LEGE nr. 177 din 17 iulie 2018privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.010 din 20 decembrie 2017, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 56, alineatele (2) și (3) ale articolului 51 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În sistemul public de pensii o persoană poate beneficia de o singură categorie de pensie dintre cele prevăzute la alin. (1).(3) Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru obținerea mai multor pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru obținerea uneia dintre acestea.2. La articolul I, după punctul 56 se introduce un nou punct, punctul 56^1, cu următorul cuprins:56^1. La articolul 51, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situația în care persoana îndeplinește atât condițiile pentru acordarea unei pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, cât și cele pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului public de pensii.3. La articolul I punctul 76, alineatul (3) al articolului 80 se abrogă.4. La articolul I punctul 98, litera a) a alineatului (1) și alineatele (5) și (6) ale articolului 109 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) la domiciliul sau, după caz, reședința pensionarului, în condițiile stabilite prin convențiile încheiate între CNPP și Compania Națională «Poșta Română» - S.A.;……………………………………………………………………(5) În situația beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plății drepturilor bănești la domiciliu sau, după caz, la reședință, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. remite lunar acestora drepturile bănești și documentul de plată întocmit de CNPP.(6) În situația beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plății drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) în cont curent sau în cont de card, documentul de informare cu privire la sumele plătite, întocmit de CNPP, este transmis lunar la domiciliul sau, după caz, la reședința acestora, cu serviciul de corespondență standard.5. La articolul I, după punctul 102 se introduce un nou punct, punctul 102^1, cu următorul cuprins: 102^1. Alineatul (3) al articolului 114 se abrogă.6. La articolul I, după punctul 109 se introduce un nou punct, punctul 109^1, cu următorul cuprins: 109^1. După articolul 130 se introduc două noi articole, articolele 130^1 și 130^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 130^1(1) Sumele reprezentând ajutor de deces, care se plătesc de către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor prezentei legi, în contul asigurărilor sociale, se rețin de aceasta din contribuțiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă.(2) Sumele reprezentând ajutor de deces plătite de instituția prevăzută la alin. (1), care depășesc suma contribuțiilor datorate de aceasta în luna respectivă, se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acesteia.  +  Articolul 130^2Prin depunerea cererii în vederea acordării drepturilor prevăzute de prezenta lege, persoana în cauză își exprimă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul stabilirii și plății drepturilor cuvenite.7. La articolul I punctul 111, alineatul (8) al articolului 131 se modifică și va avea următorul cuprins:(8) CNPP are în subordine Centrul Național de Formare și Pregătire Profesională, ca instituție cu personalitate juridică și autonomie științifică, ale cărui cheltuieli curente și de capital se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și din fonduri proprii.8. La articolul I, după punctul 111 se introduce un nou punct, punctul 111^1, cu următorul cuprins:111^1. La articolul 131, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Statutul, organizarea și funcționarea Centrului Național de Formare și Pregătire Profesională se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea președintelui CNPP.9. La articolul I punctul 114, alineatele (1) și (5) ale articolului 133 se modifică și vor avea următorulcuprins:  +  Articolul 133(1) Conducerea CNPP este asigurată de președinte și consiliul de administrație, compus din 19 membri.……………………………………………………………………(5) Membrii consiliului de administrație sunt reprezentanți ai Guvernului, patronatelor, sindicatelor și pensionarilor, după cum urmează:a) președintele CNPP;b) 5 reprezentanți ai Guvernului, desemnați de ministrul muncii și justiției sociale;c) 5 reprezentanți ai patronatelor, desemnați de organizațiile patronale reprezentative la nivel național;d) 5 reprezentanți ai sindicatelor, desemnați de organizațiile sindicale reprezentative la nivel național;e) 3 reprezentanți ai pensionarilor, desemnați de organizațiile naționale ale pensionarilor.10. La articolul I, punctul 140 se modifică și va avea următorul cuprins:140. La articolul 153, literele f), i) și j) se abrogă.11. La articolul I, după punctul 140 se introduce un nou punct, punctul 140^1, cu următorul cuprins:140^1. La articolul 153, după litera j) se introduc două noi litere, literele k) și l), cu următorul cuprins:k) deciziile de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale;l) alte drepturi și obligații născute în temeiul prezentei legi.12. La articolul I punctul 155, alineatul (3) al articolului 179 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale constituie titlu executoriu.13. La articolul I punctul 155, alineatul (10) al articolului 179 se abrogă.14. La articolul I punctul 156, alineatul (3) al articolului 181 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care se constată că recuperarea debitului conform prevederilor alin. (1) și (2) nu se poate face în termenul general de prescripție de 3 ani, casa teritorială de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, în vederea punerii în executare silită, potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală.15. La articolul I punctul 164, alineatul (2) al articolului 192^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația prevăzută la alin. (1) se păstrează dreptul la