ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 24 din 30 martie 2017privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017  Având în vedere necesitatea asigurării unui echilibru între producătorii de energie electrică din surse regenerabile și consumatorii finali, în contextul susținerii în continuare a producerii energiei din surse regenerabile, astfel încât să se mențină nivelul țintei naționale de 24%, cât și faptul că impactul posibilei creșteri pe termen scurt a facturii de energie electrică din cauza contribuției pentru promovarea energiei din surse regenerabile ar putea ridica probleme de suportabilitate atât pentru consumatorul casnic, cât și pentru consumatorii industriali,în scopul protejării cadrului investițional existent și pentru menținerea în funcțiune a capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie electrică,având în vedere obligația îndeplinirii obiectivului național privind atingerea țintei de 24% a energiei din surse regenerabile din cantitatea de energie pe care o va consuma România în anul 2020, prevedere stipulată în anexa I la Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE,luând în considerare efectele negative ce pot fi generate de nesoluționarea în regim de urgență a problemelor, în raport cu nerespectarea prevederilor Directivei 2009/28/CE, respectiv ținta asumată de 24%, care va conduce la declanșarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României cu consecințe privind plata unor penalități, situație ce nu mai poate fi remediată ulterior,luând în considerare că neîndeplinirea obligațiilor asumate de România prin schema de sprijin poate conduce la declanșarea unor acțiuni în fața instanțelor internaționale, de către producătorii de energie electrică din surse regenerabile,ținând cont că, în condițiile neadoptării în regim de urgență a măsurilor stabilite prin prezenta ordonanță de urgență, pentru a intra în vigoare până la data de 31 martie 2017, certificatele verzi amânate vor fi reinserate, ceea ce va conduce la creșterea numărului de certificate verzi din piață și implicit la tranzacționarea acestora într-un procent foarte mic, conducând la ieșirea din piață a unor producători, cu efecte negative majore asupra menținerii țintei de 24%,adoptarea în regim de urgență a prezentei ordonanțe de urgență este justificată având în vedere necesitatea evitării anulării excedentului de certificate verzi, care poate conduce la închiderea de capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile.Ținând seama că prin aceste măsuri se asigură condițiile necesare realizării obiectivelor și obligațiilor asumate de România, în calitate de stat membru,în considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul public și constituie o situație urgentă și extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele h) și ak) se modifică și vor avea următorul cuprins: h) certificat verde - titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantități de energie electrică. Certificatul se poate tranzacționa, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piață organizată, în condițiile legii. Certificatul verde nu este un instrument financiar;……………………………………………………………………………………………ak) acces garantat la rețele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli și condiții tehnice și comerciale în baza cărora pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie contractată pe piața de energie electrică se garantează preluarea în rețeaua electrică;1^1. La articolul 2, după litera x) se introduce o nouă literă, litera x^1), cu următorul cuprins:x^1) prosumator - clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară; (la 23-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) 2. La articolul 2, după litera am) se introduc patru noi litere, literele an)-aq), cu următorul cuprins:an) Abrogată. (la 23-07-2018, Litera an) a Articolului 2 din Punctul 2. , Articolul I a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) ao) piață centralizată anonimă de certificate verzi - cadrul organizat de tranzacționare a certificatelor verzi, deservit de un sistem de tranzacționare care permite fiecărui participant la piața de certificate verzi să introducă ofertele ferme proprii privind cantitatea și prețul propuse pentru vânzare sau cumpărare de certificate verzi fără ca identitatea să fie dezvăluită celorlalți participanți la sesiunea de tranzacționare și să cunoască cantitățile și prețurile propuse spre tranzacționare de ceilalți participanți la piață începând cu momentul introducerii ofertelor, pe baza regulilor aprobate de către ANRE; piețele centralizate anonime sunt organizate distinct pentru tranzacționarea spot a certificatelor verzi, cu alocarea acestora proporțional cu ofertele de vânzare/cumpărare certificate verzi, decontate între părți pe baza rezultatelor notificate de către Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale «OPCOM» - S.A., denumit în continuare OPCOM, și pentru tranzacționarea la termen a certificatelor verzi, decontate între părți pe baza contractului standard aplicabil și a rezultatelor notificate de OPCOM; (la 23-07-2018, Litera ao) a Articolului 2 din Punctul 2. