LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 30 octombrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.(2) Dispozițiile prezentei legi se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranța, protecția sănătății și igiena produselor ambalate, a cerințelor de transport și a normelor privind gestionarea deșeurilor periculoase.  +  Articolul 2Sunt supuse prevederilor prezentei legi toate ambalajele introduse pe piață, indiferent de materialul din care au fost realizate și de modul lor de utilizare în activitățile economice, comerciale, în gospodăriile populației sau în orice alte activități, precum și toate deșeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.  +  Articolul 3(1) Semnificația termenilor specifici utilizați în prezenta lege este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definițiile din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, precum și cu definițiile prevăzute la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015.  +  Articolul 4Prezenta lege stabilește măsurile destinate, ca prioritate, prevenirii producerii deșeurilor de ambalaje și, ca principii fundamentale suplimentare, reutilizării ambalajelor, reciclării și altor forme de valorificare a deșeurilor de ambalaje și, în consecință, reducerii eliminării finale a unor astfel de deșeuri.  +  Articolul 5(1) Se admite introducerea pe piață numai a ambalajelor care îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2.(2) Este interzisă obstrucționarea introducerii pe piață a ambalajelor care îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), se interzice, începând cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piața națională a pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner. (la 13-04-2018, Articolul 5 a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 87 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 aprilie 2018 ) (4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), se interzice, începând cu data de 1 ianuarie 2019, comercializarea pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner. (la 13-04-2018, Articolul 5 a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 87 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 6(1) Se consideră că sunt respectate cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2, dacă ambalajele sunt conforme cu:a) standardele române și/sau standardele naționale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde armonizate, ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;b) standardele române, pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.(2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă și se actualizează prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 120 de zile de la data comunicării de către Asociația de Standardizare din România.(3) Asociația de Standardizare din România comunică Comisiei Europene textul standardelor române prevăzute la alin. (1) lit. b), care răspund cerințelor prevăzute în anexa nr. 2, în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului.  +  Articolul 7(1) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de autoritate publică centrală pentru protecția mediului, îndeplinește următoarele atribuții:a) inițiază și elaborează proiecte de acte normative în domeniul ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje, inclusiv pentru armonizarea cu legislația Uniunii Europene;b) notifică Comisiei Europene reglementările și dispozițiile administrative adoptate pentru implementarea prezentei legi, potrivit prevederilor art. 5 din Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu, cu modificările ulterioare;c) în situația în care consideră că prevederile standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1) nu satisfac în totalitate cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2, aduce cazul la cunoștința Comisiei Europene potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;d) avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje;e) participă la modificarea și completarea reglementărilor existente care nu permit utilizarea materialelor provenite din reciclarea deșeurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje și de alte produse, în vederea încurajării utilizării acestor materiale.(2) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului notifică Comisiei Europene proiectele de reglementări prin care se intenționează adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei legi, cu excepția celor de natură fiscală, dar incluzând specificațiile tehnice legate de măsurile fiscale care încurajează respectarea acestor specificații tehnice, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Operatorii economici sunt obligați să introducă pe piață numai ambalaje la care suma nivelurilor concentrațiilor de plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depășește 100 de părți/milion raportat la greutate.(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticlă cristal cu conținut de plumb, astfel cum sunt definite la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea și marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora, republicată.(3) Condițiile în care concentrațiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică materialelor reciclate și circuitelor produselor aflate într-un lanț închis și controlat, precum și tipurile de ambalaje exceptate de la prevederile alin. (1) sunt cele adoptate de către Comisia Europeană.  +  Articolul 9(1) Operatorii economici care marchează ambalaje pentru identificare în vederea îmbunătățirii activităților de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, în sensul Deciziei 97/129/CE de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje sunt obligați să aplice sistemul de marcare și identificare prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta lege. (la 19-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 1, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 ) (2) Marcarea se aplică direct pe ambalaj sau pe etichetă și trebuie să fie vizibilă, lizibilă și durabilă, chiar și în cazul în care ambalajul este deschis.(3) Operatorii economici care introduc pe piața națională pungi de transport din plastic biodegradabile și compostabile sunt responsabili pentru etichetarea acestor ambalaje de desfacere, potrivit ordinului autorității publice centrale pentru protecția mediului, prevăzut la art. 21 alin. (2). (la 13-04-2018, Articolul 9 a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 87 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 10(1) Circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar dacă beneficiarii nu dețin cantitățile de ambalaje necesare efectuării schimbului aceștia achită o garanție bănească în schimbul ambalajelor primite.(2) Începând cu data de 31 martie 2019, valoarea garanției bănești prevăzute la alin. (1) în cazul ambalajelor primare reutilizabile utilizate pentru produse destinate consumului populației este de 0,5 lei/ambalaj.(3) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate iniția actualizarea valorii garanției bănești prevăzute la alin. (2), la valoarea propusă de reprezentanții sectoarelor economice relevante, în funcție de evoluția prețului ambalajelor și rata inflației.(4) Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați:a) să marcheze sau să înscrie pe ambalajul primar sau pe eticheta produsului destinat consumatorilor sintagma «ambalaj reutilizabil»;b) să organizeze preluarea ambalajelor reutilizabile astfel încât să realizeze, începând cu anul 2019, un procentaj de returnare de minimum 90%.(5) Până la data de 1 ianuarie 2021, în baza evaluării eficienței economice, sociale și de mediu, precum și a impactului asupra întreprinderilor mici și mijlocii, prin hotărâre a Guvernului, se stabilește un sistem de garanție-returnare care să se aplice pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piața națională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel.