HOTĂRÂRE nr. 519 din 12 iulie 2018pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc", precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 16 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 16 ianuarie 2018, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea Programului, beneficiarii, așa cum sunt prevăzuți la art. 4 alin. (2), trebuie să dețină exploatații înregistrate în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA), supuse, după caz, controlului sanitar-veterinar, înregistrării sanitar-veterinare sau autorizării sanitar- veterinare.2. La articolul 5 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:d) să utilizeze efectivul nelivrat, pentru reproducție sau autoconsum;3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8În prezenta schemă de ajutor de minimis se poate accesa Programul doar într-o singură calitate, respectiv de furnizor de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița sau de crescător de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița sau de procesator/altă persoană juridică, astfel cum este definită la art. 3 lit. o). În cadrul Programului, un participant nu poate cumula în același timp atât calitatea de furnizor, cât și cea de crescător de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița.4. La articolul 12 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:c) document care atestă că exploatațiile de porcine sunt identificate și înregistrate în RNE, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA), sau copie de pe certificatul de înregistrare sanitar-veterinară ori copie de pe autorizația sanitar-veterinară, după caz;  +  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“, furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, crescătorii de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița și procesatorii/alte persoane juridice, așa cum sunt definite la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018, pot solicita înscrierea în Program, pe toată perioada de desfășurare a acestuia, cu condiția ca cererea de plată și documentele însoțitoare prevăzute la art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 să se depună cu respectarea termenului prevăzut, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie 2020. Solicitarea înscrierii în Program se face în baza cererii al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2018.(2) Beneficiarii, crescători de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița, persoane fizice, care solicită înscrierea în Program potrivit prevederilor alin. (1), pot depune documentele prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. b) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre, până la data încheierii contractului cu procesatorul/altă persoană juridică, așa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  București, 12 iulie 2018.Nr. 519.-----