REGULI din 30 septembrie 2009 pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 30 octombrie 2009  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 236 din 30 septembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 30 octombrie 2009.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Echiparea polițiștilor*1), precum și asigurarea cu echipament specific se fac potrivit prevederilor normelor de echipament și regulilor de aplicare a acestora.--------*1) Prin polițiști se înțelege toți funcționarii publici cu statut special, cărora li se aplică prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Normele de echipament prevăd articole și cantități de echipament și materiale care se asigură gratuit. Acestea se distribuie pentru folosință sau în consum, pe o perioadă de timp stabilită și denumită durată de serviciu, cu excepția articolelor de echipament prevăzute în normele 1-5 care se distribuie în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale.(2) Durata de serviciu a echipamentului la care au dreptul polițiștii conform normei 6 se socotește în ani calendaristici (1 ianuarie - 31 decembrie), de la data de 1 ianuarie a anului în care au dreptul la articolul respectiv, indiferent de data la care se efectuează în mod real distribuția.(3) Pentru materialele de echipament prevăzute în normele 7-9, durata de serviciu se calculează în ani (12 luni) sau în luni de la darea lor în folosință, indiferent dacă sunt utilizate numai în anumite perioade. Cantitățile de materiale prevăzute în aceste norme reprezintă plafoane maxime, iar durata de serviciu reprezintă limita minimă a perioadei de timp cât trebuie să fie menținute în folosință.(4) Șefii tuturor unităților sunt obligați să ia măsurile necesare pentru folosirea rațională și prelungirea duratei de serviciu a materialelor cu care sunt dotate, conform normelor 7-9, efectivele din subordine.  +  Articolul 3Echipamentul pentru studenții și elevii instituțiilor de învățământ pentru polițiști se distribuie pentru folosință, pe perioada școlarizării, urmând ca la absolvirea instituției să fie restituit.  +  Articolul 4Scoaterea din serviciu, cu vinovăție, a materialelor de echipament înainte de îndeplinirea duratei de serviciu, constituie pagubă materială și se recuperează potrivit actelor normative care reglementează răspunderea materială.  +  Capitolul II Reguli privind aplicarea normelor de echipamentA. Normele pentru echiparea ofițerilor și agenților de poliție(normele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, cu modificările și completările ulterioare)  +  Articolul 5Drepturile de echipament ale polițiștilor în activitate se stabilesc în funcție de cantitatea și durata de serviciu prevăzută în norme, se asigură gratuit și se acordă în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale a articolelor prevăzute în norme.1. Stabilirea și acordarea drepturilor  +  Articolul 6Drepturile anuale de echipament pentru polițiști se stabilesc sub forma echivalentului valoric al cotei-părți anuale a articolelor prevăzute gratuit în norme și se asigură corespunzător încadrării la drepturi de echipament.  +  Articolul 7(1) Echivalentul valoric al cotei-părți anuale va fi recalculat (reactualizat) anual, în perioada 1 iulie30 septembrie, în funcție de evoluția prețurilor. Acesta se stabilește de către Direcția logistică, se vizează pentru control financiar preventiv de către Direcția generală financiară și se aprobă de ministrul administrației și internelor.(2) Prețurile folosite pentru calcularea echivalentului valoric al cotei-părți anuale a drepturilor de echipament sunt prețuri medii ponderate, obținute din prețurile rezultate în urma procedurilor de achiziție și comunicate de către ordonatorii de credite.(3) Echivalentul valoric al drepturilor de echipament, metodologia de calcul, precum și prețurile de decontare ale articolelor ce se distribuie în cadrul drepturilor se comunică unităților de către Direcția logistică, care va elabora și cererile de echipament anuale.  +  Articolul 8(1) Polițiștii, în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale, pot primi:a) numai echipament;b) echipament pentru completarea uniformei și diferența în bani;c) numai bani.(2) Încadrarea la drepturi de echipament se face pe baza funcției din statul de organizare al unității în care este prevăzut și încadrat fiecare ofițer sau agent de poliție. Șefii de unități stabilesc la începutul fiecărui an, prin dispoziție zilnică pe unitate, încadrarea personalului din subordine la drepturi de echipament, pe formațiuni, compartimente sau locuri de muncă.(3) Anual, până la data de 15 octombrie a anului în curs, polițiștii sunt obligați să solicite, prin cererile de echipament, articolele de echipament necesare pentru anul următor, care să le asigure o uniformă completă și regulamentară pentru perioada de vară și iarnă, necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu.(4) Cererile de echipament se întocmesc după cum urmează:a) polițiștii încadrați la categoria "numai echipament" pot solicita echipamentul necesar până la echivalentul integral al valorii cotei-părți anuale la care au dreptul;b) polițiștii încadrați la categoria "echipament pentru completarea uniformei și diferența în bani" pot solicita echipamentul necesar pentru completarea uniformei, iar diferențele valorice rezultate prin nesolicitarea unor articole de echipament se achită în numerar;c) contravaloarea drepturilor de echipament, stabilite a se acordă în "numai bani", precum și sumele cuvenite polițiștilor încadrați la celelalte categorii de echipare se achită după aprobarea echivalentului valoric al cotei-părți anuale.