(6) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (5) acoperă cel puțin următoarele elemente ale sistemului de garanție-returnare:a) modalitatea de circulație a ambalajelor care fac obiectul sistemului de garanție-returnare;b) definirea componentelor sistemului de colectare;c) definirea modului de funcționare a sistemului de garanție- returnare;d) mecanismul de rambursare a garanției;e) valoarea garanției;f) administratorul sistemului;g) marcajul ambalajelor care să indice participarea acestora în sistemul de garanție-returnare;h) monitorizarea și controlul sistemului de garanție- returnare. (la 19-07-2018, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 2, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )  +  Articolul 11Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate sunt obligați să aibă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu anual al ambalajelor reutilizabile din ambalajele utilizate la introducerea pe piață a produselor lor, incluzând și ambalajele luate spre închiriere de la operatori prevăzuți la art. 16 alin. (1) lit. d), de cel puțin 5%, dar nu mai puțin decât procentajul mediu realizat în perioada 2018-2019 și să crească acest procentaj cu 5%, anual, până în anul 2025 inclusiv. (la 19-07-2018, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 3, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )  +  Articolul 12Operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să informeze comercianții și/sau consumatorii despre încetarea reutilizării unui anumit tip de ambalaj și să asigure preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării lor.  +  Articolul 13(1) Operatorii economici care comercializează cu amănuntul produse ambalate în ambalaje primare reutilizabile sunt obligați:a) să informeze consumatorii asupra valorii garanției bănești și asupra sistemului de preluare a ambalajelor respective;b) să primească la schimb ambalajele reutilizabile ale produselor comercializate care sunt într-o stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate;c) să returneze, la solicitarea consumatorului, în baza bonului fiscal, valoarea garanției bănești în cazul ambalajelor reutilizabile ale produselor comercializate care sunt într-o stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate. (la 19-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 4, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 ) (2) Operatorii economici care comercializează pungi de transport din plastic sunt obligați să comercializeze numai pungi de transport din plastic care respectă cerințele esențiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte subțire. (la 13-04-2018, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 87 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 14(1) Obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, reciclarea deșeurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel național, sunt următoarele:a) valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deșeurilor de ambalaje;b) reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaje.(2) Valorile obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt următoarele:a) 60% din greutate pentru sticlă;b) 60% din greutate pentru hârtie/carton;c) 50% din greutate pentru metal;d) 15% din greutate pentru lemn;e) 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic.  +  Articolul 15În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 14, deșeurile de ambalaje exportate în țări din afara Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor Legii nr. 6/1991 pentru aderarea României la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, cu modificările ulterioare, precum și ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, pot fi luate în considerare pentru atingerea obiectivelor de valorificare și, respectiv, de reciclare numai dacă există dovada că operațiunile de valorificare/ reciclare s-au desfășurat în condiții prevăzute prin legislația comunitară în domeniu.  +  Articolul 16(1) Operatorii economici sunt responsabili pentru preluarea și valorificarea de la consumatori/utilizatori finali a ambalajelor/deșeurilor de ambalaje după cum urmează:a) operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate, operatorii economici care importă/ achiziționează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/ consum propriu sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor;b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piața națională;c) operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, sunt responsabili pentru deșeurile generate de respectivele ambalaje;d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.(2) Pentru desfășurarea activității, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie înregistrați la Administrația Fondului pentru Mediu, iar înregistrarea se face prin depunerea primei declarații privind obligațiile la Fondul pentru mediu.(3) Administrația Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista operatorilor economici prevăzuți la alin. (1).(4) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați:a) să aibă o evidență cantitativă și să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform alin. (5), pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport;b) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a ambalajelor primare returnate și care au devenit deșeuri;c) să asigure colectarea și reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a deșeurilor de ambalaje din comerț și din industrie pentru care sunt responsabili, fără a impune costuri suplimentare producătorului inițial de deșeuri;d) să acopere costurile pentru colectarea și transportul ambalajelor primare folosite provenite de la produsele ambalate destinate consumului populației, luând în calcul veniturile obținute din vânzarea ca materii prime secundare a materialelor provenite din ambalajele lor sau din garanțiile nerevendicate și, după caz, pentru valorificarea acestora atunci când devin deșeuri;e) să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare stabilite potrivit prezentei legi;f) să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, pentru deșeurile de ambalaje pentru care sunt responsabili potrivit alin. (1).(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege se realizează:a) individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piață națională;b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate de către comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Comisia, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport.(6) Procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor prevăzute la alin. (5) lit. b) se aprobă prin ordin al ministrului mediului.(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) au dreptul să îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului potrivit alin. (5) lit. a) și obligația să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5 aplicate respectivelor ambalaje numai pentru:a) ambalajele primare reutilizabile;b) ambalajele primare preluate printr-un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite;c) ambalajele secundare și ambalajele pentru transport preluate de la distribuitorii produselor lor.