ORDIN nr. 2.515 din 28 iunie 2018privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 17 iulie 2018  În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) pct. 11 și art. 26 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 16 și art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Tariful pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate este de 3 lei/mp suprafață desfășurată, pentru toate categoriile de lucrări de intervenții, indiferent de beneficiar, finalitatea sau destinația imobilului, și nu poate depăși 15.000 lei.  +  Articolul 2(1) Suprafețele care stau la baza calculului tarifelor prevăzute la art. 1 sunt cele precizate în documentația prezentată spre avizare, întocmită și asumată conform prevederilor legale în vigoare.(2) Atunci când suprafețele intervențiilor supuse avizării nu sunt clar precizate în documentația prezentată spre avizare, la solicitarea emitentului avizului de specialitate se vor depune completările necesare, care să indice suprafețele care stau la baza calculului tarifului.  +  Articolul 3(1) Tarifele se percep, indiferent de emitentul avizului, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, la care se depun solicitările de avize, precum și contestațiile, care verifică și analizează conținutul documentației, în a căror rază teritorială se află imobilul. Eliberarea avizelor se face doar în baza dovezii achitării tarifului. (2) Veniturile obținute din încasarea tarifelor stabilite prin prezentul ordin se gestionează în regim extrabugetar de către instituția care le percepe, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 387/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor, direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, și Administrația Fondului Cultural Național a unor activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.(2) Cuantumul tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate, care au fost solicitate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, se stabilește potrivit dispozițiilor Ordinului ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.664/2010 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desființare pentru imobilele aflate în zona de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcție avizate.(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.664/2010 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desființare pentru imobilele aflate în zona de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate, pentru care nu există regulamente de construcție avizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 2 decembrie 2010, se abrogă.
  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Alexandru Pugna,
  secretar de stat
  București, 28 iunie 2018.Nr. 2.515.-----