HOTĂRÎRE nr. 834 din 14 decembrie 1991privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 20 decembrie 1991    În aplicarea prevederilor art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Terenurile aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data infiintarii acestora, necesare desfăşurării activităţii conform obiectului lor de activitate, se determina, pentru societăţile comerciale înfiinţate prin hotărîre a Guvernului, de către organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuţiile ministerului de resort, iar pentru societăţile comerciale înfiinţate prin decizia organului administraţiei locale de stat, de către autoritatea publică judeteana.  +  Articolul 2Criteriile de stabilire şi de evaluare a terenurilor care fac parte din patrimoniul societăţilor comerciale se aproba de Ministerul Economiei şi Finanţelor împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu consultarea ministerelor interesate.  +  Articolul 3Prevederile art. 1 nu se aplică terenurilor care, în condiţiile legii, fac parte din domeniul public, precum şi terenurilor cărora le sînt aplicabile prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 746/1991.  +  Articolul 4Terenurile disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 aparţin domeniului privat al statului sau, după caz, autorităţilor administrative publice locale şi se constituie într-un fond special destinat acţiunilor de privatizare, care se utilizează pe baza acordului Agenţiei Naţionale pentru Privatizare.  +  Articolul 5Organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuţiile ministerului de resort, precum şi autorităţile administrative publice judeţene vor elibera societăţilor comerciale certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, potrivit modelului stabilit de organele prevăzute la art. 2. Aceste certificate sînt supuse regimului de publicitate imobiliară.  +  Articolul 6Terenurile stabilite potrivit art. 1 se evalueaza de consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 2, iar valoarea acestora se include în patrimoniul societăţilor comerciale, fără modificarea capitalului social al acestora.  +  Articolul 7În vederea vinzarii de active sau acţiuni conform Legii nr. 58/1991 a privatizării societăţilor comerciale, patrimoniul societăţilor comerciale se reevalueaza în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 8Pentru terenurile stabilite în condiţiile prezentei hotărîri, societăţile comerciale vor achită, în continuare, taxele legale, pînă la eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate. După această dată, obligaţiile fiscale vor fi cele stabilite în condiţiile legii. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJAN------------------