ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 61 din 12 iulie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 13 iulie 2018  Având în vedere faptul că asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă a colectivităților locale arondate, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie, se realizează prin intermediul centrelor de permanență de medici de familie împreună cu asistenți medicali, care își exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare,în considerarea eficientizării asistenței medicale primare, componentă de bază a sistemului sanitar românesc, precum și necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru îndeplinirea obligației statului de garantare a dreptului constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății, prin asigurarea continuității în prestarea de servicii medicale,ținând cont de necesitatea apărării sănătății populației într-o societate democratică, se impune luarea unor măsuri proporționale și nediscriminatorii pentru asigurarea continuității asistenței medicale prin instituirea unor reglementări menite a eficientiza activitatea centrelor de permanență, respectiv aprobarea prin ordin al ministrului sănătății a criteriilor în baza cărora se înființează centrele în anumite zone, pentru a asigura accesul pacienților la servicii de asistență medicală primară indiferent de oră și de zonă, în special în mediul rural prin intermediul centrelor de permanență, componentă de bază a sistemului sanitar românesc, care garantează dreptul constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății,având în vedere că asigurarea continuității asistenței medicale primare este o datorie a statului și un drept al cetățeanului, iar prin neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență poate fi afectată funcționarea în regim de lucru continuu a intervenției medicale de urgență la nivelul centrelor de permanență,în contextul acordării unei importanțe deosebite serviciilor medicale de natură preventivă care să conducă la creșterea accesibilității către aceste tipuri de servicii, concomitent cu scăderea numărului de internări în unitățile sanitare cu paturi,având în vedere faptul că neadoptarea unor măsuri imediate pentru reglementarea centrelor de permanență, prin ordonanță de urgență, ar genera disfuncționalități majore cu efecte negative asupra bunei desfășurări a continuității asistenței medicale, dar și asupra stării de sănătate a populației, în considerarea faptului că aceste elemente cu impact major în sănătatea populației vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Centrele de permanență prevăzute la alin. (1) se înființează și se desființează pe baza dispoziției emise de către directorul executiv al direcției de sănătate publică județene și a municipiului București, după caz.2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Zonele și criteriile în baza cărora se înființează centrele de permanență sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătății, la propunerea direcțiilor de sănătate publică și cu acordul prealabil al consiliilor locale.3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Dacă, după înființarea centrelor de permanență, zonele în care au fost înființate nu mai îndeplinesc criteriile stabilite la alin. (1), centrele de permanență se desființează.  +  Articolul IICentrele de permanență înființate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență funcționează potrivit prevederilor legale în vigoare la data înființării.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  București, 12 iulie 2018.Nr. 61.-----