(5) Prin cereri se pot solicita numai articole de echipament din normele specifice corpului din care fac parte polițiștii respectivi, în cantități corespunzătoare nevoilor reale de serviciu și potrivit datelor antropometrice.(6) Cererile de echipament pentru anul următor se analizează și se avizează de șeful structurii din care fac parte polițiștii, se aprobă de șeful unității, iar după înregistrarea lor se transmit structurilor logistice.(7) Înainte de aprobare, șefii ierarhici sunt obligați să verifice dacă uniforma polițiștilor respectivi este corespunzătoare cerințelor regulamentare și asigură executarea misiunilor stabilite prin fișa postului.(8) Inspectoratele generale și unitățile necuprinse în structura acestora pot stabili, prin dispoziții proprii, necesarul minim de articole de echipament din compunerea uniformelor de serviciu și de reprezentare pentru îndeplinirea atribuțiunilor specifice postului.(9) Inspectoratele generale și unitățile necuprinse în structura acestora stabilesc, până la data de 30 noiembrie a anului în curs, necesarul de echipament ce se achiziționează și se distribuie în anul următor pe baza centralizării solicitărilor transmise de unitățile din subordine sau a cererilor de echipament pentru efectivele proprii.  +  Articolul 9(1) Sunt interzise prevederea în cererile de echipament, precum și distribuirea unor articole în cantități care depășesc nevoile reale pentru o echipare corespunzătoare, chiar dacă acestea se încadrează în valoarea drepturilor anuale.(2) Ofițerii și agenții care au primit drepturile de echipament sub formă bănească, iar ulterior solicită echipament, pe bază de cerere, pot primi articolele de echipament la prețurile din lista de prețuri comunicată de Direcția logistică, cu depunerea contravalorii lor.  +  Articolul 10(1) Echipamentul pentru polițiști se poate executa în producție de serie sau pe măsuri și cu probe individuale.(2) Echipamentul în natură solicitat de polițiști se distribuie în tot cursul anului calendaristic (1 ianuarie-31 decembrie), în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale stabilite pentru anul de echipare respectiv.2. Drepturi la acordarea uniformei de ceremonie  +  Articolul 11(1) Articolele de echipament prevăzute în normă se acordă gratuit chestorilor și ofițerilor cu funcții de conducere până la șef serviciu sau echivalent inclusiv.(2) Polițiștii cu funcții de conducere având drept de port al uniformei de ceremonie beneficiază de echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament prevăzute de normă începând cu prima zi a lunii în care au fost numiți în astfel de funcții. Acordarea acestor drepturi încetează începând cu ultima zi din luna în care au fost eliberați din funcție.3. Drepturi la înaintarea în grad profesional  +  Articolul 12(1) Ofițerii înaintați la gradul de chestor în anul respectiv au dreptul, cumulativ, la:a) echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament prevăzute în norme, pentru ofițeri;b) echivalentul valoric integral al articolelor de echipament care se acordă numai o singură dată la înaintarea în grad, respectiv: două șepci - una de vară și una de iarnă -, 3 perechi suporturi cu grad profesional, două garnituri cu suport de grad pentru mânecă, două perechi de epoleți cu grad profesional, două perechi de petlițe și material textil pentru vipușcă și lampas pentru două costume de reprezentare.(2) Din valoarea totală a acestor drepturi se scad valoarea echipamentului primit în acel an pentru gradul de comisar șef, până la data înaintării în gradul următor, inclusiv a celui primit cu anticipație, precum și sumele de bani primite în contul acestor drepturi.(3) Echipamentul tip comisar șef, solicitat prin cerere de echipament și neprimit până la data înaintării în grad, se distribuie din modelul celui prevăzut pentru chestori.  +  Articolul 13Chestorii, comisarii șefi și ofițerii avansați la gradul de comisar șef primesc pe lângă echivalentul valoric al cotei-părți stabilite pentru ofițeri și echivalentul valoric al cotei-părți aferente unei căciuli și unui guler din blană naturală astrahan/caracul.  +  Articolul 14(1) Agenții de poliție înaintați la gradul de ofițer în anul respectiv au dreptul, cumulativ, la:a) echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament prevăzute în normele pentru ofițeri;b) echivalentul valoric integral al articolelor de echipament care se acordă, numai o singură dată, la înaintarea în gradul de ofițer, respectiv: 3 șepci, dintre care una de vară, una de iarnă și una din tercot, o șepcuță de vară, două sacouri la două rânduri de nasturi, dintre care unul de vară și unul de iarnă, două garnituri cu suport de grad pentru mânecă, 3 perechi suporturi cu grad profesional, două perechi petlițe și două perechi de epoleți cu grad profesional.-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 152 din 6 iulie 2010 publicat OEn MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 20 iulie 2010.(2) Această valoare se calculează de către unitatea din care face parte agentul, în funcție de corpul și gradul în care a fost avansat, pe baza prețurilor comunicate de către Direcția logistică.(3) Din valoarea totală a acestor drepturi se scad valoarea echipamentului primit în acel an pentru gradul de agent, până la data înaintării în grad, inclusiv a celui primit cu anticipație, precum și sumele de bani primite în contul acestor drepturi.(4) Echipamentul tip agent solicitat prin cererea de echipament și nedistribuit până la data înaintării în grad se distribuie din modelul celui prevăzut pentru ofițeri.  +  Articolul 15(1) Ofițerii și agenții de poliție înaintați la gradul următor, în anul respectiv, pe lângă echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor de echipament aferent corpului din care fac parte, primesc numai o singură dată și echivalentul valoric integral al accesoriilor corespunzătoare noilor grade, astfel:a) pentru ofițeri - 3 perechi suporturi de grad profesional pentru umăr și două perechi epoleți cu grad profesional, iar pentru polițiștii avansați de la gradul de inspector principal la subcomisar se asigură în plus două perechi suporturi de grad pentru mânecă, două perechi petlițe, două șepci - una de vară și una de iarnă;b) pentru agenți - 3 perechi suporturi de grad profesional pentru umăr și două perechi epoleți cu grad profesional.(2) Polițiștii care absolvă Academia de Poliție sau un institut de învățământ superior militar sau civil, cu examen de licență, primesc gratuit, numai o singură dată, o insignă de absolvent.  +  Articolul 16Ofițerii avansați chestori și agenții avansați ofițeri, care nu își pot asigura o uniformă corespunzătoare din drepturile cuvenite, pot primi pe bază de raport scris echipamentul necesar, iar valoarea care depășește drepturile de echipament se consideră anticipație în contul drepturilor de echipament viitoare.  +  Articolul 17(1) Ofițerii și agenții trimiși la studii sau cu misiuni în străinătate, dacă trebuie să poarte uniformă, pot primi la plecare cu anticipație, pe bază de raport scris, din contravaloarea cotei-părți pentru anul viitor, următorul echipament: o șapcă și un costum cu 2 pantaloni de iarnă, o șapcă și un costum cu 2 pantaloni de vară, o scurtă pentru reprezentare, o pereche de ghete cu șiret, o pereche de pantofi, 4 cămăși, două cămăși-bluză și accesoriile necesare.(2) Atașaților de afaceri interne/Ofițerilor de legătură, pentru și pe timpul desfășurării activităților de reprezentare în străinătate, din echivalentul valoric al cotei-părți anuale a drepturilor de echipament ce li se cuvin - uniforma de reprezentare și uniforma de serviciu - li se poate asigura, la cerere, pe bază de raport aprobat de șeful unității, o uniformă de ceremonie.(3) În caz de necesitate, pe bază de raport aprobat de șeful unității, pot fi distribuite cu anticipație și alte articole de echipament prevăzute de normă, pentru asigurarea uniformei pentru perioada respectivă.4. Drepturile la mutarea în altă structură/armă, cu și fără schimbarea culorii uniformei  +  Articolul 18(1) Ofițerii și agenții mutați din structurile de poliție în alte structuri militare din Ministerul Administrației și Internelor sau ale sistemului de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, care la data mutării nu au primit drepturile de echipament în natură sau în bani, beneficiază de la unitatea din care se mută de echivalentul valoric al cotei-părți anuale calculat pentru numărul de luni servite, inclusiv luna în care au fost mutați.(2) În situația în care la data mutării au primit drepturile de echipament în bani, drepturile acordate în plus față de lunile lucrate se recuperează în numerar de către unitatea din care se mută.  +  Articolul 19(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii mutați din alte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională - militare sau ale penitenciarelor - în structurile de poliție au dreptul la echivalentul valoric al cotei-părți anuale calculat pentru lunile de când au fost mutați, mai puțin contravaloarea articolelor care se distribuie o singură dată la încadrare. Drepturile se acordă începând cu prima zi a lunii următoare mutării.(2) În situația în care trebuie să li se asigure o uniformă completă, li se distribuie echipamentul necesar, pe bază de raport scris, iar valoarea care depășește drepturile anului respectiv se consideră anticipație în contul drepturilor de echipament viitoare.5. Drepturi la acordarea gradului profesional și la reîncadrare  +  Articolul 20(1) Absolvenții instituțiilor de învățământ pentru formarea polițiștilor și cei încadrați din sursă externă în corpul polițiștilor, la acordarea gradului de ofițer sau agent, au dreptul, cumulativ, la:a) echivalentul valoric integral al echipamentului prevăzut a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului: o șapcă de iarnă, un costum de iarnă cu 2 pantaloni lungi - o fustă în loc de un pantalon pentru femei -, o scurtă îmblănită, 4 cămăși, 6 perechi de ciorapi/șosete, o geantă pentru transportul echipamentului, 4 cearșafuri, două fețe de pernă, o pătură și accesoriile aferente - suporturi cu grad profesional, suport de grad pentru mânecă, epoleți, petlițe și ecusoane etc.;b) echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor prevăzute gratuit în normele la care au dreptul.(2) Absolvenților instituțiilor de învățământ și polițiștilor încadrați din sursă externă, repartizați în unități pe funcții încadrate în categoriile "numai echipament" și "echipament pentru completarea ținutei și diferență în bani", în cadrul drepturilor cuvenite la avansare, li se asigură de regulă o ținută completă, conform prevederilor din tabelul prevăzut în anexa la prezentele reguli.(3) Diferența dintre drepturile de echipament cuvenite și valoarea echipamentului primit se rezolvă de unitățile unde au fost repartizați, astfel:a) când valoarea echipamentului primit este mai mare, diferența se consideră anticipație în contul drepturilor viitoare de echipament;b) când valoarea echipamentului primit este mai mică, diferența se acordă în echipament sau numerar.(4) Celor repartizați în unități pe funcții în care nu vor purta uniformă li se acordă drepturile de echipament numai în bani. Absolvenții instituțiilor de învățământ, în cazul în care la ceremonia de înaintare în grad trebuie să participe în ținută, li se asigură această ținută din garderoba școlii.(5) Instituțiile de învățământ și unitățile au obligația de a cunoaște din timp repartizarea nominală pe structuri și locuri de muncă a absolvenților și a noilor încadrați pentru a putea asigura corespunzător drepturile de echipament.