LEGE nr. 167 din 10 iulie 2018pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 16 iulie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7^1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) ANRE asigură creșterea gradului de informare și conștientizare a drepturilor clienților finali de energie electrică în relația cu operatorii economici participanți la piața de energie electrică și întreprinde toate măsurile necesare pentru punerea la dispoziția acestora de informații practice.2. La articolul 51, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care realizarea investițiilor de la alin. (1) nu este justificată economic pentru operatorul de distribuție, acestea se realizează prin cofinanțare din fonduri proprii ale operatorului de distribuție, din fonduri ale bugetelor locale și din bugetul de stat în condițiile legii, precum și din fonduri ale persoanelor fizice și juridice care au solicitat racordarea la rețea în acea zonă, conform reglementărilor ANRE.3. La articolul 57, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Furnizorul are obligația să achiziționeze energie electrică astfel încât să asigure acoperirea consumului clienților săi, cu prioritate pentru clienții beneficiari ai serviciului universal din portofoliul propriu.4. La articolul 58, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Furnizorul nu are dreptul de a denunța unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienții finali.5. Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66Sisteme de măsurare inteligentă(1) ANRE evaluează implementarea sistemelor de măsurare inteligentă din punctul de vedere al costurilor și beneficiilor pe termen lung pentru piața de energie electrică, al rentabilității, precum și al termenelor fezabile de implementare, pe baza tuturor datelor obținute în urma realizării proiectelor și sistemelor instalate care asigură funcționalitățile specifice sistemelor de măsurare inteligentă. (2) Operatorii de distribuție au obligația să prezinte la ANRE proiecte de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă pe bază de analize cost-beneficiu proprii, în vederea respectării prevederilor alin. (3). Analizele cost-beneficiu vor conține descrierea detaliată a modului de îndeplinire a funcționalităților obligatorii pentru aceste sisteme, specificate prin reglementările tehnice în vigoare, precum și beneficiile oferite consumatorilor finali după instalarea sistemelor.(3) În baza proiectelor prevăzute la alin. (2), ANRE aprobă un calendar de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă, astfel încât:a) clienții finali care au un consum anual mai mare decât un prag, exprimat în kWh, stabilit de ANRE în baza informațiilor și datelor colectate conform alin. (1) și (2), precum și clienții care dețin surse de producere cu putere instalată mai mică de 10 kW să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data de 1 ianuarie 2024;b) clienții finali care nu se încadrează în prevederile lit. a) să dispună de sisteme de măsurare inteligentă până la data 31 decembrie 2028, prin implementarea sistemelor de măsurare inteligentă pe scară largă exclusiv în condiții de eficiență a investițiilor. (4) Implementarea sistemelor prevăzute la alin. (2) se aprobă în cadrul planurilor anuale de investiții ale operatorilor de distribuție. ANRE poate aproba devansarea aplicării prevederilor alin. (3) în condițiile unor analize cost-beneficiu ce demonstrează existența avantajelor și la nivelul consumatorilor, iar alegerea acestei soluții este mai avantajoasă decât cea a instalării contoarelor clasice.6. La articolul 93 alineatul (1), punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. nerespectarea condițiilor de valabilitate asociate atestatelor emise de ANRE;7. La articolul 93 alineatul (1), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. nerespectarea condițiilor de valabilitate asociate licențelor/autorizațiilor emise de ANRE;8. La articolul 93 alineatul (1), punctele 7 și 15 se modifică și vor avea următorul cuprins:7. nefurnizarea/neprezentarea datelor, documentelor și/sau informațiilor solicitate în termenele stabilite de ANRE sau furnizarea/prezentarea incompletă ori eronată a acestora, precum și/sau nerealizarea măsurilor la termenele dispuse de ANRE și/sau refuzul nejustificat de a da curs convocării adresate de ANRE;................................................................................................15. nerespectarea prevederilor standardelor de performanță referitoare la serviciile publice de transport și distribuție, precum și la activitatea de furnizare din sectorul energiei electrice;9. La articolul 93 alineatul (1), după punctul 44 se introduc trei noi puncte, punctele 45-47, cu următorul cuprins:45. refuzul operatorilor de distribuție concesionari de a prelua rețeaua electrică potrivit obligației prevăzute la art. 46 alin. (2);46. nerespectarea prevederilor art. 57 alin. (6);47. nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem al energiei electrice și de către operatorii rețelelor de distribuție a energiei electrice a programelor de mentenanță și investiții, la termenele și în condițiile stabilite prin reglementările ANRE.10. La articolul 93 alineatul (2) punctul 1, literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) cu amendă de la 4.000 lei până la 8.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 1, 8, 18 și 36;d) cu amendă de la 20.000 lei până la 50.