ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 31 din 18 aprilie 2018privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 23 aprilie 2018  Lipsa unei evidențe complete a proprietăților imobiliare afectează dezvoltarea economică atât sub aspect social, cât și în ceea ce privește mediul de afaceri, contribuind la întreținerea unui climat nesigur pentru investiții.Accelerarea realizării cadastrului în România și implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, prin înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul țării, constituie unica soluție pentru eliminarea acestei deficiențe și constituie o prioritate a Guvernului României, care va asigura și punerea în aplicare a obiectivelor statului român, precum dezvoltarea agriculturii și infrastructurii, elemente vitale pentru dezvoltarea economică.Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară asigurarea cadrului legal optim pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, precum și, a oricăror operațiuni din domeniul cadastrului și publicității imobiliare care să asigure înregistrarea tuturor imobilelor și accesul facil al cetățenilor la serviciile specifice.Necesitatea implementării Programului național de cadastru și carte funciară într-un termen scurt, prevăzut de lege, și a promovării măsurilor legislative adecvate s-a impus printr-o serie de angajamente internaționale prin care a fost instituită în sarcina statului român obligativitatea înregistrării urgente a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în principal a terenurilor agricole, cu impact în dezvoltarea economică a României.Încă de la nivelul anului 2013, prin Memorandumul tehnic de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, ratificat prin Legea nr. 31/2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, în calitate de Împrumutat, și Banca Națională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, și a Memorandumului de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Bruxelles la 6 noiembrie 2013, s-a impus luarea oricăror măsuri legislative și operaționale care să asigure „creșterea numărului de proprietăți înregistrate în cartea funciară și modificarea legii privind cadastrul pentru a permite proceduri simplificate de înregistrări sistematice și consolidarea capacității de management de proiect a Agenției Naționale …“.Astfel de măsuri sunt prevăzute și în Acordul de parteneriat 2014RO16M8PA001.1.2, semnat de România cu Comisia Europeană în luna august 2014, în cadrul căruia a fost inclus obiectivul tematic nr. 11 având ca obiect creșterea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă.În cadrul obiectivului tematic este prevăzută necesitatea îmbunătățirii serviciilor de înregistrare a terenurilor din mediul rural, fiind stabilită ca prioritate de finanțare: dezvoltarea unui sistem național de cadastru pentru a oferi certitudine asupra titlului de proprietate, promovarea reformei funciare și consolidarea efectivă a terenurilor, în sprijinul obiectivelor de dezvoltare ale României, ce a determinat includerea în axa prioritară 11 din Programul operațional regional 2014-2020 a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România“.Totodată, România beneficiază în perioada 2015-2020 de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană pentru implementarea politicilor agricole comune, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanțării, accelerarea înregistrării sistematice a imobilelor în cartea funciară sprijinind aceste măsuri, dată fiind obligativitatea identificării terenurilor care fac obiectul subvențiilor plătite de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.Strategia națională de dezvoltare a proiectelor de infrastructură de transport rutier, infrastructură energetică etc. impune de asemenea derularea cu celeritate a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în zona culoarelor de investiții, în vederea facilitării procesului de expropriere a parcelelor afectate.Aceste aspecte denotă urgența și maxima celeritate necesare în luarea tuturor măsurilor legislative și operaționale de accelerare a ritmului înregistrării, pentru a se realiza cu prioritate înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, atât prin lucrări de înregistrare sistematică, cât și prin înregistrarea sporadică, la cerere, a imobilelor.Neadoptarea ordonanței de urgență ar menține neajunsurile constatate în activitatea de înregistrare sistematică a imobilelor atât la nivelul sectorului cadastral, prin lucrările demarate de unitățile-administrativ teritoriale, în temeiul normelor actuale, cât și cele constatate în activitatea de înregistrare la cerere a imobilelor, în special în ceea ce privește impedimentele în realizarea unei evidențe complete, actualizate a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și al statului român sau în înscrierea imobilelor deținute în baza actelor premergătoare titlurilor de proprietate.Totodată, în cazul neadoptării ordonanței de urgență s-ar crea disfuncționalități în implementarea schemelor de plăți în agricultură, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al României și în implementarea proiectelor de infrastructură națională, actualul cadru legal și angajamentele asumate impunând finalizarea înregistrării terenurilor agricole până în anul 2020 și deschiderea gratuită a cărților funciare în prealabil implementării proiectelor de infrastructură, pentru a exista certitudine cu privire la amplasament și proprietar.