(6) Persoanele încadrate din sursă externă, precum și cei reîncadrați în corpul polițiștilor, care au mai deținut calitatea de ofițer, agent/subofițer în oricare componentă a sistemului de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, nu au dreptul la echivalentul valoric integral al echipamentului prevăzut a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului.  +  Articolul 21(1) Echivalentul valoric integral al echipamentului prevăzut a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului se acordă în anul încadrării, indiferent de data avansării.(2) Echivalentul valoric al cotei-părți anuale a articolelor prevăzute gratuit în norme se acordă absolvenților instituțiilor de învățământ, celor încadrați din sursă externă și polițiștilor reîncadrați în activitate, după un an de la data trecerii în rezervă, după cum urmează:a) din anul respectiv, dacă încadrarea sau reîncadrarea în activitate a avut loc până la data de 30 septembrie a.c.;b) din anul următor, dacă încadrarea sau reîncadrarea în activitate a avut loc după data de 30 septembrie a.c.(3) Polițiștilor reîncadrați în activitate, cărora trebuie să li se asigure o uniformă completă, li se va distribui echipamentul necesar pe bază de raport scris, iar valoarea care depășește cota-parte anuală se consideră anticipație în contul drepturilor viitoare de echipament.  +  Articolul 22Polițiștii luați în evidență ca rezerviști, care au fost reîncadrați în același an calendaristic (1 ianuarie31 decembrie) în care au fost trecuți în rezervă și care la trecerea în rezervă au primit drepturile de echipament pe întregul an, vor primi drepturile de echipament începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În situația în care au primit drepturile numai pentru lunile lucrate, polițiștii au dreptul numai pentru echivalentul valoric al cotei-părți anuale calculat pentru lunile de la data reîncadrării.  +  Articolul 23(1) Agenții de poliție care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior din cadrul sectorului de apărare, ordine publică și siguranță națională - curs de zi - primesc la intrarea în instituție, pentru folosință în timpul formării, articolele de echipament prevăzute de norma instituției respective, încetând aplicarea normei pentru agent.(2) Drepturile de echipament se achită numai pentru lunile lucrate ca agent.(3) Eventualele anticipații ale drepturilor de echipament se recuperează de către unitatea de unde provin, în numerar, la prețurile din lista de prețuri comunicată de Direcția logistică.(4) Agenții care nu sunt avansați ofițeri, la încetarea cursurilor, primesc drepturile de echipament cuvenite conform normei de agent, pentru anul respectiv.6. Restanțe, anticipații  +  Articolul 24(1) Prin drepturi de echipament restante se înțelege articolele de echipament nedistribuite în anul pentru care au fost solicitate prin cererea de echipament și a căror valoare a fost reținută din cota-parte anuală, precum și sumele de bani neprimite în cadrul drepturilor cuvenite.(2) Restanțele se asigură cu prioritate în anul următor. Restanțele în natură reportate, provenite din neridicarea de către polițiști a echipamentului solicitat și existent în depozit, se asigură înaintea distribuirii echipamentului cerut pentru anul de echipare.(3) Restanțele se pot acorda și sub formă bănească, dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal de acordare, la solicitarea polițiștilor, pe bază de raport aprobat de șeful unității.(4) Valoarea restanțelor se calculează în funcție de prețurile folosite la calculul cotei-părți anuale a drepturilor de echipament, la data acordării.(5) Nu se consideră restanțe și nu se mai acordă articolele de echipament sau sumele de bani neridicate pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi, calculată de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care avea dreptul, dacă nu se poate dovedi că au fost solicitate în scris în acest interval de timp.(6) În cazul în care polițiștii au solicitat în scris materialele sau sumele de bani respective prin raport, înregistrat la registratura unității înlăuntrul termenului de 3 ani, aprobarea pentru distribuirea sau achitarea acestora se dă de către șeful unității, care are și calitatea de ordonator de credite.  +  Articolul 25Acordarea cu anticipație a sumelor în bani ce reprezintă echivalentul valoric al cotei-părți anuale a drepturilor de echipament este strict interzisă.  +  Articolul 26(1) Acordarea de echipament în natură cu anticipație, în principiu, este interzisă.(2) Se pot acorda cu anticipație unele articole de echipament în situații cum sunt: uzarea prematură ca urmare a unor condiții deosebite de muncă într-o perioadă de timp determinată; când unii polițiști, datorită conformației fizice și portului natural al echipamentului, îl uzează mai mult decât în mod normal.(3) Aprobarea pentru distribuirea cu anticipație a echipamentului se dă de șeful unității, care are și calitatea de ordonator de credite.(4) Valoarea echipamentului aprobat a fi distribuit cu anticipație se înscrie în cererea de echipament, în rubrica "anticipații".(5) Pentru obținerea aprobării de distribuire cu anticipație a unor articole de echipament, polițiștii depun rapoarte personale pe cale ierarhică, prin care trebuie să se angajeze că, în caz de încetare a raporturilor de serviciu înainte de anul în care au dreptul la materialele respective, suportă integral contravaloarea materialelor primite, la prețurile din lista de prețuri comunicată de Direcția logistică.7. Acordarea drepturilor în cazul detașărilor, mutărilor sau al distrugerii echipamentului  +  Articolul 27(1) Polițiștii detașați primesc drepturile de echipament de la unitatea de care aparțin (la care sunt alocați la drepturi).