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 41, 42 și 45.11. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, literele a)-d) se modifică și vor avea următorulcuprins:a) cu amendă de la 5.000 lei până la 100.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 2, 6, 7, 9, 11-14, 16, 17, 23, 25, 27-31, 39, 40 și 44;b) cu amendă de la 10.000 lei până la 200.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 1, 3-5, 8, 10, 15, 18, 20, 22, 26 și 36;c) cu amendă de la 20.000 lei până la 400.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 4^1, 24, 32-35, 37, 38, 41 și 42;d) cu amendă cuprinsă între 5% și 10% din cifra de afaceri anuală, pentru cele prevăzute la pct. 19, 21, 43, 45-47.12. La articolul 93, literele a)-c) ale alineatului (3) și alineatul (4) se modifică și vor aveaurmătorulcuprins:a) reprezentații împuterniciți ai autorității competente, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 1-27 și pct. 32-47;b) reprezentanții împuterniciți ai consiliilor locale, în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) pct. 29;c) polițiști, jandarmi sau polițiști locali, împreună cu reprezentanții împuterniciți ai operatorilor de rețea, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 28, 30 și 31.(4) Pentru contravențiile prevăzute la alin. (1), cu excepția celor prevăzute la pct. 19, 21, 43 și 45-47, săvârșite în mod repetat de persoanele juridice, autoritatea de reglementare aplică o amendă cuprinsă între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală a persoanei contraveniente. Prin contravenție săvârșită în mod repetat se înțelege săvârșirea anterioară de cel puțin două ori a aceleiași fapte contravenționale în decursul a 12 luni consecutive.13. La articolul 93, alineatul (6) se abrogă.14. La articolul 98, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 98(1) Prezentul titlu stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților privind producția, transportul, distribuția, furnizarea și înmagazinarea gazelor naturale și a gazelor naturale lichefiate, precum și modalitățile de organizare și funcționare a sectorului gazelor naturale, de acces pe piață, precum și criteriile și procedurile aplicabile pentru acordarea de autorizații și/sau licențe în sectorul gazelor naturale.15. La articolul 98, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prezentul titlu nu se aplică gazelor petroliere lichefiate (GPL), gazelor naturale comprimate (GNC), gazelor naturale comprimate pentru vehicule (GNCV).16. La articolul 100, punctele 27, 45^1, 46 și 49 seabrogă.17. La articolul 100, punctele 57, 58^1, 61 și 79 se modifică și vor avea următorulcuprins:57. magistrală directă - conductă de transport/distribuție al/a gazelor naturale, complementară sistemului interconectat de transport/de distribuție/de conducte din amonte al/a gazelor naturale;................................................................................................58^1. autoritate concedentă (concedent) pentru serviciul public de distribuție gaze - autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, după caz;.............................................................................................61. operator al pieței de gaze naturale - persoană juridică ce asigură organizarea și administrarea piețelor centralizate, cu excepția pieței de echilibrare, în vederea tranzacționării de gaze naturale pe termen scurt, mediu și lung, pe piața angro sau pe piața cu amănuntul, în condițiile reglementărilor emise de ANRE;.............................................................................................79. sectorul gazelor naturale - ansamblul activităților desfășurate de operatorii economici pentru producția, transportul, înmagazinarea, distribuția și furnizarea de gaze naturale, biogaz, biometan și GNL, precum și instalațiile și echipamentele folosite pentru realizarea acestor activități;18. La articolul 100, după punctul 75 se introduce un nou punct, punctul 75^1, cu următorul cuprins:75^1. punct virtual de tranzacționare (PVT) - punct abstract, unic la nivelul Sistemului național de transport, între punctele de intrare în Sistemul național de transport și cele de ieșire din Sistemul național de transport, în care este permis transferul dreptului de proprietate asupra gazelor naturale de la un participant către alt participant de pe piața gazelor naturale; PVT este utilizat de către participanții la piața gazelor naturale atât în scop comercial, cât și pentru echilibrările individuale ale portofoliilor proprii, conform reglementărilor ANRE;19. La articolul 100, după punctul 88 se introduce un nou punct, punctul 88^1, cu următorul cuprins:88^1. trader de gaze naturale - persoană fizică sau juridică licențiată care cumpără și vinde gaze naturale exclusiv pe piața angro de gaze naturale;20. La articolul 100, după punctul 89 se introduce un nou punct, punctul 89^1, cu următorul cuprins:89^1. utilizator al rețelei - orice client al unui operator de transport și de sistem, precum și operatorii de transport și de sistem înșiși, în măsura în care acest lucru le este necesar pentru îndeplinirea funcțiilor în materie de transport, în baza reglementărilor ANRE și legislației specifice a Uniunii Europene;21. La articolul 102, litera e) se abrogă.22. La articolul 102, literele k), l) și n) se modifică și vor avea următorulcuprins:k) promovează