LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (**republicată**)privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 22 aprilie 2009  Notă
  **) Republicată în temeiul dispozițiilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 20 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 190/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 24 octombrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 21 noiembrie 2007.
   +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează:a) drepturile persoanelor care își asumă în mod liber identitatea culturală română - persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceștia sunt apelați (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herțeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, voloni, macedo-armânji, precum și toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 176 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013.b) rolul și îndatoririle autorităților competente din România în domeniul sprijinului acordat românilor de pretutindeni.(2) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte:a) persoanele aparținând minorităților naționale, minorităților lingvistice sau grupurilor etnice autohtone române sau care aparțin filonului cultural și etnic românesc, existente în statele din vecinătatea României și alte state, care își asumă identitatea etnică, lingvistică și culturală română față de autoritățile române, indiferent de etnonimul folosit; (la 05-08-2018, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) b) românii emigranți, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate.c) etnicii care se recunosc de origine română, aflați în afara granițelor țării, înregistrați ca altă minoritate în statul de reședință, care își asumă, prin autoidentificare, apartenența la spațiul cultural și identitar românesc. (la 05-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) -----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 270 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.  +  Articolul 2Prevederile prezentei legi se aplică în conformitate cu principiile suveranității teritoriale, bunei vecinătăți, reciprocității, pacta sunt servanda, cu principiile respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și nediscriminării.  +  Articolul 3(1) Prevederile prezentei legi se aplică cu respectarea normelor de drept internațional și a legislației statului-gazdă. (la 05-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (2) Guvernul României analizează periodic situația aplicării prevederilor cuprinse în documentele internaționale și europene în domeniul protecției persoanelor aparținând minorităților naționale în statele în care există comunități de români, precum și situația aplicării prevederilor cuprinse în acordurile și programele în vigoare. (la 05-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (3) Analizele prevăzute la alin. (2) vor fi avute în vedere de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la elaborarea Strategiei naționale multianuale pentru românii de pretutindeni. (la 05-08-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (4) Strategiile și politicile în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni se concep ținând cont de specificul comunităților românești aflate în afara frontierelor României, în egală măsură atât pentru comunitățile istorice autohtone, cât și pentru cele de emigrație. (la 05-08-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (5) În organizarea instituțională a autorităților și a celorlalte instituții publice cu atribuții în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni vor fi avute în vedere prevederile de la alin. (4). (la 05-08-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 )  +  Articolul 4Prezenta lege instituie măsurile-cadru pe care autoritățile române sunt obligate să le adopte pentru:a) păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni, în conformitate cu standardele și practicile europene și internaționale în materie;b) dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, prin asigurarea unui cadru adecvat de afirmare identitară și a spiritualității românești specifice a acestora, în conformitate cu legislația română, precum și cu normele europene și internaționale relevante;c) sprijinirea organizațiilor și asociațiilor românilor de pretutindeni, în vederea stabilirii unui parteneriat eficient care să urmărească promovarea imaginii României și a românilor în rândul opiniei publice din statele de reședință; (la 05-08-2018, Litera c) din Articolul 4 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) d) consolidarea valorilor culturale și spirituale românești, în conformitate cu principiile suveranității teritoriale, al bunei vecinătăți și al respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale;e) inventarierea și protejarea bunurilor culturale, a monumentelor istorice, religioase și culturale aparținând moștenirii culturale și spirituale românești din afara frontierelor României;f) acordarea unei atenții deosebite sprijinirii comunităților românești vulnerabile sau amenințate, care prezintă un risc ridicat de asimilare sau a căror componență numerică este în continuă scădere;g) stabilirea cadrului instituțional și juridic pe care statul român îl pune în slujba intereselor românilor de pretutindeni.  +  Articolul 5(1) Românii de pretutindeni au următoarele drepturi:a) de a beneficia de acces gratuit în România la instituțiile publice de cultură, monumente istorice, situri de patrimoniu;b) de a studia în limba română în România, în străinătate și în țările de reședință, la toate nivelurile și formele de învățământ; (la 05-08-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) c) de a solicita și de a obține burse de studiu în România, în străinătate și în țările de reședință, la orice nivel și formă de învățământ, în vederea aprofundării cunoștințelor de limbă română și pentru afirmarea identității culturale, științifice, etnice și religioase românești; (la 05-08-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) d) de a participa la stagii de perfecționare în România și de a beneficia de facilitățile aferente pentru cadrele didactice;d^1) de a solicita și de a obține, în mod gratuit, avizul de angajare, acordat în condițiile legislației-cadru în materie; (la 05-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) e) de a solicita și a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru a beneficia de manuale, cărți de specialitate, beletristică, publicații și alte materiale tipărite sau pe suport electronic în limba română, precum și pentru organizarea spațiilor necesare sub formă de biblioteci, săli de lectură, unde aceste materiale să poată fi consultate; (la 05-08-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) f) de a solicita și de a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru achiziția, construcția, renovarea și întreținerea lăcașelor de cult în statul de cetățenie/reședință; (la 05-08-2018, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) g) de a solicita și de a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru achiziția, construcția, renovarea și închirierea unui sediu pentru instituțiile educaționale cu predare în limba română în statul de cetățenie/reședință; (la 05-08-2018, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) h) de a solicita și de a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru susținerea manifestărilor culturale, artistice și religioase ale românilor de pretutindeni, a învățământului în limba română, precum și pentru funcționarea organizațiilor culturale ale românilor de pretutindeni și pentru alte activități legate de obiceiurile și tradițiile acestora;i) de a participa, prin delegarea reprezentanților săi, la Congresul Românilor de Pretutindeni, organizat în conformitate cu prevederile art. 8; (la 05-08-2018, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) j) de a obține vize gratuite pentru participarea la activități având ca scop menținerea și afirmarea identității culturale, etnice, lingvistice și religioase, organizate în România;k) de a solicita și de a obține sprijin pentru editarea de publicații și realizarea de producții audiovizuale în limba română, precum și pentru crearea de mass-media proprii;l) de a primi distincții ale statului român pentru promovarea valorilor culturale, spirituale, sportive și științifice românești; (la 05-08-2018, Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) m) alte drepturi prevăzute în acorduri internaționale și programe de colaborare.n) de a solicita și de a obține sprijinul financiar sau material al statului român pentru susținerea sportivilor care concurează în numele României la competițiile sportive internaționale. (la 05-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) poate beneficia, la cerere, fără discriminare, orice persoană care studiază sau predă limba română ori în limba română în străinătate, indiferent de originea etnică. (la 05-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (3) Asistența prevăzută la alin. (1) lit. e)-h) și k) va fi acordată cu respectarea strictă a principiului nediscriminării și a reglementărilor interne din statul de cetățenie/reședință, care sunt în conformitate cu standardele europene și internaționale.(4) În cazul în care drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se exercită pe teritoriul României, românii de pretutindeni vor acționa în aceleași condiții ca toți cetățenii români, potrivit Constituției României, republicată. (la 05-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (5) În relația cu cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, care prestează în afara teritoriului României activități lucrative, autoritățile române cu competențe în domeniu au următoarele obligații:a) de a veghea la respectarea și protecția drepturilor acestora, conform tratatelor, convențiilor și acordurilor în vigoare;b) de a oferi asistență și consiliere, precum și de a derula campanii de informare pentru a facilita integrarea socioprofesională a acestora în societatea românească;c) de a facilita inserția și reinserția socială, precum și pe piața muncii din România a acestora; (la 05-08-2018, Litera c) din Alineatul (5) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) d) de a sprijini întărirea legăturilor culturale, lingvistice, religioase, economice și sociale cu România și cu comunitățile locale de unde provin; (la 05-08-2018, Litera d) din Alineatul (5) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) e) de a promova educația în limba română și de a facilita accesul acestora la valorile patrimoniului cultural românesc în țările de reședință ale acestora;f) de a încuraja consolidarea mediului asociativ românesc din afara granițelor care are ca obiect acordarea asistenței la nivel cultural și social a membrilor, de informare și consiliere.(6) În aceleași condiții ca toți cetățenii români, potrivit Constituției României, republicată, românii de pretutindeni, care prestează în afara teritoriului României activități lucrative, se bucură de toate drepturile conferite de legea română. (la 05-08-2018, Alineatul (6) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (7) Românii de pretutindeni, care prestează în afara teritoriului României activități lucrative, au următoarele drepturi: (la 05-08-2018, Partea introductivă a Alineatului (7) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) a) de a obține informații asupra legislației românești în materie, în special cu privire la reglementări care pot afecta interesele lor legitime;b) de a adresa autorităților propuneri și recomandări pe teme de interes ale politicii de sprijinire a comunităților românești.  +  Articolul 5^1(1) Numărul burselor, criteriile și modalitatea de acordare a acestora și criteriile de selecție a beneficiarilor burselor se stabilesc prin consultare cu Ministerul Afacerilor Externe.(2) Bursele pot fi anulate în cazul desfășurării de către beneficiarii acestora a unor activități împotriva statului român sau a intereselor acestuia, precum și împotriva comunităților românești din afara frontierelor României. (la 05-08-2018, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 )  +  Articolul 6(1) Românii de pretutindeni beneficiază de drepturile prevăzute în prezenta lege, pe baza îndeplinirii următoarelor condiții:a) declară pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, cu respectarea condițiilor prevăzute de Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale, că își asumă identitatea culturală română, indiferent de denumirea folosită în statul de cetățenie sau reședință pentru desemnarea minorității sau comunității respective;b) posedă cunoștințe de limba română corespunzătoare.(2) Declarația prevăzută la alin. (1) lit. a), respectiv evaluarea cunoștințelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se efectuează în mod gratuit la sediul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni sau de către Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E. prin intermediul misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din statul de cetățenie sau reședință ori la sediile M.A.E. Modelul declarației și modalitatea de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (la 05-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute de prezenta lege, declarația prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie însoțită de un document de identitate valabil, emis de autoritățile statului de cetățenie.(4) Declarația pe propria răspundere a beneficiarului minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani va fi făcută de către unul sau ambii părinți sau reprezentanții legali ai acestuia, în prezența sa, iar declarația pe propria răspundere pentru beneficiarul minor care a împlinit vârsta de 14 ani va fi făcută de acesta, cu consimțământul și în prezența unuia sau ambilor părinți sau a reprezentanților legali. (la 05-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (4^1) Misiunile diplomatice și oficiile consulare transmit M.A.E. declarația prevăzută la alin. (1) lit. a), prevăzută în anexă, respectiv evaluarea emisă în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b). Datele colectate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate cu privire la românii de pretutindeni vor fi transmise de către M.A.E. Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare M.R.P. (la 05-08-2018, Alineatul (4^1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (5) Datele cu privire la românii de pretutindeni vor fi păstrate de către M.A.E. și M.R.P., cu respectarea legislației în vigoare în materia protecției datelor personale. (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 )  +  Articolul 7(1) Autoritățile competente din România pentru aplicarea, respectiv coordonarea aplicării prevederilor prezentei legi sunt M.R.P., și, după caz, M.A.E. (la 05-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (2) M.R.P. este minister cu rol de sinteză și de coordonare a aplicării politicilor Guvernului în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni. Toate autoritățile și instituțiile din România cu competențe în domeniu, potrivit legislației în vigoare, acordă sprijin M.R.P. în implementarea politicilor pentru românii de pretutindeni. (la 05-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (2^1) M.R.P. va detașa, în condițiile prevăzute la art. 2 lit. d) și art. 48 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, personal din cadrul instituției care va îndeplini în serviciul exterior al M.A.E. atribuțiile gradului diplomatic de atașat pentru comunitățile românești din străinătate, cu respectarea dispozițiilor Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, respectiv ale Convenției de la Viena cu privire la relațiile consulare. (la 05-08-2018, Articolul 7 a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (3) În statele în care nu este numit un atașat diplomatic conform alin. (2^1), M.A.E., în cooperare cu M.R.P., va asigura prezența, în cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statele unde există însemnate comunități românești, a unui diplomat cu atribuții pentru relația cu românii de pretutindeni, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat și în fondurile alocate cu această destinație. (la 05-08-2018, Alineatul (3) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (4) Fondurile pentru funcționarea M.R.P. și realizarea proiectelor destinate românilor de pretutindeni se asigură de la bugetul de stat. Totodată, M.R.P. poate utiliza, în vederea realizării obiectivelor sale, fonduri provenite din accesarea fondurilor europene. (la 05-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (4^1) M.R.P. poate utiliza, în vederea realizării obiectivelor sale, fonduri europene pe care le poate accesa, precum și orice altă sursă atrasă, inclusiv donații. (la 05-08-2018, Articolul 7 a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (5) Atribuțiile principale ale M.R.P. sunt următoarele:a) elaborează și aplică, inclusiv în colaborare cu alte instituții cu competențe în domeniu, politica statului român în domeniul relațiilor cu comunitățile românești din afara frontierelor României; (la 05-08-2018, Litera a) din Alineatul (5) , Articolul 7 a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) b) elaborează, propune și avizează proiecte de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni și participă, în coordonare cu M.A.E., la negocierea tratatelor și a altor documente internaționale