ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 10 iulie 1997pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 14 iulie 1997   +  Articolul IDecretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 3 septembrie 1996, se modifica și se completează după cum urmează: (la 09-03-1998, Formula introductivă a Articolului I a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 09 martie 1998 ) 2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) și e) și alin. (2) au dreptul, cu începere de la 1 august 1997, la o indemnizație lunară de 60.000 lei pentru fiecare an de detenție, strămutare în alte localități, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.(2) Persoanele care s-au aflat într-una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) au dreptul, cu începere de la 1 august 1997, la o indemnizație lunară de 30.000 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie, de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.(3) În funcție de evoluția prețurilor și a tarifelor, indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, o dată cu indexarile aplicate pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale de stat. (la 09-03-1998, Articolul 3 din Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 09 martie 1998 ) 3. La articolul 4, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Soțul (sotia) celui decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminati în timpul detentiei, internati abuziv în spitale de psihiatrie, deportati sau prizonieri, are dreptul la o indemnizație lunară de 60.000 lei neimpozabila, dacă, ulterior, nu s-a recăsătorit.(2) De aceleași drepturi beneficiază soțul (sotia) celui care a decedat după ieșirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din deportare sau din prizonierat, dacă, ulterior, nu s-a recăsătorit. (la 09-03-1998, Punctul 2. din Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 09 martie 1998 ) 4. La articolul 4 se introduce alineatul (4) care va avea următorul cuprins:(4) Beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1) și soțul (sotia) celui decedat în condițiile prevăzute la alineatele precedente și care, din motive de supravietuire, a fost nevoit sa divorteze de cel închis, deportat, prizonier sau stramutat, dacă nu s-a recăsătorit și poate face dovada ca a conviețuit cu victima până la decesul acesteia. (la 09-03-1998, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 09 martie 1998 ) 5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Persoanele aflate într-una dintre situațiile prevăzute la art. 1 sunt scutite de plată impozitelor și taxelor locale, precum și de plată impozitului pe salariu.(2) De asemenea, persoanele aflate într-una dintre situațiile prevăzute la art. 1 vor beneficia de următoarele drepturi:a) asistența medicală și medicamente, în mod gratuit și prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cat și pe timpul spitalizarilor;b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparținând unităților cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);c) șase călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I;d) șase călătorii dus-întors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale, de la localitatea de domiciliu la reședința de județ, pentru persoanele care nu au posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferată;e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o stațiune balneoclimaterica;f) scutire de plată taxelor de abonament pentru radio și televizor;g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum și scutire de plată taxei de abonament;h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.(3) De drepturile prevăzute la alin. (2) beneficiază și persoanele prevăzute la art. 4. (la 09-03-1998, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 09 martie 1998 ) 6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de:a) prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuințe din fondul locativ de stat;b) prioritate la acordarea, prin unitățile C.E.C., de credite avantajoase pentru cumpărarea, construirea sau repararea de locuințe proprietate personală; acordarea creditului se va face în condițiile prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996. (la 09-03-1998, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 09 martie 1998 ) 7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se face, de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de proba prevăzut de lege.(2) Prevederile art. 1-7 se aplică, după caz, de către conducerile unităților la care sunt încadrați cei în cauza, de către direcțiile generale de muncă și protecție socială sau de către consiliile locale, pe baza hotărârilor comisiilor pentru aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, emise până la data de 31 iulie 1997.(3) După data prevăzută la alin. (2), cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege se depun la direcțiile generale de muncă și protecție socială.(4) Organele prevăzute la alin. (3) sunt obligate să se pronunțe asupra cererilor în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată.(5) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestație potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. (la 09-03-1998, Punctul 3. din Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 09 martie 1998 ) 8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Persoanele care fac dovada, prin hotărâre judecătorească de constatare, că nu au putut să-și exercite profesia sau, după caz, ocupația pe perioada în care au fost persecutate sau urmărite din motive politice beneficiază de vechime în munca pe perioada în care s-au aflat în atare situație. (la 09-03-1998, Articolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 09 martie 1998 ) 9. După articolul 11 se introduce articolul 11^1, care va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11^1De prevederile prezentului decret-lege beneficiază și persoanele persecutate din motive politice ca urmare a participării la Revolta anticomunista de la Brașov din 15 noiembrie 1987. (la 09-03-1998, Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 09 martie 1998 ) 10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Beneficiază de prevederile prezentului decret-lege și cetățenii români cu domiciliul în străinătate.(2) Stabilirea și plata acestor drepturi se fac de către direcțiile generale de muncă și protecție socială, cu consultarea, după caz, a filialelor județene ale Asociației Foștilor Deținuți Politici din România.(3) Direcțiile generale de muncă și protecție socială sunt obligate să se pronunțe asupra cererii de dobândire a drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege, în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată.(4) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestație potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.(5) Drepturile persoanelor prevăzute la alin. (1) se plătesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procura specială pentru încasarea drepturilor respective sau, la cererea titularului, se depun în contul personal deschis la C.E.C. sau la o alta instituție bancară cu care Ministerul Muncii și Protecției Sociale a încheiat în acest sens convenție. (la 09-03-1998, Punctul 4. din Articolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 09 martie 1998 ) 11. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra umanității sau celor în cazul cărora s-a dovedit ca au desfășurat o activitate fascista în cadrul unei organizații sau miscari de acest fel. (la 09-03-1998, Punctul 5 al Articolului I a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 09 martie 1998 ) 12. După articolul 14 se introduce articolul 14^1, care va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14^1(1) Direcțiile generale de muncă și protecție socială, atunci când sunt sesizate sau din proprie inițiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege până la data publicării Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 41/1997 în Monitorul Oficial al României.(2) În cazul în care se constata încălcări ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire.(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condițiile alin. (1) și (2), persoana interesată poate introduce contestație, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. (la 09-03-1998, Punctul 6. din Articolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 09 martie 1998 ) 13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Drepturile prevăzute în prezentul decret-lege se acordă de la data de 1 a lunii următoare depunerii cererii. (la 09-03-1998, Punctul 7. din Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 09 martie 1998 ) 14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Ministerul Finanțelor va introduce în structura bugetului de stat pe anul 1997 modificările ce decurg din aplicarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 41/1997. (la 09-03-1998, Punctul 8 al Articolului I a fost modificat de Punctul 14, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 09 martie 1998 )  +  Articolul IIArticolele 8, 9, 13, 15, 16 și 17 din Decretul-lege nr. 118/1990 se abrogă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 09-03-1998, Articolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 09 martie 1998 )  +  Articolul IIIDecretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 3 septembrie 1996, cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Dan Radu Rusanu,
  secretar de stat
  -----------------