(2) Dacă detașarea se face pe o perioadă mai mare de un an, pot fi alocați la drepturi de echipament la unitatea în care sunt detașați, cu respectarea prevederilor art. 19.  +  Articolul 28Polițiștilor mutați în cursul anului dintr-o structură de poliție în alta li se asigură, cu prioritate, drepturile de echipament de către unitatea din care au fost mutați. Drepturile de echipament neasigurate se distribuie de unitățile în care au fost mutați polițiștii respectivi.  +  Articolul 29Unitatea din care a fost mutat polițistul comunică noii unități, obligatoriu în termen de două săptămâni de la data primirii ordinului de mutare, prin extrasul drepturilor de echipament situația drepturilor de echipament cuvenite în anul mutării, valoarea drepturilor de echipament primite - în natură sau bani, diferențele de acordat de noua unitate, inclusiv dacă a primit gratuit insigna de studii. De asemenea, închide cererea de echipament a celui mutat, cu operațiunile efectuate la zi, și eliberează o copie a acesteia, care se anexează la extrasul drepturilor de echipament.  +  Articolul 30(1) Este interzisă distribuirea gratuită a unor articole de echipament în locul celor pierdute, distruse sau degradate, cu excepția cazurilor în care pierderea, distrugerea sau degradarea s-a datorat unor cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri, în care pagubele au fost provocate din riscul normal al serviciului, caz fortuit sau de forță majoră. În aceste situații se procedează conform instrucțiunilor privind stabilirea răspunderii materiale, iar echipamentul respectiv, în cazul în care s-a aprobat acordarea în locul celui distrus sau deteriorat, se distribuie gratuit în stare nouă.(2) În cazul în care în urma cercetării administrative nu se obține aprobarea de distribuire gratuită a echipamentului, la cererea polițiștilor, acesta se distribuie contra cost la prețurile din lista de prețuri comunicată de Direcția logistică.8. Rezolvarea drepturilor, la încetarea raporturilor de serviciu sau în caz de deces  +  Articolul 31(1) Data încetării drepturilor de echipament ale polițiștilor se consideră prima zi a lunii următoare celei în care au încetat raporturile de serviciu.(2) Drepturile de echipament se lichidează astfel:a) dacă s-au acordat în bani sau a fost distribuit echipament în natură, se consideră legal acordate;b) dacă nu s-au distribuit, se acordă numai echivalentul în bani al drepturilor calculate pentru lunile de activitate;c) echipamentul care se execută local, pe măsuri și probe, se consideră legal acordat numai dacă a fost ridicat de polițistul respectiv;d) echipamentul primit pe bază de raport, cu anticipație, se recuperează integral de la beneficiari prin achitarea contravalorii lui la prețurile din lista de prețuri comunicată de Direcția logistică.  +  Articolul 32(1) Pentru lichidarea drepturilor de echipament, la încetarea raporturilor de serviciu, se face în mod obligatoriu, în toate cazurile, situația acestor drepturi pe anul respectiv, ținându-se cont simultan de următoarele:a) ca drepturi se trec valoarea cuvenită pe lunile în activitate din anul respectiv și valoarea restanțelor din ultimii 3 ani, calculată la valoarea financiară a cotei-părți anuale a drepturilor de echipament în vigoare la încetarea raporturilor de serviciu;b) ca distribuții se trece valoarea drepturilor de echipament primite până la data încetării raporturilor de serviciu echipament și bani, inclusiv anticipațiile.(2) Diferența rezultată constituie drepturile de echipament la încetarea raporturilor de serviciu.  +  Articolul 33(1) În caz de deces, urmașii polițiștilor decedați în timpul activității primesc valoarea echipamentului restanță pe ultimii 3 ani, precum și valoarea cotei-părți anuale din drepturile ce li se cuvin, aferentă timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când a intervenit decesul. La solicitarea urmașilor, se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare, pe bază de cerere aprobată de ordonatorul de credite.(2) Echipamentul distribuit cu anticipație sau valoarea acestuia nu se mai recuperează.9. Obligațiile polițiștilor la încetarea raporturilor de serviciu  +  Articolul 34La trecerea în rezervă a polițiștilor, unitățile sunt obligate să le aducă la cunoștință, sub semnătură pe nota de lichidare, că au următoarele obligații:a) să nu înstrăineze prin donare, vânzare sau sub alte forme uniforma, cunoscând că sunt interzise prin lege vânzarea, cumpărarea, precum și purtarea în public de către persoane civile a uniformei de polițist sau a unor articole din compunerea acesteia;b) să transforme în echipament de croială civilă uniforma de care dispun, scoțându-i vipuștile și accesoriile specifice.10. Drepturile polițiștilor care au aprobarea ministrului administrației și internelor de a purta uniformă după încetarea raporturilor de serviciu  +  Articolul 35(1) Polițiștilor luați în evidență ca rezerviști, cărora li s-a acordat dreptul de a purta uniformă cu asigurarea gratuită a articolelor din compunerea acesteia, li se distribuie echipament corespunzător corpului din care au făcut parte, conform normei nr. 6 prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Polițiștii luați în evidență ca rezerviști care au aprobarea de a purta uniformă, fără dreptul de a primi gratuit articolele de echipament, pot folosi în continuare echipamentul primit pe timpul activității, dacă este întreținut în condiții corespunzătoare și se încadrează în prevederile Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție. Acestor polițiști li se pot distribui la cerere, contra cost la preț de achiziție, articolele de echipament necesare înlocuirii celor care nu mai corespund, precum și cele nou-introduse în norme. Uniforma poate fi utilizată numai în situațiile prevăzute de Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, care sunt aduse la cunoștința polițistului la încetarea raporturilor de serviciu.  +  Articolul 36(1) Aceste drepturi de echipament se asigură de către unitățile din care au făcut parte polițiștii la data încetării raporturilor de serviciu.(2) În situația în care, ulterior trecerii în rezervă, polițiștii își stabilesc domiciliul pe raza altui județ sau a municipiului București, pe baza solicitării scrise a acestora, unitatea din care au făcut parte comunică noii unități situația drepturilor cuvenite, împreună cu o copie de pe ordinul ministrului administrației și internelor, prin care i s-a acordat dreptul de port al uniformei.11. Rezolvarea drepturilor de echipament ale polițiștilor puși la dispoziție sau suspendați din funcție  +  Articolul 37Polițiștilor luați în evidență ca rezerviști prin demisie, pentru abateri grave sau în urma unei hotărâri judecătorești le este interzis portul uniformei primite anterior datei de trecere în rezervă.  +  Articolul 38(1) Polițiștii puși la dispoziție față de care s-a pus în mișcare acțiunea penală sau care sunt judecați în stare de libertate ori liberați provizoriu pe cauțiune, dar care îndeplinesc anumite sarcini și atribuții de serviciu, beneficiază în continuare de drepturile de echipament ce li se cuvin conform normelor.(2) Polițiștii suspendați din funcție ca urmare a arestării preventive nu mai beneficiază de niciun drept de echipament începând cu data suspendării, în cazul acestora procedându-se astfel:a) dacă, în urma dispunerii scoaterii de sub urmărire penală ori achitării, precum și încetării urmăririi penale ori a procesului penal, polițiștii au fost repuși în toate drepturile anterioare, aceștia primesc drepturile de echipament avute la data suspendării, inclusiv cele de care au fost privați pe perioada suspendării. Dacă pe timpul suspendării a intervenit demisia sau pensionarea polițiștilor, la data repunerii în drepturile anterioare, aceștia beneficiază de drepturile de echipament cuvenite inclusiv pentru luna în care au încetat raporturile de serviciu;b) dacă le-au încetat raporturile de serviciu în urma unei hotărâri de condamnare rămase definitivă, chiar dacă au beneficiat de suspendarea executării pedepsei, amnistie sau grațiere, nu mai au dreptul la echipament sau restanțe.(3) Pe timpul suspendării raportului de serviciu din inițiativa polițiștilor, aceștia nu beneficiază de drepturile de echipament. Polițiștii femei și bărbați care beneficiază de concediu pentru creșterea și îngrijirea copiilor de până la 2 ani, respectiv îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 3 ani, primesc integral drepturile de echipament.B. Normele pentru echiparea studenților și elevilor instituțiilor de învățământ(normele 7 și 8 prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, cu modificările și completările ulterioare)  +  Articolul 39(1) Din articolele de echipament prevăzute în norme se asigură următoarele uniforme: pentru oraș, clasă și instruire.(2) La intrarea în academie sau alte unități de învățământ pentru formarea polițiștilor, studenților și elevilor din anul I li se distribuie, de regulă, o uniformă de oraș compusă din echipament în stare nouă sau în stare bună, în cazul articolelor cu o durată mai mare de un an.(3) Uniforma de instruire se asigură din materialele în stare nouă - cele cu termenul de durată de un an, iar în cazul celor cu durată de serviciu mai mare de un an, din materiale în stare nouă în limita cotei-părți anuale de înlocuire și, pentru completare, materiale în stare bună din existentul aflat asupra unității.(4) Uniforma de clasă se asigură din materialele în stare nouă - cele cu termenul de durată de un an, iar în cazul celor cu durată de serviciu mai mare de un an, din materiale în stare nouă în limita cotei-părți anuale de înlocuire și, pentru completare, materiale în stare bună din existentul aflat asupra unității.  +  Articolul 40(1) Pentru executarea unor misiuni speciale sau a unor acțiuni ordonate, se poate asigura echipament civil în limită de până la 20% din efectivul de studenți sau elevi ai instituțiilor de învățământ. Acest echipament constituie inventar de unitate, iar articolele componente se înlocuiesc pe măsura uzării lor.(2) Cantitățile și componența echipamentului civil se aprobă de inspectorii generali și rectorul Academiei de Poliție "Al. I. Cuza", la propunerea instituției respective, cu avizul Direcției logistice.  +  Articolul 41Echiparea studenților și elevilor aparținând altor ministere, precum și a celor din alte țări, care urmează cursurile instituțiilor de învățământ pentru formarea polițiștilor, se realizează conform actelor normative și convențiilor încheiate.C. Alte norme1. Pentru înzestrarea cu echipament specific(norma 9 prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, cu modificările și completările ulterioare)  +  Articolul 42Materialele de echipament prevăzute în normă fără durată de serviciu, ca inventar de unitate, se propun pentru declasare și casare și se înlocuiesc atunci când din cauza uzurii normale nu mai pot fi folosite în scopul căruia îi sunt destinate.  +  Articolul 43În raport cu nevoile, Direcția logistică poate aproba înlocuirea/substituirea unor materiale de echipament specific cu altele asemănătoare, care să asigure aceleași condiții de protecție.  +  Articolul 44(1) Asigurarea echipamentului special, de protecție, precum și a altor materiale de resortul echipamentului, pentru polițiști și personalul contractual din unitățile de poliție, care nu sunt prevăzute în prezenta normă, se asigură potrivit dispozițiilor legale în vigoare aplicate în Ministerul Administrației și Internelor și în stat.