care au incidență asupra situației românilor de pretutindeni;b^1) susține și protejează menținerea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase, conservarea patrimoniului cultural și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor în rândul comunităților românești din afara frontierelor României; (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) c) asigură, în coordonare cu M.A.E., participarea în comisiile mixte privind minoritățile naționale, stabilite în temeiul tratatelor internaționale la care România este parte;c^1) elaborează, propune, avizează și aplică strategiile și programele guvernamentale și sectoriale, precum și proiecte de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni; (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) d) dezvoltă parteneriate cu asociațiile, unitățile de cult și organizațiile românilor care trăiesc în afara granițelor, prin acordarea de finanțări nerambursabile către entități publice sau private din țară și din afara frontierelor României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării drepturilor culturale prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin derularea unor proiecte specifice, în beneficiul românilor de pretutindeni; (la 05-08-2018, Litera d) din Alineatul (5) , Articolul 7 a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) d^1) elaborează documente de politici publice, organizează acțiuni proprii sau în parteneriat și sprijină prin orice alte mijloace consolidarea mediului asociativ și îmbunătățirea imaginii comunităților românești în statele lor de cetățenie; (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) d^2) acționează pentru întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României și pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase; (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) e) stabilește și dezvoltă raporturi de parteneriat cu structurile guvernamentale însărcinate cu problematica minorităților naționale din țările de cetățenie, pentru asigurarea drepturilor persoanelor aparținând minorității naționale românești, pe principiul reciprocității și conform normelor internaționale în materie;e^1) colaborează cu instituțiile implicate în problematica în ceea ce privește comunitățile românești din străinătate pentru a asigura o abordare unitară, integrată, în plan național; (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) f) dezvoltă, în colaborare cu M.A.E., relații de parteneriat cu organizațiile și instituțiile internaționale care au competențe în domeniul protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale;f^1) participă, în coordonare cu M.A.E., la negocierea tratatelor și a altor documente internaționale care au incidență asupra domeniului protecției drepturilor românilor de pretutindeni; (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) g) monitorizează, împreună cu M.A.E., modul în care au loc conservarea și afirmarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni;h) colaborează strâns cu structurile parlamentare, cultele recunoscute legal, instituțiile și organizațiile neguvernamentale cu competențe în domeniu;i) sprijină înființarea și dezvoltarea instituțiilor mass-media scrisă și audiovizuală ale românilor de pretutindeni;j) sprijină casele limbii și culturii române, centrele culturale ale comunităților românești de pretutindeni, centrele comunitare românești în străinătate și centrele de informare ale României în străinătate; (la 05-08-2018, Litera j) din Alineatul (5) , Articolul 7 a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) j^1) cooperează cu M.A.E., inclusiv cu misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale române pentru înființarea, organizarea și susținerea activității centrelor de informare ale României în străinătate, precum și a centrelor comunitare românești în străinătate, în condițiile legii; (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) j^2) susține, în cooperare cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, înființarea unor puncte de informare pentru comunitățile românești din afara granițelor; (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) k) sprijină consolidarea catedrelor, lectoratelor și bibliotecilor de limbă română din străinătate, precum și înființarea unor catedre de românistică;k^1) acordă burse de studiu în România și în străinătate, precum și în țările de reședință; (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) l) sprijină elaborarea de studii, cercetări și monografii în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state;l^1) colaborează cu structurile parlamentare, cultele recunoscute legal, instituțiile și organizațiile neguvernamentale cu competențe în domeniu; (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) m) sprijină acțiunile de cercetare, restaurare, conservare și punere în valoare a patrimoniului cultural românesc din afara granițelor României;n) contribuie la construirea și restaurarea unor monumente civile și militare, precum și a unor lăcașuri de cult ale românilor de pretutindeni;n^1) dezvoltă proiecte și programe cu caracter cultural-artistic, științific, educativ, documentar, singur sau în cooperare cu instituții, organizații guvernamentale sau neguvernamentale, precum și cu persoane fizice autorizate sau juridice, din țară și din străinătate; (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) o) asigură protejarea, susținerea și revitalizarea tradițiilor și obiceiurilor locale românești în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state.p) M.R.P. acordă, eliberează sau emite scrisori de recunoaștere, atestate și alte tipuri de certificate sau acreditări românilor de pretutindeni sau asociațiilor lor în baza meritelor activităților lor în sprijinul românilor de pretutindeni sau în baza procedurilor M.R.P. cu