(8) Pentru a fi autorizată, o organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie organizată sub formă de societate pe acțiuni;b) toate acțiunile societății să fie acțiuni nominative;c) să aibă ca acționari numai operatori economici care desfășoară, cu titlu profesional, activități prevăzute la alin. (1);d) cantitatea de ambalaje introdusă pe piață de acționari în anul precedent celui în care se solicită autorizarea să fie de cel puțin 10.000 de tone;e) să constituie o garanție în cuantum de două milioane lei în favoarea Administrației Fondului pentru Mediu, sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanție bancară sau alt instrument de garantare emis de către o societate bancară, valabilă pentru întreaga perioadă de autorizare, cu scopul garantării obligațiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(9) Organizațiile autorizate să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege au următoarele obligații:a) să implementeze, începând cu primul an de activitate, obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru o cantitate de ambalaje de cel puțin 10.000 de tone;b) să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului distinct pentru deșeurile de ambalaje din comerț și industrie și pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale, indiferent de materialul din care acestea sunt fabricate;c) să desfășoare numai activitățile prevăzute prin ordinul prevăzut la alin. (6);d) să stabilească și să perceapă operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) tarife distincte pentru deșeurile de ambalaje din comerț și industrie și pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale;e) să includă în contribuțiile financiare percepute operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) pentru conformarea cu obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului numai categoriile de costuri stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (6);f) să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru toate cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru oricare operator economic prevăzut la alin. (1) care solicită acest lucru, în condițiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (6);g) să acopere, cu prioritate, în limita cantităților și tipurilor de materiale de ambalaje pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare, iar cantitățile pentru care au fost acoperite costurile se iau în calcul în mod corespunzător la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5;h) să asigure, la solicitarea motivată a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, preluarea și valorificarea de către operatori economici autorizați a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale colectate separat/sortate, în limita cantităților și tipurilor materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici prevăzuți la alin. (1);i) să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, aplicate la întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje rezultate de la ambalajele preluate pe bază de contract.(10) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) constituie mai multe organizații pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului pentru deșeurile de ambalaje, Comisia, în cazul în care ariile geografice declarate în care acestea desfășoară activitatea nu acoperă întregul teritoriul național, solicită acestora ca, în termen de 120 de zile, să supună spre aprobare Comisiei un sistem prin care să se asigure acoperirea întregului teritoriu național pe care, după aprobare, să îl implementeze.(11) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (10), nu se supune aprobării un sistem potrivit prevederilor alin. (10) sau în cazul în care sistemul propus nu asigură cerințele impuse, Comisia, în baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului mediului, stabilește repartizarea geografică pentru fiecare organizație autorizată pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului.(12) Se interzice condiționarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la garanția produsului cumpărat de păstrarea ambalajului.(13) Gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comerțului.(14) Se interzic amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate separat, precum și încredințarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje. (la 19-07-2018, Articolul 16 a fost modificat de Punctul 5, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )  +  Articolul 17(1) Operatorii economici care își îndeplinesc obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în mod individual, persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), autoritățile și instituțiile publice locale și operatorii economici care preiau deșeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului date certe referitoare la propriile activități cu privire la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și să își asume răspunderea pentru datele furnizate.(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului, pe lângă informațiile prevăzute la alin. (1), și informații privind cantitățile de ambalaje contractate cu fiecare dintre operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1).(3) Se interzice luarea în considerare a deșeurilor de ambalaje generate în alt stat, care sunt importate în vederea valorificării/reciclării, ca fiind deșeuri de ambalaje gestionate pentru îndeplinirea obiectivelor din prezenta lege.(4) Cantitatea de deșeuri de ambalaje generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piața națională în anul respectiv. (5) Ambalajul compozit se raportează corespunzător la materialul preponderent ca greutate. (6) Ministerul Mediului publică informări și transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje către Comisia Europeană potrivit anexei nr. 4.(7) Informările și rapoartele privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje transmise Comisiei Europene de către Ministerul Mediului, potrivit prevederilor alin. (6), vor cuprinde și date cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subțire. (la 19-07-2018, Articolul 17 a fost modificat de Punctul 6, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )  +  Articolul 18(1) Procedura de raportare, tipul datelor și informațiilor privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) și (5), se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 18 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016.(3) Informațiile raportate se constituie într-o bază de date gestionată de Agenția Națională pentru Protecția Mediului.  +  Articolul 19Pentru aplicarea unitară la nivel național a colectării selective, deșeurile de ambalaje se colectează în containerele inscripționate cu denumirea materialului/ materialelor pentru care sunt destinate și fabricate sau inscripționate în mod corespunzător în culorile albastru - pentru deșeuri de hârtie - carton, galben - pentru deșeuri de plastic, metal și materiale compozite, verde/alb - pentru deșeuri de sticlă colorată/albă și roșu - pentru deșeuri periculoase.  +  Articolul 20(1) Operatorii economici care distribuie produse ambalate trebuie să se asigure că operatorii economici care introduc pe piața națională produsele respective sunt incluși în lista prevăzută la art. 16 alin. (3).(2) Operatorii economici care comercializează către consumatorii finali produse ambalate în structuri de vânzare cu suprafață medie și mare, prevăzute la art. 4 lit. m) și n) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au următoarele obligații: a) să ofere consumatorului posibilitatea de a alege, la cumpărare, produse ambalate atât în ambalaje reutilizabile, cât și de unică folosință;b) să asigure pentru consumatori posibilitatea de a se debarasa de ambalaje la cumpărarea produselor, fără a le solicita plată;c) să organizeze în cadrul structurii de vânzare sau în imediata vecinătate a acesteia puncte de preluare și rambursare a garanției bănești pentru ambalajele primare reutilizabile;d) să se asigure că operatorii economici care introduc pe piața națională produsele comercializate sunt incluși în lista prevăzută la art. 16 alin. (3).(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (2) care preiau, în cursul activităților lor, ambalaje prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) nu sunt considerați colectori în înțelesul Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Operatorii economici deținători de ambalaje folosite și/sau de deșeuri de ambalaje din comerț și industrie au obligația: a) să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnați de aceștia conform prevederilor contractuale; b) să predea deșeurile de ambalaje secundare și deșeurile de ambalaje pentru transport către colectori desemnați de o organizație prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b); sau c) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizați pentru desfășurarea operațiilor respective, precum și raportarea datelor potrivit obligațiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 alin. (1).