ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 66 din 17 iulie 2018pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 18 iulie 2018  Având în vedere faptul că Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care participă la punerea în aplicare a Programului de guvernare, în cadrul căruia sectorul de îmbunătățiri funciare ocupă un loc important în obiectivele de atins, ținând seama de faptul că infrastructura principală de irigații din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare se reabilitează în prezent prin Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, a cărui implementare vizează suprafața viabilă din punct de vedere economic a amenajărilor de irigații din domeniul public al statului, de peste 1,8 milioane de hectare,în considerarea faptului că realizarea obiectivelor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România reprezintă un angajament ferm de reabilitare a stațiilor de pompare pentru irigații, a canalelor de aducțiune a apei și a celorlalte componente ale amenajărilor de irigații, cu finanțare de la bugetul național, pentru care este imperios necesar a se asigura condițiile unei exploatări eficiente și întreținerea acestui sistem cu personal muncitor calificat în acest sens, cu respectarea regulamentelor tehnice de exploatare,ținând seama de dimensiunea infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflate în proprietatea publică a statului care este destinată să asigure servicii specifice pentru cele peste 538 de organizații de îmbunătățiri funciare și federații de organizații de îmbunătățiri funciare constituite pe o suprafață de peste 1,2 milioane de hectare,având în vedere că în prezent Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare efectuează numeroase lucrări la nivelul mai multor județe, pe teritoriul cărora se află amenajări de irigații, drept care se repun în funcțiune obiective care necesită prezența de muncitori calificați pentru desfășurarea activității de exploatare,ținând cont că pentru toate lucrările finalizate sau în execuție este obligatoriu a se asigura personal muncitor calificat, de care Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare nu dispune la data prezentă, pentru a asigura funcționarea la capacitate a obiectivelor (de exemplu: capacități de producție formate din stații de pompare, canale de aducțiune, stăvilare, clapeți și alte asemenea construcții hidrotehnice) și pentru a împiedica degradarea și deteriorarea investițională, se desfășoară și activitatea de întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare, în care sunt readuse în stare de funcțiune din cea de conservare, datorită cererii crescânde de apă pentru irigații,în considerarea faptului că această situație aduce atingere sau pune în pericol:– locuitorii din mediul rural și ceilalți deținători de terenuri agricole din mediul rural, precum și bunurile acestora, care beneficiază direct sau indirect de efectele lucrărilor de îmbunătățiri funciare;– siguranța amenajărilor și lucrărilor de îmbunătățiri funciare din proprietatea publică a statului și funcționarea acestora;– implementarea programului pentru eliminarea costurilor aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigații la stațiile de punere sub presiune și la alte puncte de livrare ale organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau federațiilor de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații,având în vedere faptul că neasigurarea în regim de urgență a personalului muncitor specializat în exploatarea construcțiilor hidrotehnice poate conduce la exploatarea în regim de nesiguranță a amenajărilor și lucrărilor de îmbunătățiri funciare din proprietatea publică a statului, ceea ce poate compromite funcționarea acestora, iar degradarea fizică ce ar interveni ar face inutil efortul material depus pentru reabilitarea infrastructurii de irigații,ținând cont că această măsură vizează interesul public și reprezintă o situație extraordinară și de urgență a cărei reglementare nu poate fi amânată urmând calea procedurii obișnuite de legiferare, impunând astfel adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICAlineatul (4) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Numărul maxim de posturi al Agenției și filialelor teritoriale este de 3.226.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 17 iulie 2018.Nr. 66.-----