privire la recunoașterea rolului acestora în implementarea politicilor pentru românii de pretutindeni; (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) q) colaborează cu ministerele cu atribuții în domeniu, în vederea încheierii de acorduri bilaterale cu guvernele statelor care au comunități de români, pentru introducerea limbii române în programa școlară a țării cu care se încheie acordul; (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) r) dezvoltă proiecte și programe cu caracter cultural, artistic, științific, educativ, documentar, independent sau în cooperare cu instituții, organizații guvernamentale sau neguvernamentale, precum și cu persoane fizice sau juridice, din țară și din străinătate; (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) s) organizează acțiuni proprii sau în parteneriat cu alte entități și sprijină prin orice alte mijloace consolidarea mediului asociativ și îmbunătățirea imaginii comunităților românești în statele lor de cetățenie/reședință; (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) t) inițiază, organizează sau sprijină orice alte acțiuni considerate necesare și oportune pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 4; (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (6) M.R.P. inițiază, organizează sau sprijină orice alte acțiuni considerate necesare și oportune pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 4.(7) M.R.P. elaborează documente de politici publice prin care sunt stabilite destinații și comunități prioritare pentru derularea de proiecte proprii, în conformitate cu obiectivele de politică internă și externă ale României. (la 05-08-2018, Articolul 7 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (8) Proiectele, programele sau acțiunile proprii în sprijinul comunităților românești din străinătate sunt derulate de către M.R.P., inclusiv prin cooperare cu alte autorități sau instituții, publice ori private, persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, în condițiile legii. (la 05-08-2018, Articolul 7 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (9) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale și sprijinirea comunităților românești din străinătate, M.R.P. poate derula proiecte, programe sau acțiuni proprii, cu utilizarea de finanțări nerambursabile, în conformitate cu prevederile legale. (la 05-08-2018, Articolul 7 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (10) Proiectele, programele sau acțiunile proprii sunt necesare pentru atingerea unor obiective strategice de politică ale României. (la 05-08-2018, Articolul 7 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (11) M.R.P. asigură suportul educațional, științific și cultural pentru păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni. (la 05-08-2018, Articolul 7 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (12) Drepturile persoanelor prevăzute în prezenta lege pot fi realizate și prin intermediul autorităților administrațiilor publice locale, în raport cu specificul lor. Acestea pot acorda sprijin material, inclusiv financiar, românilor de pretutindeni, în condiții ce vor fi stabilite de organul deliberativ local, în limita a 5% din buget. (la 05-08-2018, Articolul 7 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (13) Statul român poate sprijini programe de studiu în limba română, la toate nivelurile și formele de învățământ, în statele în care există comunități de români. (la 05-08-2018, Articolul 7 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (14) Autoritățile administrațiilor publice locale pot acorda ajutoare sociale, în special celor care provin din respectivele comunități, pentru necesități majore cum ar fi repatrierea și/sau înhumarea rămășițelor pământești ale persoanelor decedate în străinătate, în cazuri justificate. (la 05-08-2018, Articolul 7 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (la 25-01-2017, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 )  +  Articolul 8(1) În scopul întăririi legăturilor cu românii de pretutindeni, anual se organizează sub egida Parlamentului României, în țară sau în străinătate, Congresul Românilor de Pretutindeni, cu consimțământul autorităților statului respectiv, în cazul în care se decide organizarea în străinătate.(2) Convocarea Congresului Românilor de Pretutindeni se realizează de birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, în colaborare cu M.R.P., iar cheltuielile privind organizarea și desfășurarea Congresului Românilor de Pretutindeni se asigură din bugetul Camerei Deputaților. (la 25-01-2017, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) (3) Cu prilejul primei sale reuniuni, Congresul Românilor de Pretutindeni își va desemna organele de conducere și va elabora regulamentul de funcționare.(4) Congresul Românilor de Pretutindeni este un for de dezbatere și de consultare al reprezentanților românilor de pretutindeni, persoane și/sau organizații. (la 05-08-2018, Articolul 8 a fost completat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 )  +  Articolul 9(1) Din patru în patru ani, Congresul Românilor de Pretutindeni alege prin vot, din rândul delegaților, Consiliul Românilor de Pretutindeni. Organizarea și funcționarea Congresului Românilor de Pretutindeni, respectiv a Consiliului Românilor de Pretutindeni se va realiza cu respectarea prevederilor statutelor și regulamentelor de organizare și funcționare în vigoare. (la 05-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (2) Camera Deputaților va asigura Consiliului Românilor de Pretutindeni un spațiu corespunzător. (la 05-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (3) Modul de organizare și funcționare a Consiliului Românilor de Pretutindeni se stabilește de către Congresul Românilor de Pretutindeni, cu avizul conform al birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.