În cazul neadoptării măsurilor legislative din prezentul act normativ există riscul unor efecte negative asupra creșterii absorbției fondurilor europene, acordării în timp util a subvențiilor în agricultură, acordării de facilități pentru fermierii români, angajamente asumate de România în scopul relansării activității agricole, astfel încât sectorul agricol să devină un motor de creștere economică și o sursă de locuri de muncă pentru populația din mediul rural.În considerarea tuturor acestor angajamente internaționale, precum și a deficiențelor constatate în activitatea curentă, sa impus promovarea urgentă de soluții legislative menite să asigure înscrierea accelerată și gratuită în folosul cetățenilor a imobilelor și garantarea proprietății statului și să contribuie la:– sprijinirea implementării schemelor de plăți, prin intabularea terenurilor agricole ce fac obiectul subvențiilor și atragerea investitorilor în agricultură;– realizarea unei evidențe actualizate a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și al statului român;– reducerea termenelor de implementare a proiectelor de infrastructură de importanță națională;– implementarea proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România“, inclus în axa prioritară 11 din Programul operațional regional 2014-2020, care va asigura efectuarea de lucrări de înregistrare sistematică finanțate din fonduri europene structurale și de investiții în unități administrativ-teritoriale din mediul rural;– asigurarea principiului constituțional privind garantarea proprietății de către stat, în aplicarea prevederilor art. 44 și 136 din Constituția României, republicată, prin creșterea numărului imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a cărui importanță este recunoscută și de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care consacră titlul VII cărții funciare.Eliminarea urgentă a tuturor impedimentelor de natură legislativă sau operațională este esențială pentru atingerea obiectivului statului român de a garanta proprietatea printr-o evidență completă a imobilelor și al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară de a asigura performanța în domeniul specific de activitate, domeniu recunoscut ca fiind de importanță națională.Astfel, se impune de urgență asigurarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiilor subordonate, inclusiv prin crearea birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, obligatorii pentru facilitarea accesului cetățenilor la serviciile specifice. Pentru implementarea urgentă a tuturor acestor măsuri se impun consolidarea unui aparat de lucru eficient și întreprinderea unor acțiuni concertate.Principalele măsuri legislative necesar fi luate de urgență pentru accelerarea lucrărilor de înregistrare sistematică, sprijinirea acordării subvențiilor în agricultură, implementarea proiectelor de infrastructură, asigurarea înregistrării domeniului public al statului și consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiilor subordonate constau în:– simplificarea procedurii de înregistrare sistematică, prin excluderea anumitor etape;– reducerea la jumătate a termenului de soluționare a contestațiilor pentru lucrările de înregistrare sistematică;– completarea normelor referitoare la finanțarea din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de unitățile administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale din extravilan, prin raportarea prețurilor și a sumelor decontate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară la gradul de dificultate determinat de categoriile de teren unde accesul pentru efectuarea lucrărilor este mai dificil;– detalierea și completarea normelor referitoare la înscrierea imobilelor proprietate privată sau publică a statului și unităților administrativ-teritoriale.Toate acestea constituie măsuri care să asigure respectarea principiului constituțional de ocrotire a proprietății statului, în aplicarea prevederilor art. 136 din Constituția României, republicată, precum și a proprietății private, în aplicarea prevederilor art. 44 din Constituția României, republicată.Întrucât ocrotirea proprietății publice și private și garantarea securității circuitului civil reprezintă priorități majore ale Guvernului, prin eliminarea impedimentelor legislative care tergiversează derularea urgentă a lucrărilor de înregistrare sistematică și înscrierea domeniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale în evidențele de cadastru și carte funciară, se asigură realizarea interesului general care vizează respectarea principiului constituțional referitor la ocrotirea proprietății statului și cetățenilor.Ținând cont că neadoptarea în regim de urgență a unor măsuri determină un blocaj în realizarea proiectelor de importanță națională din agricultură și infrastructură și afectează negativ angajamentele guvernamentale, în lipsa luării acestor măsuri normative de urgență va fi afectată negativ însăși realizarea acestor proiecte de importanță națională asumate de statul român prin angajamente internaționale, cu impact negativ major asupra dezvoltării economiei României.Deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:– La articolul 2, după alineatul (5) se introduc șapte noi alineate, alineatele (6)-(12), cu următorul cuprins:(6) Pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a terenurilor agricole din domeniul public și/sau privat al statului, situate în extravilan, a suprafețelor terestre și acvatice, inclusiv a terenurilor aflate permanent sub apă și a plajelor din Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, responsabilitate ce revine, conform legii, administratorilor bunurilor din domeniul public sau privat al statului, instituții publice centrale ce dețin în administrare astfel de terenuri în temeiul legislației speciale, aceștia pot contracta lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale care includ astfel de imobile.