(5) Unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligația:a) să organizeze, să gestioneze și să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale;b) să solicite organizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) sumele și să stabilească modalitatea de plată pentru desfășurarea campaniilor prevăzute la art. 21 alin. (1);c) să stabilească modalitatea concretă de comercializare a deșeurilor cu valoare de piață și modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare și transport, stocare temporară și sortare, prestate de către operatorul/operatorii de salubrizare în funcție de contravaloarea materiilor prime secundare vândute și costurile nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale;d) să asigure informarea locuitorilor, prin postare pe site-ul propriu sau printr-o altă formă de comunicare, asupra sistemului de gestionare a deșeurilor de ambalaje din cadrul localităților.(6) Costurile nete de gestionare și sumele care trebuie acoperite de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) pentru deșeurile de ambalaje sunt cele prevăzute în anexa nr. 6.(7) Persoanele fizice și juridice care generează ambalaje folosite și/sau deșeuri de ambalaje provenite din gospodării și similare celor provenite din gospodării au posibilitatea: a) să returneze ambalajele reutilizabile la punctele de preluare prevăzute la alin. (2) lit. c); b) să predea contra cost ambalajele unor colectori autorizați pentru colectarea deșeurilor de la populație;c) să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv în centrele prevăzute la art. 59 alin. (1) pct. A lit. f) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare.(8) Operatorii economici colectori autorizați care preiau prin achiziție ambalaje folosite de la populație prin puncte de colectare au obligația să notifice desfășurarea activității asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor de pe raza teritorială unde își desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acesteia cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.(9) Operatorii economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora au obligația să se înregistreze la nivelul asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acestora cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.(10) În cazul achiziției ambalajelor de la populație prin metodele prevăzute la alin. (8) și alin. (9), operatorii economici colectori autorizați au obligația să aibă o evidență și să raporteze distinct cantitățile achiziționate prin fiecare metodă.(11) Procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici prevăzuți la alin. (9) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului. (la 19-07-2018, Articolul 20 a fost modificat de Punctul 7, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )  +  Articolul 21(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului sau unitățile subordonate ale acesteia și asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, după caz, împreună cu organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) cu care colaborează pentru îndeplinirea prevederilor art. 16 alin. (1) promovează campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici privind: a) sistemele de returnare, colectare și valorificare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje care le sunt disponibile; b) contribuția lor la reutilizarea, valorificarea și reciclarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; c) sensul și semnificația marcajelor de pe ambalajele existente pe piață; d) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje prevăzute la art. 23; e) impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de ambalaje, inclusiv de pungi de transport din plastic subțire;f) măsuri de prevenire a generării deșeurilor de ambalaje. (la 19-07-2018, Articolul 21 a fost modificat de Punctul 8, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )  +  Articolul 22(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, la solicitarea operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1), propune autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare programe de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare cu privire la fabricarea, compoziția, caracterul reutilizabil și valorificabil al ambalajelor, precum și cu privire la optimizarea modului de ambalare și a formei ambalajelor în vederea reducerii consumului specific de material pe tip de ambalaj și produs.(2) Programele prevăzute la alin. (1) se includ în planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, se revizuiesc și se actualizează, luându-se în considerare condițiile economice, de protecția mediului și progresul tehnic.(3) Operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) au obligația de a include în politica de dezvoltare măsuri de prevenire a generării de deșeuri, inclusiv privind reducerea consumului specific de material pe tip de ambalaj și produs.  +  Articolul 23Planurile de gestionare a deșeurilor, întocmite la nivel național și județean potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, republicată, vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea deșeurilor de ambalaje.  +  Articolul 24Achizițiile de produse din fonduri publice se fac cu acordarea de prioritate pentru produsele obținute din materiale reciclate sau ale căror ambalaje sunt obținute din materiale reciclate.  +  Articolul 25(1) Desfășurarea activităților de colectare, transport, valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Lista operatorilor economici care desfășoară activități de colectare, valorificare, inclusiv reciclare a deșeurilor de ambalaje va fi publicată și actualizată trimestrial pe site-ul autorității competente.  +  Articolul 26(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei legi constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 12;b) cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 9 alin. (1) și (3);c) cu amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 10 alin. (4) lit. a) și art. 13;d) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 10 alin. (4) lit. b), art. 11, art. 17 alin. (1) și (2) și art. 20 alin. (1), (2), (4), (5), (8)-(10);e) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 5 alin. (1)-(4), art. 8 alin. (1) și art. 16 alin. (4) lit. a), alin. (12) și (14).(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit al:a) Gărzii Naționale de Mediu pentru art. 5 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) și (3), art. 14, art. 17 alin. (1) și (2), art. 16 alin. (4) lit. a) și alin. (14) și art. 20 alin. (1), (2), (4), (5), (8)-(10);b) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru art. 5 alin. (3) și (4), art. 10 alin. (4) lit. a), art. 12, art. 13 și art. 16 alin. (12);c) Administrației Fondului pentru Mediu pentru art. 10 alin. (4) lit. b) și art. 11.(3) Licența de operare acordată unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizată de către Comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, se retrage în cazul în care aceasta nu respectă obligațiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (6) și/sau prin alin. (9), iar retragerea devine efectivă la data comunicării ei.(4) Operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (5) lit. a), care într-un an calendaristic nu își îndeplinesc cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, sunt obligați să își îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prin intermediul unei organizații prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b). (la 19-07-2018, Articolul 26 a fost modificat de Punctul 9, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 ) Notă
  Alineatul (5) al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 630 din 19 iulie 2018, prevede:
  „(5) Contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență”.