(4) Consiliul Românilor de Pretutindeni furnizează periodic și/sau conform solicitărilor informații, analize și propuneri Parlamentului României, M.R.P., precum și celorlalte instituții guvernamentale competente, cu care colaborează pentru promovarea de inițiative legislative referitoare la românii de pretutindeni, respectiv la realizarea și aplicarea programelor destinate comunităților românești. (la 05-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (5) M.R.P. va asigura secretariatul tehnic al Consiliului Românilor de Pretutindeni și asigură finanțarea activității acestuia. (la 25-01-2017, Alineatul (5) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 6, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) (6) Camera Deputaților suportă în limita bugetului aprobat cheltuielile activităților Consiliului Românilor de Pretutindeni. (la 05-08-2018, Articolul 9 a fost completat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 )  +  Articolul 10Se instituie Ziua românilor de pretutindeni, care se va sărbători în fiecare an în ultima duminică din luna mai.----------Art. 10 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 101 din 7 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015.  +  Articolul 11(1) Se înființează Muzeul Românilor de Pretutindeni.(2) Sediul muzeului va fi în municipiul București.(3) Organizarea și funcționarea acestuia, inclusiv alocarea unui sediu corespunzător, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 12În exercitarea atribuțiilor sale, M.R.P. acordă finanțări nerambursabile destinate derulării proiectelor asociațiilor, organizațiilor, persoanelor juridice legal constituite și persoanelor fizice autorizate române și din state terțe în beneficiul comunităților românești de pretutindeni, în urma unui proces de evaluare și selecție realizat la nivelul M.R.P. și, după caz, în colaborare cu alte instituții ale statului, în conformitate cu principiul transparenței și prevederile legale în materie. (la 17-12-2017, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 250 din 11 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 14 decembrie 2017 )  +  Articolul 13(1) Institutul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare Institutul, este o instituție publică de interes național, care are personalitate juridică proprie, în subordinea M.R.P. (la 05-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (1^1) Institutul are sediul în municipiul București. Pentru o bună desfășurare a activității sale, în funcție de resursa financiară alocată, Institutul poate înființa sedii secundare în țară. (la 05-08-2018, Articolul 13 a fost completat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (1^2) În cadrul Institutului funcționează o componentă distinctă de educație și cercetare în domenii diverse, legate de problematica românilor de pretutindeni. (la 05-08-2018, Articolul 13 a fost completat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (2) Atribuțiile principale ale Institutului sunt:a) asigurarea suportului educațional, științific și cultural pentru păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni; (la 05-08-2018, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 13 a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) b) coordonarea și organizarea activității de perfecționare a cadrelor didactice care predau limba română/în limba română în comunitățile românești din afara frontierelor României; (la 05-08-2018, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 13 a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) c) organizarea de cursuri pentru formarea de specialiști în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni, pentru perfecționarea acestora, precum și cursuri de inițiere sau de cunoaștere a comunităților românești din afara granițelor și a problemelor specifice ale acestora; (la 05-08-2018, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 13 a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) d) alte activități care se circumscriu domeniului specific; (la 05-08-2018, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 13 a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) e) asigurarea, prin anul pregătitor, a cadrului necesar pentru însușirea limbii, culturii și a civilizației românești de către bursierii statului român; (la 05-08-2018, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 13 a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) f) dezvoltarea de capacități specifice în beneficiul culturii, al civilizației naționale și al imaginii României în lume; (la 05-08-2018, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 13 a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) g) conceperea de proiecte și programe educaționale pentru membrii comunităților românești de pretutindeni; (la 05-08-2018, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 13 a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) h) editarea unor lucrări de referință privind problematica comunităților românești din vecinătate și Balcani; (la 05-08-2018, Litera h) din Alineatul (2) , Articolul 13 a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) i) editarea unor lucrări de referință privind problematica comunităților românești.j) acordarea de burse de studii, pe domeniile legate de specificul activității sale, și de premii pentru cei care contribuie la menținerea și promovarea identității românești. (la 05-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 13 a fost completat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (3) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (la 05-08-2018, Alineatul (3) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (4) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul M.R.P. (la 05-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (5) Veniturile