ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007  În scopul ducerii la îndeplinire a obiectivelor Programului de guvernare, conform cărora Guvernul va asigura o creștere a calității vieții viitorilor pensionari mai apropiată de cea din perioada activă, prin introducerea și implementarea unui mecanism viabil și eficient de funcționare a sistemului de pensii private, în condițiile unui control public transparent asupra gestionării acestora, exercitat de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, și ținând cont de faptul că pe parcursul etapei de implementare a prevederilor din cuprinsul Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, precum și ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative s-au constatat anumite carențe în circuitul documentelor și al informațiilor, prevederile legale actuale reglementând inițial doar componenta de organizare și funcționare, iar nu și componenta de colectare, aceste aspecte se impun a fi remediate în regim de urgență, astfel încât colectarea și administrarea fondurilor de pensii să se realizeze în condiții de maximă siguranță pentru contribuabilii la acest nou sistem de pensii.Totodată, luând în considerare faptul că procedura de autorizare, respectiv de avizare a entităților care operează în sistemul pensiilor private a fost finalizată, precum și faptul că procedura de aderare inițială la fondurile de pensii administrate privat a fost deja demarată de la data de 17 septembrie 2007, este absolut necesar să fie puse la dispoziția Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private instrumentele sancționatorii adecvate prin completarea și detalierea cadrului legal al răspunderii juridice în cazul încălcării reglementărilor din cuprinsul legilor sus-menționate.Având în vedere că aceste împrejurări obiective vizează interesul public și constituie situații extraordinare, se impune adoptarea de măsuri imediate în ceea ce privește circuitul informațiilor și al documentelor între instituțiile implicate în evidența și colectarea contribuțiilor destinate fondurilor de pensii administrate privat, astfel încât aceste operațiuni să se realizeze în condiții de maximă siguranță pentru participanții la sistemul de pensii private, precum și pentru perfecționarea cadrului legislativ privind răspunderea juridică, în scopul întăririi capacității de control și supraveghere a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), punctele 20 și 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:20. instituție de colectare - instituția care are ca atribuție legală colectarea contribuțiilor individuale de asigurări sociale, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală.21. instituție de evidență - instituția care are ca atribuție legală evidența asiguraților din sistemul public de pensii, respectiv Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.2. La articolul 32, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Administratorul transmite Comisiei, în format electronic, copii ale actelor individuale de aderare.3. La articolul 33, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Instituția de evidență notifică, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în Registrul participanților, în format electronic, fiecărui administrator în parte lista conținând datele de identificare a persoanelor repartizate aleatoriu la fondul de pensii administrat de către acesta. (la 31-10-2008, Alineatul (3) din Articolul 33 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 4. La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Fiecare administrator informează, în scris, în termen de 30 de zile de la notificare, participanții care au fost repartizați aleatoriu, la fondul aflat în administrarea sa, de către instituția de evidență cu privire la denumirea fondului de pensii administrat privat și a administratorului acestuia.5. La articolul 34, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Stabilirea și modificarea structurii Registrului participanților se fac pe baza unui protocol încheiat între instituția de evidență și Comisie.6. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În vederea actualizării Registrului participanților, administratorul transmite lunar instituției de evidență informațiile cuprinse în actele individuale de aderare, precum și orice alte informații necesare actualizării Registrului participanților.7. La articolul 41, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat;8. La articolul 42, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Contribuția la fondul de pensii se deduce din veniturile brute lunare care reprezintă bază de calcul pentru contribuția individuală de asigurări sociale, împreună și în aceeași modalitate de calcul cu contribuția obligatorie datorată conform Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contribuția la fondul de pensii se constituie și se virează împreună și în aceleași condiții stabilite prin Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru contribuția individuală de asigurări sociale.9. La articolul 43, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Din momentul începerii activității de colectare, cota de contribuție la fondul de pensii este de 2% din baza de calcul, stabilită potrivit art. 42 alin. (2).(3) În termen de 8 ani de la începerea activității de colectare, cota de contribuție la fondul de pensii se majorează la 6%, cu o creștere de 0,5 puncte procentuale pe an, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an.10. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 43^1(1) Instituția de evidență calculează, pentru fiecare participant, cuantumul contribuției datorate fondului de pensii, luând în considerare baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale înscrisă în declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, în declarația de asigurare la sistemul public de pensii.