(7) Măsura prevăzută la alin. (6) este aplicabilă și imobilelor supuse procedurilor necesare trecerii terenurilor proprietate publică a statului în proprietatea privată a statului pentru a fi afectate restituirii în natură, ce fac obiectul Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare.(8) Lucrările prevăzute la alin. (6) și (7) sunt incluse în Programul național de cadastru și carte funciară și constituie pentru administratorii domeniului public și/sau privat al statului, instituții publice centrale ce dețin în administrare astfel de terenuri în temeiul legislației speciale, indiferent de sistemul de finanțare, acțiuni urgente, pentru a căror îndeplinire este necesar a se solicita de către aceștia Agenției Naționale finanțare.(9) Sumele necesare finanțării activității de înregistrare sistematică contractată de administratorii domeniului public și/sau privat al statului se aprobă de către Consiliul de administrație al Agenției Naționale, în limita bugetului aprobat, de la o poziție distinctă de transferuri, și constituie sursa de finanțare a acestei activități, ce urmează a fi evidențiată la o poziție distinctă de venituri în bugetul administratorilor, în temeiul prezentei legi, și utilizate potrivit acestei destinații.(10) Agenția Națională, prin oficiile teritoriale, realizează, conform procedurilor legale în vigoare, înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor aferente sectoarelor cadastrale ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, pe baza solicitărilor administratorilor bunurilor din domeniul public sau privat al statului prevăzuți la alin. (6) și (7).(11) Fondurile aferente acestor lucrări se virează de către Agenția Națională în contul administratorilor domeniului public și/sau privat al statului, după înființarea cărților funciare pentru toate imobilele din sectorul cadastral contractat.(12) Efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică derulate în condițiile alin. (6) și (7) se face cu respectarea dispozițiilor art. 9 alin. (7)-(9), precum și a dispozițiilor art. 11 alin. (2) și art. 17. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) – La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Instituțiile subordonate Agenției Naționale sunt conduse de directori, care au calitatea de ordonatori terțiari de credite, numiți și eliberați din funcție prin ordin al directorului general al Agenției Naționale. (2^2) În cazul în care aplicarea normelor de la alin. (2^1) de numire și revocare din funcție a directorilor instituțiilor subordonate Agenției Naționale are drept consecință încetarea de drept a contractelor individuale de muncă ale persoanelor încadrate anterior în aceste funcții, acestea pot opta pentru o funcție de execuție vacantă la nivelul instituției pentru care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, în caz contrar urmând a se proceda la eliberarea din funcție. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Până la data de 31 decembrie 2018, la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești se va constitui și va funcționa cel puțin un birou de cadastru și publicitate imobiliară, denumit în continuare birou teritorial, sau, după caz, un birou de relații cu publicul, ca unități fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale. Modul de organizare și funcționare, numărul, precum și arondarea acestora pe unități administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale.1^1. La articolul 3, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară are rang de secretar de stat. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 1^2. La articolul 3, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu următorul cuprins:(11^1) Structura organizatorică, precum și, prin derogare de la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, numărul de personal al Agenției Naționale și instituțiilor subordonate se stabilește cu aprobarea Consiliului de administrație și cu încadrare în cheltuielile de personal aprobate, prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, Agenția Națională și instituțiile subordonate prelucrează date cu caracter personal, responsabilitatea protejării datelor transmise către terți revenind acestora din urmă, în condițiile legii.3. La articolul 9, după alineatul (3^3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^4), cu următorul cuprins:(3^4) În cazul în care unitățile administrativ-teritoriale inițiază lucrări de înregistrare sistematică în condițiile prezentei legi, din surse financiare alocate din bugetul unităților administrativ-teritoriale, acestea pot beneficia de sponsorizări de la persoane fizice sau juridice pentru finalizarea acestor lucrări, în condițiile legii.3^1. La articolul 9, alineatele (7) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Plata onorariilor și tarifelor în vederea eliberării de către notarii publici a certificatelor de moștenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenția Națională din veniturile proprii, în aplicarea Programului național de cadastru și carte funciară, chiar și ulterior finalizării înregistrării sistematice, sub condiția respectării termenelor maximale prevăzute la alin. (9).