(2) Pentru personalul din formațiunile prevăzute la cap. IV se pot asigura și alte materiale de protecție adecvate misiunilor și lucrărilor pe care acesta le execută. Materialele necesare se stabilesc de inspectoratele generale respective, cu avizul Direcției logistice, și constituie acțiune nenormată.(3) Se consideră, de asemenea, acțiune nenormată asigurarea la sectorul cazier judiciar a prosoapelor și săpunului pentru persoanele amprentate.  +  Articolul 45(1) De prevederile acestei norme beneficiază și personalul din Direcția Generală de Pașapoarte, Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, Oficiul Român pentru Imigrări și Direcția Generală Anticorupție, pe timpul executării unor misiuni similare.(2) Pentru personalul din Direcția Generală Anticorupție care participă la acțiuni de prindere în flagrant se asigură bluze sau veste inscripționate cu denumirea formațiunii, în funcție de necesarul aprobat de ordonatorul de credite, care au regim de inventar de unitate.(3) Pentru activități și misiuni speciale, la nivelul unităților se pot constitui câte 5 uniforme complete - de reprezentare și de serviciu - și 5 rânduri de echipament specific formațiunilor de poliție, cu regim de garderobă. Utilizarea acestora este aprobată de ordonatorul de credite și numai pentru perioada de desfășurare a activităților și misiunilor de acest fel.  +  Articolul 46(1) Prevederile prezentei norme se aplică studenților și elevilor instituțiilor militare de învățământ trimiși în practică, polițiștilor delegați sau detașați, pe timpul îndeplinirii misiunilor, precum și celor aflați în misiuni și locuri de muncă pentru care norma prevede echipament specific, acesta asigurându-se de către unitatea în care personalul respectiv execută misiunea.(2) Studenții și elevii care urmează cursuri de calificare și perfecționare în specialitățile/muncile prevăzute în normă beneficiază pe durata cursurilor de aceleași materiale de protecție ca și celelalte efective care prestează aceste munci.  +  Articolul 47De prevederile prezentei norme beneficiază gratuit și personalul contractual ce execută misiuni similare.  +  Capitolul III Dispoziții privind achiziționarea și distribuirea materialelor1. Asigurarea drepturilor de echipament  +  Articolul 48Drepturile de echipament ce se cuvin polițiștilor se asigură:a) prin distribuirea din depozitul unității a articolelor de echipament care se confecționează în producție de serie;b) prin executarea de confecții individuale, pe măsuri și cu probe, pentru cazurile prevăzute la art. 49 alin. (2) și (3).  +  Articolul 49(1) În situația când echipamentul se aprovizionează teritorial în producție de serie, acesta se repartizează unităților, în raport cu cererile de materiale aprobate, pe mărimi (talii, grosimi și numere) și culorile structurilor, prin depozitele centrale.(2) Polițiștilor care au talii excepționale li se execută la societăți comerciale de profil, pe bază de comenzi individuale, articolele de echipament care nu corespund din punctul de vedere al măsurilor/mărimilor cu cele executate în producție de serie.(3) În cazul unor polițiști, bărbați și femei, cu mărimi deosebite sau care prezintă anomalii fizice (torace sau abdomen dezvoltat, brațele mai lungi etc.), dar cărora li se poate distribui echipament din producția de serie, cu unele ajustări, acestea se execută pe plan local, cu aprobarea șefului structurii logistice (similari), iar costul manoperei se achită de unitate pe baza devizului de lucrări efectuate și a facturii emise de societatea comercială executantă.  +  Articolul 50(1) Echipamentul care se confecționează pe măsuri și cu probe se execută numai pe baza măsurătorilor (talii, grosimi și numere) luate individual. După executarea confecțiilor și efectuarea recepției cantitative și calitative, acestea se ridică de unitate, în mod centralizat, de la furnizor, se introduc în depozit, după care se distribuie polițiștilor.(2) Unitățile stabilesc, prin clauze contractuale cu furnizorul de confecții, ca acesta să execute gratuit eventualele retușuri ce sunt necesare după distribuirea confecțiilor la cadre.  +  Articolul 51Pentru asigurarea unei echipări corespunzătoare, polițiștii pot solicita unele articole de echipament, peste limita cotei-părți anuale, contra cost, acestea fiind solicitate prin raport separat. Ele se distribuie numai după achitarea integrală a contravalorii lor la organul financiar-contabil al unității, la prețurile din lista de prețuri în vigoare, comunicată de Direcția logistică.  +  Articolul 52Când prin acte normative se aprobă schimbarea culorii/modelului uniformei sau se introduc articole noi de echipament, trecerea la noua ținută se face treptat, pe măsura asigurării drepturilor de echipament prevăzute de norme.  +  Articolul 53(1) Articolele de echipament prevăzute în normele 7-9 se asigură unităților, cu ocazia echipărilor sezoniere, în limita cantităților aprobate anual de ordonatorii de credite ierarhic superiori.(2) Cantitățile anuale de echipament pot fi diminuate sau suplimentate în funcție de unele misiuni și de existentul real de materiale stabilit cu ocazia inventarierilor.  +  Articolul 54Pe timp de iarnă, elevilor și studenților li se pot asigura câte două pături.  +  Articolul 55Echipamentul necesar efectivelor participante la diferite festivități se solicită și se asigură conform instrucțiunilor și dispozițiilor emise de organizatori.2. Evidența tehnico-operativă și contabilă a unor materiale de echipament  +  Articolul 56(1) Echipamentul pentru polițiști distribuit în cadrul drepturilor anuale se scade din evidența contabilă pe baza bonului de consum, în care se preiau din buletinele de distribuție-retragere totalul cantităților distribuite și prețurile aferente din evidența contabilă a unităților.