categoria de pensie de care beneficiază la data recalculării, considerându-se îndeplinite condițiile de acordare a dreptului. Punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării este cel corespunzător stagiilor de cotizare realizate în sistemul public de pensii, la care se aplică, potrivit art. 170, indicele de corecție corespunzător datei înscrierii la pensie.16. La articolul II punctul 4, litera e) a alineatului (1) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:e) pensionarii sistemului public de pensii aflați în invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională.17. La articolul II punctul 7, alineatul (2) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Au calitatea de asigurat cetățenii străini sau apatrizii încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român.18. La articolul II punctul 13, alineatul (1) al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) În cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, declarate în condițiile legii, în timpul activității profesionale, dreptul la prestațiile și serviciile de asigurare se menține și ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu.19. La articolul II punctul 14, alineatul (2) al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Angajații români prevăzuți la art. 7 alin. (1) sunt asigurați dacă au înregistrat un accident de muncă și dețin un document emis conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 și nr. 987/2009, care să ateste faptul că fac obiectul legislației de securitate socială din România.20. La articolul II, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu următorul cuprins:14^1. La articolul 17 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Prin depunerea cererii în vederea acordării drepturilor prevăzute de prezenta lege, persoana în cauză își exprimă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul stabilirii și plății drepturilor solicitate.21. La articolul II punctul 16, alineatele (1) și (7) ale articolului 19 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Baza de calcul al indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se determină ca medie a câștigurilor brute definite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, realizate lunar de către asigurat, din salarii sau venituri asimilate salariilor, în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.……………………………………………………………………(7) Recuperarea de către angajator a indemnizațiilor prevăzute la alin. (6) se poate realiza după confirmarea caracterului de muncă al accidentului sau declararea bolii profesionale.22. La articolul II, punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins: 20. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Dispozitivele medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice se stabilesc prin contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat anual prin hotărâre a Guvernului și prin normele metodologice de aplicare a acestui contract.(4) Contravaloarea dispozitivelor și serviciilor medicale prevăzute la alin. (1) se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat - partea de cheltuieli prevăzută distinct pentru acoperirea prestațiilor și serviciilor de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.23. La articolul II, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:22^1. La articolul 33, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Sumele plătite de casele de asigurări de sănătate județene pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă aferente cazurilor confirmate de accidente de muncă sau boli profesionale se recuperează de la casele teritoriale de pensii, indiferent de codul de indemnizație înscris pe certificatul medical.(5) Sumele care reprezintă diferențe la indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, ca urmare a confirmării unui accident de muncă sau unei boli profesionale, se recuperează de către angajatori de la casele teritoriale de pensii, indiferent de codul de indemnizație înscris pe certificatul medical.24. La articolul II punctul 34, litera a) a articolului 53 se modifică și va avea următorul cuprins: a) pentru accidente de muncă, în baza procesului-verbal de cercetare a evenimentului întocmit și/sau avizat potrivit Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;25. La articolul II, punctul 39 se modifică și va avea următorul cuprins: 39. La articolul 68, literele d), g), h), j), k), m), o), p) și r) se abrogă.26. La articolul II punctul 72, alineatul (17) al articolului 110 se modifică și va avea următorul cuprins:(17) Cheltuielile de transport, respectiv transportul medical asistat până la o instituție spitalicească din România sau până la domiciliul victimei unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, petrecute pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene/Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau al unui stat cu care România are încheiat un acord bilateral, vor fi suportate de angajatorul care a dispus deplasarea asiguratului, victimă a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, în afara granițelor țării.27. La articolul II, după punctul 72 se introduce un nou punct, punctul 72^1, cu următorul cuprins:72^1. La articolul 110, după alineatul (19) se introduce un nou alineat, alineatul (20), cu următorul cuprins:(20) Contravaloarea serviciilor medicale și a prestațiilor acordate asiguraților se suportă de casele teritoriale de pensii care au înregistrat cererea, respectiv casa teritorială de pensii care a încheiat contractul de furnizare de servicii medicale cu unitățile sanitare cu personalitate juridică în cadrul cărora funcționează secții/compartimente de boli profesionale/medicina muncii și/sau cabinete de medicina muncii, fără a mai fi necesară decontarea cu casele teritoriale de pensii din raza administrativ-teritorială a angajatorului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 17 iulie 2018.Nr. 177.-----