……………………………………………………….....…………(11) Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, actele notariale prin care operează transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia constatate prin certificat de moștenitor, certificat de moștenitor suplimentar sau certificat de legatar, eliberate la solicitarea oficiului teritorial sau a secretarului unității administrativ-teritoriale în vederea realizării înregistrării sistematice, nu sunt supuse impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 4. La articolul 9, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:(12^1) Prin procedurile prevăzute la alin. (32) și (34^6) se pot stabili categoriile de imobile exceptate de la decontare, precum și cele pentru care se decontează un cuantum mai mic decât cel prevăzut la alin. (30), (31) și (34^5).4^1. La articolul 9, alineatul (25) se modifică și va avea următorul cuprins:(25) În aplicarea prevederilor alin. (23) și (24), ca urmare a sesizării camerei notarilor publici, potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (2) lit. g) și ale art. 12 alin. (4), notarii publici eliberează certificatele de moștenitor pentru succesiunile nedezbătute. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 5. La articolul 9, alineatele (34^1), (34^5), (34^6) și (34^7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(34^1) În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară se finanțează, în condițiile legii, și lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi inițiate de unități administrativ-teritoriale, având ca obiect atât sectoare cadastrale care cuprind imobile din extravilan, cât și sectoare cadastrale care cuprind imobile din extravilan și din intravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor...................................................................................................(34^5) Agenția Națională finanțează lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale în condițiile alin. (34^1) și (34^2) într-un cuantum de maximum 60 lei/carte funciară, cu excepția terenurilor situate în zone cu forme de relief ce au categorii ridicate de dificultate prevăzute de Instrucțiunile de aplicare a Normelor de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Național de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, caz în care cuantumul se majorează proporțional cu coeficienții aferenți categoriilor de dificultate. Lista unităților administrativ-teritoriale, precum și coeficienții corespunzători se aprobă ca anexă la acest ordin.(34^6) Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor se stabilesc prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(34^7) În vederea asigurării finanțării prevăzute la alin. (34^3) și (34^4), unitățile administrativ-teritoriale care intenționează demararea lucrărilor de înregistrare sistematică a terenurilor la nivel de sector cadastral, conform alin. (34^1) și (34^2), au obligația de a transmite oficiilor teritoriale în raza cărora sunt situate sectoarele cadastrale solicitarea de a se încheia contractul de finanțare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a procedurii prevăzute la alin. (34^6). În vederea derulării accelerate a Programului național de cadastru și carte funciară, termenul de 60 de zile se va calcula de la primirea de către unitatea administrativ-teritorială a înștiințării transmise de oficiul teritorial cu privire la suma alocată pentru finanțare și a modelului contractului de finanțare, prevederile alin. (34^8) nefiind aplicabile. Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare ale finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică au obligația de a include cu prioritate în sectoarele cadastrale care fac obiectul contractului de prestări servicii terenurile aferente proiectelor de infrastructură de interes național, precum și pe cele care fac obiectul subvențiilor plătite de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.6. Abrogat. (la 26-07-2018, Punctul 6. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 7. La articolul 11 alineatul (2), litera p) se modifică și va avea următorul cuprins:p) informarea publică, prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, cu privire la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; (la 26-07-2018, Punctul 7. din Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 7^1. La articolul 11 alineatul (2), litera s) se abrogă. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 7^2. La articolul 13, alineatul (2) și partea introductivă a alineatului (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv imobilelor care au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, în situația în care proprietarii nu sunt identificați cu ocazia realizării interviurilor pe teren, însă sunt identificați posesorii imobilelor din zonele foste necooperativizate, imobilelor din zonele foste cooperativizate pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin emiterea titlurilor de proprietate, precum și imobilelor situate în intravilanul localităților care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăților funciare. În aceste cazuri, posesia poate fi notată doar până la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică din respectiva unitate administrativ-teritorială.