proprii ale Institutului provin din:a) activități de cercetare științifică;b) asistență de specialitate și consultanță;c) sprijin financiar acordat de organismele internaționale;d) donații, sponsorizări, precum și alte resurse legal constituite. (la 05-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (6) Autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și instituțiile publice în care se realizează activitățile organizate sau coordonate de către Institut acordă sprijin pentru a se asigura spațiile, echipamentele și celelalte resurse necesare pentru derularea în condiții corespunzătoare a activităților respective pe toată durata acestora. (la 05-08-2018, Alineatul (6) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (7) Veniturile proprii provin din:a) activități de cercetare științifică;b) asistență de specialitate și consultanță;c) sprijin financiar acordat de organismele internaționale;d) donații, sponsorizări, precum și alte resurse legal constituite.(8) Persoanele care exercită drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b)-d) beneficiază de cazare gratuită în cămine studențești pe perioada efectuării studiilor în România, cu condiția dovedirii resurselor insuficiente, în condițiile legale prevăzute pentru cetățenii români.(9) Autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale în care se realizează activitățile organizate sau coordonate de către Institut vor acorda asistența necesară pentru a asigura, în condițiile convenite, spațiile și echipamentele corespunzătoare pe durata activităților respective.(10) În scopul desfășurării activității Institutului, clădirea situată în localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, se transmite în folosința exclusivă a Institutului, împreună cu terenul și celelalte bunuri mobile și imobile aferente.  +  Articolul 14(1) Prezentul act normativ nu aduce atingere competențelor, atribuțiilor sau drepturilor altor autorități sau instituții publice românești precum Ministerul Educației Naționale sau Institutul Cultural Român, în ceea ce privește orice formă de sprijin material pe care acestea îl pot acorda românilor de pretutindeni. (la 05-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (2) Întreaga arie de reglementare a prezentei legi, inclusiv legislația secundară, are caracter special în raport cu alte acte normative, cu efect derogator. (la 05-08-2018, Alineatul (2) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 ) (3) Ministerul Educației Naționale, M.R.P. și M.A.E. organizează preselecția pentru românii de pretutindeni care doresc să beneficieze de burse oferite de statul român.(4) Fondurile pentru asigurarea burselor, cheltuielile de școlarizare și subvențiile pentru cazarea în cămine studențești pentru românii de pretutindeni se prevăd în bugetul Ministerului Educației Naționale. (la 25-01-2017, Articolul 14 a fost modificat de Punctul 9, Articolul XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 )  +  Articolul 14^1(1) Se înființează Agenția pentru Cercetare, Strategie și Sprijin pentru Diaspora, denumită în continuare Agenția, cu personalitate juridică, în subordinea M.R.P., având rol de sinteză și analiză cu privire la domeniul protecției drepturilor diasporei. Agenția are sediul în municipiul București.(2) Atribuțiile principale ale Agenției sunt:a) elaborează pachete de informații și participă la realizarea de campanii de diseminare pentru tematici de interes în rândul diasporei, precum oportunitățile de accesare a finanțării nerambursabile din fonduri europene, naționale sau facilități fiscale pentru demararea de afaceri, investiții, inclusiv în agricultură, formare profesională, educație în România;b) realizează studii, analize, cercetări de specialitate privind diaspora;c) contribuie la definirea politicilor publice în domeniul de competență;d) participă la elaborarea și fundamentarea proiectelor de acte normative și a propunerilor legislative, la solicitarea M.R.P.(3) Cheltuielile curente și de capital ale Agenției se finanțează din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul M.R.P.(4) Veniturile proprii ale Agenției provin din:a) activități de cercetare științifică;b) sprijin financiar acordat de organismele internaționale;c) accesarea de fonduri europene și alte categorii de fonduri nerambursabile;d) donații, sponsorizări, precum și alte resurse legal constituite.(5) Personalul Agenției este personal contractual. Salarizarea acestei categorii de personal se face potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(6) Organizarea și funcționarea Agenției se reglementează prin hotărâre a Guvernului inițiată de M.R.P.(7) Statul de funcții, structura posturilor pe compartimente și regulamentul de organizare și funcționare intern al Agenției se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (6).(8) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția încheie, cu aprobarea ministrului pentru românii de pretutindeni, protocoale de cooperare cu instituțiile și autoritățile publice centrale, precum și cu alte persoane juridice de drept public și privat, din țară și din străinătate. (la 05-08-2018, Actul a fost completat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 )  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 150/1998 privind sprijinul acordat comunităților românești de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei legi, se abrogă. Notă
  Reproducem mai jos dispozițiile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2008 care nu au fost încorporate în textul republicat al Legii nr. 299/2007 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2008:
  "Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va adopta o hotărâre care va reglementa structura organizatorică, statul de funcții, precum și regulamentul de funcționare ale Institutului «Eudoxiu Hurmuzachi»."