(2) Instituția de evidență întocmește liste nominale de viramente, distinct, pentru fiecare fond de pensii, liste în care sunt înregistrați participanții și cuantumul contribuției datorate de către aceștia.(3) Listele prevăzute la alin. (2) se transmit fondurilor de pensii de către instituția de evidență, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei de depunere a declarației prevăzute la alin. (1).(4) În situația în care instituția de evidență constată că declarația prevăzută la alin. (1) nu a fost depusă în termenul legal, participanții pentru care nu s-a efectuat declararea sunt înscriși în listele nominale de viramente, care se transmit fondurilor de pensii fără a se completa rubrica referitoare la cuantumul contribuției.(5) Declarațiile depuse peste termenul legal sunt prelucrate de către instituția de evidență la următorul termen prevăzut la alin. (3), în funcție de data depunerii acestor declarații, participanții fiind înscriși în listele nominale de viramente și/sau cu sume restante, după caz.(6) În termenul prevăzut la alin. (3), instituția de evidență transmite instituției de colectare situația, pe plătitori, persoane juridice și persoane fizice care au calitatea de angajator sau entități asimilate angajatorului, a sumelor datorate cu titlu de contribuție de asigurări sociale, astfel cum au fost declarate, în vederea verificării plăților efectuate.(7) Instituția de evidență răspunde de întocmirea, actualizarea și păstrarea evidenței privind contribuțiile la fondurile de pensii, pe fiecare participant.(8) În vederea realizării evidenței contribuției la fondurile de pensii, precum și pentru asigurarea corelării conținutului propriilor baze de date, instituția de evidență și instituția de colectare își transmit reciproc informațiile referitoare la sumele reprezentând contribuția de asigurări sociale, declarate și, respectiv, plătite.11. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44(1) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei de depunere a declarațiilor prevăzute la art. 43^1 alin. (1), instituția de evidență virează de la bugetul asigurărilor sociale de stat suma reprezentând contribuțiile la fondurile de pensii, pentru fiecare fond de pensii în parte.(2) Virarea contribuțiilor pentru fondurile de pensii se realizează de către instituția de evidență prin diminuarea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, pe baza informațiilor cuprinse în listele nominale de viramente, întocmite separat, pentru fiecare fond de pensii.(3) Pentru situațiile prevăzute la art. 43^1 alin. (4) nu se efectuează viramente pentru fondurile de pensii.(4) În cazul persoanelor asigurate la sistemul public de pensii pe bază de declarație de asigurare, contribuția pentru fondurile de pensii se virează numai pentru luna/lunile pentru care, conform legii, se realizează stagiu de cotizare.(5) În orice situație în care intervin elemente care conduc la modificarea unor date sau sume privind contribuțiile pentru fondurile de pensii, inclusiv în cazurile depunerii unor declarații nominale rectificative la sistemul public de pensii, instituția de evidență procedează la regularizarea acestora în termen de maximum 6 luni de la data constatării situațiilor.(6) Procedura de regularizare prevăzută la alin. (5) se stabilește prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului economiei și finanțelor.12. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) În cazul neachitării la termen a contribuției de asigurări sociale, instituția de colectare procedează la stabilirea cuantumului datorat și la aplicarea modalităților de executare silită și a celorlalte modalități de stingere a debitelor, conform dispozițiilor legale privind colectarea creanțelor bugetare.(2) Majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a contribuției de asigurări sociale se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.13. La articolul 86, alineatul (4) se abrogă.14. La articolul 116, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 116(1) Agentul de marketing este persoana juridică sau, după caz, persoana fizică ce își desfășoară activitatea în acest scop, în temeiul autorizației sau avizului, după caz, emisă/emis de către Comisie.15. La articolul 118, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) activitatea de marketing a fondurilor de pensii, inclusiv procedura de autorizare sau avizare, după caz, a agenților de marketing;15^1. La articolul 139, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 139(1) În vederea protejării interesului participanților și al beneficiarilor, administratorii și furnizorii de pensii contribuie la Fondul de garantare a pensiilor private, care se constituie în temeiul unei legi speciale. (la 31-10-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 15^2. La articolul 139, alineatul (2) se abrogă. (la 31-10-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 16. La articolul 140, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 140(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale normelor emise în aplicarea acesteia atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.17. Articolul 141 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 141(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control ale Comisiei;b) nerespectarea prevederilor art. 6 referitoare la egalitatea de tratament a participanților și a beneficiarilor;c) nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 38 alin. (4), art. 63 alin. (3), art. 113 alin. (2), art. 114 alin. (1) și la art. 131 alin. (3);d) nerespectarea prevederilor art. 61 alin. (2) referitoare la reîntregirea capitalului social de către administrator;e) nerespectarea prevederilor art. 65 privind interdicțiile prevăzute pentru membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție, după caz;f) nerespectarea obligației administratorului de a furniza informații participanților și beneficiarilor, prevăzută la art. 111;g) nerespectarea celorlalte obligații prevăzute în cuprinsul prezentei legi, în normele emise în aplicarea acesteia, precum și în actele adoptate de Comisie.