și facilitează, împreună cu ANRE, cooperarea dintre operatorii de transport și de sistem la nivel regional, inclusiv în ceea ce privește aspectele transfrontaliere, cu scopul de a crea o piață internă competitivă a gazelor naturale care se bazează pe principiile de transparență, concurență, nediscriminare, solidaritate și securitate, în vederea asigurării consumului de gaze naturale pentru consumatorii finali în condiții de continuitate și siguranță; această cooperare acoperă zonele geografice definite în conformitate cu art. 12 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, precum și alte zone geografice;l) exercită calitatea de autoritate competentă în baza Regulamentului (UE) nr. 1.938/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010;................................................................................................n) colaborează cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, care are responsabilitatea realizării planului național de acțiune în cazuri de sărăcie energetică, prin care se definesc situațiile critice și clienții care nu pot fi deconectați în astfel de situații.23. La articolul 102^1, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) ANRE asigură creșterea gradului de informare, educare și conștientizare a drepturilor clienților finali de gaze naturale în relația cu operatorii economici participanți la piața de gaze naturale și întreprinde toate măsurile necesare pentru punerea la dispoziția acestora de informații practice.24. La articolul 104, alineatele (1), (1^1) și (1^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 104(1) Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale se concesionează pentru una sau mai multe unități administrativ-teritoriale. Concesiunea este exclusivă.(1^1) Calitatea de autoritate concedentă este deținută de autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, după caz, pentru serviciul de utilitate publică de interes general prevăzut la alin. (1).(1^2) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum și conținutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de ministerul de resort, în conformitate cu prevederile prezentei legi, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.25. La articolul 104, după alineatul (1^2) se introduc două noi alineate, alineatele (1^3) și (1^4), cu următorul cuprins:(1^3) Prin excepție de la prevederile alin. (1^1), calitatea de autoritate concedentă pentru operatorii economici desemnați prin Hotărârea Guvernului nr. 1.649/2004 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale «Distrigaz Nord» - S.A. Târgu Mureș și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale «Distrigaz Sud» - S.A. București este deținută în continuare de către Ministerul Energiei.(1^4) Toate prevederile legislative și reglementările emise de ANRE cu privire la autorități concedente se aplică și Ministerului Energiei ca autoritate concedentă pentru situațiile prevăzute la alin. (1^3).26. La articolul 104, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile concedente inițiază procesul de atribuire a concesiunii, în urma solicitării primite de la o persoană sau autoritate publică interesată, în condițiile prezentei legi.27. La articolul 104, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Unitățile administrativ-teritoriale și/sau asocierile acestora pot solicita în nume propriu autorizațiile/licențele specifice prevăzute de legislația în vigoare, în condițiile legii.28. La articolul 104, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile concedente, în colaborare cu ANRE, vor lua măsurile ce se impun astfel încât să se asigure, după caz, concesionarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale pentru mai multe unități administrativ-teritoriale învecinate și/sau asocierile acestora în cadrul unui singur contract și aceleiași soluții tehnice de alimentare din Sistemul național de transport al gazelor naturale. Concedentul și autoritatea competentă vor urmări ca soluția tehnică de alimentare a zonei concesionate să fie realizată, de regulă, prin intermediul unui singur racord.29. La articolul 118, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 118(1) Înființarea de noi conducte de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale, precum și de noi obiective de producție de biogaz, biometan și GNL sau de noi sisteme de transport, înmagazinare și distribuție a gazelor naturale de către persoane juridice române sau străine se desfășoară pe bază de autorizații de înființare.(2) Desfășurarea activităților de furnizare a gazelor naturale, a biogazului/biometanului, GNL, de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției sau de înmagazinare a gazelor naturale, a sistemelor de transport, de distribuție, a terminalelor GNL, precum și administrarea piețelor centralizate de gaze naturale se realizează pe bază de licență.30. La articolul 119 punctul 1, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) instalații aferente activității de producere/stocare de biogaz/biometan;31. La articolul 119 punctul 1, litera g) se abrogă.32. La articolul 119 punctul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) instalațiilor GNL.33. La articolul 119 punctul 3, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) furnizare de gaze naturale, biogaz/biometan și GNL;34. La articolul 119 punctul 3, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) trader