sau activități din domeniul de activitate al unei întreprinderi cu profil alimentar - conform art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, cu modificările ulterioare;2. Etichetare - mențiunile, indicațiile, mărcile sau denumirile comerciale, imaginile sau semnele care se referă la un produs alimentar și care figurează pe orice ambalaj, document, anunț, etichetă, inel sau manșetă care însoțesc sau se referă la respectivul produs;3. Etichetă - orice marcaj, marcă, semn, imagine sau altă descriere scrisă, imprimată, ștanțată, marcată, gravată sau tipărită pe un produs alimentar sau atașată ambalajului sau recipientului unui astfel de produs;4. Data durabilității minimale - data-limită de consum până la care produsul alimentar își păstrează proprietățile specifice, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;5. Operatori economici (organizații donatoare) - sunt operatorii din sectorul agroalimentar care pot dona alimente aflate aproape de expirarea datei-limită de consum din cadrul fiecărei etape a lanțului de aprovizionare cu alimente, mai exact: producția primară, prelucrarea și producția alimentelor, comerțul cu amănuntul și alte tipuri de distribuție, precum și sectorul de alimentație publică și cel hotelier, așa cum sunt definiți de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, cu modificările ulterioare;6. Operatorii receptori (organizații beneficiare) - operatorii din sectorul agroalimentar care desfășoară activități înregistrate/autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ce răspund de respectarea legislației din domeniul igienei alimentelor după preluarea acestora de la operatorii donatori, alimente ce sunt destinate a fi furnizate numai consumatorului final;7. Produse aflate aproape de expirarea datei durabilității - produse agroalimentare care pot fi donate conform prevederilor prezentei legi și se încadrează în categoriile și termenele de valabilitate propuse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.-----