………………………………….....……………………………… (7) În toate cazurile în care s-a notat posesia în cartea funciară, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în următoarele condiții: (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 7^3. La articolul 13, alineatele (8), (9) și (10) se abrogă. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 8. La articolul 13, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu următorul cuprins:(16) Prin excepție de la prevederile alin. (15), în situația în care au fost emise procese-verbale de punere în posesie, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea persoanelor îndreptățite. Înscrierea provizorie se face în baza procesului-verbal de punere în posesie și a hotărârii comisiei județene de fond funciar privind validarea dreptului de proprietate, emise în condițiile legii, iar intabularea dreptului de proprietate urmează a se efectua ulterior în condițiile legii.9. La articolul 14, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Documentele tehnice realizate la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale se afișează, prin grija oficiului teritorial, în condițiile art. 11 alin. (2) lit. k), pentru o perioadă de 60 de zile. Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare. Comisia de soluționare a cererilor de rectificare de la nivelul oficiului teritorial, numită prin decizie a directorului oficiului teritorial, soluționează cererile în perioada de afișare publică, dar nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea perioadei de afișare, conform unei proceduri stabilite prin regulament, aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale.(2) În regiunile de transcripțiuni și inscripțiuni imobiliare, titularii sarcinilor înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară vor solicita transcrierea acestora în cărțile funciare, în termen de 60 de zile de la afișare. Prin sarcini se înțelege ipotecile, privilegiile, somațiile, sechestrele, litigiile și orice acte juridice înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.9^1. La articolul 14, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) În situația în care, cu prilejul înregistrării sistematice, sunt identificați mai mulți proprietari asupra aceluiași imobil, care au dobândit dreptul de proprietate în baza unor acte juridice diferite, se deschide o singură carte funciară în care se notează în partea a II-a existența acestei situații juridice, fără a fi intabulat dreptul de proprietate. Ulterior, intabularea dreptului de proprietate se va efectua în baza hotărârii judecătorești definitive, concomitent cu radierea din oficiu a notării. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 9^2. La articolul 14, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Înscrierile din cărțile funciare deschise ca urmare a finalizării înregistrării sistematice pot fi modificate din oficiu sau la cerere, fără plata unui tarif, până la data primei înscrieri subsecvente efectuate în condițiile alin. (8). (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 9^3. La articolul 22, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:(13) În baza protocolului de colaborare privind modul de efectuare a operațiunilor de publicitate imobiliară, în vederea unificării procedurilor de lucru, Agenția Națională și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România organizează ședințe de lucru periodice ale căror soluții, consemnate în minutele de ședință, sunt obligatorii pentru notarii publici și personalul de specialitate din oficiile teritoriale, de la data comunicării lor, cu privire la modul de soluționare a situației juridice analizate și sunt urmate concomitent de emiterea deciziilor prevăzute la alin. (12). (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 10. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 22^1(1) Prelucrarea de către Agenția Națională și instituțiile sale subordonate a datelor cu caracter personal în temeiul prezentei legi, al Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al altor acte normative incidente se face cu respectarea prevederilor cu caracter general ale Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), într-o măsură necesară și proporțională cu scopul prelucrării, astfel încât exercitarea drepturilor de către persoanele vizate să nu facă imposibilă sau să nu afecteze în mod grav desfășurarea activității specifice ce are ca scop ocrotirea interesului public. (la 26-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 22^1 , Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) (2) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, Agenția Națională are acces la informațiile relevante din Registrul național de evidență a persoanelor administrat de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., cu limitarea strictă la categoriile de date necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității proprii.(3) Accesul prevăzut la alin. (2) se realizează prin mijloace informatice dezvoltate și controlate de D.E.P.A.B.D., în limitele condițiilor tehnice existente. Pe măsura dezvoltării sistemelor informatice administrate de către D.E.P.A.B.D. accesul se poate realiza prin mecanisme automatizate de natură să asigure finalitatea scopurilor prevăzute de prezenta lege.