ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 73 din 17 iulie 2018pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2018  Având în vedere că actualul context economic impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative și administrative care să conducă la creșterea eficienței operatorilor economici,având în vedere faptul că în procesul complex de aplicare a Programului de guvernare 2018-2020 sunt necesare măsuri de consolidare pe termen lung a realizărilor anului 2017, ce includ o rată de creștere economică de 7%, un deficit bugetar mai mic de 3% din PIB (mai mic decât în 2016), o datorie publică de 36,4% din PIB (în scădere față de 2016 cu mai mult de 1% din PIB), o rată a șomajului la minimum istoric și 13 din 14 criterii respectate din Procedura de dezechilibru macroeconomic instituită de Comisia Europeană,dat fiind faptul că întreprinderile publice la care statul deține participații integrale sau majoritare reprezintă un segment important al economiei naționale și, în consecință, lichiditatea, solvabilitatea și funcționalitatea acestor societăți au o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, luând în considerare importanța strategică a creșterii investițiilor, atât a celor finanțate din buget sau prin accelerarea absorbției de fonduri europene, cât și prin stimularea investițiilor private și crearea premiselor necesare stimulării investitorilor străini prin acordarea de facilități,dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat,având în vedere că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, și Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice instituie norme cu aplicabilitate generală asupra întreprinderilor publice, la care statul deținea direct sau indirect participații majoritare la data intrării lor în vigoare,întrucât prevederile celor două acte normative sus-menționate se pot dovedi contrare însuși scopului avut în vedere de legiuitor, atunci când pentru protejarea unor interese naționale strategice de natură economică și/sau socială este necesară transformarea în viitor a participațiilor minoritare deținute în prezent de statul român la unii agenți economici în participații majoritare la aceiași agenți economici,eficiența unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare.Constatând că legislația generală a societăților nu este adaptată specificului societăților de stat, neoferind premisele legislative pentru ca aceste societăți să poată funcționa eficient și să reprezinte un vector de relansare economică,având în vedere că pentru eficientizarea activității societăților de stat este necesară dezvoltarea de noi mecanisme de guvernanță corporativă, suplimentare în raport cu cele reglementate de legislația generală a societăților și adaptate particularităților societăților de stat,observând că actualul cadru legislativ prezintă lacune importante în ceea ce privește buna guvernare a regiilor autonome, influențând negativ performanța economică și competitivitatea acestora și generând, pe cale de consecință, disfuncționalități ale operatorilor economici cu care intră în raporturi contractuale,întrucât neadoptarea în regim de urgență a acestui act normativ ar avea drept consecință crearea unor bariere în dezvoltarea investițiilor străine generate de disfuncționalități în diversificarea activităților societăților cu capital integral sau majoritar de stat, afectând capacitatea acestor operatori economici de a contribui la echilibrarea bugetului de stat și la relansarea economiei,întrucât întârzierea în implementarea măsurilor de eficientizare a întreprinderilor publice influențează negativ lichiditatea, solvabilitatea și funcționalitatea acestor societăți, iar acest efect negativ se repercutează asupra echilibrului bugetului de stat consolidat,date fiind importanța acestor entități economice și caracterul strategic al sectoarelor în care acestea operează, nefuncționalitatea lor fiind de natură a conduce la dezechilibre la nivel macroeconomic și social,în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență pentru asigurarea stabilității economiei și a echilibrului bugetar,necesitatea aprobării în regim de urgență a completării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, rezidă în exigența reglementarii situațiilor de acest gen, în care investitorul privat, acționar minoritar, invocă necesitatea luării deciziilor privitoare la situația societății în timp real, contrar înregistrându-se pierderi iremediabile pentru societate. Subliniem faptul că este necesar a se reglementa, în mod general, situațiile în care investitorul privat este cel care asigură capital, know-how, tehnologie, comenzi și contracte, mărci,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICDupă alineatul (3) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Sunt exceptați de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 2 pct. 2 ca urmare a faptului că acționarul privat nu mai deține participația majoritară și deține capacitatea financiară și tehnică necesară dezvoltării obiectului de activitate al operatorului, caz în care i se poate încredința conducerea executivă a societății, controlul managerial și/sau operațional al acestuia, în condiții de eficiență economică cu asigurarea de know-how, a portofoliului de clienți și a forței de muncă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei,
  Bogdan Constantin Andronic,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Petru Bogdan Cojocaru
  Ministrul tineretului și sportului,
  Ioana Bran
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  p. Ministrul transporturilor,
  Mircea Florin Biban,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Ministrul cercetării și inovării,
  Ciprian-Ion Preda,
  secretar de stat
  București, 17 iulie 2018.Nr. 73.----