LEGE nr. 184 din 18 iulie 2018pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24 din 30 martie 2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 31 martie 2017, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 2, după litera x) se introduce o nouă literă, litera x^1), cu următorul cuprins:x^1) prosumator - clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;2. La articolul I punctul 2, litera an) a articolului 2 se abrogă.3. La articolul I punctul 2, litera ao) a articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:ao) piață centralizată anonimă de certificate verzi - cadrul organizat de tranzacționare a certificatelor verzi, deservit de un sistem de tranzacționare care permite fiecărui participant la piața de certificate verzi să introducă ofertele ferme proprii privind cantitatea și prețul propuse pentru vânzare sau cumpărare de certificate verzi fără ca identitatea să fie dezvăluită celorlalți participanți la sesiunea de tranzacționare și să cunoască cantitățile și prețurile propuse spre tranzacționare de ceilalți participanți la piață începând cu momentul introducerii ofertelor, pe baza regulilor aprobate de către ANRE; piețele centralizate anonime sunt organizate distinct pentru tranzacționarea spot a certificatelor verzi, cu alocarea acestora proporțional cu ofertele de vânzare/cumpărare certificate verzi, decontate între părți pe baza rezultatelor notificate de către Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale «OPCOM» - S.A., denumit în continuare OPCOM, și pentru tranzacționarea la termen a certificatelor verzi, decontate între părți pe baza contractului standard aplicabil și a rezultatelor notificate de OPCOM;4. La articolul I punctul 3, alineatul (3^1) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) În cazul centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile acreditate până la 31 decembrie 2016 care includ sisteme de stocare a energiei electrice, pentru acestea, ANRE poate emite, după caz, decizii de acreditare/ modificarea acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, cu condiția ca sistemele de măsurare a energiei electrice din instalații să permită acordarea certificatelor verzi numai pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, cu respectarea prevederilor alin. (3^2).5. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins: 3^1. La articolul 3 alineatul (6), litera f) se abrogă.6. La articolul I punctul 6, alineatele (6^1) și (6^2) ale articolului 4 se abrogă.7. La articolul I punctul 7, alineatul (7) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În luna decembrie, ANRE stabilește prin ordin cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi estimată pentru anul următor, ținând cont de consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor, astfel încât impactul mediu anual estimat în factura consumatorului final să fie de 12,5 euro/MWh în anul 2019, de 13 euro/MWh în anii 2020 și 2021 și de 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022. Valoarea în lei a acestui impact se stabilește având în vedere un curs de schimb valutar calculat ca medie aritmetică între valorile lunare ale cursului mediu de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru primele 11 luni ale anului în curs.8. La articolul I, punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:8. La articolul 4, după alineatul (9) se introducpatru noi alineate, alineatele (9^1)-(9^4), cu următorul cuprins:(9^1) Începând cu anul de analiză 2018, ANRE stabilește prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza consumului final de energie electrică din anul precedent, astfel încât impactul mediu la consumatorul final să fie de maximum 11,7 euro/MWh în anul 2018, de 12,5 euro/MWh în anul 2019, de 13 euro/MWh în anii 2020 și 2021 și de 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022. Valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru anul precedent, iar prețul certificatelor verzi utilizate pentru anul precedent se calculează ca valoare medie ponderată a prețului certificatelor verzi din tranzacțiile pe piața centralizată anonimă spot de certificate verzi din anul precedent.(9^2) În vederea corelării cererii și ofertei de certificate verzi din piața de certificate verzi, începând cu anul 2023 ANRE poate reduce impactul mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final, pe baza unei metodologii proprii, publică pe site-ul propriu, și informează Guvernul până la data de 30 iunie asupra nivelului acestuia pentru anul următor.(9^3) Impactul mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final, comunicat de ANRE conform alin. (9^2), se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestuia de către ANRE.(9^4) Aplicarea prevederilor alin. (7), (9^1), (9^2) și (9^3) garantează preluarea tuturor certificatelor verzi estimate a fi emise în perioada 1 aprilie 2017-31 decembrie 2031, inclusiv a certificatelor verzi amânate de la tranzacționare, în condițiile în care consumul final anual de energie electrică nu scade sub valoarea medie înregistrată în perioada 2017-2022.9. La articolul I punctul 11, alineatele (2^5) și (2^6) ale articolului 6 se modifică și vor avea următorulcuprins:(2^5) Începând cu 1 aprilie 2017 până la data de 31 decembrie 2020 se amână temporar tranzacționarea a două certificate verzi pentru centralele electrice solare din cele prevăzute la alin. (2) lit. f), pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditați de ANRE până la data de 31 decembrie 2013.