(4) Condițiile privind accesul la Registrul național de evidență a persoanelor se stabilesc prin protocol încheiat între Agenția Națională și D.E.P.A.B.D., care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:a) obligațiile părților pentru asigurarea unei prelucrări legale și echitabile;b) categoriile de date care fac obiectul prelucrării, inclusiv modalitatea prin care se asigură respectarea principiului reducerii la minimum a datelor;c) operațiunile și procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal;d) condițiile în care datele cu caracter personal furnizate din Registrul național de evidență a persoanelor pot fi comunicate altor persoane fizice sau juridice;e) descrierea măsurilor necesare pentru asigurarea securității prelucrărilor;f) măsurile necesar a fi instituite pentru asigurarea confidențialității prelucrărilor;g) măsurile instituite pentru asigurarea exercitării drepturilor de către persoanele vizate.(5) Datele cu caracter personal furnizate din Registrul național de evidență a persoanelor în scopul prevăzut la alin. (2) nu pot fi prelucrate ulterior în alt scop, cu excepția prelucrărilor efectuate în temeiul unei dispoziții legale exprese.10^1. La articolul 24, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:(5) Dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale asupra unui imobil, ca urmare a reorganizării persoanei juridice, se vor înscrie în cartea funciară pe baza unui certificat de constatare a transferului prin reorganizare ca urmare a fuziunii sau absorbției, denumit certificat de reorganizare, încheiat de un notar public în funcție în România, prin care se constată transmisiunea bunului imobil în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor/deciziei asociatului unic prin care se aprobă fuziunea/divizarea, al hotărârii instanței de judecată care se pronunță asupra legalității acestei operațiuni, precum și al dovezii de înregistrare la registrul comerțului a fuziunii/divizării.(6) Certificatul de reorganizare va cuprinde constatările notarului public cu privire la persoana juridică reorganizată, bunurile care se transferă din patrimoniul persoanei reorganizate, persoana juridică în patrimoniul căreia se transferă bunurile.(7) Pentru eliberarea certificatului de reorganizare, notarul public va solicita extras de carte funciară pentru autentificare. În situația în care, ulterior emiterii certificatului de reorganizare, se constată că în patrimoniul persoanei juridice reorganizate mai există și alte bunuri, notarul public va putea emite un certificat suplimentar în care se vor menționa aceste bunuri. Competența de emitere a certificatului de reorganizare aparține notarului public de la sediul persoanei/persoanelor juridice. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 10^2. La articolul 26, alineatele (3-(6) se abrogă. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 10^3. La articolul 31, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: (6) Hotărârea judecătorească definitivă ce poartă mențiunea „conform cu originalul“, pronunțată în dosarul ce are ca obiect plângerea împotriva încheierii de carte funciară, se comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de către instanța de fond, în vederea efectuării înscrierilor dispuse de către instanță. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 10^4. La articolul 35, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: (5) Hotărârea judecătorească definitivă prin care se constituie sau se transmite un drept real imobiliar, ce poartă mențiunea „conform cu originalul“, se comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de către instanța de fond, în vederea notării în cartea funciară sau în registrele de transcripțiuni și inscripțiuni, după caz.(6) Notarea prevăzută la alin. (5) se radiază concomitent cu efectuarea, la cerere, a înscrierilor dispuse prin hotărârea judecătorească definitivă. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 10^5. La articolul 35, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: (7) Hotărârea judecătorească definitivă cu privire la imobilele înscrise în cartea funciară și la actele care au stat la baza operațiunilor de carte funciară, ce poartă mențiunea „conform cu originalul“, se comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de către instanța de fond, în vederea notării în cartea funciară sau în registrele de transcripțiuni și inscripțiuni, după caz. Această notare se radiază concomitent cu efectuarea, la cerere, a rectificării înscrierii din cartea funciară. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 10^6. La articolul 37, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Ipoteca constituită asupra unui bun viitor se poate intabula în condițiile legii privind creditul ipotecar pentru investițiile imobiliare, dacă în prealabil a fost notată existența autorizației de construire. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 11. La articolul 41, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) Prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se poate realiza și în baza certificatului de moștenitor, indiferent de data deschiderii procedurii succesorale notariale, a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică sau a actului de partaj judiciar, indiferent de data acestora, precum și a documentației cadastrale. (la 26-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 41 , Punctul 11. , Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) ..................................................................................................(5) În cazul imobilelor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin hotărâre a Guvernului, însoțită de un înscris emis de către conducătorul instituției publice centrale sau locale, care are obligația întocmirii și modificării inventarului centralizat, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel evidențiat în inventarul centralizat. Pentru imobilele a căror apartenență la domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale este stabilită prin acte normative, intabularea se va efectua în baza hotărârilor Guvernului, hotărârilor consiliului local, județean sau al municipiului București de însușire a inventarelor cu privire la aceste bunuri imobile, însoțite de un înscris emis de către conducătorul instituției publice centrale sau locale, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel a cărui intabulare se solicită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.11^1. La articolul 41, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Dacă din actele înfățișate de părți rezultă că imobilul este în coproprietatea a două sau mai multe persoane, fără a se putea îndeplini condițiile prevăzute la art. 29 în vederea înscrierii tuturor coproprietarilor în cartea funciară, aceasta se va deschide pe cote-părți în favoarea titularilor dreptului de proprietate cunoscuți. Cu privire la celelalte cote-părți din dreptul de proprietate se face mențiunea „proprietar neidentificat“. Înscrierea în cartea funciară se poate face ulterior, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 11^2. La articolul 41 alineatul (3), litera d) se abrogă. (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 ) 12. La articolul 41, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) și (5^2), cu următorul cuprins:(5^1) În cazul imobilelor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale care nu întrunesc condițiile pentru intabulare prevăzute la alin. (5), se poate dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în baza actelor administrative emise cu privire la imobil, în condițiile legii.(5^2) În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, se poate dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în baza actelor administrative emise cu privire la imobil, în condițiile legii.13. La articolul 41, alineatul (7) se abrogă.14. La articolul 41, alineatele (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins: (8) În cazul proprietății private, în lipsa actelor de proprietate asupra imobilelor neînscrise în cartea funciară sau înscrise în cartea funciară deschisă în baza Decretului-lege nr. 115/1938, în care nu s-au efectuat înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, persoana interesată poate solicita notarea posesiei, în baza următoarelor documente:a) documentația cadastrală recepționată de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;b) adeverință eliberată de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:(i) posesorul a plătit taxele și impozitele locale ca un adevărat proprietar;(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidențe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;c) proces-verbal de vecinătate, cu semnăturile tuturor proprietarilor imobilelor învecinate;d) declarația pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;(ii) este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza și regimul matrimonial;(iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;(vi) imobilul este deținut sau nu pe cote-părți; în cazul în care imobilul este deținut pe cote-părți, toți posesorii vor declara întinderea cotelor;e) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există; f) copia de pe actele de identitate și stare civilă;g) extrasul de carte funciară pentru informare, după caz.(9) În toate cazurile în care s-a notat posesia în cartea funciară potrivit alin. (8), dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în condițiile art. 13 alin. (7) lit. a) și b). (la 26-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 )  +  Articolul IITermenele procedurale prevăzute la art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, sunt aplicabile inclusiv pentru lucrările de înregistrare sistematică aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 26-07-2018, Articolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 )  +  Articolul IIINormele prevăzute la art. 9 alin. (34^5) și (34^7) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, referitoare la cuantumul finanțării de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ- teritoriale, respectiv la termenele procedurale privind încheierea contractelor la nivel de sectoare cadastrale, sunt aplicabile contractelor de finanțare, precum și contractelor de prestări servicii încheiate de unitățile administrativ-teritoriale după intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 26-07-2018, Articolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 )  +  Articolul IVSe autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, să efectueze modificările ce decurg din aplicarea sa, în bugetele administratorilor domeniului public al statului care au solicitat finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică prevăzute la art. 2 alin. (6)-(12) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 26-07-2018, Actul a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 185 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 23 iulie 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  București, 18 aprilie 2018.Nr. 31.-----