LEGE nr. 196 din 20 decembrie 1999pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/1998 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 22 decembrie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 87 din 25 august 1998 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, emisă în temeiul art. 1 pct. 10 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"Ordonanţa privind evaluarea şi acreditarea învăţământului preuniversitar"2. După preambulul ordonanţei se introduce capitolul I cu următorul titlu:"CAPITOLUL IDispoziţii generale "3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În baza art. 106 şi 148 din Legea învăţământului nr. 84/1995, cu modificările ulterioare*), se înfiinţează pe lângă Ministerul Educaţiei Naţionale Comisia Naţionala de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar.------------ Notă *) Legea nr. 84/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999. (2) Comisia Naţionala de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar este subordonata direct ministrului educaţiei naţionale. (3) Comisia Naţionala de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar este formată din 21 de membri, cadre didactice recunoscute prin competenţa profesională şi probitate morala, din cadrul învăţământului preuniversitar acreditat sau cu autorizare de încredere, propuse de inspectoratele şcolare, precum şi de organismele profesionale ale învăţământului preuniversitar, pe niveluri de învăţământ, filiere, profiluri şi specializări. Lista cuprinzând candidaţii se face publică. Contestaţiile se depun la Ministerul Educaţiei Naţionale - cabinetul ministrului - în termen de 15 zile de la publicarea listei. După rezolvarea contestaţiilor ministrul educaţiei naţionale definitiveaza lista cuprinzând candidaţii şi o aproba prin ordin. (4) Comisia Naţionala de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar se reînnoieşte la fiecare 3 ani, în proporţie de două treimi din numărul membrilor săi, prin decizie a ministrului educaţiei naţionale, în condiţiile alin. (3). Mandatul preşedintelui, al vicepreşedintelui şi al secretarului este de 4 ani şi se poate reînnoi o singură dată. Un membru poate face parte din Comisia Naţionala de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar pe o perioadă de cel mult două mandate. (5) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar sunt numiţi de ministrul educaţiei naţionale, la propunerea membrilor acesteia. (6) Revocarea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a secretarului se face la propunerea a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Ceilalţi membri ai comisiei pot fi revocaţi prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Completarea comisiei se face în condiţiile alin. (3). (7) Pentru învăţământul liceal şi postliceal Comisia Naţionala de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar stabileşte propriile subcomisii de evaluare, din rândul membrilor săi."4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti se constituie comisii de evaluare şi acreditare a învăţământului preuniversitar, formate din câte 5 membri, pentru fiecare nivel de învăţământ, filiera, profil şi specializare. Aceste comisii sunt conduse de un singur preşedinte, cu rang de inspector şcolar general adjunct, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea inspectorului şcolar general şi cu avizul Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar. Componenta comisiilor judeţene se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar. Membrii acestora sunt numiţi de către preşedinte dintre cadrele didactice în domeniu, incluse în lista avizată de Comisia Naţionala de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, incluzând în mod obligatoriu un inspector şcolar sau un inspector şcolar de specialitate pentru fiecare comisie. Lista cuprinzând cadrele didactice în domeniu se face publică prin presa locală. Contestaţiile la aceasta lista se depun la cabinetul inspectorului şcolar general în termen de 15 zile de la publicare. După rezolvarea contestaţiilor inspectorul şcolar general definitiveaza lista cuprinzând candidaţii şi o înaintează spre avizare Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar."5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Comisia Naţionala de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar dispune de un aparat propriu, format din 12 persoane. Aparatul propriu este integrat în structura Ministerului Educaţiei Naţionale, peste numărul posturilor aprobate în structura organizatorică. Comisia are dreptul sa folosească colaboratori externi, specialişti în domeniu, remuneraţi conform legii."6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Comisia Naţionala de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, comisiile de evaluare şi acreditare a învăţământului preuniversitar judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului-cadru, aprobat prin hotărâre a Guvernului."7. După articolul 4 se introduce capitolul II cu următorul titlu:"CAPITOLUL IIAtribuţiile Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar"8. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Principalele atribuţii ale Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar sunt: a) elaborează criteriile şi standardele naţionale de evaluare şi de acreditare, specifice fiecărei faze a procesului de evaluare şi acreditare şi le reactualizează periodic; b) asigura controlul metodologic al îndeplinirii standardelor naţionale; c) analizează rapoartele de evaluare pentru acordarea autorizaţiei de încredere sau pentru acreditare liceelor şi şcolilor postliceale şi propune ministrului educaţiei naţionale acordarea autorizaţiei de încredere sau acreditarea; d) verifica, în condiţiile prevăzute de regulament, procesul de evaluare efectuat de comisiile de evaluare şi acreditare a învăţământului preuniversitar judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; e) organizează controlul privind respectarea standardelor naţionale de către unităţile de învăţământ cu autorizaţie de încredere sau cu acreditare; f) asigura îndrumarea şi controlul activităţii comisiilor de evaluare şi acreditare a învăţământului preuniversitar judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; g) propune ministrului educaţiei naţionale retragerea autorizaţiei de încredere sau a acreditării pentru unităţile de învăţământ liceale şi postliceale care nu respecta standardele naţionale; h) elaborează raportul anual de evaluare şi acreditare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, care se face public."9. După articolul 5 se introduc capitolele III, IV şi V cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIProcedurile pentru autorizarea de încredere şi de acreditareArt. 6. - Procesul de evaluare şi acreditare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde doua faze: a) autorizarea de încredere, care acorda dreptul de organizare şi funcţionare provizorie a unităţii respective; b) acreditarea, care acorda unităţii respective toate drepturile ce decurg din lege.Art. 7. - (1) Evaluarea, acordarea autorizaţiei de încredere şi acreditarea gradinitelor, şcolilor primare şi gimnaziale, precum şi a şcolilor profesionale şi de ucenici sunt de competenţa comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aflate în subordinea Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar. (2) Evaluarea, acordarea autorizaţiei de încredere şi acreditarea liceelor şi şcolilor postliceale sunt de competenţa Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar.Art. 8. - (1) Autorizarea de încredere trebuie solicitată de către persoanele fizice sau juridice interesate pentru înfiinţarea unei unităţi de învăţământ preuniversitar. Acestea depun cererea şi raportul de autoevaluare la comisiile de pe lângă inspectoratele şcolare. (2) Dosarele de autoevaluare se întocmesc potrivit procedurii stabilite de Comisia Naţionala de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar. (3) Procedura de acordare a autorizaţiei de încredere cuprinde următoarele etape: a) subcomisiile desemnate de Comisia Naţionala de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, respectiv de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, constituite de preşedintele acestora, analizează, după caz, oportunitatea sau intenţia din dosarul de autoevaluare în raport cu criteriile şi cu standardele minimale prevăzute pentru nivelul de învăţământ, filiera, profilul sau specializarea respectiva; b) în baza raportului comisiilor de evaluare şi acreditare a învăţământului preuniversitar judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ministrul educaţiei naţionale, respectiv inspectorul şcolar general, emite ordin sau, după caz, decizie de acordare a autorizaţiei de încredere; c) autorizaţia de încredere constituie şi actul de înfiinţare a unităţii de învăţământ.Art. 9. - (1) Pentru unităţile de învăţământ care urmează să se înfiinţeze după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe acreditarea trebuie solicitată după acordarea autorizaţiei de încredere, astfel: a) după cel mult 4 