LEGE nr. 192 din 19 iulie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 iulie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatele (2), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.(...)(4) Orele de muncă prevăzute la alin. (2) și (3) se însumează pentru toate persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social și se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.(...)(6) În situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă, obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (2) se transferă celorlalte persoane apte de muncă din familie, cu acordul primarului.2. La articolul 6, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) Acțiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (1) pot fi, dar fără a se limita la acestea, lucrări de salubrizare și/sau de întreținere spații verzi, de salubrizare/întreținere obiective publice, inclusiv activități de sprijinire a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, pe baza recomandărilor acestora, precum și alte activități specifice stabilite prin hotărâre a consiliului local.3. După articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 6^1 și 6^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.(2) Planul de acțiune prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.(3) Efectuarea activităților sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 6 alin. (2).(4) Repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condițiile art. 6 alin. (2)-(4).(5) Planul de acțiune prevăzut la alin. (1) se transmite agențiilor teritoriale în luna următoare aprobării, în termenul prevăzut la art. 13^1 alin. (3).  +  Articolul 6^2(1) Persoanele care solicită forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, potrivit art. 6^1 alin. (1), se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere.(2) Remunerarea activității desfășurate potrivit alin. (1), norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. La articolul 7^2, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7^2Face excepție de la îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (2), desfășurarea activităților sezoniere prevăzute la art. 6^1 alin. (2) și a condiției prevăzute la art. 7 alin. (1) persoana aptă de muncă și care se află în una dintre următoarele situații:5. La articolul 15, alineatul (6) se abrogă.6. La articolul 15, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social.7. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) În situația prevăzută la alin. (7), familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a dreptului la ajutorul social.8. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1(1) Lunar, pe data de 1 a fiecărei luni, pentru luna următoare, beneficiarii lucrărilor au obligația de a transmite primarului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activitățile sezoniere, precum și numărul de ore efectuate.(2) Pe baza situației prevăzute la alin. (1), primarul stabilește menținerea acordării ajutorului social sau încetarea acestuia.(3) Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitățile sezoniere conduce la încetarea dreptului.(4) Fac excepție de la prevederile alin. (3) persoanele care au acceptat un loc de muncă oferit sau participă la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, după aprobarea listei prevăzute la art. 6^1 alin. (2).(5) În situația prevăzută la alin. (2) se aplică prevederile art. 15 alin. (8).9. La articolul 20 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) și g), cu următorul cuprins:f) în cazul în care, după verificarea prevăzută la art. 14 alin. (1), se constată că familia sau persoana singură a realizat venituri din alte surse și acestea nu au fost declarate de titular conform art. 14 alin. (1), se dispune încetarea dreptului la ajutor social;g) în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 15^1 alin. (3).10. La articolul 28^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28^1(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei neîndeplinirea de către primar a obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) și alin. (7)-(9), art. 6^1 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13^1 alin. (3) și (4), art. 14^1 alin. (3), art. 15 alin. (3), art. 15^1 alin. (2), art. 17 alin. (1) și art. 20 alin. (3).11. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Ajutoarele reglementate prin prezenta lege reprezintă o formă de sprijin cu destinație specială, acordată din bugetul de stat, și nu se iau în considerare la stabilirea obligațiilor legale de plată sau a altor beneficii de asistență socială și se supun executării silite numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, precum și în situația prevăzută la art. 21 alin. (3).(2) Ajutoarele de urgență acordate în baza art. 28 alin. (1) și (2) nu se supun recuperării.  +  Articolul IISumele plătite cu titlu de ajutoare de urgență în temeiul art. 28 alin. (1) și (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, constatate de către organele de control ca fiind acordate necuvenit și nerecuperate, nu se mai supun recuperării.  +  Articolul IIIÎn termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului articol, Ministerul Muncii și Justiției Sociale va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVPrezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. III, care intră în vigoare la 3 zile de la publicare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 19 iulie 2018.Nr. 192.-----