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) ap) piața centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi - piață centralizată și anonimă în cadrul căreia se asigură tranzacționarea concurențială, transparentă, publică, centralizată și nediscriminatorie a energiei electrice din surse regenerabile asociat cu certificatele verzi aferente cantității de energie electrică tranzacționate. În cadrul pieței centralizate pentru energia electrică susținută prin schema de ajutor de stat este stabilit în mod concurențial prețul energiei electrice, iar certificatele verzi asociate cantității de energie electrică tranzacționate sunt vândute la prețul de închidere stabilit în ultima sesiune de tranzacționare pe piața centralizată anonimă spot de certificate verzi;aq) impactul mediu al certificatelor verzi la consumatorul final - contravaloarea certificatelor verzi facturată consumatorilor finali, exprimată în lei/MWh și care se calculează ca produs între cota de achiziție de certificate verzi exprimată în CV/MWh și prețul mediu ponderat al certificatelor verzi exprimat în lei/CV, stabilit pe piața centralizată anonimă spot, la nivelul anului anterior.3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:(3^1) În cazul centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile acreditate până la 31 decembrie 2016 care includ sisteme de stocare a energiei electrice, pentru acestea, ANRE poate emite, după caz, decizii de acreditare/ modificarea acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, cu condiția ca sistemele de măsurare a energiei electrice din instalații să permită acordarea certificatelor verzi numai pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, cu respectarea prevederilor alin. (3^2). (la 23-07-2018, Alineatul (3^1) al Aricolului 3 din Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (3^2) Perioada de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi este cea prevăzută la alin. (2) și se calculează de la data emiterii primei decizii de acreditare după punerea în funcțiune a centralelor/grupurilor respective, care îi conferă producătorului acreditat dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, în vigoare la data emiterii acesteia, din care se scade perioada în care a beneficiat de sistemul de promovare prin certificate verzi conform art. 6 alin. (7) lit. a), având în vedere perioadele de întrerupere/suspendare survenite, definite conform reglementărilor ANRE.(3^3) Prin excepție de la perioadele prevăzute la alin. (2) se conferă dreptul producătorului acreditat sau producătorului căruia i-a expirat acreditarea sau licența:a) să obțină certificatele verzi amânate de la tranzacționare conform prevederilor art. 6 alin. (2^1) și (2^5), inclusiv după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare; șib) să tranzacționeze, inclusiv după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare, până la data de 31 martie 2032, certificatele verzi emise pentru producția proprie realizată în perioada de valabilitate a deciziei de acreditare.3^1. La articolul 3 alineatul (6), litera f) se abrogă. (la 23-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) 4. La articolul 3 alineatul (6), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g) energia electrică produsă, inclusiv în perioada de probe, în grupuri sau centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie pentru care numărul redus de certificate verzi calculat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) lit. b), corespunzător cumulului de ajutoare, este mai mic sau egal cu zero.5. La articolul 4, alineatul (5) se abrogă. 6. La articolul 4, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) și (6^2), cu următorul cuprins: (6^1) Abrogat. (la 23-07-2018, Alineatul (6^1) al Articolului 4 din Punctul 6. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (6^2) Abrogat. (la 23-07-2018, Alineatul (6^2) al Articolului 4 din Punctul 6., Articolul I a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) 7. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În luna decembrie, ANRE stabilește prin ordin cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi estimată pentru anul următor, ținând cont de consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor, astfel încât impactul mediu anual estimat în factura consumatorului final să fie de 12,5 euro/MWh în anul 2019, de 13 euro/MWh în anii 2020 și 2021 și de 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022. Valoarea în lei a acestui impact se stabilește având în vedere un curs de schimb valutar calculat ca medie aritmetică între valorile lunare ale cursului mediu de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru primele 11 luni ale anului în curs. (la 23-07-2018, Alineatul (7) al Articolului 4 din Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) 8. La articolul 4, după alineatul (9) se introduc patru noi alineate, alineatele (9^1)-(9^4), cu următorul cuprins:(9^1) Începând cu anul de analiză 2018, ANRE stabilește prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza consumului final de energie electrică din anul precedent, astfel încât impactul mediu la consumatorul final să fie de maximum 11,7 euro/MWh în anul 2018, de 12,5 euro/MWh în anul 2019, de 13 euro/MWh în anii 2020 și 2021 și de 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022. Valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru anul precedent, iar prețul certificatelor verzi utilizate pentru anul precedent se calculează ca valoare medie ponderată a prețului certificatelor verzi din tranzacțiile pe piața centralizată anonimă spot de certificate verzi din anul precedent.