de gaze naturale.35. La articolul 121, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 121(1) În vederea proiectării, execuției și exploatării obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, operatorii economici au obligația de a deține autorizații emise de ANRE în baza unui regulament specific.36. La articolul 124 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) să asigure livrările de gaze naturale, cu respectarea condițiilor impuse prin licențe, clauze contractuale și reglementări în vigoare;37. La articolul 124 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) să tranzacționeze prin ofertă publică, transparent și nediscriminatoriu pe piețele centralizate de gaze naturale, în conformitate cu prevederile art. 177 și reglementările ANRE;38. La articolul 130 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele e^1) și e^2), cu următorul cuprins:e^1) să extindă, până în decembrie 2021, rețeaua de conducte, până la intrarea în localitățile atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local, când aceste localități se află la o distanță de maximum 25 km de punctele de racordare ale operatorilor de transport și de sistem;e^2) să acorde prioritate racordării la rețeaua de gaze naturale în cazul investițiilor noi, generatoare de locuri de muncă;39. După articolul 130 se introduce un nou articol, articolul 130^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 130^1Obligațiile operatorului punctului virtual de tranzacționare(1) Operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale, în calitate de operator al punctului virtual de tranzacționare, denumit în continuare operator al PVT, asigură în baza licenței și a reglementărilor emise de către ANRE organizarea și administrarea PVT.(2) Operatorul PVT are următoarele atribuții și responsabilități:a) oferă participanților inclusiv de pe piața gazelor naturale servicii de transfer al dreptului de proprietate asupra gazelor naturale în PVT, în condiții transparente și nediscriminatorii;b) pune la dispoziția participanților pe piața gazelor naturale serviciile prevăzute la lit. a), în mod continuu, respectiv 24 h x 7 zile/săptămână, prin intermediul unei platforme electronice on-line;c) înregistrează și procesează, în mod continuu, notificările în PVT aferente tranzacțiilor încheiate de către participanții pe piața gazelor naturale înregistrați ca utilizatori PVT;d) asigură conectarea platformei electronice de deservire a PVT la platformele de tranzacționare a gazelor naturale;e) colaborează cu operatorii piețelor centralizate de gaze naturale pentru proiectarea și promovarea produselor standardizate pe termen scurt care să conducă la creșterea lichidității pieței angro a gazelor naturale pe termen scurt; f) participă activ la dezbaterile publice organizate în scopul consultării participanților de pe piața gazelor naturale și ANRE cu privire la armonizarea serviciilor oferite în PVT cu standardele și bunele practici internaționale; g) asigură protecția și păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor care i-au fost furnizate sau la care a avut acces pe parcursul activității sale, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de legislația în vigoare;h) poate oferi participanților de pe piața gazelor naturale alte servicii auxiliare necesare utilizatorilor PVT, conform reglementărilor ANRE;i) operatorul PVT elaborează și publică, conform reglementărilor ANRE, informații de piață generale, anonime și agregate ale tranzacțiilor notificate în PVT.40. Articolul 135 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 135Caracterul activității de distribuțieActivitatea de distribuție a gazelor naturale, cu excepția celei realizate prin sistemele de distribuție închise, constituie serviciu de utilitate publică de interes general.41. La articolul 138 alineatul (1), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) să elaboreze și să trimită ANRE pentru aprobare planuri de investiții care se fundamentează pe baza studiilor de perspectivă, realizate pe o durată de minimum 5 ani, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport și de sistem și cu autoritățile locale din zona de licență; studiile de perspectivă se transmit la ANRE cu minimum 6 luni înainte de începerea unei perioade de reglementare.42. La articolul 142 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) să elaboreze și să trimită ANRE pentru aprobare planuri de investiții care se fundamentează pe baza studiilor de perspectivă, realizate pe o durată de minimum 5 ani, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport și de sistem, și se avizează de ministerul de resort; studiile de perspectivă se transmit la ANRE cu minimum 6 luni înainte de începerea unei perioade de reglementare;43. La articolul 143 alineatul (1), litera a^1) se modifică și va avea următorul cuprins:a^1) să achiziționeze gazele naturale pe care le furnizează clienților casnici, în condiții de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri proprii care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziție a gazelor naturale și, în același timp, tratamentul egal și nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziție a gazelor naturale, în calitate de ofertanți;44. La articolul 143 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:r) să nu denunțe unilateral contractele de furnizare de gaze naturale