ani, pentru grădiniţe şi şcoli primare; b) după primul examen de capacitate, pentru gimnaziu; c) după primul examen de bacalaureat, pentru liceu; d) după primul examen de absolvire, pentru şcolile profesionale, de ucenici şi postliceale. (2) Procedura de acreditare cuprinde următoarele etape: a) unităţile interesate care, în baza autorizaţiei de încredere, au desfăşurat activităţi de învăţământ preuniversitar, elaborează un raport de autoevaluare pe baza criteriilor de evaluare şi a standardelor naţionale aprobate prin hotărâre a Guvernului. Raportul de autoevaluare se anexează la cererea de acreditare şi se înaintează Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar sau, după caz, comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; b) comisiile şi subcomisiile de evaluare şi acreditare, prevăzute la art. 1 alin. (7) şi la art. 2, întocmesc rapoarte de evaluare pe baza analizei raportului de autoevaluare şi a verificării îndeplinirii standardelor corespunzătoare criteriilor generale cuprinse în lege; c) Comisia Naţionala de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, pe baza rapoartelor de evaluare a subcomisiilor din subordine, propune ministrului educaţiei naţionale acordarea sau, după caz, neacordarea acreditării, pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau postliceal, cu filierele, profilurile şi specializările respective. Rapoartele subcomisiilor de evaluare constituie înscrisuri publice, cu toate consecinţele prevăzute de lege; în baza raportului Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar ministrul educaţiei naţionale acorda, prin ordin, unităţilor solicitante, licee şi şcoli postliceale, acreditarea pentru fiecare filiera, profil şi specializare în parte; d) comisiile de evaluare şi acreditare a învăţământului preuniversitar judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza raportului de evaluare întocmit, propun inspectorului şcolar general acordarea sau, după caz, neacordarea acreditării pentru fiecare nivel de învăţământ sau meserie; în baza raportului comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, inspectorul şcolar general acorda, prin decizie, unităţilor solicitante, grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, şcoli profesionale şi de ucenici, acreditarea pentru fiecare nivel de învăţământ şi meserie.Art. 10. - Unităţile de învăţământ care au primit autorizarea de încredere au dreptul sa angajeze şi sa promoveze personal didactic, didactic auxiliar şi administrativ, în condiţiile legii.Art. 11. - Unităţile de învăţământ liceal şi postliceal acreditate se supun periodic, din 5 în 5 ani, evaluării de către Comisia Naţionala de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar. În situaţia unui raport nefavorabil, Ministerul Educaţiei Naţionale avertizeaza unitatea de învăţământ cu privire la nivelul de învăţământ, filiera, profilul sau specializarea în cauza şi, după un an, în baza unei noi evaluări cu rezultat negativ, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale se dispune încetarea şcolarizării la nivelul de învăţământ, filiera, profilul sau specializarea în cauza, începând cu primul an de şcolarizare. Elevii vor fi transferati la alte unităţi de învăţământ, cu acordul inspectoratului şcolar judeţean sau, după caz, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.Art. 12. - Procedura prevăzută la art. 11 se aplică în mod corespunzător gradinitelor, şcolilor primare şi gimnaziale, şcolilor profesionale şi de ucenici de către comisiile de evaluare şi acreditare a învăţământului preuniversitar judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. În situaţia unui raport negativ, inspectoratul şcolar avertizeaza unitatea respectiva şi, după un an, în baza unei noi evaluări cu rezultat negativ, prin decizie a inspectorului şcolar general se dispune încetarea şcolarizării începând cu primul an de învăţământ şi transferarea prescolarilor sau a elevilor la alte unităţi de învăţământ.CAPITOLUL IVFinanţarea activităţii de evaluare şi acreditareArt. 