(9^2) În vederea corelării cererii și ofertei de certificate verzi din piața de certificate verzi, începând cu anul 2023 ANRE poate reduce impactul mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final, pe baza unei metodologii proprii, publică pe site-ul propriu, și informează Guvernul până la data de 30 iunie asupra nivelului acestuia pentru anul următor.(9^3) Impactul mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final, comunicat de ANRE conform alin. (9^2), se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestuia de către ANRE.(9^4) Aplicarea prevederilor alin. (7), (9^1), (9^2) și (9^3) garantează preluarea tuturor certificatelor verzi estimate a fi emise în perioada 1 aprilie 2017-31 decembrie 2031, inclusiv a certificatelor verzi amânate de la tranzacționare, în condițiile în care consumul final anual de energie electrică nu scade sub valoarea medie înregistrată în perioada 2017-2022. (la 23-07-2018, Punctul 8. din Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) 9. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) Operatorul de transport și sistem emite pentru tranzacționare certificatele verzi amânate conform prevederilor alin. (2^1) și (2^5) și după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare a producătorului, până la termenele prevăzute la alin. (2^2) și (2^6).(1^2) Certificatele verzi emise în condițiile alin. (1) sunt supuse tranzacționării și dobândesc valoare doar în momentul tranzacționării lor.10. La articolul 6, alineatele (2^2), (2^3) și (2^4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2^2) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (2^1) lit. a) și b) se va face începând cu 1 ianuarie 2018, în tranșe egale lunare până la data de 31 decembrie 2025.(2^3) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investițional, după aplicarea prevederilor alin. (7) lit. b), dispozițiile alin. (2^1) și (2^5) se aplică astfel încât numărul de certificate verzi rezultat să nu fie subunitar.(2^4) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investițional, dacă numărul de certificate verzi calculat de ANRE prin aplicarea prevederilor alin. (7) lit. b) este subunitar, nu se aplică prevederile alin. (2^1) și (2^5).11. La articolul 6, după alineatul (2^4) se introduc două noi alineate, alineatele (2^5) și (2^6), cu următorul cuprins: (2^5) Începând cu 1 aprilie 2017 până la data de 31 decembrie 2020 se amână temporar tranzacționarea a două certificate verzi pentru centralele electrice solare din cele prevăzute la alin. (2) lit. f), pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditați de ANRE până la data de 31 decembrie 2013. (la 23-07-2018, Alineatul (2^5) din Punctul 11. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (2^6) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (2^1) lit. c) și alin. (2^5) se va face începând cu 1 ianuarie 2021, în tranșe egale lunare până la data de 31 decembrie 2030. (la 23-07-2018, Alineatul (2^6) din Punctul 11. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) 12. La articolul 6 alineatul (7), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2), (4) sau (5), după caz, diminuând valoarea de referință a investiției per MW cu valoarea ajutorului primit per MW și păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate stabilite prin Decizia Comisiei C (2016) 8.865 final din 16 decembrie 2016, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat; reducerea numărului de certificate verzi prevăzută se aplică până la concurența valorii ajutorului investițional primit de producătorul de energie electrică. (la 23-07-2018, Litera b) din Punctul 12. , Articolul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) 12^1. La articolul 8 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) energia electrică produsă în România și vândută de către furnizori unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României, prin tranzacții bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens. (la 23-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) 13. La articolul 8, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: (4) În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat față de tarifele/prețurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) și prețul certificatelor verzi, calculat ca preț mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată anonimă spot a certificatelor verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă..................................................................................................(6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) vor regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcție de cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică furnizată și prețul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul anterior, care nu poate fi mai mare decât prețul mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată anonimă spot a certificatelor verzi din anul anterior. (la 23-07-2018, Alineatul (6) al Articolului 8 din Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) 14. După alineatul (6) al articolul 8 se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins: (6^1) Facturarea certificatelor verzi, respectiv regularizarea certificatelor verzi până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, la consumatorii finali se realizează de către furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1), în baza unei proceduri specifice elaborate de ANRE.15. La articolul 8, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) Contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2), precum și amenda prevăzută la art. 12 alin. (2^3) nu pot fi incluse în factura către consumatorul final.16. La articolul 8, alineatul (9) se abrogă. 17. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cadrul de tranzacționare a certificatelor verzi pe piața certificatelor verzi este asigurat de OPCOM, ca operator al pieței de energie electrică, conform reglementărilor emise de ANRE.18. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins: (4) ANRE va elabora până la data de 1 septembrie 2017 cadrul de reglementare necesar funcționării piețelor centralizate anonime de certificate verzi și pieței centralizate pentru energia electrică susținută prin schema de ajutor de stat.(5) Vânzarea certificatelor verzi este permisă exclusiv producătorilor de energie din surse regenerabile. Un certificat verde poate face obiectul unei singure tranzacții între producător în calitate de vânzător și furnizor în calitate de cumpărător. Prin excepție, producătorul de energie electrică din surse regenerabile care se află în situația de a nu realiza numărul de certificate verzi contractate, angajat într-un contract bilateral cu un furnizor de energie electrică, poate achiziționa diferența de pe piețele centralizate de certificate verzi, doar pentru a acoperi această diferență. (la 23-07-2018, Alineatul (5) al Articolului 10 din Punctul 18. , Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) 18^1. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Operatorii economici prevăzuți la art. 8 alin. (1) vor achiziționa din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi definită la art. 2 lit. ao), atât anual, cât și trimestrial, un procent de minimum 50% din numărul de certificate verzi aferent îndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, cu excepția contractelor bilaterale încheiate anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative și/sau a numărului de certificate verzi transferate din contul de producător în cel de furnizor pentru situația când operatorul economic are obligația de achiziție de certificate verzi și are calitatea atât de producător, cât și de furnizor. (la 23-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) 19. La articolul 11, alineatele (3), (4) și (5) se abrogă.20. La articolul 12, după alineatul (2^4) se introduce un nou alineat, alineatul (2^5), cu următorul cuprins:(2^5) Începând cu anul 2018, furnizorii, precum și producătorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) care nu realizează cota obligatorie anuală sunt obligați să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate Administrației Fondului pentru Mediu la valoarea de 70 euro pentru fiecare certificat neachiziționat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru anul precedent.21. La articolul 12, alineatul (2^3) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^3) Furnizorii de energie electrică și producătorii care au obligația de achiziție de certificate verzi și care realizează cota obligatorie anuală de achiziție de certificate verzi pentru trimestrul precedent într-o proporție mai mică de 90% față de cota anuală obligatorie se sancționează cu amenda egală cu produsul dintre valoarea maximă a certificatelor verzi stabilită anual conform prevederilor legale și numărul de certificate verzi neachiziționate corespunzător diferenței dintre 90% din cota anuală obligatorie și cota realizată la nivelul fiecărui trimestru, rămânând obligativitatea îndeplinirii cotei anuale obligatorii, caz în care cuantumul amenzii va fi cel prevăzut la alin. (2).22. La articolul 12, alineatele (3) și (4) se abrogă.23. La articolul 14, alineatele (2), (3), (4), (6), (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice aparținând autorităților publice și care sunt realizate, parțial sau total, din fonduri structurale, în proiecte care nu sunt «generatoare de venit» în sensul prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1990 poate fi vândută furnizorilor de energie electrică cu care acestea au încheiat contract de furnizare, la prețuri negociate.(3) Furnizorii de energie electrică menționați la alin. (2) sunt obligați, la solicitarea autorităților publice prevăzute la alin. (2), să achiziționeze energia electrică produsă conform alin. (2).(4) Abrogat. (la 23-07-2018, Alineatul (4) al Articolului 14 din Punctul 23. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) ..................................................................................................(6) Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE. (la 23-07-2018, Alineatul (6) al Articolului 14 din Punctul 23., Articolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) ..................................................................................................(8) Pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie contractată pe piața de energie electrică se asigură acces garantat la rețea, cu excepția energiei electrice care este contractată și vândută la preț reglementat în condițiile legii, pentru care se asigură accesul prioritar la rețea.(9) ANRE stabilește regulile care să permită accesul garantat, respectiv prioritar la rețele în condițiile alin. (7) și (8).24. La articolul 14, alineatul (5) se abrogă.25. La articolul 14, după alineatul (6) se introducșaptenoialineate, alineatele (6^1)-(6^7), cu următorulcuprins:(6^1) Autoritățile publice care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată și energia consumată din rețea.(6^2) Furnizorii de energie electrică sunt obligați, la solicitarea prosumatorilor cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice conform alin. (6), să achiziționeze energia electrică produsă conform alin. (6), la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în anul anterior.(6^3) Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (6), altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pot desfășura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unitățile de producere a energiei electrice pe care le dețin, fără înregistrarea și autorizarea funcționării acestora.(6^4) În factura de energie electrică, prosumatorii prevăzuți la alin. (6) beneficiază din partea furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice de serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea.(6^5) Operatorii de distribuție de energie electrică sunt obligați să realizeze racordarea prosumatorilor prevăzuți la alin. (6) și a autorităților publice prevăzute la alin. (6^1) în conformitate cu reglementările specifice emise de ANRE în acest scop.(6^6) Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (6) sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) și (2^1), pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.(6^7) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (6) și (6^3) sunt exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și excedentul vândut furnizorilor, conform alin. (6^2). (la 23-07-2018, Punctul 25. din Articolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) 25^1. La articolul 20, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) ANRE monitorizează dezvoltarea și funcționarea pieței de certificate verzi, întocmește și face public anual pe site-ul propriu, până la data de 30 iunie, un raport privind modul de funcționare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile.(2) ANRE publică anual pe site-ul propriu, în cadrul raportului prevăzut la alin. (1), ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, pentru anul precedent. (la 23-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) 26^1. La articolul 30 alineatul (1), litera b) se abrogă. (la 23-07-2018, Articolul I a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) 26. La articolul 30 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) nefurnizarea sau furnizarea incompletă ori incorectă, de către operatorii economici și persoanele fizice cu obligație de raportare la ANRE, a datelor, documentelor și/sau a informațiilor solicitate în baza legii și a reglementărilor în vigoare, la termenele stabilite de ANRE;27. La articolul 30 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) neachiziționarea trimestrială a unui procent minim de 90% din numărul de certificate verzi necesar a fi achiziționate conform prevederilor art. 8 alin. (2^1);28. La articolul 30 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) nerespectarea art. 10 alin. (1) de către producători și furnizori.29. La articolul 30, alineatele (2) și (2^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-f) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, și cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice. (la 23-07-2018, Alineatul (2) al Articolului 30 din Punctul 29. , Articolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) (2^1)  Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă după cum urmează:a) de la 10.000 lei la 100.000 lei în cazul operatorilor economici, precum și în cazul persoanelor juridice nou-înființate, care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancționării;b) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă cuprinsă între 1%-5% din cifra de afaceri realizată în cazul operatorilor economici în anul financiar anterior pentru nerespectarea repetată de cel puțin două ori într-un an calendaristic și cu amendă de la 100.001 lei la 1.000.000 lei, în cazul persoanelor juridice nou-înființate și care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancționării;c) de la 2.000 lei la 20.000 lei în cazul persoanelor fizice.30. La articolul 30, după alineatul (2^1) se introduc două noi alineate, alineatele (2^2) și (2^3), cu următorul cuprins:(2^2)  Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. g) se sancționează cu amendă după cum urmează:a) între 1%-5% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) În cazul persoanelor juridice nou-înființate și care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancționării, acestea sunt sancționate cu amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2^3) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. b^1) se sancționează după cum urmează:a) cu avertisment scris, în cazul primei abateri;b) cu amenda prevăzută la art. 12 alin. (2^3), în cazul celei de-a doua abateri înregistrate în ultimii 5 ani calendaristici consecutivi de la prima abatere;c) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amenda cuprinsă între 1%-5% din cifra de afaceri din anul precedent și cu suspendarea prin decizie ANRE a emiterii de certificate verzi operatorilor economici și persoanelor fizice acreditate, până la concurența cu numărul de certificate verzi neachiziționate, începând cu cea de-a treia abatere înregistrată în ultimii 5 ani calendaristici consecutivi de la prima abatere. (la 23-07-2018, Litera c) din Alineatul (2^3) al Articolului 30, Punctul 30. , Articolul I a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 ) 31. La articolul 30, alineatul (3) se abrogă.  +  Articolul IIArticolul 5 din Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și privind modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 3 iunie 2015, se abrogă.  +  Articolul IIIAlineatele (1) și (2) ale articolului II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Prin derogare de la art. 23 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și de la art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative, producătorii de energie electrică și autoritățile publice care dețin centrale electrice din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi sau care au beneficiat de sistemul de promovare și dețin certificate verzi, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, pot încheia contracte negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice și/sau a certificatelor verzi.(2) Autoritățile publice care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, în proiecte care nu sunt „generatoare de venit“ în sensul prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1990, pot încheia contracte bilaterale de vânzare-cumpărare a energiei electrice negociate direct, prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-07-2018, Articolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 )  +  Articolul IVAbrogat. (la 23-07-2018, Articolul IV a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 )  +  Articolul VÎn termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) actualizează cadrul de reglementare, ca urmare a modificărilor și completărilor prevăzute la art. I.  +  Articolul VIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prevederile art. 4 alin. (4^1) și (4^2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul VIICantitatea statică anuală de certificate verzi pentru perioada 2017-2018 este de 14.910.140 certificate verzi, ajustată pentru anul 2017 conform prevederilor art. VIII alin. (1).  +  Articolul VIII(1) Până la data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ANRE va stabili prin ordin cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi estimată aplicabilă de la data intrării în vigoare a acestuia, ținând cont de cantitatea statică de certificate verzi și consumul final de energie electrică estimat pentru anul 2017, fără a depăși un impact mediu în factura consumatorului final de 11,1 euro/MWh. Cantitatea statică ce va fi luată în calculul acestei cote este egală cu produsul dintre cantitatea statică de CV stabilită la art. VI și numărul de zile rămase de la intrarea în vigoare a ordinului ANRE până la sfârșitul anului împărțit la 365 de zile.