încheiate cu clienții finali.45. După articolul 144 se introduce un nou articol, articolul 144^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 144^1Traderul de gaze naturaleTraderul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligații:a) să desfășoare activități de vânzare/cumpărare exclusiv pe piața angro de gaze naturale, în conformitate cu prevederile prezentei legi, pe bază de contracte comerciale încheiate în mod transparent, nediscriminatoriu și în regim concurențial, contracte de import/export, cu respectarea regulilor de tranzacționare aplicabile conform reglementărilor ANRE; b) să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înșelătoare;c) să asigure raportarea datelor referitoare la activitatea desfășurată cu privire la vânzarea/cumpărarea de gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;d) să asigure livrările de gaze naturale cu respectarea condițiilor impuse prin licențe, clauze contractuale și reglementări în vigoare;e) să transmită ANRE rapoarte conform reglementărilor în vigoare; f) în cazul în care desfășoară și alte activități pe piața gazelor naturale, este obligat să asigure separarea contabilă, conform normelor legale și reglementărilor ANRE; g) să respecte reglementările și condițiile stabilite prin licența acordată de către ANRE; h) să tranzacționeze gazele naturale în conformitate cu prevederile art. 177.46. La articolul 145, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Clienții finali participanți la piața angro de gaze naturale au dreptul să vândă gaze naturale doar pentru a-și echilibra în mod eficient portofoliul propriu, conform reglementărilor ANRE.47. La articolul 146, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În vederea obținerii licenței pentru desfășurarea activității de administrare a piețelor centralizate de gaze naturale, solicitantul trebuie:a) să dispună de sisteme și aplicații informatice capabile să asigure organizarea și administrarea piețelor centralizate angro de gaze naturale definite prin prezenta lege;b) să asigure separarea activităților care fac obiectul licenței prin contabilitatea de gestiune, realizată cu ajutorul unei aplicații informatice integrate specializate;c) să facă dovada certificării sistemelor informatice utilizate conform unui standard internațional ce conține cerințele pentru un sistem de management al securității informațiilor, astfel încât să confirme capabilitatea organizației de a evalua riscurile privind securitatea informațiilor și de a implementa măsuri de control pentru a putea asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor;d) să facă dovada certificării sistemului de management utilizat conform unui standard internațional care să demonstreze capabilitatea sa de a furniza produse și servicii care să îndeplinească atât cerințele clienților, cât și cerințele legale și de reglementare aplicabile;e) să facă dovada existenței unui contract valabil cu un auditor independent pentru auditarea situațiilor financiare;f) să pună la dispoziția publicului informații privind situațiile financiare anuale și raportul auditorilor;g) să transmită ANRE rapoarte conform reglementărilor în vigoare;h) să respecte reglementările și condițiile stabilite prin licența acordată de către ANRE.(2^2) Operatorii piețelor centralizate de gaze naturale au obligația să obțină licențierea în condițiile alin. (2^1) și în conformitate cu reglementările ANRE; în caz contrar licențele actuale își încetează valabilitatea.48. La articolul 148, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 148(1) Racordarea terților în calitate de utilizatori de sistem la conductele de alimentare din amonte, la sistemele de transport, la instalațiile/terminalul GNL și la sistemele de distribuție a gazelor naturale se realizează în regim reglementat, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE.49. La articolul 148 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) clienților industriali cu un consum anual mai mare de 150.000 MWh;50. La articolul 151, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 151(1) Operatorul de distribuție sau operatorul de transport și de sistem nu poate refuza racordarea la sistem și este obligat să finanțeze lucrările pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării consumatorilor aflați în perimetrul sistemului de distribuție concesionat. Extinderile se realizează în condiții de eficiență economică, în conformitate cu reglementările ANRE.51. La articolul 151, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În executarea contractului de concesiune, la solicitarea autorităților administrației publice locale sau centrale, în baza planurilor de dezvoltare regională sau locală și de urbanism, operatorul de distribuție este obligat să asigure dezvoltarea sistemelor de distribuție și finanțarea pentru extinderea sistemelor de distribuție în zona acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licență, pe care acesta o deține.52. La articolul 151, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru realizarea obiectivelor/conductelor prevăzute la alin. (1), solicitantul poate participa în cotă-parte sau în totalitate la finanțarea inițială a obiectivelor/conductelor cu fonduri proprii, cu fonduri din bugetele locale și/sau din bugetul de stat, în condițiile legii.................................................................................................