(2^6) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (2^1) lit. c) și alin. (2^5) se va face începând cu 1 ianuarie 2021, în tranșe egale lunare până la data de 31 decembrie 2030.10. La articolul I punctul 12, litera b) a alineatului (7) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2), (4) sau (5), după caz, diminuând valoarea de referință a investiției per MW cu valoarea ajutorului primit per MW și păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate stabilite prin Decizia Comisiei C (2016) 8.865 final din 16 decembrie 2016, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat; reducerea numărului de certificate verzi prevăzută se aplică până la concurența valorii ajutorului investițional primit de producătorul de energie electrică.11. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu următorul cuprins:12^1. La articolul 8 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) energia electrică produsă în România și vândută de către furnizori unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României, prin tranzacții bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens.12. La articolul I punctul 13, alineatul (6) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) vor regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcție de cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică furnizată și prețul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul anterior, care nu poate fi mai mare decât prețul mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată anonimă spot a certificatelor verzi din anul anterior.13. La articolul I punctul 18, alineatul (5) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Vânzarea certificatelor verzi este permisă exclusiv producătorilor de energie din surse regenerabile. Un certificat verde poate face obiectul unei singure tranzacții între producător în calitate de vânzător și furnizor în calitate de cumpărător. Prin excepție, producătorul de energie electrică din surse regenerabile care se află în situația de a nu realiza numărul de certificate verzi contractate, angajat într-un contract bilateral cu un furnizor de energie electrică, poate achiziționa diferența de pe piețele centralizate de certificate verzi, doar pentru a acoperi această diferență.14. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:18^1. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Operatorii economici prevăzuți la art. 8 alin. (1) vor achiziționa din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi definită la art. 2 lit. ao), atât anual, cât și trimestrial, un procent de minimum 50% din numărul de certificate verzi aferent îndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, cu excepția contractelor bilaterale încheiate anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative și/sau a numărului de certificate verzi transferate din contul de producător în cel de furnizor pentru situația când operatorul economic are obligația de achiziție de certificate verzi și are calitatea atât de producător, cât și de furnizor.15. La articolul I punctul 23, alineatul (4) al articolului 14 se abrogă.16. La articolul I punctul 23, alineatul (6) al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.17. La articolul I, punctul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:25. La articolul 14, după alineatul (6) se introducșaptenoialineate, alineatele (6^1)-(6^7), cu următorulcuprins:(6^1) Autoritățile publice care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată și energia consumată din rețea.(6^2) Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice conform alin. (6), să achiziționeze energia electrică produsă conform alin. (6), la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în anul anterior.(6^3) Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (6), altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pot desfășura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unitățile de producere a energiei electrice pe care le dețin, fără înregistrarea și autorizarea funcționării acestora.(6^4) În factura de energie electrică, prosumatorii prevăzuți la alin. (6) beneficiază din partea furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice de serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea.(6^5) Operatorii de distribuție de energie electrică sunt obligați să realizeze racordarea prosumatorilor prevăzuți la alin. (6) și a autorităților publice prevăzute la alin. (6^1) în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.(6^6) Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (6) sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) și (2^1), pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.(6^7) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (6) și (6^3) sunt exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și excedentul vândut furnizorilor, conform alin. (6^2).18. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:25^1. La articolul 20, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) ANRE monitorizează dezvoltarea și funcționarea pieței de certificate verzi, întocmește și face public anual pe site-ul propriu, până la data de 30 iunie, un raport privind modul de funcționare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile.(2) ANRE publică anual pe site-ul propriu, în cadrul raportului prevăzut la alin. (1), ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, pentru anul precedent.19. La articolul I, după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 26^1, cu următorul cuprins:26^1. La articolul 30 alineatul (1), litera b) se abrogă.20. La articolul I punctul 29, alineatul (2) al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-f) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, și cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.21. La articolul I punctul 30, litera c) a alineatului (2^3) al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: c) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amenda cuprinsă între 1%-5% din cifra de afaceri din anul precedent și cu suspendarea prin decizie ANRE a emiterii de certificate verzi operatorilor economici și persoanelor fizice acreditate, până la concurența cu numărul de certificate verzi neachiziționate, începând cu cea de-a treia abatere înregistrată în ultimii 5 ani calendaristici consecutivi de la prima abatere.22. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIIAlineatele (1) și (2) ale articolului II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Prin derogare de la art. 23 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și de la art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative, producătorii de energie electrică și autoritățile publice care dețin centrale electrice din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi sau care au beneficiat de sistemul de promovare și dețin certificate verzi, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, pot încheia contracte negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice și/sau a certificatelor verzi.(2) Autoritățile publice care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, în proiecte care nu sunt „generatoare de venit“ în sensul prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1990, pot încheia contracte bilaterale de vânzare-cumpărare a energiei electrice negociate direct, prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.23. Articolul IV se abrogă.24. Articolul XIV se abrogă.  +  Articolul II(1) Până la data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, va stabili prin ordin cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi estimată aplicabilă de la data intrării în vigoare a acestuia, ținând cont de consumul final estimat de energie electrică pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului și până la 31 decembrie 2018.(2) La stabilirea impactului mediu estimat al certificatelor verzi pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1) și 31 decembrie 2018, ANRE are în vedere impactul mediu anual al certificatelor verzi pentru 2018 de maximum 11,7 euro/MWh. Valoarea în lei a impactului mediu estimat se calculează având în vedere un curs de schimb valutar calculat ca medie aritmetică între valorile lunare ale cursului mediu de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru primele 5 luni ale anului în curs.  +  Articolul IIIÎn termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ANRE actualizează cadrul de reglementare, ca urmare a modificărilor și completărilor prevăzute la art. I.  +  Articolul IVPrin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) și ale art. 28 lit. b) și c) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, 2 sau mai mulți producători de energie din surse regenerabile, indiferent de tehnologia folosită, în vederea îmbunătățirii performanțelor financiare și de producție, pot participa pe piețele concurențiale de energie împreună ca o singură entitate agregată, cu respectarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform reglementărilor ANRE realizate în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul V(1) Ca alternativă la sistemul de promovare prin certificate verzi instituit prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Energiei, împreună cu ANRE, poate elabora și supune spre aprobare Guvernului schema de ajutor de stat pentru sprijinirea producerii energiei electrice din surse regenerabile sub forma unei prime fixe pe tip de tehnologie, care se adaugă la prețul mediu al energiei electrice rezultat din tranzacțiile pe piața centralizată de energie electrică.(2) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se elaborează de Ministerul Energiei, împreună cu ANRE, se notifică Comisiei Europene în termen de 60 de zile de la data elaborării și se aprobă prin ordonanță a Guvernului în termen de 60 de zile de la data deciziei de autorizare a schemei emisă de Comisia Europeană.(3) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot să opteze fie pentru schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1), fie pentru sistemul de promovare prin certificate verzi.(4) Bugetul schemei de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se stabilește astfel încât ajutorul acordat prin sistemul de promovare prin certificate verzi și sub formă de primă să nu depășească bugetul aprobat în Decizia Comisiei Europene C (2015) 2886 pentru autorizarea modificărilor schemei de sprijin prin certificate verzi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 18 iulie 2018.Nr. 184.-----