PROGRAM NAȚIONAL din 26 octombrie 2016de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016  Notă
  Aprobat de HOTĂRÂREA nr. 793 din 26 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 879 din 2 noiembrie 2016.
   +  Acronime și abrevieri ANIF - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare CA - canale de aducțiune CPA - canale principale de aducțiune CD - canale de distribuție FOIF - federații de organizații de îmbunătățiri funciare FOUAI - Federații de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații OIF - organizații de îmbunătățiri funciare OUAI - Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații MADR - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale PNDR - Programul Național de Dezvoltare Rurală SPB - stație de pompare de bază SRP - stație de repompare UE - Uniunea Europeană  +  Cuprins
  Capitolul I.  Introducere 1 Necesitate și oportunitate
  Capitolul II.  Descrierea și analiza stadiului actual al amenajărilor de irigații
  Capitolul III.            Descrierea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații 1 Obiective 2 Analiza viabilității economice a amenajărilor de irigații propuse pentru reabilitare 3 Direcții de acțiune și etapizarea implementării Programului 4 Indicatori de realizare 5 Implicații financiare și implementarea Programului 6 Impact 7 Sinteza analizei SWOT a amenajărilor de irigații din România
  Capitolul IV.     Anexe Anexa 1 - Obiective ale infrastructurii principale de irigații propuse pentru reabilitare Anexa 2 - Analiza viabilității economice a sistemelor de irigații
   +  Capitolul I Introducere Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a elaborat Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România (denumit în continuare Programul) care vizează adaptarea agriculturii la schimbările climatice și reducerea efectelor acestora asupra producției agricole, în principal, dar și asupra altor factori de mediu și a populației, prin reabilitarea infrastructurii principale de irigații existente. Programul vine în întâmpinarea unor măsuri din sectorul irigațiilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), atât din perioada de programare 2007-2013, cât și din actuala perioadă de programare financiară europeană 2014-2020. În procesul de elaborare a Programului au fost consultate și solicitate informații din partea instituțiilor cu responsabilități în domeniu, la nivel național și teritorial, și au fost analizate propunerile organizațiilor și federațiilor constituite pentru aplicarea irigațiilor (OUAI/FOUAI). Programul a fost elaborat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe baza datelor și informațiilor puse la dispoziție de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, precum și de Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritatea de management pentru PNDR.1. Necesitate și oportunitate1.1. România prezintă un risc considerabil față de schimbările climatice, efectele acestora fiind în mod clar reflectate de modificările în regimul de temperatură și precipitații, în principal, începând din anul 1961 și până în prezent, zonele cele mai afectate, conform rapoartelor internaționale relevante și analizelor șirurilor de date climatologice pentru perioada 1901-2010 efectuate de Administrația Națională de Meteorologie, fiind situate în partea de sud, sud-est și est a țării. Secetele, inundațiile și alte probleme legate de schimbările climatice au un impact semnificativ asupra stabilității producției și a securității alimentare naționale, iar lipsa unei infrastructuri adecvate contribuie la limitarea oportunităților de dezvoltare economică în pofida existenței potențialului din agricultură. S-a estimat că din 1980 până în 2011 România a suferit pierderi anuale medii legate de vreme în sumă de 8.452 milioane $ SUA (0,26 procente din PIB), din care 34% au fost legate de secetă. Riscurile principale cu care se confruntă România pe termen scurt și mediu constau într-o creștere semnificativă în temperatura anuală medie, o scădere a precipitațiilor și o ocurență generală de evenimente climatice extreme. Sectorul agricol ar fi afectat cel mai mult de inundații, secete sau alte evenimente climatice adverse. Modelele meteorologice extreme vor declanșa o mai mare volatilitate în producția agricolă, prețurile alimentelor și veniturile fermelor.1.2. Seceta pedologică extremă și severă din zonele de sud și est ale României coroborată cu consumul ridicat de apă în perioada iulie-august conduc la o rezervă de apă din sol situată de multe ori sub punctul de ofilire pe întinse suprafețe agricole. În aceste zone seceta agricolă complexă este un fenomen climatic de hazard care induce cele mai grave consecințe care s-au înregistrat vreodată în agricultură. Secetele pot dura de la câteva zile până la câteva luni, având ca rezultat o variabilitate ridicată a producției agricole, mai ales în regiunile cu vulnerabilitate accentuată, în prezent, și cu un potențial de adaptare redus, afectând rezultatele întregului an de producție agricolă și având consecințe negative asupra aprovizionării cu alimente și economiei naționale.1.3. O parte semnificativă din suprafața agricolă a României resimte efectele negative ale secetei, ale rezervelor de apă insuficiente și ale amenajărilor de irigații slab funcționale. Absența sau gradul mare de degradare al infrastructurii de irigații a făcut ca, aproximativ 48% din suprafața agricolă totală (7,1 mil ha în 2006) să fie afectată de aceste fenomene (cele mai afectate zone au fost Câmpia Română, sudul Moldovei și Dobrogea).1.4. Producția de cereale a fluctuat mult în perioada 2000-2012, anul 2007 (an secetos) este asociat cu una din cele mai scăzute performanțe, în vreme ce 2012 (an favorabil) a înregistrat opusul. În anul 2012, producția a fost cu 1,5-3 ori mai mare comparativ cu anul 2007, indicând magnitudinea impactului climatic.1.5. Volumul de apă utilizat pentru irigații a crescut cu 52,65%, de la 212.979 mii mc în 2010 la 325.127 mii mc în 2012, însă agricultura românească continuă să fie dependentă de factorii climatici. Efectele negative ale acestui fenomen se reflectă, în principal, în randamentele scăzute înregistrate la principalele culturi (35-60% din potențial).1.6. Amenajările vechi de irigații generează un consum mare de apă și energie, ceea ce are un impact negativ asupra rezervelor de apă ale României, țară încadrată în categoria țărilor cu rezerve reduse de apă (cantitatea medie de apă disponibilă pe locuitor este de 2660 mc apă/loc/an, inclusiv Dunărea, puțin peste jumătate din media europeană 4230 mc apă/loc/an). Amenajările de irigații sunt într-un stadiu avansat de degradare și pe 75% din suprafața acestor amenajări, irigațiile nu sunt funcționale, iar cele funcționale sunt ineficiente din punctul de vedere al consumului de apă și energie și costisitoare pentru fermieri.1.7. Necesitatea reabilitării infrastructurii principale de irigații aparținând domeniului public al statului este dată, în primul rând, de faptul că o parte din această infrastructură alimentează cele 134 de organizații de îmbunătățiri funciare (OIF), care au accesat Măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013 și, în al doilea rând, de faptul că o parte din această infrastructură alimentează amenajările viabile de irigații pe care s-au constituit OIF care vor putea accesa submăsura 4.3 din cadrul PNDR 2014-2020. Sub acest aspect, una dintre condițiile de eligibilitate pentru accesarea submăsurii 4.3 are în vedere ca sistemul de irigații prevăzut prin proiectul al cărui beneficiar este OIF să fie racordat la o infrastructură principală funcțională. Alte condiții aferente submăsurii 4.3 vizează asigurarea conformității investiției cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, pentru suprafețele vizate și cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul. Perioada de implementare a Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România este 2016-2020.  +  Capitolul II Descrierea și analiza stadiului actual al amenajărilor de irigații Sistemele de irigații din România au fost construite până în anul 1990, suprafața amenajată pentru irigații ocupă circa 22% din suprafața agricolă a țării și circa 34% din suprafața arabilă. În prezent, România dispune de o suprafață amenajată pentru irigat de cca 3.1 milioane ha. Din această suprafață, 1,5 mil. ha o reprezintă suprafața viabilă și marginal viabilă, din care suprafața viabilă este în prezent de cca 823.000 ha. Suprafața efectiv irigată variază mult de la an la an în funcție de precipitații. Se estimează că circa 11% din suprafața agricolă a țării este acoperită de rețele de irigații viabile din punct de vedere economic sau marginal viabile. Există și diferențe regionale, mai ales ca reflecție a tiparelor variabile ale precipitațiilor și necesarului de irigații. Nord-vestul, vestul și centrul necesită mai puțină apă de irigații, în vreme ce sudul și sud-estul, zone care au probleme cu apa, se bucură de o mai mare acoperire cu sisteme de irigații. Problemele principale cu care se confruntă sistemele de irigații sunt următoarele:– eficiență hidraulică scăzută;– cost ridicat al energiei electrice pentru sistemele bazate încă pe pompare (Dunărea fiind principala sursă de apă);– tarife mari ale apei. Amenajările de irigații sunt într-un stadiu avansat de degradare și pe 75% din suprafața acestor amenajări irigațiile nu sunt funcționale, iar cele funcționale sunt ineficiente din punctul de vedere al consumului de apă și energie și costisitoare pentru fermieri. Infrastructura de irigații existentă în România este depășită din punctul de vedere al eficienței utilizării resurselor și există riscul ca abandonarea infrastructurii de irigații să genereze grave probleme sociale, economice și de mediu.Au fost constituite un număr de 531 de OIF pe o suprafață de 1.212.917,8 ha, care au preluat infrastructura secundară de irigații de la ANIF, care deservește o suprafață de cca 1.011.036 ha, și un număr de 24 de FOIF pe o suprafață de 395.753 ha, care au preluat infrastructura de la ANIF, care deservește o suprafață de 171.000 ha. (la 02-08-2018, Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 557 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 02 august 2018 ) În perioada 2007-2013 un număr de 134 OIF au accesat Măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013, valoarea fondurilor accesate fiind de cca 128 milioane euro. Sumele alocate au fost folosite de către OIF pentru reabilitarea infrastructurii secundare de irigații preluate de la ANIF, în conformitate cu prevederile Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul PNDR 2014-2020 submăsura 4.3 pentru reabilitarea infrastructurii secundare de irigații preluate de la ANIF de către OIF au fost alocate fonduri în valoare de 435 milioane euro. Infrastructura principală de irigații aparținând domeniului public al statului, care alimentează infrastructura secundară de irigații aflată în proprietatea sau administrarea FOIF și OIF, este în cea mai mare parte nereabilitată, stațiile de pompare și repompare funcționând cu randamente mici, iar canalele de aducțiune prezintă pierderi de apă semnificative, toate acestea ducând la prețuri mari la 1000 mc apă pompată, prețuri suportate în totalitate de fermierii care doresc să irige. În contextul scenariilor climatice pe termen mediu și lung, conform cărora se așteaptă creșteri ale temperaturii medii anuale, se vor amplifica fenomenele climatice extreme (secetă, inundații etc.). În lipsa unor măsuri adecvate, aceste fenomene vor avea un impact negativ asupra populației, conservării și utilizării durabile a patrimoniului natural și asupra îndeplinirii obiectivelor asumate de România aferente Strategiei Europa 2020 și Strategiei UE privind creșterea durabilă. Problemele amenajărilor de irigații pe care Programul își propune să le soluționeze sunt:a) starea tehnică necorespunzătoare a infrastructurii principale de irigații aparținând domeniului public al statului;b) capacitatea redusă a utilizatorilor de a contribui la reabilitarea infrastructurii principale de irigații.  +  Capitolul III Descrierea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații1. Obiective1.1. Obiectivul general al Programului vizează reabilitarea infrastructurii principale de irigații care va conduce la creșterea suprafeței funcționale din suprafața viabilă și marginal viabilă economic pentru irigații la 70% în anul 2020 și 90% la orizont 2030 și constă în reabilitarea infrastructurii principale de irigații din 86 de amenajări viabile aparținând domeniului public al statului, în suprafață de aproximativ 1,8 mil. ha, până la sfârșitul anului 2020.1.2. Obiectivul specific al Programului îl reprezintă creșterea randamentului stațiilor de bază (fixe și plutitoare) și repompare, eliminarea pierderilor de apă prin infiltrație din canalele de irigații aparținând domeniului public al statului și eliminarea degradărilor apărute la construcțiile hidrotehnice de pe acestea.1.3. Restabilirea capacităților existente de irigații reprezintă o măsură de bază pentru dezvoltarea sectorului agricol în România. Reabilitarea infrastructurii principale de irigații va conduce la creșterea randamentelor de funcționare ale amenajărilor de irigații cu reflectare directă în reducerea tarifului/1000 mc apă pompată, ceea ce va crea posibilități mai mari fermierilor pentru utilizarea apei pentru irigații.2. Analiza viabilității economice a amenajărilor de irigații propuse pentru reabilitare2.1. Analiza viabilității economice a amenajărilor de irigații propuse pentru reabilitare s-a efectuat în cadrul studiului "Actualizarea strategiei investițiilor în sectorul irigațiilor - expertiza privind viabilitatea economică a sistemelor de irigații - raport final", elaborat de către S.C. Experco - ISPIF - S.R.L.2.2. Scopul expertizei a constat în reanalizarea viabilității unor sisteme de irigații, luându-se în considerare caracteristicile din agricultura României la nivelul anului 2015, după cum urmează: tendința de comasare a terenurilor, dezvoltarea OUAIurilor, prețurile produselor agricole, tendința fermierilor de a se orienta spre culturi cu valoare adăugată mare și cu răspuns bun la irigații și din punct de vedere tehnic către achiziționarea unor agregate de pompare cu parametrii superiori, instalații de udare moderne, automatizate cu randamente de funcționare superioare etc.2.3. Lista amenajărilor viabile din punct de vedere economic, așa cum au rezultat conform studiului menționat anterior, se prezintă în anexa nr. 2.3. Direcții de acțiune și etapizarea implementării Programului3.1. Există stații de punere sub presiune și amenajări interioare de irigații aflate în proprietatea sau în administrarea organizațiilor de îmbunătățiri funciare reabilitate prin PNDR 2007-2013, măsura 125 a.3.2. Prin Programul de reabilitare finanțat exclusiv din surse de la bugetul de stat se vor realiza lucrări de reabilitare a infrastructurii principale de irigații etapizat care vor urmări: – reabilitarea infrastructurii principale de irigații care alimentează stațiile de punere sub presiune reabilitate prin PNDR 2007-2013, măsura 125a;– reabilitarea infrastructurii principale de irigații care alimentează stațiile de punere sub presiune ce vor fi reabilitate prin PNDR 2014-2020, submăsura 4.3;– reabilitarea infrastructurii principale de irigații care alimentează stațiile de punere sub presiune care sunt în amenajări în care nu s-au constituit organizații de îmbunătățiri funciare.Infrastructura principală de irigații este alcătuită din prize, stații de pompare de bază (fixe sau plutitoare), inclusiv cele reversibile, stații de repompare, rețea electrică aferentă acestora, colectoare, conducte, canale și conducte de aducțiune și distribuție a apei pentru irigații până la stațiile de pompare de punere sub presiune. (la 02-08-2018, Punctul 3.2. din Punctul 3. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 557 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 02 august 2018 ) 3.3. În prima etapă va fi reabilitată infrastructura principală de irigații din 39 de amenajări aparținând domeniului public al statului în suprafață de 1.314.543 ha, care alimentează 116 OIF ce au accesat măsura 125a în cadrul PNDR 2007-2013. (la 02-08-2018, Punctul 3.3. din Punctul 3. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 557 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 02 august 2018 ) 3.4. Etapa a II-a de reabilitare cuprinde un număr de 46 de amenajări declarate viabile în urma studiului «Actualizarea strategiei investițiilor în sectorul irigațiilor - expertiza privind viabilitatea economică a sistemelor de irigații - raport final», elaborat de către S.C. Experco - ISPIF - S.R.L., în suprafață de 680.527 ha. Pe aceste amenajări sunt constituite OIF care vor putea reabilita infrastructura secundară de irigații în cadrul submăsurii 4.3 din PNDR 2014-2020. (la 02-08-2018, Punctul 3.4. din Punctul 3. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 557 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 02 august 2018 ) 3.5. Etapa a III-a de reabilitare va include 3 amenajări viabile de irigații, în suprafață de 9.569 ha, pe care nu sunt constituite actualmente OUAI-uri. În cazul în care se vor constitui, acestea vor trece în etapa a II-a de reabilitare.Perioada de implementare a etapelor I, II și III este 2016-2020, perioadă care se suprapune cu cea a implementării PNDR 2014-2020. (la 02-08-2018, Punctul 3.5. din Punctul 3. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 557 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 02 august 2018 ) 3.6. Instituția publică responsabilă cu implementarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.4. Indicatori de realizare4.1. Obiectivele de irigații care vor fi supuse acțiunii de reabilitare în cele trei etape sunt următoarele: prize, stații de pompare de bază, inclusiv cele reversibile, stații de repompare, rețea electrică aferentă acestora, conducte îngropate, colectoare, canale și conducte de aducțiune și distribuție a apei pentru irigații până la stațiile de pompare de punere sub presiune, construcții hidrotehnice.Se va reabilita o suprafață totală de 2.004.639 ha din 88 de amenajări de irigații viabile care includ următoarele obiective: 119 stații de pompare de bază, 178 de stații de repompare, 11.856 m de conducte de refulare, 48.232 m de conducte îngropate, un colector, 2.548.860 m de canale de aducțiune, 2.811.338 m de canale de distribuție și 5.286 de construcții hidrotehnice, din care: (la 02-08-2018, Punctul 4.1. din Punctul 4. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 557 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 02 august 2018 ) 4.2. În etapa I se va reabilita infrastructura principală de irigații din domeniul public al statului formată din 67 de stații de pompare de bază, 110 stații de repompare, 125 m de conducte de refulare, 27.172 m de conducte îngropate, 1 colector, 1.501.454 m de canale de aducțiune, 1.769.438 m de canale de distribuție și 3.048 de construcții hidrotehnice din 39 de amenajări de irigații pe care s-au constituit organizații și federații ale organizațiilor de îmbunătățiri funciare, care au accesat măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013. (la 02-08-2018, Primul paragraf al punctului 4.2. din Punctul 4. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 557 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 02 august 2018 ) Situația actuală a infrastructurii prezentată mai sus este următoarea:– randamentul stațiilor de bază și repompare este de 40%;– gradul de degradare a impermeabilizării canalelor și a construcțiilor hidrotehnice de pe aceste canale este de 80%;– pierderile de apă de pe canalele de transport sunt de 60%. După reabilitare, infrastructura principală de irigații prezentată mai sus va avea următoarele caracteristici generale:– randamentul stațiilor de bază și repompare va fi de 75%;– impermeabilizarea canalelor de irigații și construcțiile hidrotehnice vor fi refăcute în totalitate;– pierderile de apă de pe canalele de transport vor fi de 30% și vor fi reprezentate numai de evapotranspirație.4.3. În etapa a II-a se va reabilita infrastructura principală de irigații din domeniul public al statului formată din: 50 de stații de pompare de bază, 65 de stații de repompare, 11.731 m de conducte refulare, 20.480 m de conducte îngropate, 1.015.702 m de canale de aducțiune, 1.029.928 m de canale de distribuție și 2.226 de construcții hidrotehnice din 46 de amenajări de irigații viabile pe care s-au constituit organizații și federații ale organizațiilor de îmbunătățiri funciare care vor putea accesa submăsura 4.3 din cadrul PNDR 2014-2020. (la 02-08-2018, Primul paragraf al punctului 4.3. din Punctul 4. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 557 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 02 august 2018 ) Situația actuală a infrastructurii prezentată mai sus este următoarea:– randamentul stațiilor de bază și repompare este de 45%;– gradul de degradare a impermeabilizării canalelor și a construcțiilor hidrotehnice de pe aceste canale este de 75%;– pierderile de apă de pe canalele de transport sunt de 55%. După reabilitare, infrastructura principală de irigații prezentată mai sus va avea următoarele caracteristici generale:– randamentul stațiilor de bază și repompare va fi de 77%;– gradul de degradare a impermeabilizării canalelor și a construcțiilor hidrotehnice de pe aceste canale va fi de 20%;– pierderile de apă de pe canalele de transport vor fi de 28% și vor fi reprezentate numai de evapotranspirație.4.4. În etapa a III-a se va reabilita infrastructura principală de irigații din domeniul public al statului formată din: 2 stații de pompare de bază, 3 stații de repompare, 580 de conducte îngropate, 31.704 m de canale de aducțiune, 11.972 m de canale de distribuție și 12 construcții hidrotehnice din 3 amenajări de irigații viabile pe care nu sunt constituite actualmente OUAI-uri. În cazul în care se vor constitui, acestea vor trece în etapa a II-a de reabilitare. (la 02-08-2018, Primul paragraf al punctului 4.4. din Punctul 4. , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 557 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 02 august 2018 ) Situația actuală a infrastructurii prezentată mai sus este următoarea:– randamentul stațiilor de bază și repompare este de 50%;– gradul de degradare a impermeabilizării canalelor și a construcțiilor hidrotehnice de pe aceste canale este de 72%;– pierderile de apă de pe canalele de transport sunt de 52%. După reabilitare, infrastructura principală de irigații prezentată mai sus va avea următoarele caracteristici generale:– randamentul stațiilor de bază și repompare va fi de 79%;– gradul de degradare a impermeabilizării canalelor și a construcțiilor hidrotehnice de pe aceste canale va fi de 20%;– pierderile de apă de pe canalele de transport vor fi de 26% și vor fi reprezentate numai de evapotranspirație.4.5. Prin efectuarea investițiilor în reabilitarea infrastructurii principale de irigații se are în vedere creșterea ponderii suprafeței funcționale din suprafața viabilă și marginal viabilă economic pentru irigații (%) de la 50%, cât este nivelul actual, la 70% în anul 2020. Ținta pe termen lung (orizont 2030) va fi de 90%. Exploatarea amenajărilor de irigații supuse reabilitării se va face în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare a căilor de comunicație, în acord cu interesele proprietarilor de terenuri, ținând seama de cerințele de protecție a mediului. Exploatarea amenajărilor de irigații supuse reabilitării se va face astfel încât să se prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea și poluarea solului și să se promoveze protecția mediului în conformitate cu standardele de mediu.5. Implicații financiare și implementarea Programului5.1. Sursa de finanțare a investițiilor de reabilitare a infrastructurii principale de irigații o reprezintă bugetul de stat, cadrul legal fiind asigurat de prevederile art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, cu modificările ulterioare. Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sub condiția asumării de către Guvern, prin hotărâre, a Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații, va primi în perioada 2016-2020 suma de 1,015 miliarde euro necesară reabilitării infrastructurii principale de irigații, după cum urmează: în anul 2016, 145 milioane euro, urmând ca în următorii 4 ani fondurile alocate să crească anual cu circa 17%, astfel încât să se atingă plafonul aprobat aferent programului de investiții multianual.5.2. Programul vine în întâmpinarea unor măsuri din sectorul irigațiilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, atât din perioada de programare 2007-2013, cât și din actuala perioadă de programare financiară europeană 2014-2020. În acest context, pentru reabilitarea amenajărilor interioare de irigații aparținând organizațiilor și federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare (OIF și FOIF) a fost alocată suma de 128 milioane euro prin PNDR 2007-2013, submăsura 125 a, urmând ca în perioada de programare 2014-2020 fondurile europene alocate prin PNDR 2014-2020, submăsura 4.3 - Irigații să fie de 435 milioane euro, destinată reabilitării infrastructurii secundare de irigații aflată în proprietatea/folosința organizațiilor/federațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații. După aprobarea Programului se vor efectua expertize și se vor elabora proiectele necesare implementării acestuia. Instituția publică responsabilă cu implementarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.6. Impact6.1. Impact economic Investițiile în reabilitarea infrastructurii principale de irigații vor genera efecte macroeconomice constând în principal, în obținerea unui spor de venit net comparativ cu situația dinainte de reabilitare ca urmare a:– îmbunătățirii productivității terenurilor, în prezent cu deficit de umiditate, sărăturate, acide etc.;– îmbunătățirii structurii planului de cultură, prin utilizarea de plante valoroase și rentabile;– sporirii producției medii la hectar. Din calculele efectuate privind valoarea producției agricole obținute pe terenuri cu amenajări de irigații nereabilitate comparativ cu cele reabilitate a rezultat un beneficiu net de cca 19.580 mii euro/100.000 ha. Calculul s-a realizat pe un asolament general pentru agricultura României, luându-se în considerare prețurile medii de piață ale produselor agricole, alcătuit din următoarele culturi, cu următoarea pondere: grâu - 20.70%, orz - 2.30%, porumb - 46.90%, sfeclă de zahăr - 0.80%, floarea-soarelui - 5.20%, legume - 1.90%, orzoaică - 0.30%, alte culturi (soia) - 0.10%, cartofi - 1.20%, viță-de-vie - 17.40%, livadă - 2.40%, ovăz - 0.80%, total - 100.00%. În calculul costurilor s-au luat în considerare o serie de cheltuieli privind prețul apei, al transportului, al materialelor, al energiei electrice etc. Astfel, beneficiul net s-a obținut după scăderea tuturor cheltuielilor din veniturile brute. Prețul apei (/1000 mc) care va fi suportat de beneficiari va reflecta toate costurile de la preluarea apei din sursă până la plantă. De asemenea, acțiunea de reabilitare va conduce, pe de o parte, la creșterea randamentului aducțiunii principale de irigații, care constituie sursa de alimentare cu apă pentru amenajările interioare de irigații aparținând OIF, precum și a celorlalte lucrări de IF și, pe de altă parte, la creșterea randamentului amenajărilor interioare de irigații aparținând OIF, cu reflectare în micșorarea tarifului pentru 1000 mc apă pompată pentru irigații, tarif care este suportat în totalitate de către beneficiari. Impactul este cu atât mai important având în vedere creșterea randamentului de funcționare a amenajărilor de irigații pe care s-au constituit organizații și federații de îmbunătățiri funciare, care au accesat măsura 125a din PNDR 2007-2013, precum și a amenajărilor de irigații viabile pe care s-au constituit organizații și federații de îmbunătățiri funciare, care vor putea accesa submăsura 4.3 din PNDR 2014-2020. Fermierii vor resimți efectele măsurilor de reducere a tarifelor pentru irigații, în sensul reducerii costurilor de producție și implicit a creșterii rentabilității activităților agricole. Reabilitarea infrastructurii principale de irigații va conduce la realizarea unor economii de resurse de apă și energie, prin reducerea pierderilor și aplicarea unui management eficient al resurselor.6.2. Impact social - prin realizarea acțiunii de reabilitare se va reduce vulnerabilitatea comunităților umane la secetă prin evitarea afectării unei populații de 1.097.433 locuitori din 190 de localități.6.3. Impact ecologic - reabilitarea unor lucrări existente al căror impact ecologic a fost evaluat la data execuției, înainte de 1989, și nu a generat modificări în impactul ecologic inițial. Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații ( PNI) nu intră în contradicție cu specii de floră și faună protejată. Obiectivele PNI și natura lucrărilor ce vor fi efectuate nu prognozează un impact semnificativ negativ numărului de indivizi, deranjarea zonelor de cuibărire, de hrănire, de zbor asupra speciilor menționate în anexele Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a ariilor naturale protejate. Activitatea de livrare a apei și întreținere a sistemului de irigații nu va influența culoarele de zbor și nu va constitui o barieră în migrația speciilor. La efectuarea lucrărilor de reabilitare cuprinse în PNI vor fi luate toate măsurile pentru protecția naturii și se va ține cont de legislația specifică.7. Sinteza analizei SWOT a amenajărilor de irigații din România Analiza SWOT efectuată asupra amenajărilor de irigații din România a evidențiat următoarele aspecte:7.1. Puncte tari– Funcționarea OUAI-urilor - până la această dată au fost înființate 475 OUAI-uri, pe o suprafață de 1.085.053 ha.– Utilizarea irigațiilor preponderent de fermele comerciale - Utilizarea irigațiilor reprezintă o etapă ce apare pe parcurs în dezvoltarea fermei, și nu o etapă cu care se începe dezvoltarea fermei.– Experiența fermierilor în irigații - dobândită în bună măsură și în perioada ulterioară anului 2000, când prin înființarea OUAI au fost determinați să administreze singuri sistemele de irigații la nivel de fermă. Acest rezultat a fost obținut cu sprijin major al subvențiilor acordate, ce au condus la formarea unui nucleu de OUAI-uri care să irige și unde să se practice o agricultură cu profituri ridicate.– Prețul apei în amenajările viabile - Furnizorul principal de apă, ANIF, a avut în anul 2015 un tarif mediu de 155,40 lei/1000 mc pentru OUAI-urile care au irigat, iar maximul a atins și 510 lei/1000 mc. Pentru comparație, în Franța prețul apei pentru irigații variază între 248 lei/1000 mc și 1228 lei/1000 mc, iar în Cipru atinge valoarea de 490 lei/1000 mc. Din aceste informații rezultă că în România prețul apei nu este exagerat pentru amenajările aflate în zonele viabile și marginal viabile.– Investițiile realizate în ultimii ani - Proiectul de reabilitare și reformă a sectorului de irigații a adus în perioada 2004-2012 sectorului de irigații investiții în valoare de cca 80 milioane dolari. Suportul oferit de Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, cu modificările ulterioare, referitoare la următoarele aspecte: predarea infrastructurii secundare de irigații către organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, precum și crearea posibilității de revenire a infrastructurii secundare de irigații predate către organizații la ANIF, în cazul nerespectării protocolului de transfer al infrastructurii.Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, cu modificările ulterioare.7.2. Puncte slabe Economice– structura culturilor;– lipsa capacității economice a fermelor;– proiectarea sistemelor pentru exploatații mari;– utilizarea redusă a amenajărilor viabile. Tehnice– infrastructura învechită și neadaptată la cerințele noi;– pierderile semnificative de apă pe infrastructura principală de irigații;– consumul de energie;– lipsa perdelelor de protecție;– neintabularea terenurilor ocupate cu amenajări de îmbunătățiri funciare. Organizatorice– colaborare dificilă OUAI - ANIF;– neimplicarea utilizatorilor în conducerea și monitorizarea activității OUAI;– lipsa cooperării între fermieri;– numărul redus de federații;– lipsa unor consilieri de teren în dezvoltarea și înființarea OUAI. De percepție– Prețul ridicat al energiei nu se confirmă. Conform datelor Eurostat privind prețul energiei la consumatorii industriali, România ocupă un loc relativ favorabil, locul 9 din 30 de state ale Europei*1), cu 20% sub media UE. Notă
  *1) UE 27, Croația, Norvegia, Turcia.
  – Mentalitatea colectivă asupra sectorului - există o percepție nostalgică asupra irigațiilor vizavi de rezultatele anterioare anului 1989. Lipsesc trepte în dezvoltarea fermelor până la irigații: management, orientarea spre piață, asigurarea distribuției, rentabilizarea activității, accesul la finanțare, cunoștințe tehnologice. Acesta este unul din motivele principale ale lipsei cererii pentru acest serviciu. Rezultatele se văd: irigațiile sunt utilizate în special de fermele comerciale, fiind cele ce dispun de factorii amintiți mai sus. Investițiile în zone unde cererea de apă nu este consolidată, iar fermierilor le lipsește organizarea nu au condus la rezultatele așteptate.