(4) Operatorul de distribuție sau operatorul de transport și de sistem căruia i-au fost predate activele în conformitate cu prevederile alin. (3) este obligat să restituie contravaloarea sumei investite de solicitant, în conformitate cu reglementările ANRE.53. La articolul 151, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Pentru dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităților și de extindere a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, autoritățile administrației publice locale și ministerele implicate vor răspunde, în termen de 60 de zile de la primirea solicitărilor operatorului de transport și sistem, precum și ale operatorilor de distribuție, pentru realizarea planurilor de dezvoltare a sistemului pe termen mediu și lung.54. La articolul 152, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) ANRE emite autorizații pentru construirea unei magistrale directe pentru a permite:a) furnizorilor licențiați de către ANRE să furnizeze gaze naturale clienților eligibili alimentați dintr-o magistrală directă;b) furnizarea de gaze naturale de către un furnizor licențiat de către ANRE oricărui astfel de client eligibil, printr-o magistrală directă.55. La articolul 152, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Proiectarea/Execuția/Operarea magistralelor directe se va face conform normelor tehnice specifice sistemelor conductelor de amonte/transport/distribuție, după caz.56. La titlul II, denumirea capitolului VII se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VII Prevederi generale privind gazul natural lichefiat (GNL)57. Articolul 154 se abrogă.58. Articolul 155 se abrogă.59. Articolul 157 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 157Regimul de autorizare în domeniul GNLOperatorii economici și/sau persoanele fizice care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în domeniul GNL trebuie să dețină autorizații/licențe emise de ANRE în baza unor regulamente specifice.60. La articolul 174, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pe piața angro de gaze naturale, toate prețurile și cantitățile stabilite în urma tranzacțiilor efectuate pe fiecare dintre piețele centralizate de gaze naturale, prețurile și cantitățile de gaze naturale utilizate pentru echilibrarea SNT, precum și toate prețurile și cantitățile din contractele de export, contractele de import, contractele intragrup și cantitățile aferente se fac publice, pe tipuri de tranzacții, în forme agregate care să nu afecteze interesele comerciale ale operatorilor, conform reglementărilor ANRE.61. La articolul 174, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Participanții la piața de gaze naturale și structurile operaționale asociate sunt: producătorii, furnizorii, traderii de gaze naturale, clienții finali, operatorul/operatorii de transport și de sistem, operatorii conductelor de alimentare din amonte aferente producției gazelor naturale, operatorii piețelor centralizate de gaze naturale, operatorii de distribuție, operatorii de înmagazinare/stocare și operatorul terminalului GNL.62. La articolul 177, alineatele (3^4) și (3^5) se abrogă.63. La articolul 177, alineatele (3^6) și (3^7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3^6) În perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018, fiecare producător de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale, într-un an calendaristic, are obligația să încheie, în acel an calendaristic, contracte pe piețele centralizate din România, transparent și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale din producția proprie care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător. În cazul în care termenul de livrare prevăzut în contracte este într-un alt an calendaristic decât cel în care se realizează contractarea, obligația de tranzacționare pe piețele centralizate din România se realizează în anul de livrare.(3^7) În perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018, fiecare furnizor de gaze naturale, care nu are și calitatea de producător, în măsura în care contractează vânzarea/cumpărarea de gaze naturale, într-un an calendaristic, are obligația să încheie, în acel an calendaristic, contracte pe piețele centralizate din România, transparent și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru:a) cumpărarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare de gaze naturale, în anul calendaristic respectiv, în calitate de cumpărător;b) vânzarea unei cantități minime de gaze naturale către clienții angro, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare de gaze naturale, în anul calendaristic respectiv, cu clienții angro, în calitate de vânzător;c) în cazul în care termenul de livrare prevăzut în contracte este într-un alt an calendaristic decât cel în care se realizează contractarea, obligația de tranzacționare pe piețele centralizate din România se realizează în anul de livrare.64. La articolul 177, alineatul (3^8) se abrogă.65. La articolul 177, alineatele (3^9) și (3^10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3^9) Prevederile alin. (3^6) nu sunt aplicabile cantităților de gaze naturale pentru care producătorul transferă proprietatea, indiferent sub ce formă, către un afiliat, care are calitatea de furnizor, fără a avea și calitatea de producător, cu condiția ca aceste cantități să fie tranzacționate de afiliat în condițiile și cu respectarea limitelor cantitative stabilite prin alin. (3^6), în sarcina producătorului.