   +  Articolul 27Constatarea corectitudinii datelor raportate potrivit prevederilor art. 17 și a realizării obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5 de către operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) se face anual de către persoane împuternicite din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu, iar rezultatul controalelor se transmite Comisiei până cel târziu în data de 15 septembrie a anului respectiv. (la 19-07-2018, Articolul 27 a fost modificat de Punctul 10, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )  +  Articolul 28Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1)-(3) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 29(1) Reglementările existente emise în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția Ordinului ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de autorizare, cu modificările ulterioare, rămân aplicabile până la data intrării în vigoare a actelor prevăzute de prezenta lege.(2) Licențele de operare emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi pentru operatorii economici autorizați în baza prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor nr. 2.742/3.190/305/2011, cu modificările ulterioare, rămân valabile pe întreaga durată de valabilitate a acestora.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 31La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.*Prezenta lege transpune prevederile Directivei 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 365 din 31 decembrie 1994, modificată prin Directiva 2004/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 47 din 18 februarie 2004, prin Directiva 2013/2/UE a Comisiei din 7 februarie 2013 de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 37 din 8 februarie 2013, Decizia 97/129/CE a Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile provenite din ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L, nr. 50 din 20 februarie 1997, Decizia 2005/270/CE a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [notificată cu numărul C (2005) 854, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 86 din 5 aprilie 2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 28 octombrie 2015.Nr. 249.  +  Anexa nr. 1
  Semnificația termenilor specifici
  a) acord voluntar - acord oficial încheiat între autoritățile publice competente și reprezentanții sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condițiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta lege;b) operatori economici - referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje și produse ambalate, importatorii, comercianții, distribuitorii, autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale;c) ambalaj - toate produsele, indiferent de materialul din care sunt confecționate ori de natura acestora, destinate reținerii, protejării, manipulării, distribuției și prezentării bunurilor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Articolul nereturnabil destinat acelorași scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.Criteriile care stau la baza definirii unui articol ca ambalaj sunt:c^1) un articol se consideră ambalaj dacă îndeplinește condițiile din definiție fără prejudiciul altor funcții pe care acesta le poate îndeplini suplimentar, în măsura în care acesta nu face parte integrantă din produs, fiind necesar pentru a conține, a susține sau a păstra produsul pe toată durata de viață a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate ori eliminate împreună cu produsul.Exemple ilustrative:Constituie ambalaje: cutiile pentru dulciuri; foliile care învelesc carcasele de compact discuri; pungile în care se expediază cataloage și reviste, cu o revistă înăuntru; șervețele dantelate pentru prăjituri, vândute împreună cu prăjiturile; rolele, tuburile și cilindrii în jurul cărora este înfășurat un material flexibil, ca de exemplu folie de plastic, folie de aluminiu, hârtie, cu excepția rolelor, tuburilor și cilindrilor destinați a fi părți ale unor echipamente de producție și care nu se utilizează cu scopul de a prezenta un produs ca unitate de vânzare; ghivecele pentru flori destinate exclusiv vânzării și transportării plantelor și care nu sunt destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul vieții acesteia; flacoanele din sticlă pentru soluții injectabile; suporturile pentru compact discuri, vândute împreună cu compact discurile și care nu sunt destinate utilizării ca mijloc de depozitare; umerașele pentru haine, vândute împreună cu un articol de îmbrăcăminte; cutiile de chibrituri; sistemele de izolare sterilă, de exemplu: pungi, tăvi și materiale necesare menținerii sterilității produsului; capsulele pentru băuturi (de exemplu: cafea, cacao, lapte), care rămân goale după utilizare; buteliile din oțel reîncărcabile, utilizate pentru diferite tipuri de gaz, cu excepția extinctoarelor.Nu constituie ambalaje: ghivecele pentru flori destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul vieții acesteia; cutiile pentru scule; pliculețele pentru ceai; învelișurile de ceară din jurul brânzei; membranele mezelurilor; umerașele pentru haine, vândute separat; capsulele de cafea, dozele de cafea din folie de aluminiu și dozele de cafea din hârtie de filtru, care sunt aruncate împreună cu cafeaua după utilizare; cartușele pentru imprimante; carcasele pentru compact discuri, DVD-uri și casete video, vândute cu un compact disc, un DVD sau o casetă video înăuntru; suporturile pentru compact discuri, vândute goale și destinate utilizării ca mijloc de depozitare; capsulele solubile pentru detergenți; lumânările pentru morminte, recipientele pentru lumânări; râșnițele mecanice, integrate în recipiente reîncărcabile, de exemplu râșnițele de piper reîncărcabile;c^2) articolele proiectate și destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum și articolele „de unică folosință“, vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt considerate ambalaje, dacă îndeplinesc funcția de ambalare.Exemple ilustrative:Constituie ambalaje, dacă au fost concepute pentru a fi umplute la punctul de vânzare: pungile din plastic sau din hârtie; farfuriile și paharele de unică folosință; folia alimentară aderentă; pungile pentru sandviciuri; folia de aluminiu, husele din folie de plastic pentru protejarea hainelor curățate în curățătorii.Nu constituie ambalaje: paletele de amestecat; tacâmurile de unică folosință; hârtia de împachetat, vândută separat; formele din hârtie pentru copt, vândute goale; șervețelele dantelate pentru prăjituri, vândute fără prăjituri;c^3) componentele ambalajelor și elementele auxiliare integrate în ambalaj sunt considerate ca parte din ambalajul în care sunt integrate. Elementele auxiliare agățate direct de produs sau atașate de acesta, care îndeplinesc funcții de ambalaj, sunt considerate ambalaje dacă nu sunt parte integrantă a produsului și dacă nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul.Exemple ilustrative:Constituie ambalaje: Etichetele agățate direct de produs sau atașate acestuia.Constituie parte a unui ambalaj: peria de rimel care face parte din capacul recipientului; etichetele adezive atașate unui alt articol de ambalaj; capsele metalice; manșoanele din plastic; dispozitivul de măsurare-dozare care face parte din sistemul de închidere a recipientului pentru detergenți; râșnițele mecanice, integrate în recipiente fără posibilitate de reîncărcare, pline cu un anumit produs, de exemplu râșnițele de piper pline cu piper.Nu constituie ambalaje: etichetele de identificare prin radiofrecvență (RF1D);d) ambalaj primar - ambalaj de vânzare - ambalaj conceput și realizat pentru a îndeplini funcția de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de achiziție;e) ambalaj secundar - ambalaj grupat, supraambalaj - ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziție o grupare a unui număr de unități de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el servește numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului;f) ambalaj terțiar - ambalaj pentru transport - ambalaj conceput pentru a ușura manipularea și transportul unui număr de unități de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;g) ambalaj reutilizabil - ambalaj care a fost conceput, proiectat și introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viață, mai multe cicluri sau rotații, fiind reumplut sau reutilizat în același scop pentru care a fost conceput.Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piață atunci când este făcut disponibil pentru prima oară, împreună cu produsul pe care este destinat să îl conțină, să îl protejeze, să îl manipuleze, să îl distribuie sau să îl prezinte.Ambalajul reutilizabil se consideră deșeu de ambalaj când se înlătură, la sfârșitul duratei utile de viață. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deșeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi refolosit.h) ambalaj de desfacere - ambalaj care îndeplinește criteriul c^2);h^1) pungi de transport din plastic - pungi de transport, cu sau fără mâner, fabricate din plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vânzare de bunuri sau produse;h^2) pungi de transport din plastic subțire - pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni;h^3) pungi de transport din plastic foarte subțire - pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, care sunt necesare din motive de igienă sau care sunt utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci când acest lucru contribuie la prevenirea risipei de alimente;h^4) pungi de transport din plastic oxodegradabile - pungi de transport fabricate din materiale plastice care includ aditivi care catalizează fragmentarea materialelor plastice în microfragmente;h^5) plastic - un polimer, în sensul art. 3 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE,93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396 din 30 decembrie 2006, la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care este capabil să funcționeze drept principal component structural al pungilor de transport;i) ambalaj compozit - ambalaj confecționat din două sau mai multe straturi din materiale diferite care nu pot fi separate manual și formează o singură unitate integrală având un receptacul interior și un înveliș exterior, care este umplut, depozitat, transportat și golit ca atare; j) deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, exclusiv reziduurile de producție;k) deșeuri de ambalaje generate - cantitatea de ambalaje care devin deșeuri pe teritoriul național după ce acestea au fost utilizate pentru a conține, a proteja, a livra și a prezenta produse;l) deșeuri de ambalaje reciclate - cantitatea de deșeuri de ambalaje generate care este reciclată, indiferent dacă reciclarea se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunității Europene;m) deșeuri de ambalaje valorificate - cantitatea de deșeuri de ambalaje generate pe plan național care este valorificată, indiferent dacă valorificarea se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunității Europene;n) deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea de deșeuri de ambalaje generate pe plan național care este valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, indiferent dacă valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în afara Comunității Europene;o) obiectiv de reciclare - cantitatea totală de deșeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deșeuri de ambalaje generate;p) obiectiv de valorificare sau de incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea totală de deșeuri de ambalaje valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, raportată la cantitatea totală de deșeuri de ambalaje generate;q) sistem garanție-returnare - sistem prin care cumpărătorul, la achiziționarea unui produs ambalat, plătește vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat;r) introducere pe piața națională - a face disponibil, pentru prima oară, un produs pe piața națională. Persoana juridică cu sediul în România care, potrivit legislației aplicabile produsului respectiv, introduce pe piața națională un produs, se consideră ca fiind responsabilă potrivit art. 16 alin. (1) și pentru ambalajul produsului.s) a face disponibil pe piața națională - orice furnizare a unui produs pentru distribuire, consum sau utilizare pe piața națională în cadrul unei activități comerciale, în schimbul unei plăți sau gratuit;ș) deșeuri de ambalaje din comerț și industrie - toate ambalajele secundare, ambalajele pentru transport și ambalajele primare ale produselor destinate utilizării exclusiv de către operatori economici, care, ca natură și compoziție nu sunt similare cu deșeurile menajere;Semnificațiile termenilor: „deșeu“, „gestionarea deșeurilor“, „colectare“, „colectare separată“, „prevenire“, „reutilizare“, „tratare“, valorificare“, „reciclare“, „eliminare“ și „răspunderea extinsă a producătorului“ sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare. (la 19-07-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 11, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
   +  Anexa nr. 2CERINȚE ESENȚIALEprivind compoziția și caracterul reutilizabil șivalorificabil al ambalajelor1. Cerințe esențiale specifice privind fabricarea și compoziția ambalajului:a) ambalajul va fi fabricat astfel încât volumul și greutatea acestuia să fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranță, igienă și acceptabilitate atât pentru produsul ambalat, cât și pentru consumator;b) ambalajul va fi conceput, fabricat și comercializat într-un mod care să permită reutilizarea sau valorificarea sa, inclusiv reciclarea, și să reducă la minimum impactul negativ asupra mediului;c) ambalajul va fi fabricat urmărindu-se reducerea la minimum a conținutului de substanțe și materiale toxice și de alte substanțe periculoase în materialul de ambalare și în elementele sale, substanțe care se pot regăsi în emisiile, cenușa sau levigatul care rezultă din procesele de eliminare a deșeurilor de ambalaje.2. Cerințe esențiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj:a) proprietățile fizice și caracteristicile ambalajului trebuie să permită mai multe rotații în condiții normale de utilizare preconizate;b) ambalajul reutilizat trebuie pregătit, după caz, pentru a satisface exigențele în materie de sănătate și de securitate;c) ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie să devină deșeu de ambalaj valorificabil.3. Cerințe esențiale specifice privind caracterul valorificabil al unui ambalaj:a) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite să fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi în funcție de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului;b) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca deșeurile de ambalaj tratate în vederea valorificării energetice să aibă o valoare calorică minimă ce să permită optimizarea recuperării de energie;c) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca deșeurile de ambalaje tratate în vederea compostării să fie suficient de biodegradabile;d) ambalajul biodegradabil trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, o descompunere fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât cea mai mare parte a materialului să se transforme în bioxid de carbon, biomasă și apă.  +  Anexa nr. 3