(2) Până la data de 1 martie 2018, ANRE va stabili prin ordin cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi pentru anul 2017, după cum urmează:a) pentru perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2017 și data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1), valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi se stabilește pe baza cantităților realizate de energie electrică din surse regenerabile și a consumului final de energie electrică din perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2017 și data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1), în condițiile art. 4 alin. (9) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1) și data de 31 decembrie 2017, valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi se stabilește pe baza cantității statice de certificate verzi stabilite conform prevederilor alin. (1) și a consumului final de energie electrică din perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1) și data de 31 decembrie 2017, dar fără a depăși impactul mediu la consumator de 11,1 euro/MWh stabilit având în vedere prețul mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată de certificate verzi, respectiv din piața anonimă spot a certificatelor verzi, după caz, din aceeași perioadă. Valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului ANRE prevăzut la alin. (1) și data de 31 decembrie 2017.  +  Articolul IXCertificatele verzi emise de operatorul de transport și sistem începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și certificatele verzi amânate la tranzacționare începând cu 1 iulie 2013 sunt valabile și se pot tranzacționa până la data de 31 martie 2032.  +  Articolul XÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență contractele bilaterale ce se vor încheia pe piața contractelor bilaterale a certificatelor verzi pot avea o durată maximă de valabilitate până la data de 31 august 2017.  +  Articolul XI(1) Contractele bilaterale de vânzare-cumpărare a certificatelor verzi încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență produc efecte juridice până la data expirării acestora, fără posibilitate de prelungire.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență este interzisă încheierea de acte adiționale la contractele bilaterale, pentru majorarea numărului de certificate verzi tranzacționate prin acestea.  +  Articolul XII(1) Începând cu data de 1 septembrie 2017 tranzacționarea certificatelor verzi este permisă numai producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie și operatorilor economici care au obligația prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în mod transparent, centralizat și nediscriminatoriu pe piețele centralizate anonime și/sau pe piața centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi administrate de OPCOM. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) pot tranzacționa în calitate de cumpărători, pe piața centralizată pentru energia electrică susținută prin certificate verzi, toți furnizorii de energie electrică.  +  Articolul XIII(1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 martie 2032, valoarea de tranzacționare a certificatelor verzi pe piețele menționate la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se încadrează între:a) o valoare minimă de tranzacționare de 29,4 euro/certificat; șib) o valoare maximă de tranzacționare de 35 euro/certificat.(2) Pentru perioada prevăzută la alin. (1), valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru anul precedent și se publică de către OPCOM pe site-ul propriu, în ziua lucrătoare următoare zilei în care BNR publică cursul mediu de schimb pentru anul precedent.  +  Articolul XIVAbrogat. (la 23-07-2018, Articolul XIV a fost abrogat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 184 din 18 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2018 )  +  Articolul XVPână la înființarea pieței centralizate anonime a certificatelor verzi, în factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, prețul certificatelor verzi va fi calculat ca preț mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată a certificatelor verzi din luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă.  +  Articolul XVICertificatele verzi emise după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență dobândesc valoare în momentul tranzacționării, iar cele emise anterior au regimul juridic stabilit de legislația în vigoare la momentul emiterii acestora.  +  Articolul XVIIPentru anul 2017, furnizorii, precum și producătorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu realizează cota obligatorie anuală sunt obligați să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate Administrației Fondului pentru Mediu la o valoare egală cu 70 euro pentru fiecare certificat neachiziționat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Națională a României pentru anul precedent.  +  Articolul XVIII(1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. XI, privind încheierea de acte adiționale la contractele bilaterale în vigoare, pentru extinderea valabilității acestora și/sau majorarea numărului de certificate verzi tranzacționate. (2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu amendă cuprinsă între 1%-5% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior.(3) În cazul persoanelor juridice nou-înființate și care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancționării, acestea sunt sancționate cu amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul XIXModificările aduse articolului 30 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta ordonanță de urgență și articolul XVIII intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 30 martie 2017.Nr. 24.----