  Notă
  Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 22 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 27 noiembrie 2017, astfel cum a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 122 din 4 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 7 iunie 2018, prevede:
  „Articolul II
  (1) Se aprobă plata de burse sau stimulente financiare în cuantum de 200 lei/lună/bursă sau stimulent financiar, pentru elevii etnici români cu domiciliul în Ucraina, înscriși în clasa I a anului școlar 2017-2018, care studiază în școlile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă, din sistemul de învățământ preuniversitar din Ucraina, pentru perioada ianuarie-iunie 2018.
  (2) Cheltuielile aferente burselor sau stimulentelor financiare sunt suportate din bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în limita fondurilor alocate.
  (3) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni încheie contracte cu asociațiile, fundațiile și alte organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina, având ca obiect, dar fără a se limita la acestea, identificarea beneficiarilor burselor sau stimulentelor financiare, colectarea documentației necesare pentru plata burselor sau stimulentelor financiare și transmiterea acesteia către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.
  (4) Prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni se aprobă, dar fără a se limita la acestea:
  a) procedura de plată a burselor sau stimulentelor financiare;
  b) tipul de cheltuieli eligibile;
  c) componența și atribuțiile comisiei de selecție a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina;
  d) drepturile și obligațiile asociațiilor, fundațiilor și ale altor organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina.
  (5) Se aprobă acordarea de stagii de specializare în România a cadrelor didactice din școlile românești din Ucraina, în vederea formării și perfecționării în studiul limbii române. Cheltuielile aferente stagiilor de specializare vor fi suportate din bugetul Ministerului Educației Naționale, în limita fondurilor alocate.
  (6) Numărul stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, precum și criteriile de selecție a cadrelor didactice beneficiare se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale."
  Art. II din LEGEA nr. 122 din 4 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 7 iunie 2018 prevede:
  Art. IIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contravaloarea sumelor acordate și cheltuielile efectuate de către asociațiile, fundațiile și alte organizații neguvernamentale ale românilor din Ucraina sunt suportate din bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în limita fondurilor alocate pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni.
   +  Anexă
  DECLARAȚIE
  privind apartenența la identitatea culturală română
  Subsemnatul/Subsemnata, ............................., cetățean(ă) al (a) ........................., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de identitate/pașaportul seria .......... nr. .............., eliberat(ă) de ................., domiciliat(ă) în ................., declar prin voința mea liber exprimată și pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală română.În această calitate înțeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să mi le exercit cu bună-credință, pentru afirmarea identității mele culturale române.Declar că datele de mai sus sunt corecte și că am luat cunoștință de prevederile Codului penal privind falsul în declarații și sancțiunile aplicabile.Data ...................Semnătura ..................Ministerul pentru Românii de Pretutindeni/Ministerul Afacerilor Externe/Ambasada României la ................./Consulatul General al României la ................ certifică faptul că prezenta declarație a fost dată de dl/dna ................. pe propria răspundere și că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Data ...................Semnătura ....................... (la 05-08-2018, Anexa a fost modificată de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 224 din 31 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 02 august 2018 )
  ------------