13. - (1) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, precum şi subcomisiilor din subordine sunt prevăzute în bugetul propriu al acestora, înscris în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. (2) Persoanele fizice sau juridice, interesate în organizarea şi desfăşurarea unei activităţi de învăţământ preuniversitar, achită la data depunerii cererii de autorizare de încredere sau de acreditare o taxa pentru fiecare faza a procedurii de acreditare, pentru fiecare nivel de învăţământ şi profil, în cuantumul a 10 salarii lunare brute de educatoare, invatator sau profesor, după caz, din învăţământul de stat, cu vechime maxima. (3) Persoanele fizice sau juridice, interesate în organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ liceal şi postliceal, depun taxa prevăzută la alin. (2), o dată cu dosarul de autoevaluare, în contul Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar. (4) Persoanele fizice sau juridice, interesate în organizarea şi funcţionarea gradinitelor, şcolilor primare şi gimnaziale, precum şi şcolilor profesionale şi de ucenici, depun taxa prevăzută la alin. (2), o dată cu dosarul de autoevaluare, într-un cont special deschis de inspectoratele şcolare. Aceste fonduri se redistribuie între inspectoratul şcolar şi Ministerul Educaţiei Naţionale, potrivit reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (5) Fondurile rezultate din aceste taxe se gestionează în regim extrabugetar şi sunt utilizate pentru finanţarea cheltuielilor aferente Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, subcomisiilor din subordine, precum şi comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.Art. 14. - (1) Pentru învăţământul particular preşcolar şi obligatoriu, prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (2), taxa prevăzută este de 50% din cuantumul stabilit. (2) Pentru unităţile de învăţământ de stat costurile procedurilor de evaluare şi acreditare sunt suportate în proporţie de 50% din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi 50% din bugetele locale. (3) Soldurile de la sfârşitul anului, provenite din taxele menţionate la art. 13 alin. (2), se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie şi se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli.CAPITOLUL VDispoziţii tranzitorii şi finaleArt. 15. - Unităţile de învăţământ liceal şi postliceal pot organiza admiterea şi pot continua activitatea de învăţământ la filierele, profilurile şi specializările pentru care au obţinut autorizaţie de încredere sau acreditarea.Art. 16. - Acreditarea recunoaşte valabilitatea întregii activităţi desfăşurate de unitatea de învăţământ preuniversitar până la data acordării acesteia.Art. 17. - Rapoartele Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, precum şi rapoartele comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se aduc la cunoştinţa unităţilor de învăţământ care au fost supuse procedurii de evaluare şi acreditare. Ordinul ministrului educaţiei naţionale privind acreditarea unităţilor de învăţământ liceal şi postliceal va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Deciziile privind acreditarea gradinitelor, şcolilor primare şi gimnaziale, şcolilor profesionale şi de ucenici se fac publice la nivel local. Continuarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar în alte condiţii decât cele prevăzute de Legea învăţământului nr. 84/1998 şi de prezenta ordonanţă atrage răspunderea juridică a celor vinovaţi.Art. 18. - Preşedintele Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar este echivalat ca funcţie cu directorul general din Ministerul Educaţiei Naţionale. Funcţiile de vicepreşedinte şi de secretar ai comisiei sunt echivalate cu funcţia de director în Ministerul Educaţiei Naţionale. Salarizarea acestora se face potrivit legii. Membrii Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, precum şi membrii subcomisiilor beneficiază de o indemnizaţie lunară, calculată în raport cu salariul de baza prevăzut pentru funcţia de profesor gradul I, cu vechime maxima, în funcţie de volumul de muncă prestat, indemnizaţie stabilită prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Aceeaşi prevedere se aplică în mod corespunzător şi pentru membrii comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.Art. 19. - Unităţile de învăţământ de stat în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe sunt considerate acreditate şi se supun numai procedurii de evaluare, potrivit art. 11 şi 12.Art. 20. - Contestaţiile cu privire la actele de autorizare sau de acreditare se adresează, după caz, inspectorului şcolar general, respectiv preşedintelui Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar sau ministrului educaţiei naţionale şi se soluţionează potrivit art. 5 lit. d). Decizia aparţine ministrului educaţiei naţionale şi este definitivă."  +  Articolul 2În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României Ministerul Educaţiei Naţionale va elabora normele metodologice de aplicare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ACSINTE GASPAR----------