(3^10) Prevederile alin. (3^7) lit. b) nu sunt aplicabile furnizorilor care nu încheie contracte de vânzare-cumpărare cu clienții angro, în calitate de vânzător.66. La articolul 177, alineatele (3^13) și (3^14) se abrogă.67. La articolul 177, după alineatul (3^14) se introduccinci noi alineate, alineatele (3^15)-(3^19), cu următorul cuprins:(3^15) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, toți participanții la piața de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale pe piața angro, într-un an calendaristic, au obligația să încheie, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe piețele centralizate, transparent, public și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător.(3^16) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, toți producătorii de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale, într-un an calendaristic, au obligația să încheie, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe piețele centralizate angro, transparent, public și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător.(3^17) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, toți participanții la piața de gaze naturale, în măsura în care contractează cumpărarea de gaze naturale pe piața angro, într-un an calendaristic, au obligația să încheie, în anul calendaristic în care achiziționează gazele naturale, contracte pe piețele centralizate, transparent, public și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru cumpărarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 40% din cantitatea de gaze naturale contractate în anul calendaristic respectiv, în calitate de cumpărător.(3^18) Cotele procentuale prevăzute la alin. (3^15), (3^16) și (3^17) pot fi majorate anual, în urma unei analize, prin decizie a ANRE, care are obligația să monitorizeze evoluția pieței angro de gaze naturale din România, până cel târziu în data de 31 martie a fiecărui an calendaristic anterior anului calendaristic pentru care se instituie obligația de tranzacționare pe piețele centralizate angro a cantităților minime de gaze naturale.(3^19) Prevederile alin. (3^17) nu sunt aplicabile furnizorilor care au acces la o singură sursă de achiziție a gazelor naturale, potrivit soluției de racordare.68. La articolul 178, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Toate prețurile de tranzacționare, inclusiv din contractele intragrup, a gazelor naturale din producția internă, import, export se fac publice, pe tipuri de tranzacții, într-o formă agregată în cazul în care sunt afectate interesele comerciale ale părților implicate în tranzacții, conform reglementărilor ANRE.69. La articolul 179, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Metodologiile de stabilire a prețurilor și tarifelor reglementate se aprobă de ANRE, după informarea și consultarea tuturor părților interesate. În calculul acestora se iau în considerare costurile justificate pentru activitățile respective, cheltuielile pentru dezvoltare și protecția mediului, precum și o cotă rezonabilă de profit.70. La articolul 194, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. proiectarea, avizarea, verificarea, expertizarea tehnică, execuția, recepția, punerea în funcțiune și/sau exploatarea de lucrări noi, modificări, extinderi sau revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de către persoane fizice sau juridice neautorizate;71. La articolul 194, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 1^1 și 1^2, cu următorul cuprins:1^1. intervenția neautorizată asupra instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aflate în funcțiune de către persoane fizice sau juridice;1^2. sistarea nejustificată a alimentării cu gaze naturale a clientului final de către persoane fizice sau juridice;72. La articolul 194, punctele 2-4, 6, 11, 14 și 21 se modifică și voraveaurmătorulcuprins:2. proiectarea și/sau execuția de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale fără obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor necesare și/sau fără respectarea restricțiilor/condițiilor stabilite prin acestea;3. proiectarea, execuția, recepția, punerea în funcțiune și/sau exploatarea de lucrări noi, modificări, extinderi, verificări/revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu încălcarea reglementărilor tehnice emise în domeniu;4. avizarea/verificarea de către un verificator de proiecte atestat a proiectelor/documentațiilor tehnice pentru execuția, recepția și/sau punerea în funcțiune de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, care nu corespund cerințelor reglementărilor tehnice în vigoare;................................................................................................6. execuția de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, fără proiect/documentație tehnică de execuție verificată, conform prevederilor legale;................................................................................................11. recepția, punerea în funcțiune și/sau exploatarea obiectivelor/sistemelor/instalațiilor/echipamentelor din sectorul gazelor naturale pentru care nu au fost întocmite documentele prevăzute de reglementările în vigoare și/sau pentru care nu au fost obținute autorizațiile și/sau licențele necesare;................................................................................................14. nerespectarea