LEGE nr. 187 din 18 iulie 2018privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 23 iulie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11 din 1 martie 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2018, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (1) și partea introductivă a literei a) a alineatului (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, unitățile administrativ-teritoriale pot solicita în anul 2018 contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500.000,00 mii lei pentru perioada 2018-2019. Tragerea împrumutului autorizat se va face integral în perioada 2019-2020, în limita sumelor aprobate, conform legii, ca plafoane de contractare și de trageri pentru fiecare dintre anii 2018, 2019 și 2020. Împrumuturile se contractează de unitățile administrativ-teritoriale pentru asigurarea finanțării proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate, în următoarele condiții:a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului la care se adaugă o marjă în funcție de scadența împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămânând fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabilește astfel:2. La articolul 1, alineatele (5) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins: (5) Unitățile administrativ-teritoriale pot trage, în perioada 2019-2020, împrumutul aprobat prin hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, numai dacă la data solicitării tragerii nu înregistrează plăți restante. ……………………………………………………………………(10) Unitățile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și numai dacă la data depunerii documentației nu prezintă restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare și dacă nu înregistrează excedent la 31 decembrie a anului anterior contractării împrumutului. La stabilirea excedentului nu se iau în considerare sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile, sume alocate din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului și sumele aferente contractelor de investiții multianuale aflate în derulare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 18 iulie 2018.Nr. 187.----