(2) Săvârșirea de către persoana fizică sau juridică a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu:a) avertisment scris;b) amendă contravențională;c) anularea votului exprimat sau suspendarea temporară a dreptului de vot al acționarilor semnificativi;d) retragerea autorizației sau avizului altor entități decât administratorul, căruia i se aplică măsura administrativă prevăzută la art. 81;e) restrângerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de propriile active;f) interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 și 180 de zile, a desfășurării unor activități reglementate de prezenta lege.(3) Sancțiunile principale prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sancțiunile complementare prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).(4) Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:a) între 0,5% și 5% din capitalul social pentru persoanele juridice;b) între 1.000 lei și 100.000 lei, pentru persoanele fizice. (la 31-10-2008, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 141 , Punctul 17. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) (5) Amenzile contravenționale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat. (la 31-10-2008, Alineatul (5) din Articolul 141 , Punctul 17. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) (6) Comisia poate aplica sancțiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanți legali sau exercitând în drept ori în fapt funcții de conducere sau exercitând cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenție.(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt ținute, potrivit legii, și la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenție. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ținute solidar la repararea prejudiciului cauzat.(8) La individualizarea sancțiunii se va ține seama de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și de conduita făptuitorului.(9) Dacă aceeași persoană a săvârșit mai multe contravenții, sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție.(10) În cazul în care la săvârșirea unei contravenții au participat mai multe persoane, sancțiunea se va aplica fiecăreia separat.(11) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și/sau controlul respectării dispozițiilor legale și ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private din cadrul Comisiei ori de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a președintelui Consiliului Comisiei. (la 31-10-2008, Alineatul (11) din Articolul 141 , Punctul 17. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 18. Abrogat. (la 31-10-2008, Punctul 18. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 19. Alineatul (3) al articolului 142 se abrogă.20. Articolul 145 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 145(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă:a) fapta persoanei de a nu declara și de a nu vira contribuția de asigurări sociale datorată de angajat la bugetul asigurărilor sociale de stat, astfel încât să nu se poată vira contribuția la fondurile de pensii administrate privat;b) fapta de a nu efectua transferul de disponibilități bănești ale unui participant la un alt fond de pensii.(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani:a) fapta de a utiliza contribuția la fondul de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la investirea și înstrăinarea activelor fondului de pensii de către administrator;c) fapta de a utiliza disponibilitățile bănești ale unui participant la un fond de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;d) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii private;e) administrarea unui fond de pensii neautorizat;f) desfășurarea de către administrator a altor activități decât cele pentru care a fost autorizat;g) încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 117.(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au produs consecințe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani.(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracțiuni mai grave, se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile prevăzute de acestea. (la 31-10-2008, Articolul 145 din Punctul 20. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 21. La articolul 149, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Contribuțiile pentru fondurile de pensii se virează începând cu luna următoare celei în care s-a definitivat procedura de repartizare aleatorie prevăzută la alin. (2).22. După articolul 149 se introduce un nou articol, articolul 149^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 149^1Autoritățile și instituțiile publice furnizează în mod gratuit Comisiei, instituției de evidență și instituției de colectare, după caz, informațiile solicitate în scopul îndeplinirii de către acestea a atribuțiilor care le revin potrivit prevederilor prezentei legi.23. Articolul 151 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 151În perioada pentru care au fost efectuate viramente în contul participantului la un fond de pensii, numărul lunar de puncte stabilit pentru acesta, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, se corectează cu raportul dintre cota de contribuție datorată la sistemul public de pensii, din care s-a dedus cota de contribuție aferentă fondului de pensii administrat privat, și cota de contribuție de asigurări sociale stabilită prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii nr. 411/2004 și al normelor emise în aplicarea acesteia, sintagma "membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție" se va înlocui cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului".  +  Articolul IIILegea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 13, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Orice modificare privind retragerea autorizației administratorului se consemnează în Registru.1^1. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Denumirea societății de pensii care obține autorizație de administrare, în conformitate cu prevederile prezentei legi și cu cele ale Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va conține sintagma societate de administrare a fondurilor de pensii private.(2) Sintagma prevăzută la alin. (1) se utilizează numai în denumirea administratorilor care dețin o autorizație de administrare în conformitate cu prevederile prezentei legi și/sau cu cele ale Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 31-10-2008, Articolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 1^2. La articolul 20, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de administrare a investițiilor sau de o societate de asigurări se completează, dacă este cazul, la nivelul minim cumulat, impus pentru desfășurarea activităților pentru care se solicită autorizarea, se subscrie și se varsă integral, exclusiv în numerar, la momentul autorizării de administrare, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României. (la 31-10-2008, Articolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 1^3. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Administratorul nu poate fi o persoană afiliată depozitarului. (la 31-10-2008, Articolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 2. Articolul 37 se abrogă.3. La articolul 40, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Decizia de respingere a autorizării de constituire ori de administrare sau decizia de retragere a autorizației de administrare, scrisă și motivată, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia și poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.................................................................(4) Procedura de retragere a autorizației de administrare se stabilește prin normele adoptate de Comisie.4. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41Comisia emite norme privind :a) autorizarea ca administrator;b) retragerea autorizației de administrare a administratorului;c) fuziunea și divizarea administratorilor;d) fuziunea fondurilor de pensii facultative.5. La articolul 58, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Administrarea specială se instituie în cazul retragerii autorizației fondului de pensii facultative sau a autorizației de administrare.6. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de retragere a autorizației de administrare ori a autorizației fondului de pensii facultative, Comisia notifică administratorul cu privire la retragerea autorizației și solicită oferte celorlalți administratori autorizați pentru administrarea fondurilor de pensii facultative, pentru preluarea în administrare specială a fondurilor de pensii facultative.7. După articolul 74 se introduce un nou articol, articolul 74^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 74^1(1) Activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative se poate desfășura numai prin intermediul unui agent de marketing, persoană juridică sau, după caz, persoană fizică ce își desfășoară activitatea în acest scop, autorizat sau avizat de către Comisie.(2) Comisia emite norme privind activitatea de marketing a fondurilor de pensii facultative, inclusiv procedura de autorizare sau avizare, după caz, a agenților de marketing.7^1. La articolul 76, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76(1) Contribuțiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor acelei scheme de pensii facultative, se rețin și se virează de către angajator, odată cu contribuțiile de asigurări sociale obligatorii, sau de către participant, lunar, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare. (la 31-10-2008, Articolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 7^2. La articolul 80, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 80(1) Contribuțiile și transferul de lichidități bănești la un fond de pensii facultative se convertesc în unități de fond în maximum 4 zile lucrătoare de la data încasării acestora. (la 31-10-2008, Articolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 7^3. La articolul 116, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Modul de constituire, regimul juridic, modul de utilizare a Fondului de garantare a pensiilor private, precum și nivelul și periodicitatea plății contribuției la acesta se stabilesc prin lege specială. (la 31-10-2008, Articolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 7^4. La articolul 116, alineatele (4), (5), (6), (7) și (8) se abrogă. (la 31-10-2008, Articolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 8. La articolul 120, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 120(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale normelor emise în aplicarea acesteia atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.9. Articolul 121 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 121(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control ale Comisiei;b) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor depozitarului;c) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1);d) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (3) și (4);e) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 76 alin. (5) și (7);f) depășirea plafoanelor prevăzute la art. 87 alin. (1) și (4);g) investirea în categoriile de active prevăzute la art. 90 alin. (1);h) nerespectarea prevederilor art. 92 alin. (2) privind metoda de calcul al comisioanelor;i) nerespectarea prevederilor art. 98 alin. (1);j) nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 100 alin. (1), art. 102 alin. (1), art. 103 alin. (1) sau la art. 104;k) nerespectarea celorlalte obligații prevăzute în cuprinsul prezentei legi, în normele emise în aplicarea acesteia, precum și în actele adoptate de Comisie.