  SISTEM
  de marcare și identificare pentru ambalaje
  ASistem de numerotare și abrevieri pentru mase plastice
  Materialul AbrevierileNumerotarea
  Polietilen tereftalat PET 1
  Polietilenă de mare densitate HDPE 2
  Policlorură de vinil PVC 3
  Polietilenă de mică densitate LDPE 4
  Polipropilenă PP 5
  Polistiren PS 6
     7
     
     19
  BSistem de numerotare și abrevieri pentru hârtie și plăci fibrolemnoase
  Materialul AbrevierileNumerotarea
  Carton ondulat PAP 20
  Carton neondulat PAP 21
  Hârtie PAP 22
     23
     
     39
  CSistem de numerotare și abrevieri pentru metale
  Materialul AbrevierileNumerotarea
  Oțel FE 40
  Aluminiu ALU 41
     42
     
     49
  DSistem de numerotare și abrevieri pentru materiale din lemn
  Materialul AbrevierileNumerotarea
  Lemn FOR 50
  Plută FOR 51
     52
     
     59
  ESistem de numerotare și abrevieri pentru materiale textile
  Materialul AbrevierileNumerotarea
  Bumbac TEX 60
  Iută TEX 61
     62
     
     69
  FSistem de numerotare și abrevieri pentru sticlă
  Materialul AbrevierileNumerotarea
  Sticlă incoloră GL 70
  Sticlă verde GL 71
  Sticlă brună GL 72
     73
     
     79
  GSistem de numerotare și abrevieri pentru compozite
  Materialul  Abrevierile *) Numerotarea 
  Hârtie și carton/diverse metale   80
  Hârtie și carton/plastic   81
  Hârtie și carton/aluminiu   82
  Hârtie și carton/tablă galvanizată   83
  Hârtie și carton/plastic/aluminiu   84
  Hârtie și carton/plastic/aluminiu/tablă galvanizată  85
     86
     
     89
  Plastic/aluminiu   90
  Plastic/tablă galvanizată   91
  Plastic/diverse metale   92
     93
     94
  Sticlă/plastic   95
  Sticlă/aluminiu   96
  Sticlă/tablă galvanizată   97
  Sticlă/diverse metale   98
     99
  Notă
  *) Compozite: C plus abrevierea corespunzătoare materialului predominant (C/ ).
   +  Anexa nr. 4  +  Tabelul nr. 1
  CANTITĂȚILE
  de deșeuri de ambalaje generate în România și valorificate
  sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare
  de energie în România sau în terțe țări
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Valorificare energeticăB - Alte forme de valorificareC - Incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energieD - Total valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie
  Material        Deșeuri de ambalajegenerate   Valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie
  Reciclarematerială Alte forme de reciclareTotal reciclare  A    B    C    D   
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
  Sticlă   xxxxxxxxx  xxxxx  
  Plastic   xxxxxxxxx  xxxxx  
  Hârtie - carton   xxxxxxxxx  xxxxx  
   Aluminiu ///////////////////////////////////////////////////////
  Metal Oțel ///////////////////////////////////////////////////////
   Total   xxxxxxxxx  xxxxx  
  Lemn   xxxxxxxxx  xxxxx  
  Altele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Total   xxxxxxxxx  xxxxx  
  Notă 1. Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar acestea trebuie să se bazeze pe date empirice și trebuie explicate în descrierea metodologiei.2. Câmpurile [xxxx]: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.3. Câmpurile [////]: Furnizarea datelor este voluntară.4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organică, dar excluzând reciclarea materială.6. Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) și (c).7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclarea și valorificarea energetică.8. Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d), (e), (f) și (g).9. Procentajul de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a).10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/coloana (a).11. Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.  +  Tabelul nr. 2
  CANTITĂȚILE
  de deșeuri de ambalaje trimise în state membre ale
  Uniunii Europene sau exportate în afara Comunității Europene în vederea
  valorificării sau incinerării în
  instalații de incinerare cu recuperare de energie
  Material        Deșeuri de ambalaje trimise în state membre UE sau exportate către țări din afara Comunității Europene pentru:
  Reciclarematerială   Alte forme de reciclare  Valorificareenergetică    Alte forme de valorificare  Incinerate îninstalații deincinerare curecuperare deenergie
  Sticlă xxxxxxxxx//////////////////////////////////////////////
  Plastic xxxxxxxxx//////////////////////////////////////////////
  Hârtie - carton xxxxxxxxx//////////////////////////////////////////////
   Aluminiu ///////////////////////////////////////////////////////
  Metal Oțel ///////////////////////////////////////////////////////
   Total xxxxxxxxx//////////////////////////////////////////////
  Lemn xxxxxxxxx//////////////////////////////////////////////
  Altele xxxxxxxxx//////////////////////////////////////////////
  Total xxxxxxxxx//////////////////////////////////////////////
  Notă 1. Datele din tabel se referă numai la cantitățile aferente obligațiilor rezultate din prezenta lege. Acestea sunt subscrise datelor furnizate în tabelul nr. 1. Tabelul are doar scop informativ.2. Câmpurile [xxxx]: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.3. Câmpurile [////]: Furnizarea datelor este voluntară.4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice. Notă  +  Tabelul nr. 3
  CANTITĂȚILE
  de deșeuri de ambalaje generate în alte state membre
  ale Uniunii Europene sau importate din afara Comunității Europene în vederea
  valorificării sau incinerării în
  instalații de incinerare cu recuperare de energie
  Material        Deșeuri de ambalaje generate în state membre UE sau importate din afara Comunității Europene pentru:
  Reciclarematerială   Alte forme de reciclare  Valorificareenergetică    Alte forme de valorificare  Incinerate îninstalații deincinerare curecuperare deenergie
  Sticlă ///////////////////////////////////////////////////////
  Plastic ///////////////////////////////////////////////////////
  Hârtie - carton ///////////////////////////////////////////////////////
   Aluminiu ///////////////////////////////////////////////////////
  Metal Oțel ///////////////////////////////////////////////////////
   Total ///////////////////////////////////////////////////////
  Lemn ///////////////////////////////////////////////////////
  Altele ///////////////////////////////////////////////////////
  Total ///////////////////////////////////////////////////////
  Notă 1. Datele din tabel au doar scop informativ. Datele nu sunt conținute nici în tabelul nr. 1 și nici în tabelul nr. 2 și nu pot fi utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor naționale.2. Câmpurile [////]: Furnizarea datelor este voluntară.3. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.----------Tabelul nr. 3 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 249 din 28 octombrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 20 noiembrie 2015.