  7.3. Oportunități– Fermierii cu loturi semincere– Fondurile pentru investiții existente prin PNDR permit derularea unor proiecte de investiții în infrastructura de irigații sau de achiziționare a echipamentelor de udare. În perioada 2007-2013 un număr de 134 OIF au accesat măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013, valoarea fondurilor accesate fiind de cca 118 milioane euro.– Consolidarea poziției OUAI prin extinderea obiectului de activitate. Organizațiile și federațiile pot deveni o platformă de continuare a reformei sectorului agricol românesc prin oportunitatea pe care o reprezintă aceste organizații în vederea structurării unui proces real de colaborare între fermieri. Prin funcționarea de aproape 10 ani se pot constitui într-o primă etapă a unui proces de introducere și consolidare a colaborării între fermieri. Perimarea ideii de asociere și cooperare nu este cauzată numai de perioada comunistă, ci într-o mai mare măsură celei post-1990, când asocierea și cooperarea au însemnat, de fapt, îmbogățirea unor lideri de "asociații" în dauna celorlalți membri și prin intermediul factorilor de producție ce aparțineau tuturor membrilor "asociațiilor". Aceste experiențe negative au contribuit considerabil la absența acestei metode în desfășurarea activității agricole în România. Extinderea activităților pe care le pot desfășura organizațiile și federațiile utilizatorilor de apă pentru irigații ar conduce la consolidarea organizațiilor prin preluarea achiziției de input-uri pentru toți membrii și, mai ales, prin asigurarea unei desfaceri comune a produselor.7.4. Riscuri– În țările dezvoltate se manifestă tendința de descurajare a irigațiilor.– Utilizatorii nu vor sau nu își permit să contribuie la programe de investiții.– Scăderea semnificativă a suprafeței irigate după eliminarea subvențiilor operaționale pentru irigații.– Degradarea sau predarea infrastructurii OUAI-urilor inactive. Pe măsură ce vor deveni inactive și utilizatorii vor pierde interesul asupra irigării, o parte a OUAI-urilor inactive vor acționa în două direcții:– vor intenționa să predea infrastructura preluată;– o vor lăsa să se degradeze.– Apariția fenomenului de insolvență a organizațiilor
   +  Anexa nr. 1  +  Capitolul 1 Etapa I1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SASCUT - VALEA SEACĂ (BC)– Suprafața amenajată: 5.028 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SASCUT;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Sascut;• Stații de repompare: SRPA Sascut;• Conducte: de refulare pentru SPA - SRPA Sascut - 125 ml; colector pentru SRPA Sascut - 1 buc.2. INCINTA GRĂDIȘTEA - FĂUREI - JIRLĂU (BR)– Suprafața amenajată: 14.606 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI ONEST 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stația de pompare de bază: SB Vișani; SRP IV D• Stațiile de repompare: SRP I, SRP II, SRP III, SRP V, SRP VA;• Canale de aducțiune: CA1C, CA1G, CA1I, CA1H, CA 1F; L = 40.440 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: - 19 buc. (6 buc. stăvilare și 13 buc. podețe).3. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CĂLMĂȚUI II (BR)– Suprafața amenajată: 1.624 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SPP 2 TICHILEȘTI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 190;• Canale de aducțiune: CPA km 190; L = 1.250 ml;• Canale de distribuție: CD 1; CD 2; L = 3.600 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 6 buc. (3 buc. stăvilare; 3 buc. podețe).4. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CĂLMĂȚUI V (BR)– Suprafața amenajată: 1.105 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SCHEI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 208;• Canale de aducțiune: CPA km 208; L = 2.300 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. (4 buc. stăvilare; 1 buc. podeț).5. TERASA IALOMIȚA - CĂLMĂȚUI (BR, IL)– Suprafața amenajată: 137.291 ha;– Nr. OUAI înființate: 23 (BR) + 10 (IL);– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI VIIȘOARA ÎNSURĂȚEI; OUAI LUCIU; OUAI GURA IALOMIȚEI; OUAI ALISEO; OUAI MURGEANCA; OUAI OGRADA; OUAI SCÂNTEIA; OUAI AMIRA– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Terasa Ialomița - Călmățui, județul BR– Suprafața amenajată: 58.538 ha;– Nr. OUAI înființate: 23;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază SPA I.M. GHEORGHIU;• Stația de repompare SRPA I + I Q SPIRU HARET; SRPA I A, LACU REZII, SRPA III, SRPA IIIA; SRPA IV; SRPA IVA;• Canale aducțiune: CA Luncă, CA Terasă; L = 40.225 m;• Canale de distribuție: CD1, CD2, CD3, CD3A, CD5, CD5G, CD4A, CD4A1, CD4, CD7, CD8, CD9, CD6, CD6A1, CD5H, CD5H1 pe o lungime L = 122.530 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 196 buc. (163 buc. stăvilare, 7 buc. căderi și 26 buc. podețe).• Terasa Ialomița - Călmățui, județul IL– Suprafața amenajată: 78.753 ha;– Nr. OUAI înființate: 10;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare SRPA V, SRPA VI Bucșa;• Canale de distribuție: CD 1, CD 2, CD 2A, CD 4B, CD 4C, CD 7; CD 5H, CD 5, CD 4A, CD 5A2, CD 5F, CD 5F1, CD 5F2, CD 5B, CD 5C, CD 7, CD 5A, CD 4A2, CD 4A1, CD 4D; CD 5 et. I, CD 5 et. II; L = 193.356 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 194 buc. (64 buc. stăvilare, 39 buc. căderi, 62 buc. podețe, 24 buc. deversoare și 5 buc. goliri).6. TERASA VIZIRU (BR)– Suprafața amenajată: 32.658 ha;– Nr. OUAI înființate: 20;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI DROPIA ÎNSURĂȚEI, OUAI STAȚIA 07, OUAI RIGASI ÎNSURĂȚEI, OUAI ELDOMIR, OUAI BENEFICA II, OUAI MARETU, OUAI APA NOVA.– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 221; • Stație de repompare: SRPA 01; SRPA 02; SRPA 03; SRPA 04;• Canale de aducțiune: CA Luncă; L = 8.430 ml;• Canale de distribuție: CD1, CD2, CD2a, CD3, CD3a, CD4, CD5, CD5a, CD5b, CD6, CD6a, CD7, CD7a, CD9, CD9a; L = 68.192 ml;• Canale secundare: CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7, CS8, CS9, CS13; L = 25.923 ml;• Reabilitare și modernizare construcții hidrotehnice: 111 buc. (45 buc. stăvilare, 64 buc. podețe și 2 buc. căderi).7. AMENAJAREA DE IRIGAȚII NĂMOLOASA MĂXINENI (BR) – Suprafața amenajată: 29.938 ha;– Nr. OUAI înființate: 16;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SPP 23 + 24 RACOVIȚĂ, OUAI SPP 25 + 26 SCORȚARU NOU, OUAI SPP 30 RACOVIȚĂ, OUAI SPP 29 RACOVIȚĂ;Obiective care se propun pentru reabilitare: • Stații de pompare de bază: SPA Nămoloasa, SPA Corbu Vechi;• Stații de repompare: SRPA I, SRPA II;• Canale de aducțiune: CA Nămoloasa, CA Orezărie, CD 1, CA (canal antitanc); L = 40.478 ml;• Canale de distribuție: CD 1-1, CD 1-2, CD 2, CD 2-1, CD2-2, CD 3, CD 3-1, CD3-2, CD3-3, CD 4, CD1; L = 54.425 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 91 buc. (37 buc. stăvilare, 50 buc. podețe, 1 buc. deversor, 1 buc. subtraversare).8. INCINTA INSULA MARE A BRĂILEI (BR)– Suprafața amenajată: 64.663 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI INSULA MARE A BRĂILEI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPR Filipoiu, SPR Gemenele, SPR Bălaia Dig, SPR Maicanu Mic (Dig), SPR Chitcov (Titcov) Dig, SPR Stancea (Salcia) Dig;• Canale de aducțiune: CA 1, CA2, CA3, CA3-1, CA3-2, CA3-3, CA4, CA4-1, CA4-2, CA5 CA6, CA7, CA7,1, CA7-1a, CA7-2, CA7-3, CA7-4, CA8, CA8-1, CA8-1a, CA 8-1b, CA8-2; L = 138.869 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 269 buc. (6 buc. stăvilare, 27 buc. căderi, 186 buc. podețe, 25 buc. deversoare și 25 buc. goliri).9. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA BRĂILEI (BR)– Suprafața amenajată: 67.441 ha;– Nr. OUAI înființate: 28;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI GORGOVA, OUAI UNIREA TRAIAN, OUAI SU 2 + 3 URLEASCA, OUAI MOVILA MIRESII LAC SĂRAT, OUAI SR RÂMNICELU, OUAI SU 4 COMĂNEASCA, OUAI REFACERE, OUAI ISIFLOR SPP 18 + 19 TICHILEȘTI, OUAI PUNTO PROD ROMANU, OUAI TEVESIL;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP 1 Gropeni; SPA km 166;• Stații de repompare SRP D4, SRP D5, SP1A Gropeni, SRP1 Urleasca, SRP D6, SRP D 50, SRPD 51-2, SRPD 27A, SRPD 20-10, SRPD1c, SRP II Pisc;• Canale aducțiune: CA Luncă; L = 2.500 ml, CA 1, CA2; L = 65.400 ml;• Canale de distribuție 65 buc.; L = 328.203 m;• Reabilitare și modernizare construcții hidrotehnice: 658 buc. (319 buc. stăvilare, 96 buc. căderi și 243 buc. podețe).10. AMENAJAREA DE IRIGAȚII A.H.C. CÂMPIA BUZĂULUI - CANAL VEST (BZ)– Suprafața amenajată: 35.860 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SPP7 LIPIA; OUAI ISTRIȚA;Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: Canal Vest, L = 34.726 ml; Canal CV2, L = 18.564 ml;• Reabilitare conducte îngropate: Derivația 1 C Vest, Derivația 2 C Vest, Derivația 3 C Vest, Derivația 4 C Vest, L = 15.742 ml,• Reabilitare construcții hidrotehnice: 56 buc. (30 buc. stăvilare; 18 buc. podețe; 7 buc. subtraversări, 1 buc. cădere);• Reabilitare rețea electrică.11. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CÂMPU FRUMOS (CV)– Suprafața amenajată: 2.998 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI GHIDFALĂU;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Ghidfalău;• Conducta principală: L = 3.960 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. bazin compensator.12. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GOSTINU GREACA ARGEȘ (CL, GR)– Suprafața amenajată: 25.718 ha;– Nr. OUAI înființate: 2 (CL) + 2 (GR);– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI PRUNDU CHIRNOGI;AMENAJAREA DE IRIGAȚII GOSTINU GREACA ARGEȘ, județul CL– Suprafața amenajată: 10.663 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 443, SPA km 448, SPA DUNĂRICA I și SPA DUNĂRICA II;• Canale de aducțiune CA0 și CA1: 5.633 ml;• Construcții hidrotehnice: 4 buc. (1 podeț, 3 buc. stăvilare);• Reabilitare rețea electrică.AMENAJAREA DE IRIGAȚII GOSTINU GREACA ARGEȘ, județul GR– Suprafața amenajată: 15.055 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Dumescu;• Stații de repompare: SRP Stăvârna, SRP Manta;• Canale de aducțiune: CA0 Lunca și CA0 Stăvârna: L = 18.087 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. stăvilar.13. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BORCEA DE SUS (CL)– Suprafața amenajată: 11.404 ha;– Nr. OUAI înființate: 5;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI AGROZOOTEHICA PIETROIU;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de bază: SPA km 338, SPA km 64 + 200, SPR Baital;• Canale de aducțiune: CA 338, CA1-338, CA2-338, CA Nestea, CA1-Borcea, CA2-Borcea; L = 23.425 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 23 buc. (8 buc. stăvilare, 10 buc. podețe, 4 buc. deversoare și 1 buc. golire).14. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PIETROIU ȘTEFAN CEL MARE (IL, CL)– Suprafața amenajată: 52.428 ha;– Nr. OUAI înființate: 6 (CL) + 6 (IL);– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI PERIȘORU SPP 5; OUAI MOVILA; OUAI SĂVENI.– Obiective care se propun pentru reabilitare:AMENAJAREA DE IRIGAȚII PIETROIU ȘTEFAN CEL MARE, județul IL• Suprafața amenajată: 30.506 ha;• Stații de repompare: SRP 2; SRP 3; SRP 4, SRP 9; SRP 10;• Canale de aducțiune: CA1, CA2, L = 18.720 ml;• Canale de distribuție: CD1 Pietroiu, CPE1 Pietroiu, CD2 Pietroiu, CD3, CD4, CD5; CD9, CD3a, CL; L = 58.612 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 32 buc.; (5 buc. căderi; 16 buc. podețe; 1 buc. sifon; 1 buc. golire, 1 buc. Deversor, 8 buc. stăvilare).AMENAJAREA DE IRIGAȚII PIETROIU ȘTEFAN CEL MARE, județul CL• Suprafața amenajată: 21.922 ha;• Stație de pompare de bază: SPA Pietroiu;• Stații de repompare: SRP 1, SRP 6;• Canale de aducțiune: CA II, CA, CA1; L = 31.853 ml;• Canale de distribuție: CD1, CD6; L = 21.535 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 58 buc. (27 buc. podețe; 27 buc. stăvilare; 1 buc. golire; 1 buc. deversor; 1 buc. cădere; 1 buc. pod casetat Ștefan cel Mare).15. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BOIANU STICLEANU (CL)– Suprafața amenajată: 19.296 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI GRĂDIȘTEA SPP 5 + 6 BOIANU; OUAI RASA SPP2 BOIANU 1, OUAI BOGATA SPP1 BOIANU;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 388 (aducțiune și pentru Amenajarea Gălățui).16. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GĂLĂȚUI CĂLĂRAȘI (CL)– Suprafața amenajată: 75.197 ha;– Nr. OUAI înființate: 11;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI VÂLCELE; OUAI DRAGOȘ VODĂ;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 388 (aducțiune și pentru Amenajarea Boianu Sticleanu);• Stații de repompare: SRP I Vlad Țepeș; SRP I Independența;• Canale de aducțiune: CA1, CA Barza (CA), CA2, CA6, CP, CB, L = 82.150 ml;• Canale de distribuție: CS 12; CC; CD 1A; CD 1B; CD6; CD7; CD4a; CD4b; CS2; CS3; CD I Dragalina; CD I Drajna; CD 8; CD 9; CD 10; L = 121.332 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 103 buc. (40 buc. podețe; 9 buc. căderi; 2 buc. goliri; 11 buc. sifoane; 41 buc. stăvilare).17. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU GALEȘU (CT)– Suprafața amenajată: 4.726 ha;– Nr. OUAI înființate: 6;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI BRAVA; OUAI GAAD INVEST;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Galeșu;• Stații de repompare: SRP1 Galeșu;• Canale de aducțiune: CA1 - Galeșu, CA2 - Galeșu; L = 17.133 ml;• Canale de distribuție: CDI-1; CDI-2; L= 7.700 ml;• Construcții hidrotehnice: 19 buc. stăvilare.18. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU MOVILIȚA (CT)– Suprafața amenajată: 8.043 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI AGIGEA– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB aducțiune Poarta Albă;• Stații de repompare SP Basarabi Pădure;• Canale de aducțiune CA1 Movilița; CA 2 Movilița, Canal Negru Vodă; L = 66.956 ml;• Canale de distribuție CD1-7 Movilița; CD1-4 Movilița; CD1-8 Movilița; CD2-8 Movilița; CD2-7 Movilița; CD1-1; L = 18.138 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 53 buc. (9 buc. stăvilare, 37 buc. căderi, 7 buc. podețe);• Reabilitare rețea electrică.19. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU CDMN/PAMN SUD (CT)– Suprafața amenajată: 3.341 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SP HINOG;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP Hinog; SPB Medgidia.20. *) AMENAJAREA DE IRIGAȚII SADOVA CORABIA (DJ)– Suprafața amenajată: 71.775 ha;– Nr. OUAI înființate: 13;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SADOVA; OUAI BECHET OSTROVENI– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB L1; SPB PN; SPB PS;• Stații de repompare: L 2;TRUP II:• Canale de aducțiune: C0; C 2; L = 15.770 ml;• Canale de distribuție: 18 buc.; L = 161.566 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 137 buc. (69 buc. stăvilare; 30 buc. podețe; 20 buc. căderi; 8 buc. goliri; 10 buc. alte CH).21. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BRATEȘUL DE SUS (GL)– Suprafața amenajată: 5.083 ha;– Nr. OUAI înființate: 12;– OUAI/FOUAI care au accesat măsura 125: OUAI MONOFILARE OUAI FOLTEȘTI PRUT1, OUAI FOLTEȘTI PRUT2, OUAI FOLTEȘTI PRUT3, FOUAI FOLTEȘTI PRUT.– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Stoicani; SPR Șivița; SPR C. Văleni;• Canale de aducțiune: CPA3; CPA Stoicani; L = 9.515 ml;• Canale de distribuție: CD1 Monofilare; CD2 Monofilare; CD Monofilare; CD1 Stoicani, L = 11.649 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 11 buc. (8 buc. podețe; 1 buc. golire; 2 buc. stăvilare).22. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CÂMPIA COVURLUI (GL)– Suprafața amenajată: 115.396 ha;– Nr. OUAI/FOUAI înființate: 36 OUAI/2 FOUAI;– OUAI/FOUAI care au accesat măsura 125: OUAI CHINEJA 1; CHINEJA 2; OUAI FUNDENI PLOT59, OUAI SMÂRDAN, OUAI BRANIȘTEA, OUAI SCHELA PLOT14; OUAI NEGREA PLOT15, OUAI LOZOVA, OUAI IVEȘTI PLOT47, OUAI INDEPENDENȚA DUNĂRE/FOUAI CÂMPIA COVURLUI, FOUAI VAMEȘ SIRET;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Dunăre, SPA Barboși (aspirație); SPA Liești (aspirație), SPA Prut (aspirație);• Stații de repompare: SRP 4; SRP 5; SRP 6; SRP 9; SRP 13; SRP 17; SRP 18;• Canale de aducțiune: CA Chineja; CA Barboș; CPA Prut; CML; CP 1; CP2; L = 62.388 ml;• Sifoane pe aducțiune: Mălina, Lozova, Suhurlui, Valea Negrea, Valea Cocorașului, Valea Gerului, Valea Călmățui, Valea Rea CA2; L = 24.197 ml;• Stăvilare pe aducțiune: 14 buc.;• Conducta de aducțiune CA Barboși; L = 7.470 ml;• Canale de distribuție: CD2-1 Lunca; L = 1.750 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 25 buc. (4 buc. stăvilare; 14 buc. podețe, 7 buc. poduri).23. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TABĂRA-TRIFEȘTI-SCULENI (IS)– Suprafața amenajată: 17.258 ha;– Nr. OUAI înființate: 8;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI AQUA SOLONEȚ SUD TRIFEȘTI; OUAI AQUA SOLONEȚ NORD BIVOLARI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Tabăra; SPA Soloneț;• Stații de repompare: SRP 1;• Canale de aducțiune: CA Nord Soloneț; CA Sud Soloneț; CA1C, CA2C, CA3C; L = 38.088 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 61 buc. (5 buc. stăvilare, 18 buc. podețe; 18 buc. clapeți, 11 buc. vane hidraulice automate, 3 buc. deversoare; 4 buc. goliri de fund, 2 buc. sifoane).24. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BUCȘANI CIOROIU (județele OT, VL)– Suprafața amenajată: 34.382 ha (OT: 27.696 ha; VL: 6.686 ha);– Nr. OUAI înființate: 6 (OT) + 3 (VL);– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI PIATRA-OLT, OUAI 16 BRÂNCOVENI, OUAI 17 BRÂNCOVENI; OUAI STREJEȘTI, OUAI DOBRINA; FOUAI STREJEȘTI-PLEȘOIU; OUAI CALINA; OUAI VALEA OLTULUI NR. 1 ORLEȘTI-PRUNDENI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:AMENAJAREA DE IRIGAȚII BUCȘANI CIOROIU, județul OT• Stații de repompare SRP1; SRP2; SRP3; SRP4;• Priza Arcești, inclusiv rețea electrică;• Canale de aducțiune: CA1 Strejești; CAI - 1; CA I - 2; CA Oltișor Nord; CA Oltișor Sud; CA2, CA4; CA4-1; CA3a; CA Jugălia Impermeabilizată; CA SPP Existent; L = 36.748 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 28 buc. (11 buc. stăvilare; 1 buc. cădere; 16 buc. podețe).AMENAJAREA DE IRIGAȚII BUCȘANI CIOROIU, județul VL• Stații de bază: SB 104 MALCEA; SB 111 LUNCAVĂȚ; SB 204 VOICEȘTI; SB 205 ȘTEFĂNEȘTI; SB 206 STREJEȘTI.25. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA CARACAL (OT)– Suprafața amenajată: 75.739 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI FĂRCAȘELE;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Fărcașele;• Stații de repompare: SRP1; SRP2; SRP3; SRP4; SRP5; SRP6; SRP7; SRP8; SRP9; SRP10; SRP11; SRP12; SRP/CD3; SRP/CD5;• Priza Drăgănești mal drept, inclusiv reabilitare rețea electrică;• Canale de aducțiune: CAL; CAT; CAT1; CAT2; L = 108.710 ml;• Canale de distribuție: CD1; CD2; CD2-2; CD3; CD3-1; CD3 ext; CD3-1.1; CD3-1.2; CD3-2; CD3-2.1; CD3-2 ext; CD4; CD5; CD5 ext; CD6; CD7; CD8; CD8-1; CD8-2; CD8-3; CD9; L = 125.450 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 178 buc. (30 buc. stăvilare; 12 buc. căderi; 75 buc. podețe; 23 buc. deversoare; 20 buc. goliri de fund; 14 buc. sifoane; 4 vane hidraulice).• Reabilitare rețea electrică.26. AMENAJAREA DĂBULENI POTELU ADUCȚIUNE CE ALIMENTEAZĂ AMENAJAREA DE IRIGAȚII DĂBULENI POTELU CORABIA (OT)– Suprafața amenajată: 10.928 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI RĂCARI; OUAI VÂLCOVIA;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRP Răcari I; SRP C14;• Stații de pompare de evacuare: SPE CP 14, inclusiv rețea electrică;• Canale principale: L = 85.616 ml;• Canal colector: CCP1; L = 17.146 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 32 buc. (29 buc. podețe; 3 buc. stăvilare).27. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA ZIMNICEA (TR)– Suprafața amenajată: 2.930 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI INTERAGRO nr. 1 TERASA ZIMNICEA; OUAI INTERAGRO nr. 2 TERASA ZIMNICEA;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SPR1; SPR2;• Canale de aducțiune: CA; CM; CP3; CPA2; CPA5; CPA6; L = 21.970 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 67 buc. (6 buc. stăvilare; 14 buc. podețe, 26 vane și 21 clapeți).28. AMENAJAREA DE IRIGAȚII VIIȘOARA (TR)– Suprafața amenajată: 96.481 ha;– Nr. OUAI înființate: 9;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI INTERAGRO nr. 4 VIIȘOARA; OUAI INTERAGRO nr. 5 VIIȘOARA; ODD INTERAGRO nr. 6 VIIȘOARA; OUAI INTERAGRO nr. 8 VIIȘOARA;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Gârla Iancului; SPA Ruptoare;• Stații de repompare: SRP Viișoara; SRP2 Zimnicea; SRP1 Urlui; SRP4;• Canale de aducțiune: CPD; CML; CMT; CA1; CA2; L = 48.446 ml;• Canale de distribuție: 26 CD-uri; L = 183.054 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 143 buc. (32 buc. stăvilare; 19 buc. deversoare; 74 buc. podețe; 18 buc. goliri).29. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OLT CĂLMĂȚUI (TR)– Suprafața amenajată: 46.553 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI TOTITE; OUAI OLTEANCA;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Dunărea;• Stații de repompare: SRP 1; SRP 2 + 3;• Canale de aducțiune: CA1; CA2; CA3; CA3-1 CA4; L = 46.084 ml;• Canale de distribuție: 10 CD-uri; L = 78.455 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 91 buc. (31 buc. stăvilare; 20 buc. căderi; 40 buc. podețe).30. AMENAJAREA DE IRIGAȚII LIȚA OLT (TR)– Suprafața amenajată: 4.871 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI INTERAGRO NR. 7 - LITA OLT;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPR Bercelui;• Canal aducțiune Lita; L = 7.300 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. (1 buc. stavilă; 4 buc. podețe).31. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GIURGIU RĂZMIREȘTI ZONA B (GR + TR)– Suprafața amenajată: 36.942 ha;– Nr. OUAI înființate: 1 (GR) + 4 (TR)– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI INTERAGRO 3 GIURGIU-RĂZMIREȘTI; OUAI INTERAGRO 11 GIURGIU-RĂZMIREȘTI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:AMENAJAREA DE IRIGAȚII GIURGIU RĂZMIREȘTI ZONA B, județul GR• Canale de distribuție: CD1; CD1-1; CD6; CD8; L = 35.835 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 31 buc. (10 buc. podețe; 10 buc. căderi; 7 buc. deversoare; 4 buc. goliri).AMENAJAREA DE IRIGAȚII GIURGIU RĂZMIREȘTI ZONA B, județul TR• Stație de pompare de bază: SPA Pietrișu;• Stații de repompare: SRP1, SRP2; SRP3; SRP4;• Canale de aducțiune: CA1; CA2; CA3; CA4; L = 27.121 ml;• Canale de distribuție: CD1; CD3; CD4; CD5; CD6; CD7; CD8; CD9; L = 35.719 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 40 buc. (4 buc. stăvilare; 5 buc. vane hidraulice; 20 buc. podețe; 6 buc. deversoare; 5 buc. goliri).32. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BABADAG (TL)– Suprafața amenajată: 24.449 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SATU NOU, OUAI DENISTEPE, OUAI HAGILAREEA;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP1 Babadag; SP 2 Babadag;• Stații de repompare: SRP1 Babadag; SRP4 Babadag;• Canale de aducțiune: CA4, CA0 Babadag, CA1, CA5, CD1-5, CD1-8, CA0-SP2 Babadag, CA2 Babadag; L = 59.350 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 39 buc. (9 buc. stăvilar, 17 buc. podețe, 4 buc. deversoare, 3 vane automate, 2 buc. goliri de fund și 4 buc. sifoane).33. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BEIBUGEAC SARINASUF (TL)– Suprafața amenajată: 14.694 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI PAVISERV;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Colina;• Stații de repompare: SRP1 Mahmudia;• Canale de aducțiune: CA0; CP1, CP3, CP4; L = 29.270 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 26 buc. (3 buc. stăvilare; 23 buc. podețe).34. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOE (CT, TL)– Suprafața amenajată: 60.474 ha;– Nr. OUAI înființate: 3 (CT) + 1 (TL);– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI ZMEICA BAIA;– Obiective care se propun pentru reabilitare:AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOE, județul CT– Suprafața amenajată: 52.685 ha; • Stație de pompare de bază: SPB Sinoe;• Stații de repompare: SRPA 1-2; SRPA 1-5; • SRPA 1 – 2 Sinoe; SRPA 2 – 2 Sinoe; SRPA 3 – 1 Sinoe, inclusiv reabilitare rețea electrică;• Canale de aducțiune: CA Sinoe; CA4 - Sinoe; CA 1 Sinoe; CA 2 Sinoe; CA 3 A; CA 3 B; L= 70.321 ml;• Canale de distribuție: CD 2 Sinoe; CD 5 Sinoe; L = 6.744 m; • Reabilitare construcții hidrotehnice: 45 buc. (20 buc. podețe, 9 buc. vane hidraulice, 10 buc. deversoare, 3 buc. stăvilare, 1 buc. sifon, 2 buc. goliri de fund).AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOE, județul TL– Suprafața amenajată: 7.789 ha;• Stații de repompare: SRPA 2-1; SRPA 1-1; SRPA 5-9; SRPA 5-8;• Canale de aducțiune: CA4; CD7; L = 13.395 ml;• Canale de distribuție: CD8; L = 440 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 9 buc. (4 buc. vane hidraulice; 3 buc. podețe; 2 buc. deversoare).35. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SUD RAZELM (TL)– Suprafața amenajată: 13.454 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI GOLOVIȚA;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA 6 MARTIE;• Stații de repompare: SRPA 1-6 MARTIE;• Canale de aducțiune: CA0, CA1; CA2; L = 22.985 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 19 buc. (3 buc. stăvilare; 1 deversor; 12 buc. podețe; 3 buc. goliri).36. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SARICHIOI (TL)– Suprafața amenajată: 7.011 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SABANGIA SISTEM, OUAI SARICHIOI SISTEM I– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP 1 Sarichioi;• Stații de repompare: SRP 1 Sarichioi;• Canale de aducțiune: CA1, CA2, CA0-SP1 Sarichioi, CA; L = 6.699 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 6 buc. (1 buc. deversor, 3 buc. podețe, 1 buc. goliri, 1 buc. sifon metalic).37. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ALBIȚA FĂLCIU (VS)– Suprafața amenajată: 16.937 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI POGĂNEȘTI; OUAI OȚETOAIA; OUAI LUNCA BANULUI; OUAI RÂSEȘTI; OUAI AGROIRIG PRUT BEREZENI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPR 1 Pogănești, SPR 3 Bumbăta, SPR 4 Bereveni, SPR 2 Săratu;• Stații de repompare: SRP 1;• Canale de aducțiune: CA existent; CA2; CA3; CA4; CA5; L = 48.033 ml;• Canale de distribuție: CS 38; CD1; CD2; CD3; L = 8.375 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 15 buc. (3 buc. stăvilare; 12 buc. podețe).38. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CIORĂȘTI MĂICĂNEȘTI (VN)– Suprafața amenajată: 10.434 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SPP1 MAIA PRODISLAVA NANESTI; OUAI SPP 10 GABANA FERM - MĂICĂNEȘTI; OUAI SPP 13 AGRITOSCANA GOLOGANU; OUAI SPP AGRICOLA PROD MĂICĂNEȘTI; OUAI SPP 15B MĂICĂNEȘTI; OUAI SPP 3-4 MĂICĂNEȘTI; OUAI SPP8 AGROSERV GRIG - MĂICĂNEȘTI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRP A0; SRP A1;• Canale de aducțiune: CA1; CA2; L= 6.750 ml;• Canale de distribuție: CD2; CD3; CD4; L= 17.230 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 11 buc. (6 buc. stăvilare și 5 buc. podețe).39. AMENAJAREA DE IRIGAȚII NEDEIA MĂCEȘU (DJ)– Suprafața amenajată: 55.387 ha;– Nr. OUAI înființate: 10;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI MĂCEȘU; OUAI PADEA;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA 1 Nedeia;• Stații de repompare: SRP 1 Horezu; SRP2 Barza; SRP 3 Segarcea; SRP6 Barca; SRP4, SRP5, SRP7;• Canale de aducțiune: CA0; CA1; CA2; CA3; CA4; L = 55.510 ml;• Canale de distribuție: 13 buc. CD cu L = 79.625 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 108 buc. (21 buc. stăvilare, 36 buc. podețe; 19 buc. căderi; 10 buc. deversoare; 14 buc. goliri; 1 buc. sifoane).
  Lucrări de reabilitare la:
  Total ETAPA IStații de bază (buc.)Stații de repompare (buc.)Conducte de refulare (ml)Conducte îngropate (ml)Colectoare (buc.)Reabilitare canaleConstrucții hidrotehnice (buc.)
  Aducțiune (ml)Distribuție (ml)
  39 de amenajări6711012527.17211.501.4541.769.4383048
   +  Capitolul 2 Etapa a II-a40. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SEMLAC-PEREG (AR)– Suprafața amenajată: 8.394 ha;– OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Semlac;• Canale de aducțiune: Canal Magistral; Canal CDG; L = 13.633 ml;• Canale de distribuție: CPA; CP1; L = 12.935 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 128 buc. (13 buc. stăvilare, 5 buc. căderi, 15 buc. podețe și 95 buc. sifoane).41. AMENAJAREA DE IRIGAȚII FÂNTÂNELE ȘAGU (AR)– Suprafața amenajată: 6.920 ha– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP Plutitoare Fântânele;• Stație de repompare: SP Repompare Fântânele;• Canale de aducțiune: CA I, CA II; L = 19.410 ml;• Canale de distribuție: CPA; L = 3.852 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 37 buc. (11 buc. stăvilare; 3 buc. căderi; 2 buc. deversoare; 11 buc. podețe; 10 buc. sifon).42. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ȘTEFĂNEȘTI LEORDENI (AG)– Suprafața amenajată: 5.675 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA; L = 26.700 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 91 buc. (5 buc. stavile; 25 buc. căderi; 6 buc. deversoare; 16 buc. podețe; 39 buc. sifoane).43. AMENAJAREA DE IRIGAȚII FULGERIȘ (BC)– Suprafața amenajată: 465 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare: • Stație de pompare amorsare: SPA Fulgeriș; • Conductă aducțiune SPA Fulgeriș; L = 900 ml;• Reabilitare rețea electrică.44. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ITEȘTI (BC)– Suprafața amenajată: 1.732 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Itești;• Stație de repompare: SRPA Itești;• Canal de aducțiune: CA 1 Itești; L = 5.800 ml;• Conductă de refulare: SPA Itești – canal aducțiune; L = 300 ml;• Conductă de refulare: SRPA Itești – SPP3 Itești; L = 2.500 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 3 buc. (3 buc. stăvilare);• Reabilitare rețea electrică.45. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TAMAȘI (BC)– Suprafața amenajată: 319 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Tamași;• Conductă de refulare: CR; L= 1.100 ml;• Reabilitare rețea electrică.46. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GHEORGHE DOJA (BC)– Suprafața amenajată: 136 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Gh. Doja;• Conductă de refulare: L = 1.588 ml;• Reabilitare rețea electrică.47. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RACOVA FILIPEȘTI (BC)– Suprafața amenajată: 723 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Racova-Filipești;• Conductă de refulare Dn 1200 mm, L = 2.700 ml;• Canalul de aducțiune CA Pădureni, L= 2.500 ml; • Conductă principală CP4; L = 3.400 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. (2 buc. podețe, 3 vane);• Reabilitare rețea electrică.48. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOVILENI HĂVÂRNA (BT)– Suprafața amenajată: 804 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Movileni;• Canale de aducțiune: CA; L = 35 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc. (1 buc. stavilă; 1 buc. grătar).49. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CURTEȘTI (BT)– Suprafața amenajată: 437 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Curtești;• Canale de aducțiune: 1 CA; L = 150 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc. (1 buc. stavilă; 1 buc. grătar).50. AMENAJAREA DE IRIGAȚII INCINTA B.H. CĂLMĂȚUI (BR)– Suprafața amenajată: 23.426 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRPA 1 + 3; SRP 4; SRP A III;• Canale de aducțiune: CA 1; CP 1 Orez.; L = 33.635 ml;• Canale de distribuție: CD 7; CD 9; CD 4; CD 6; CP 1 - 2; CD 1 - 1; Cd 1 - 3; CD 1 - 4; L = 16.879 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 33 buc. (13 buc. stăvilare; 1 buc. cădere; 17 buc. podețe, 1 buc. vană automată, 1 buc. subtraversare).51. AMENAJAREA DE IRIGAȚII LUNCA RÂU BUZĂU (BR)– Suprafața amenajată: 6.453 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA; L = 42.298 ml;• Canale de distribuție: CE 203 - A; L = 8.650 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 40 buc. (16 buc. stăvilare, 24 buc. podețe).52. AMENAJAREA DE IRIGAȚII LATINU VĂDENI (BR)– Suprafața amenajată: 13.099 ha;– Nr. OUAI înființate: 6;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Vădeni; SPA Cotu Mihale; SPA Siliștea; SPA Cotu Lung; SPA Voinești;• Stații de repompare: SRPA Baldovinești; SRPA Vădeni; SRPA Latinu; SRPA Oancea; SRP Latinu;• Canale de aducțiune: CA 6 Cotu Lung; CD 7 Cotu Lung; CPA Baldovinești; CD 2 Orezărie; CD 12; CD 11; CD 9 - 1; CA 1 Magistral; CA Colector; CP 4; CA II Latinu; CA 3 - 2; CD 2; CD1; CA 1 Latinu; CD 5; CD 6; CD 7 - 1; CD 7 - 2; CD 4 - 2; CPA 3; L = 60.870 ml;• Canale de distribuție: CD 9; L = 3.897 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 233 buc. (179 buc. stăvilare; 2 buc. căderi; 52 buc. podețe).53. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IANCA SURDILA-GRECI (BR)– Suprafața amenajată: 26.762 ha;– Nr. OUAI înființate: 5;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: IM Gheorghiu; • Stații de repompare: SRPA I Spiru Haret, SRPA I- A Lacu Rezii, SRPA IQ, SRP 1A, SRP 2 – A, SRP 1-C, SRP 2-C, SRP 3-C, SRP 1 + 3, SRP 4;• Canale de aducțiune: CA 1 A; CA 1 C; L = 40.215 ml;• Canale de distribuție: CA Mircea Vodă; CA 1 - B, CA 1 - D, CA 1 – E; L = 69.405 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 54 buc. (13 buc. stăvilare, 2 buc căderi, 25 buc. podețe și 14 vane).54. INCINTA CĂLMĂȚUI-GROPENI-CHIȘCANI (BR)– Suprafața amenajată: 12.879 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 221, SPA km 225;• Stație de repompare: SRP 1 Orezărie• Canale de aducțiune: CPA2; CPA3; CPA km 203; CPA km 221; CPA Gropeni; CPA km 196; L = 31.320 ml;• Canale de distribuție: CD 1 Orezărie, CD 2 Orezărie; L = 3.200 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 46 buc. (24 buc. stăvilare și 22 buc. podețe).55. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CÂMPIA BUZĂULUI CANAL EST (BZ)– Suprafața amenajată: 9.941 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRPA Mătești;• Canale de aducțiune: Canal Est; L = 7.493 ml;• Reabilitare supratraversare râul Buzău; L = 370 ml și a instalației de amorsare;• Reabilitare conductă îngropată Canal Est: Derivația 1, L = 3.500 ml și Derivația 2, L = 6.600 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 15 buc. (4 buc. stăvilare; 2 buc. deversoare; 8 buc. sifoane, 1 buc. racord nod vane).• Reabilitare rețea electrică.56. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CĂLĂRAȘI RĂUL (CL)– Suprafața amenajată: 6.845 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 353;• Canale de aducțiune: CA II, CA III; L = 19.300 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 15 buc. (5 buc. stăvilare; 5 buc. căderi; 4 buc. podețe; 1 buc. golire).• Reabilitare rețea electrică.57. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA I (CL)– Suprafața amenajată: 20.000 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SRPA 1112;• Canale de aducțiune: CA 1; L = 7.688 ml;• Canale de distribuție: CD 1 - 2; CD 1 - 3; L = 12.768 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 9 buc. (2 buc. stăvilare; 3 buc. deversoare; 3 buc. podețe; 1 buc. golire).58. AMENAJAREA DE IRIGAȚII JEGĂLIA (CL)– Suprafața amenajată: 22.268 ha;– Nr. OUAI înființate: 5;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Borcea;• Stații de repompare: SRP Baza Terasei;• Canale de aducțiune: CA Lunca; CA Terasa - ramura A; CA Terasa - ramura B; L = 34.184 ml;• Canale de distribuție: CS 2; CS3; CP3; L = 13.076 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 30 buc. (15 buc. stavile; 12 buc. podețe, 3 buc. vane).59. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OLTENIȚA SURLARI DOROBANȚU (CL)– Suprafața amenajată: 9.788 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA 414; SPA 422; SPA 428;• Canale de aducțiune: CE 421 Privalul Scoiceni; CPE 2; L = 13.150 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 10 buc. (9 buc. podețe; 1 buc. sifon).60. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU BASARABI (CT)– Suprafața amenajată: 5.903 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Basarabi;• Stații de repompare: SRP1 Basarabi;• Canale de aducțiune: CA 0 Basarabi; CA1 - Basarabi; L= 14.320 ml;• Canale de distribuție: CD I-1; CD II-1A; L = 3.400 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 7 buc. stăvilare.61. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OREZĂRIE HÂRȘOVA (CT)– Suprafața amenajată: 2.954 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de pompare de bază: SPA Plutitoare Hârșova; SPA Plutitoare Vadu Oii; SPA Plutitoare Ciobanu.62. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SEIMENI (CT)– Suprafața amenajată: 22.784 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Seimeni;• Stații de repompare: SRP1, SRP2;• Canale de aducțiune: CA 1 Seimeni; CA1 Legătura; CA2; CA3; CA4; L = 55.201 ml; • Canale de distribuție: CD I-1; L = 5.760 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 17 buc. (5 buc. stăvilare, 1 buc. cădere, 1 buc. deversor, 8 buc. podețe, 2 buc. sifon).63. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU - NICOLAE BĂLCESCU (CT)– Suprafața amenajată: 29.813 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB N. Bălcescu;• Stații de repompare: SRP1, SRP2, SRP3, SRP4;• Canale de aducțiune: CAO N. Bălcescu, CAI N. Bălcescu, CA0, CA1, CA2, CA3, CA4, CA6, CP Făclia; CP Cuza-Vodă, L = 103.094 ml; • Canale de distribuție: CD I-12, CD I-21, CD I-22, CD I-23, CD II-5; L = 43.039 ml.• Reabilitare construcții hidrotehnice: 118 buc. (55 buc. stăvilare, 9 buc. deversoare, 15 buc. podețe, 2 buc. vane, 3 buc. sifoane, 34 căderi).64. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-MIHAIL KOGĂLNICEANU (CT)– Suprafața amenajată: 26.481 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Dorobanțu;• Stații de repompare: SRP 1 M. Kogălniceanu, SRP 2 M. Kogălniceanu, SRP 4 M. Kogălniceanu, SRP 5 M. Kogălniceanu; • Canale de aducțiune: CA O M. Kogălniceanu, CA 1, CA 2, CA 3, CA 4, CA 5; L = 55.693 ml;• Canale de distribuție: CD I - 1, CD I - 2, CD I - 3, CD I - 6, CD I - 13, CD I - 14, CD I – 17, CD II - 2; CD II - 10; CD II - 11; CD II - 12; CD II - 14; CD II - 18; CD II - 19; CD III - 2; CD III - 4; CD III - 5; L = 45.316 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 179 buc. (42 buc. stăvilare; 43 buc. căderi; 9 buc. deversoare; 82 buc. podețe, 3 buc. vane).65. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TITU OGREZENI (DB)– Suprafața amenajată: 40.647 ha;– Nr. OUAI înființate: 2; – Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA 1; CA 2; L = 86.852 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 99 buc. (29 buc. deversoare, 32 buc. stăvilare, 17 buc. căderi, 16 buc. podețe, 5 buc. sifoane).66. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BISTREȚ NEDEIA JIU (DJ)– Suprafața amenajată: 12.326 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA 1 Orezărie;• Stații de repompare: SRP 1 Orezărie; SRP 1 Extindere Orezărie; SRP 2 Orezărie;• Canale de aducțiune: CA 1; CA 2; CA 3; CA 4; L = 27.600 ml;• Canale de distribuție: CD III; L = 2.700 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 12 buc. (10 buc. stăvilare; 2 buc. deversoare).67. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CETATE GALICEA (DJ)– Suprafața amenajată: 38.053 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de repompare: SRP 1 Galicea; SRP 2 Galicea;• Canal de aducțiune CA, L = 15.330 ml;• Canale de distribuție: CD; L = 60.164 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 98 buc. (23 buc. stăvilare; 28 buc. podețe; 37 buc. căderi; 4 buc. deversoare; 6 buc. goliri).68. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CALAFAT BĂILEȘTI (DJ)– Suprafața amenajată: 54.134 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRP 2 Covei;• Canale de aducțiune: CA; L = 22.000 ml;• Canale de distribuție: CD-uri; L = 331.572 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 453 buc. (206 buc. stavile; 127 buc. podețe; 2 buc. deversoare; 118 buc. căderi).69. *) AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA NICOREȘTI TECUCI (GL)– Suprafața amenajată: 16.349 ha;– Nr. OUAI înființate: 10;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Ionășești;• Canale de aducțiune: CA Nord; CA Sud; L = 17.988 ml;• Canale de distribuție: CD 1, CD 3; CD 4; CD 4a; CD 5; L = 27.185 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 36 buc. (15 buc. stăvilare; 5 buc. sifoane; 16 buc. podețe).70. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ARGEȘ km 23 (GR)– Suprafața amenajată: 1.691 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Adunații-Copăceni;• Stații de repompare; SRP Adunații-Copăceni;• Canale de aducțiune: CA Adunații-Copăceni; L = 3.900 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc. podețe.71. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SLOBOZIA DUNĂRE (IL)– Suprafața amenajată: 2.853 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA Orezărie Vlădeni – SPP 1; CP 1 – CP 4; CA Interconectare 2 – 3; L = 6.730 ml;• Conductă SRP A 1 – CC2; L = 1.913 ml.72. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OREZĂRIA LUCIU GIURGENI (IL)– Suprafața amenajată: 5.140 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP Plutitoare 1 Giurgeni, SP Plutitoare 2 Giurgeni, SP Plutitoare 1 bis Giurgeni;• Stații de repompare: SRP A1, SRP A3, SRP A4;• Canale de aducțiune: CA1; CA 2; CA5; CA bief 1; CA3 et. 1; L = 17.967 ml;• Canale de distribuție: CD III; CDS III – 17; CDS III – 21; CDS III – 26; L = 7.520 ml.73. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA BORDUȘANI (IL)– Suprafața amenajată: 22.836 ha;– Nr. OUAI înființate: 6;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Făcăeni;• Stații de repompare: SPA Fixa; SRP 1; SRP 2; SRP 3;• Canale de aducțiune: CA0 Terasa Bordușani; CA1; L = 9.476 ml;• Canale de distribuție: CD 1; CD2; CD3; CD4; CD5; CD 2a; L = 31.319 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 35 buc. (9 buc. stavile; 6 buc. căderi; 8 buc. deversoare; 12 buc. podețe).74. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ȚIGĂNAȘI PERIENI (IS)– Suprafața amenajată: 3.368 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Țigănași;• Stații de repompare: SRP 1; SRP 2.75. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SCULENI ȚUȚORA GORBAN (IS)– Suprafața amenajată: 21.009 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Moreni; SPA Sculeni;• Canale aducțiune: CA1 Nord, L = 840 ml; CA1 Moreni; L = 3.200 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 10 buc. (7 buc. stăvilare; 3 buc. podețe).76. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CRIVINA VÂNJU MARE (MH) – Suprafața amenajată: 26.592 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Țigănași;• Stație de repompare: SRP Devesel;• Canale de aducțiune: CA; L = 30.090 ml;• Canale de distribuție: CD 2, CD3, CD4, CD5; L = 21.180 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 19 buc. (6 buc. stăvilare; 13 buc. podețe).77. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IZVOARELE - CUJMIR (MH)– Suprafața amenajată: 63.889 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;Obiective care se propun pentru reabilitare: • Stație de pompare de bază: SPA Pristol; SPA Salcia;• Stație de repompare: SRPA 1 Gruia; SRPA 2 Pătulele; SRPA 3 Cujmir; SRP A4 Dârvari; SRPA 6 Valea Anilor; • Canale de aducțiune: CA 1; CA2; L = 23.983 ml;• Canale de distribuție: 16 CD; L = 95.673 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 42 buc. (12 buc. stăvilare; 20 buc. podețe; 10 buc. căderi); • Reabilitare rețea electrică.78. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA CORABIA (OT)– Suprafața amenajată: 35.795 ha;– Nr. OUAI înființate: 10;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Celei;• Stații de repompare: SRP 5, SRP 6, SRP 7A, SRP 7B;• Canale de aducțiune: CA și Canal de priză; L = 11.623 ml;• Canale de distribuție: CD I - 1; CD I - 2; CD I - 3; CD I - 4; CD I - 5; CD I - 6; CD II - 1; CD II - 2; CD II - 3; CD II - 5; CD II - 7; CD II - 9; CD II - 10; CD II - 11; CD I - 3b; L = 76.070 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 80 buc. (33 buc. stăvilare; 16 buc. căderi; 2 buc. deversoare; 29 buc. podețe);• Reabilitare rețea electrică.79. AMENAJAREA DE IRIGAȚII STOENEȘTI VIȘINA (OT)– Suprafața amenajată: 25.813 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Stoenești;• Stații de repompare: SRP Slăveni, inclusiv reabilitare rețea electrică;• Canal magistral; Canal E; Canal C; CA Deveselu; CA 17 Deveselu; CP7; CP8; CP9; CP10; CP11; CP12; CP13; CA14; CP19; CP22; CP24; CP25; L = 98.834 ml;• Canal de distribuție: CD II; L = 7.500 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 76 buc. (39 buc. stavile; 9 buc. căderi; 1 buc. deversor; 27 buc. podețe).80. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PECENEAGA TURCOAIA MĂCIN (TL)– Suprafața amenajată: 19.024 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Cetate; SP Plutitoare Peceneaga;• Stații de repompare: SPA Peceneaga;• Canale de aducțiune: CA1; CA2; CA; L = 11.700 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 10 buc. (1 buc. stăvilar; 1 buc. deversor; 2 buc. podețe; 2 buc. goliri; 4 buc. sifoane).81. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA (TL)Suprafața amenajată: 5.252 ha;Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Isaccea; • Stație de repompare: SRP1 Isaccea; • Canale de aducțiune CA, CA1, CA2; L = 2.720 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 13 buc. (10 buc. podețe, 1 buc. deversor lateral și 2 buc. sifoane cu L = 1.452 ml).82. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MÂNJEȘTI (VS)Suprafața amenajată: 595 ha;Nr. OUAI înființate: OUAI Mânjești;– Obiective care se propun pentru reabilitare: • Stații de pompare de bază: SPA Mânjești;• Conductă de refulare; L = 1.260 m;• Conductă de aspirație; L = 80 m.83. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PUTNA (VN)– Suprafața amenajată: 2.385 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de distribuție: Canal Sturza; Canal Bolotești-Făurei; Canal Sârbi Bătinești; Canal Școală; Canal Pătrășcani; Canal Răchitosu; Canal Săftoiu; Canal Găgești; Canal Anexa Făurei; L = 107.200 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 85 buc. (39 buc. stăvilare; 26 buc. căderi; 12 buc. podețe; 8 buc. sifoane).84. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BILIEȘTI SLOBOZIA CIORĂȘTI (VN)– Suprafața amenajată: 14.980 ha;– Nr. OUAI înființate: 9;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Biliești;• Stație de repompare: SRP Vânători; SPP 7; • Canale de aducțiune: CA, CA Vest; L = 24.970 ml;• Canale de distribuție: 8 CD; L = 19.668 ml;• Conductă principală CP; L = 6.000 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 71 buc. (14 buc. stăvilare; 32 buc. podețe; 12 buc. deversoare; 6 buc. căderi).85. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SURAIA VADU ROȘCA (VN)– Suprafața amenajată: 2.795 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: 1 CA; L = 14.050 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 11 buc. podețe.
  Total etapa IILucrări de reabilitare la:
  Stații de bază (buc.)Stații de repompare (buc.)Conducte de refulare (ml)Conducte îngropate (ml)Reabilitare canaleConstrucții hidrotehnice (buc.)
  Aducțiune (ml)Distribuție (ml)
  46 de amenajări506511.73120.4801.015.7021.029.9282.226
   +  Capitolul 3 Etapa a III-a86. AMENAJAREA DE IRIGAȚII FĂCĂENI VLĂDENI (IL)– Suprafața amenajată: 2.224 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km. 3;• Stații de repompare: SRP 1, SRP 2; SRP 3;• Canale de aducțiune: CA 3 Vlădeni; L = 6.562 ml;• Canale de distribuție: CD 7; CD 7A; CD 7B; CD 7C; CD 7D; L = 11.972 ml.87. AMENAJAREA DE IRIGAȚII DRĂGĂNEȘTI (OT)– Suprafața amenajată: 6.233 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Pestra;• Canale de aducțiune: CA L 1 Drăgănești; CA L 2 Pestra; CPA; L = 20.242 ml;• Conducta de alimentare a canalului CA L1 Drăgănești; L = 580 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. (3 buc. stăvilare, 2 buc. podețe).88. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MIHĂIEȘTI BĂBENI (VL)– Suprafața amenajată: 1.112 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA 1; L = 4.900 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 7 buc. (2 buc. stăvilare, 3 buc. podețe, 2 buc. subtraversări).
  Total etapa IIIStații de bază (buc.)Stații de repompare (buc.)Conducte îngropate (ml)Reabilitare canaleConstrucții hidrotehnice (buc.)
  Aducțiune (ml)Distribuție (ml)
  3 amenajări2358031.70411.97212
  Situația centralizată a obiectivelor propuse pentru reabilitare aferente celor trei etape
  TOTAL GENERALLucrări de reabilitare la:
  Stații de bază (buc.)Stații de repompare (buc.)Conducte de refulare (ml)Conducte îngropate (ml)Colectoare (buc.)Reabilitare canaleConstrucții hidrotehnice (buc.)
  Aducțiune (ml)Distribuție (ml)
  88 amenajări11917811.85648.23212.548.8602.811.3385.286
  *) Amenajări de irigații reabilitate în anul 2004 în cadrul Proiectului de reformă și reabilitare a sistemelor de irigații din România finanțat de Banca Mondială. (la 02-08-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 557 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 02 august 2018 )
   +  Anexa nr. 2
  Analiza viabilității economice a sistemelor de irigații
  Nr. crt.Județul Sistem irigații
  Denumirea Suprafața (ha)
  Total Viabil
  2015
  1 Arad Semlac Pereg 83948394
  2 Fântânele Șagu 69206920
  3 Mehedinți Crivina Vânju Mare 2659226592
  4 Izvoare Cujmir 6388956310
  5 Dolj Nedeea Măceșu 5538737915
  6 Cetate Galicea 3805332873
  7 Bistreț Nedeia Jiu 1232612326
  8 Calafat Băilești 5413454134
  9 Sadova Corabia 7177571775
  10 Olt Terasa Corabia 3579530142
  11 Terasa Caracal 7573947329
  12 Drăgănești 62336233
  13 Bucșani Cioroiu 2771727717
  14 Potelu Corabia 1092810928
  15 Stoenești Vișina 2581325813
  16 Vâlcea Galicea 736736
  17 Olanu Drăgoești 14941494
  18 Mihăiești Băbeni 11121112
  19 Bucșani Cioroiu 66656665
  20 Teleorman Lița Olt 48714871
  21 Olt Călmățui 4655346553
  22 Viișoara 9648191524
  23 Giurgiu Răzmirești B 3694236942
  24 Terasa Zimnicea 29302930
  25 Argeș Ștefănești Leordeni 56755675
  26 Dâmbovița Titu Ogrezeni 4064740647
  27 Giurgiu Argeș km 23 16911691
  28 Goștinu Greaca Argeș 1505515055
  29 Călărași Goștinu Greaca Argeș 1066310663
  30 Gălățui Călărași 7519774711
  31 Pietroiu Ștefan cel Mare 5242851996
  32 Călărași Râul 68456845
  33 Borcea de Sus 1140411404
  34 Mostiștea I 2000020000
  35 Călărași Oltenița Surlari Dorobanțu 97889788
  36 Boianu Sticleanu 1929619296
  37 Jegălia 2226822268
  38 Ialomița Slobozia Dunăre 28532853
  39 Orezărie Luciu Giurgeni 51405140
  40 Făcăeni Vlădeni 22242224
  41 Borcea de Jos 56775677
  42 Terasa Bordușani 2283622836
  43 Constanța Seimeni 2278416484
  44 N. Bălcescu 2981324455
  45 Constanța Sinoe 6047442161
  46 M. Kogălniceanu 2648117025
  47 Orezărie Hârșova I 29542954
  48 Inc. Ciob. Gârliciu 24892489
  49 CDMN/PAM 33413341
  50 Galeșu 47264726
  51 Carasu - Movilița 80438043
  52 Basarabi 59035903
  53 Tulcea Sud Razelm 134541980
  54 Babadag 2444921028
  55 Peceneaga Turcoaia Măcin 1902413078
  56 Beibugeac-Sarin 146941768
  57 Sarichioi 70115759
  58 Isaccea 52525252
  59 Buzău Câmpia Buzău Est 99419941
  60 Câmpia Buzău Vest 3586035860
  61 Brăila Grădiștea Făurei Jirlău 146069417
  62 Ianca Surdila Greci 2676219996
  63 Ialomița Călmățui 137291111412
  64 Incinta LRB 64536453
  65 Incinta BDS 36253625
  66 Inc. Călmățui Gropeni Chișcani 1287912879
  67 Terasa Viziru 3265832658
  68 Terasa Brăilei 6744167441
  69 Inc. Nămoloasa Măxineni 2993829938
  70 IMB 6466364663
  71 Inc. Latinu Vădeni 1309913099
  72 Incinta Călmățui V 11051105
  73 Incinta Călmățui II 16241624
  74 BH Călmățui 2342623426
  75 Galați Câmpia Covurlui 11539676799
  76 Brateșul de Sus 50835083
  77 Terasa Nicorești Tecuci 1634916349
  78 Faloaia 330330
  79 Rogojeni 226226
  80 Vaslui Albița Fălciu 1693716937
  81 B.H. Bârlad 798798
  82 Mânjești 595595
  83 Bacău Letea 11181118
  84 Dămienești 24992499
  85 Sascut 50284394
  86 Racova Filipești 723723
  87 Bacău Itești 1732 1732
  88 Gheorghe Doja 136136
  89 Fulgeriș 465465
  90 Tamași 319319
  91 Vrancea Putna 23852385
  92 Ciorăști Măicănești 1043410434
  93 Biliești Slobozia Ciorăști 1498014980
  94 Adjud Homocea 968968
  95 Suraia Vadu Roșca 27952795
  96 Iași Țigănași Perieni 33681128
  97 Tabăra Trifești Sculeni 1725817258
  98 Sculeni Țuțora Gorbani 2100921009
  99 Botoșani Movila Havarna 804804
  100 Curtești 437437
  101 Covasna Câmpul Frumos 29982998
  Total 2.024.5991.800.679
  (la 02-08-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 557 din 24 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 02 august 2018 )
  ------