(2) Săvârșirea de către persoana fizică sau juridică a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu:a) avertisment scris;b) amendă contravențională;c) anularea votului exprimat sau suspendarea temporară a dreptului de vot al acționarilor semnificativi;d) retragerea autorizației sau a avizului, după caz a avizului altor entități decât administratorul, căruia i se aplică măsura administrativă prevăzută la art. 38;e) restrângerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de propriile active;f) interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 și 180 de zile, a desfășurării unor activități ce cad sub incidența prezentei legi.(3) Sancțiunile principale prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sancțiunile complementare prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).(4) Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:a) între 0,5% și 5% din capitalul social pentru persoanele juridice;b) între 1.000 lei și 100.000 lei, pentru persoanele fizice. (la 31-10-2008, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 121 , Punctul 9. , Articolul III a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) (5) Amenzile contravenționale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat. (la 31-10-2008, Alineatul (5) din Articolul 121 , Punctul 9. , Articolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) (6) Comisia poate aplica sancțiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanți legali sau exercitând în drept ori în fapt funcții de conducere sau exercitând cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenție.(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt ținute, potrivit legii, și la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenție. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ținute solidar la repararea prejudiciului cauzat.(8) La individualizarea sancțiunii se va ține seama de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și de conduita făptuitorului.(9) Dacă aceeași persoană a săvârșit mai multe contravenții, sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție.(10) În cazul în care la săvârșirea unei contravenții au participat mai multe persoane, sancțiunea se va aplica fiecăreia separat.(11) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și/sau controlul respectării dispozițiilor legale și ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private, din cadrul Comisiei, sau de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a președintelui Consiliului Comisiei. (la 31-10-2008, Alineatul (11) din Articolul 121 , Punctul 9. , Articolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 10. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 122În ceea ce privește procedura de stabilire și constatare a contravențiilor, de aplicare a sancțiunilor, prevederile prezentei legi derogă de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 31-10-2008, Articolul 122 din Punctul 10. , Articolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 11. După articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 122^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 122^1Contravențiile prevăzute de prezenta lege se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârșirii acestora.12. Articolul 123 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 123(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă:a) fapta de a nu vira contribuția la fondul de pensii;b) fapta de a nu efectua transferul de lichidități bănești ale unui participant la un alt fond de pensii, în termenul prevăzut la art. 73 alin. (1);c) utilizarea de informații, documente și declarații false sau de orice mijloace frauduloase, în vederea obținerii autorizațiilor sau a avizelor prevăzute de prezenta lege.(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani:a) fapta de a utiliza contribuția la fondul de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;b) fapta de a utiliza lichiditățile bănești ale unui participant la un fond de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;c) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii facultative;d) desfășurarea de către administrator a altor activități decât cele pentru care a fost autorizat;e) încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 97.(3) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani fapta persoanei care se face vinovată de desfășurarea fără autorizație sau aviz a unei activități pentru care prezenta lege prevede obligația deținerii unei autorizații sau a unui aviz valabil din partea Comisiei.(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) au produs consecințe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani.(5) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracțiuni mai grave, se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile prevăzute de acestea. (la 31-10-2008, Articolul 123 din Punctul 12. , Articolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008 ) 13. După articolul 124, se introduce un nou articol, articolul 124^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 124^1Autoritățile și instituțiile publice furnizează în mod gratuit Comisiei informațiile solicitate în scopul îndeplinirii de către aceasta a atribuțiilor care îi revin potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul IVÎn tot cuprinsul Legii nr. 204/2006 și al normelor emise în aplicarea acesteia, sintagma "membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție" se va înlocui cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului".
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 10 octombrie 2007.Nr. 112.------------