prevederilor regulamentelor privind accesul și/sau racordarea la sistemele de transport/distribuție și/sau la conductele de alimentare din amonte;................................................................................................21. nefurnizarea/neprezentarea datelor, documentelor și/sau informațiilor solicitate în termenele stabilite de ANRE sau furnizarea/prezentarea incompletă/eronată a acestora, precum și/sau neîndeplinirea măsurilor la termenele dispuse de ANRE și/sau refuzul de a da curs convocării adresate de ANRE;73. La articolul 194, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins: 24^1. nerespectarea de către participanții la piața de gaze naturale a obligațiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 143 alin. (1);74. La articolul 194, punctul 35^1 se modifică și va avea următorul cuprins:35^1. neîndeplinirea de către producători sau afiliații acestora, după caz, precum și de către furnizorii licențiați a obligațiilor prevăzute la art. 177 și 178;75. La articolul 194, punctul 41 se abrogă.76. La articolul 194, după punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 42, cu următorul cuprins:42. nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale și de către operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale a programelor de mentenanță și investiții, la termenele și în condițiile stabilite prin reglementările ANRE.77. La articolul 195 alineatul (1) punctul 1, literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele de la pct. 1^1, 1^2, 9, 20 și 21;b) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, cele de la pct. 2, 3, 8, 22 și 34;c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, cele de la pct. 4, 10, 26 și 40;78. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, literele a)-e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, cele de la pct. 1, 1^1, 1^2, 2, 9, 12, 20, 22 și 33;b) cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei, cele de la pct. 3, 6, 8, 15, 16, 19, 21, 23, 30, 34 și 41;c) cu amendă de la 20.000 lei la 400.000 lei, cele de la pct. 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 24, 24^1, 26, 27, 29, 31, 32, 39 și 40;d) cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei, cele de la pct. 18, 28, 36, 37 și 38;e) cu amendă cuprinsă între 5% și 10% din cifra de afaceri anuală, cele de la pct. 25, 35, 35^1, 36^1 și 42;79. La articolul 195, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru contravențiile prevăzute la art. 194, săvârșite în mod repetat de către persoanele juridice, autoritatea de reglementare poate aplica o amendă cuprinsă între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală a persoanei contraveniente.(3) Prin contravenție săvârșită în mod repetat se înțelege săvârșirea anterioară de cel puțin două ori a aceleiași fapte contravenționale în decursul a 12 luni consecutive, în cadrul aceleiași structuri organizatorice, cu excepția celor prevăzute la art. 194 pct. 25, 35, 35^1, 36^1 și 42.80. La articolul 195, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Pentru contravențiile prevăzute la art. 194 pct. 18, autoritatea de reglementare poate aplica o sancțiune contravențională complementară constând în interzicerea dreptului de participare în vederea obținerii unor noi licențe.81. La articolul 195, alineatul (5) se abrogă.82. Articolul 197 se abrogă.  +  Articolul II(1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei este obligată:a) să aprobe reglementările referitoare la activitățile din sectorul gazelor naturale, reglementările și regulile specifice care vor fi aplicate în conformitate cu Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege;b) să evalueze și să emită licențele pentru operatorii piețelor centralizate de gaze naturale; după emiterea noilor licențe sau la expirarea termenului, licențele actuale își încetează valabilitatea.(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale este obligat să revizuiască Codul rețelei astfel încât să corespundă cu prevederile prezentei legi și cu noile reglementări.  +  Articolul IIIPentru contractele de concesiune încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, calitatea de concedent va fi asigurată de către autoritățile administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, după caz, prin preluare de la ministerul de resort pentru serviciul public de interes general prevăzut la art. 104 alin. (1), cu excepția contractelor prevăzute la art. 104 alin. (1^3) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IVÎn cazul localităților aparținătoare unităților administrativ-teritoriale care nu sunt incluse în contractele de concesiune aferente acestora, în care operatorul de distribuție a gazelor naturale operează obiective ale sistemului de distribuție la care sunt racordați și puși în funcțiune clienții finali, concedentul încheie cu operatorul de distribuție a gazelor naturale acte adiționale la contractele de concesiune existente pentru unitățile administrativ-teritoriale, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul VCadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum și conținutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de Ministerul Energiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege, și aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 10 iulie 2018.Nr. 167.-----