(2) Articolele de echipament distribuite se operează în cererile de echipament anuale numai la prețurile înscrise în acestea, stabilite de către Direcția logistică.(3) Cererile de echipament se închid la finele anului, stabilindu-se valoarea totală a drepturilor de echipament distribuite - în natură sau bani -, și, prin comparație cu drepturile cuvenite, se calculează valoarea restanțelor sau a eventualelor anticipații ce se vor reporta pe cererile din anul următor.  +  Articolul 57(1) Se scad din evidență în momentul distribuției articolele de echipament menționate mai jos, care se acordă gratuit în folosință, conform normelor studenților și elevilor: batiste, ciorapi/șosete, chiloți, embleme coifură, însemne grad, ecusoane.(2) Articolele de echipament sau alte materiale de resort, solicitate și oferite membrilor delegațiilor străine din structuri similare, aflate în vizită în țara noastră, sau oferite de delegațiile române cu ocazia vizitelor oficiale efectuate în cadrul relațiilor de protocol în alte țări, se scad din evidență pe baza bonului de consum, la care se anexează documentele justificative întocmite în conformitate cu prevederile legale în domeniu.  +  Articolul 58(1) Echipamentul aflat asupra studenților și elevilor bolnavi de tuberculoză pulmonară, clasați "inapt serviciu", care necesită continuarea tratamentului într-un sanatoriu sau spital, rămâne în proprietatea acestora.(2) În situația în care echipamentul bolnavului de tuberculoză rămâne în unitatea de învățământ, acesta se distruge prin ardere, cu avizul medicului.(3) Scăderea din evidența contabilă a acestui echipament se face pe baza bonului de consum, la care se anexează dispoziția zilnică a șefului unității pentru trecerea în rezervă a elevului sau studentului ca "inapt serviciu - bolnav de tuberculoză pulmonară" și inventarul materialelor aflate asupra acestuia la internarea în spital/sanatoriu.  +  Articolul 59(1) Studenții și elevii decedați în timpul cursurilor de învățământ se înmormântează într-o ținută nouă, de oraș, completă, în funcție de anotimp. De asemenea, se asigură o pernă, o față de pernă și un cearșaf.(2) Scăderea din evidența contabilă a acestor materiale se face cu bon de consum, emis în baza dispoziției zilnice și a unui proces-verbal în care se menționează numărul, data și emitentul actului de deces.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 60Polițiștii care participă la misiuni de menținere a păcii în străinătate primesc uniforma de reprezentare și de serviciu din cota-parte anuală de echipament a acestora și ca inventar de unitate orice articol de echipament din compunerea echipamentului specific necesar desfășurării în bune condiții a acestora, în cantitățile stabilite de structura de logistică a inspectoratelor generale sau a unităților necuprinse în structura acestora, cu aprobarea șefilor inspectoratelor generale sau a șefilor unităților necuprinse în structura acestora și cu avizul Direcției logistice.  +  Articolul 61Polițiștilor le este interzisă cumpărarea articolelor de echipament din compunerea uniformelor de la operatorii economici.  +  Articolul 62Direcția logistică poate elabora dispoziții în legătură cu uniformele și drepturile de echipament ale polițiștilor, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentelor reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor.  +  Anexăla reguliTABELprivind modul de asigurare a articolelor deechipament prevăzute de norme, care se distribuie absolvențilorinstituțiilor de învățământ, precum și pentru ceiîncadrați din sursă externă în corpul polițiștilor,la acordarea gradului profesional de ofițer sau agent- acordarea drepturilor de echipament sub forma cotei-părți anuale -
  Nr. crt.     Denumirea articolelor de echipament      U/M     Cantități ce se distribuie:     Observații  
  Din prevederile normelor O dată pentru totdeauna   Total  
  0 1 2 3 4 5 6
  1 Șapcă din stofă pentru iarnă buc. - 1 1  
  2 Șapcă din stofă pentru vară buc. 1 - 1  
  3 Șepcuță de vară   1 - 1  
  4 Șapcă din tercot   1 - 1  
  5 Căciulă buc. 1 - 1  
  6   Costum de iarnă (sacou cu 2 pantaloni lungi)   buc.    -    1    1   Femeile primesc fustă în loc de un pantalon lung.    
  7  Costum de vară (sacou cu 2 pantalonilungi) buc.   1   -   1  
  8  Scurtă cu mesadă și guler din blană naturală buc.   -   1   1    
  9 Impermeabil pentru ploaie buc. 1 - 1  
  10 Complet modular (scurtă și bluzon) buc. 1 - 1  
  11 Bluză matlasată cu mâneci detașabile buc. 1 - 1  
  12 Pantalon tercot vară buc. 1 - 1  
  13 Pantalon tercot iarnă buc. 1 - 1  
  14 Pulover buc. 1 - 1  
  15 Cămașă albă buc. - 2 2  
  16 Cămașă buc. 2 2 4  
  17    Cămașă-bluză     buc.     2     -     2    Se distribuie o bucată cu mânecă lungă și o bucată cumânecă scurtă.
  18 Tricou cu mânecă scurtă buc. 1 - 1  
  19 Pantofi pentru iarnă pereche 1 - 1  
  20 Pantofi pentru vară pereche 1 - 1  
  21 Ghete de iarnă pereche 1 - 1  
  22 Ghete de vară pereche 1 - 1  
  23  Ghete scurte cu șiret   pereche   1   -   1  Pentru femei se asigură cizme.
  24 Cravată buc. 2 - 2  
  25 Fular buc. 1 - 1  
  26 Mănuși din piele pereche 1 - 1  
  27 Centură buc. 1 - 1  
  28 Curea pentru pantaloni buc. 1 - 1  
  29   Ciorapi (șosete)    pereche    4    6    10   Femeile primesc ciorapi cu chilot (dresuri).
  30 Geantă transport echipament buc. - 1 1  
  31 Cearșaf buc. - 4 4  
  32 Față pernă buc. - 2 2  
  33 Pătură (pled) buc. - 1 1  
  34 Suport cu grad profesional pereche 5 2 7  
  35 Suport de grad pentru mânecă garnitură 1 1 2  
  36 Epoleți cu grad profesional pereche 1 1 2 Pentru sacouri
  37 Petlițe pereche 1 1 2 Pentru sacouri
  38 Ecuson mânecă buc. 7 2 9  
  39   Eghilet cu accesorii/șnur pentru ceremonie   buc.    1    -    1   Eghiletul se acordă pentru ofițeri, iar șnurul pentru agenți
  -------