   +  Anexa nr. 5Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* și, respectiv, reciclare a deșeurilor de ambalaje* Includ și incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie.
  ObiectivProcent (%)
  Obiectiv global de valorificare65
  Obiectiv global de reciclare60
  Obiectiv de reciclare hârtie - carton70
  Obiectiv de reciclare materiale plastice45
  Obiectiv de reciclare sticlă65
  Obiectiv de reciclare oțel70
  Obiectiv de reciclare aluminiu30
  Obiectiv de reciclare lemn50
  (la 19-07-2018, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
   +  Anexa nr. 6
  Modul de stabilire a costului net și a sumelor
  care trebuie acoperite de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b)
  1. În cazul în care gestiunea serviciului de salubrizare se face prin gestiune delegată sau prin gestiune directă și tarifele pentru activitățile de colectare și transport, stocare temporară și sortare desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente* și cu luarea în calcul a veniturilor realizate din vânzarea respectivelor deșeuri ca materii prime secundare pentru acoperirea parțială a costurilor cu activitățile respective de salubrizare, costul net reprezintă suma tarifelor respective, iar sumele care trebuie acoperite de organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) se calculează potrivit formulei: (Tct + Tst + Ts)*(Qv + Qi).* În cazul în care au rezultat în urma unei licitații publice sau prin implicarea tuturor actorilor inclusiv operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1), organizații ale acestora și autoritățile publice locale.2. În cazul în care gestiunea serviciului de salubrizare se face prin gestiune delegată sau prin gestiune directă și tarifele pentru activitățile de colectare și transport, stocare temporară și sortare desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente*, dar fără luarea în calcul a veniturilor realizate din vânzarea respectivelor deșeuri ca materii prime secundare pentru acoperirea parțială a costurilor cu activitățile respective de salubrizare, costul net reprezintă suma tarifelor respective diminuată cu veniturile obținute din vânzarea materialelor ca materii prime secundare raportate la cantitatea totală de deșeuri municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) colectată.a) În cazul în care deșeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, se comercializează către un operator economic valorificator, organizația prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b) trebuie să acopere sumele care se calculează potrivit formulei: [(Tct + Tst + Ts) – Vt/Qc]*(Qi+Q_v);b) În cazul în care deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, se încredințează fizic unei organizații prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), aceasta trebuie să acopere sumele care se calculează potrivit formulei: (Tct + Tst + Ts)*Qi.3. În cazul în care gestiunea serviciului de salubrizare se face prin gestiune directă sau prin gestiune delegată, iar tarifele pentru activitățile de colectare și transport, stocare temporară și sortare desfășurate de operatorii de salubrizare nu sunt stabilite în condiții transparente, costul net reprezintă:a) pentru deșeurile comercializate către un operator economic valorificator, tariful de referință stabilit și comunicat la data de 25 ianuarie a fiecărui an de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ca fiind minimul tarifelor pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la punctul 1, valabile la 1 ianuarie a fiecărui an, iar sumele care trebuie acoperite de organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) se calculează potrivit formulei: Tr_1*Qi;b) pentru deșeurile încredințate fizic unei organizații prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), tariful de referință stabilit și comunicat la data de 25 ianuarie a fiecărui an de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ca fiind minimul tarifelor pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la punctul 2, valabile la 1 ianuarie a fiecărui an, iar sumele care trebuie acoperite de organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) se calculează potrivit formulei: Tr_2*Qi. unde:Tct - tariful unitar al activității de colectare și transport a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare;Tst - tariful unitar al activității de stocare temporară a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare;Ts - tariful unitar al activității de sortare a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare;Tr_1 - tariful de referință stabilit de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;Tr_2 - tariful de referință stabilit de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;Qv - cantitatea de deșeuri de ambalaje încredințate pentru valorificare operatorilor economici autorizați;Qi - cantitatea de deșeuri de ambalaje preluate de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit alin. (9) lit. g) al aceluiași articol;Qc - cantitatea totală colectată de deșeuri municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare;V_t - veniturile totale realizate din vânzarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, ca materii prime secundare.4. În toate cazurile în care comercializarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, se face pe tip de materiale, ponderea deșeurilor de ambalaje din deșeurile respective se consideră cea rezultată din determinările de compoziție a deșeurilor realizată de operatorul de salubrizare împreună cu sau agreată de către cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) care acoperă costurile de gestionare a deșeurilor de ambalaje.În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau a agreării acestora cu cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), se consideră că ponderea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, este de 50%.* În cazul în care au rezultat în urma unei licitații publice sau prin implicarea tuturor actorilor inclusiv operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1), organizații ale acestora și autoritățile publice locale. (la 19-07-2018, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )