DECRET nr. 174 din 30 iulie 1974pentru modificarea unor dispoziţii privitoare la divorţ din Codul de procedură civilă şi Codul familiei
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 1 august 1974    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Codul de procedură civilă se modifica după cum urmează:1. Articolul 613 va avea următorul cuprins:"Art. 613. - Preşedintele instanţei, primind cererea de divorţ, după ce a dat reclamantului sfaturi de împăcare, va fixa un termen pentru înfăţişarea ambilor soţi în camera de consiliu.La termenul prevăzut de alineatul precedent, preşedintele va stărui pentru împăcarea soţilor. Dacă aceştia nu se împacă sau soţul pîrît nu se înfăţişează, deşi a fost legal citat, preşedintele le va da un termen de gandire de cel puţin 3 luni şi cel mult 6 luni; dacă exista copii minori termenul de gandire va fi de cel puţin 6 luni şi cel mult un an. După împlinirea acestui termen preşedintele, la cererea reclamantului, va cita părţile şi, dacă ele nu s-au împăcat ori soţul pîrît nu se înfăţişează, va fixa termen pentru judecarea cererii.Dacă la oricare dintre termenele prevăzute de alin. 1 şi 2 reclamantul nu se înfăţişează, procesul se suspenda.Dispoziţiile art. 614 sînt aplicabile şi pentru procedura prevăzută în articolul de faţa".2. Articolul 613^1 va avea următorul cuprins:"Art. 613^1. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 613, preşedintele instanţei, primind cererea de divorţ, va fixa direct termen de judecată în cazurile în care divorţul este cerut pentru motivul ca soţul pîrît: a) suferă de alienatie mintală cronica sau de debilitate mintală cronica; b) este declarat dispărut prin hotărîre judecătorească definitivă; c) este plecat din ţara de cel puţin 2 ani, parasindu-şi soţul.Preşedintele instanţei, după ce a dat reclamantului sfaturi de împăcare, va fixa termen în vederea împăcării în camera de consiliu, iar dacă sotii nu se împacă ori pîrîtul nu se înfăţişează, va fixa termenul de judecată, fără a mai acorda termenele de gandire prevăzute de art. 613 alin. 2, în cazurile în care divorţul este cerut pentru ca: a) soţul pîrît a fost condamnat pentru tentativa sau complicitate la tentativa de omor împotriva soţului reclamant, instigare la omor împotriva acestuia, vătămare corporală grava a soţului reclamant, nedenunţarea acestor fapte ori favorizarea acelora care le-au săvârşit sau a fost condamnat pentru săvîrşirea unei infracţiuni privitoare la viaţa sexuală; b) soţul pîrît a fost condamnat pentru una sau mai multe infracţiuni săvîrşite cu intenţie, altele decât cele prevăzute la lit. a), să execute pedeapsa închisorii de cel puţin 3 ani, dacă cererea de divorţ s-a introdus în timpul executării pedepsei. Aceste dispoziţii nu sînt aplicabile dacă, prin hotărîre judecătorească definitivă, soţul reclamant a fost condamnat ca participant la comiterea vreuneia dintre infracţiunile săvîrşite de pîrît sau a fost obligat sa răspundă pentru foloasele ce a tras de pe urma vreuneia dintre aceste infracţiuni; c) sotii trăiesc despărţiţi de cel puţin 5 ani şi dovada acestui fapt se face prin înscrisuri cu caracter oficial".3. După articolul 613^1 se introduce articolul 613^2, care va avea următorul cuprins:"Art. 613^2. - Instanţa poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanţa preşedinţială, măsuri vremelnice cu privire la încredinţarea copiilor minori, la obligaţia de întreţinere, la alocaţia pentru copii şi la folosirea locuinţei".  +  Articolul 2Articolul 39 din Codul familiei se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Căsătoria este desfăcută din ziua cînd hotărîrea prin care s-a pronunţat divorţul a rămas definitivă.Faţa de cel de-al treilea, efectele patrimoniale ale căsătoriei încetează de la data cînd s-a făcut menţiune despre hotărîrea de divorţ pe marginea actului de căsătorie sau de la data cînd ei au cunoscut divorţul pe alta cale".  +  Articolul 3Dispoziţiile art. 613 şi 613^1, astfel cum au fost modificate prin prezentul decret, precum şi cele ale art. 613^2 din Codul de procedură civilă, se aplică şi cererilor de divorţ aflate în curs la data intrării în vigoare a decretului. Termenele de gandire stabilite de către instanţele judecătoreşti în aceste cereri, potrivit reglementării anterioare, rămîn neschimbate.  +  Articolul 4Dispoziţiile art. 39 din Codul familiei, astfel cum au fost modificate prin prezentul decret, se aplică şi cererilor de divorţ aflate în curs de judecată la data intrării sale în vigoare.În cazul hotărârilor de divorţ rămase definitive înainte de data intrării în vigoare a decretului de faţa, căsătoria se va considera desfăcută pe această dată, dacă termenul de 2 luni prevăzut de art. 39 din Codul familiei, în forma sa anterioară, este încă în curs şi menţiunea prevăzută de acel articol nu a fost facuta. În acest caz, faţă de cei de-al treilea, efectele patrimoniale ale căsătoriei încetează de la data cînd s-a făcut menţiunea despre hotărîrea de divorţ pe marginea actului de căsătorie sau la data cînd ei au cunoscut divorţul pe alta cale.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România-----------