HOTĂRÂRE nr. 475 din 28 iunie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 12 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II și III din Legea nr. 211/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 24 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, denumit în continuare Institutul, se înființează și funcționează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 211/2016.(2) Institutul este instituție publică de cultură de importanță națională, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii și Identității Naționale, care desfășoară activități de cercetare și formare specializată în domeniul culturii.2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Institutul colaborează cu instituții și autorități din domeniul învățământului de specialitate culturală la nivel național și internațional, cu instituții al căror obiect de activitate este cercetarea și/sau statistica culturală sau formarea profesională, precum și cu alte autorități publice, în vederea monitorizării sau realizării de studii, cercetări, programe și proiecte, cu respectarea legislației europene și naționale incidente în domeniul cercetării și formării profesionale continue.3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Institutul are următoarele obiective:a) îndeplinirea și monitorizarea strategiei Ministerului Culturii și Identității Naționale în domeniile cercetării, formării profesionale continue, educației permanente și managementului cultural;b) realizarea programelor de formare profesională continuă, educație permanentă și management în domeniul culturii, în beneficiul instituțiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural și al persoanelor fizice;c) realizarea de studii, analize, cercetări și sondaje pentru evidențierea facilitării accesului la cultură și a nevoilor de formare profesională în domeniu, la nivel național.4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Pentru îndeplinirea obiectivelor, Institutul are următoarele atribuții principale:1. În domeniul cercetării și conex acestuia:a) efectuează studii, cercetări, studii de impact, analize, pe care le pune la dispoziția Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru fundamentarea politicilor și strategiilor proprii;b) elaborează metodologia națională de realizare a contului satelit de cultură cu consultarea Institutului Național de Statistică;c) realizează și gestionează contul satelit de cultură;d) colectează, prelucrează și analizează date statistice despre sectoarele culturale și creative din România;e) fundamentează politicile publice în domeniul culturii, la solicitarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, și elaborează strategii culturale în vederea promovării valorilor culturale, în corelare cu alte strategii și programe ale instituțiilor publice românești și europene care au același obiectiv;f) efectuează studii despre audiențele operatorilor culturali, infrastructura sectorului cultural, piața forței de muncă în sectorul cultural, precum și despre orice alt subiect legat de sectorul cultural din România;g) identifică, evaluează și prognozează nevoile culturale și cercetează tendințele de consum cultural;h) efectuează, la cerere, studii, cercetări, studii de impact, analize pentru studiile de fundamentare pentru proiectele și programele operatorilor publici și privați din sectorul cultural;i) efectuează studii privind monitorizarea inserției socioprofesionale pe piața muncii;j) realizează studii privind cultura antreprenorială și propune strategii de promovare a antreprenoriatului în sectorul cultural;k) efectuează studii de evaluare a mediului intern organizațional al operatorilor culturali pentru îmbunătățirea eficacității organizaționale;l) valorifică studiile, analizele, cercetările din domeniul său de activitate;m) dezvoltă programe și proiecte de cercetare fundamentală aplicativă și statistică privind conservarea, restaurarea, managementul, promovarea și valorificarea patrimoniului cultural;n) realizează activități privind educarea la locul de muncă și formare profesională continuă prin oferirea stagiilor de practică în cadrul instituției sau al instituțiilor partenere;o) elaborează, la cerere, metodologii de cercetare pentru autorități, instituții sau organisme naționale și internaționale pentru studierea domeniului culturii;p) dezvoltă rețele de colectare a datelor la nivel național și colaborează cu autorități locale sau centrale pentru îmbunătățirea colectării datelor din domeniul său de activitate;q) participă la sesiuni științifice de cercetare, conferințe, seminare, comunicări științifice, reuniuni sau ateliere organizate de rețele sau organisme naționale sau internaționale cu scopul prezentării rezultatelor Institutului și îmbunătățirii activității profesionale;r) dezvoltă și gestionează, cu consultarea prealabilă a Institutului Național de Statistică, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2015/759 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene, propriile baze de date, pe care le completează, după caz, cu alte date de la instituții/organizații de profil din țară sau străinătate.2. În domeniul formării profesionale continue și al educației permanente:a) determină nevoile de formare profesională ale angajaților instituțiilor publice și persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural;b) elaborează, în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Calificări, cu Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și cu alte autorități și organisme în domeniu, standardele de pregătire profesională și standardele ocupaționale, tematici și programe specifice domeniului culturii;c) organizează și desfășoară programe, cursuri și alte activități de formare profesională pentru personalul instituțiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, pentru persoane juridice de drept privat, precum și pentru persoane fizice interesate;d) oferă servicii de educație recurentă sau compensatorie, formare profesională și educație civică, prin organizarea și desfășurarea de programe, cursuri și alte activități specifice, în domeniul de activitate al Institutului;e) se afiliază și participă la conferințe, sesiuni de informare, programe de specializare desfășurate de organisme și rețele internaționale similare pentru îmbunătățirea metodelor, programelor și a curriculei de formare profesională în cultură;f) organizează și desfășoară activități de evaluare și atestare a competențelor profesionale dobândite în domeniul de activitate al Institutului, pe cale nonformală și informală, în urma autorizării de către Autoritatea Națională pentru Calificări, în condițiile legii;g) organizează și desfășoară cursuri sau alte forme specifice de pregătire postliceală și postuniversitară, potrivit obiectului său de activitate, în condițiile legii;h) elaborează și realizează aplicații practice pentru programele, cursurile și celelalte activități organizate, potrivit obiectului său de activitate;i) organizează și desfășoară, în colaborare cu direcțiile de specialitate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale și cu alte instituții ale acestuia, atestarea specialiștilor și experților în domeniul patrimoniului cultural, respectiv a personalului din instituțiile de spectacole;j) sprijină activitatea și colaborează cu instituțiile de învățământ artistic și cu persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ din acest domeniu;k) eliberează, în condițiile legii, acte de studii și certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele și cursurile organizate în conformitate cu obiectul de activitate al Institutului;l) dezvoltă, perfecționează și pune la dispoziția persoanelor interesate aplicații informatice necesare formării profesionale și educației permanente specifice domeniului culturii;m) participă la organizarea de programe și activități de formare profesională a personalului din domeniul cultelor, în ceea ce privește conservarea, evidența și punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil și imobil deținut de unitățile de cult;n) asigură îndrumarea metodologică pentru activitățile de formare profesională desfășurate de așezămintele culturale;o) asigură atestarea în domeniul managementului și formarea profesională a managerilor și operatorilor culturali, conform legii.3. În domeniul managementului cultural:a) elaborează și pune la dispoziția persoanelor juridice sau fizice interesate programe de management și marketing cultural;b) oferă, la cerere, consultanță și asistență metodologică și de specialitate în domeniul managementului și marketingului cultural instituțiilor publice de cultură, indiferent de subordonare și persoanelor juridice de drept privat;c) elaborează metodologii pentru fiecare tip de atestare organizat de Institut, în condițiile legii;d) organizează anual cel puțin o conferință națională cu participare internațională, dedicată managementului cultural, la care asigură participarea managerilor din țară și/sau străinătate;e) elaborează și propune, în vederea aprobării prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, sistemul multianual de planificare și management al pregătirii profesionale a personalului din instituțiile publice de cultură.4. În domeniul dezvoltării instituționale:a) elaborează proiectele metodologiilor și criteriilor de autorizare a persoanelor juridice cu activitate în domeniul culturii, precum și modalitățile de examinare finală și de certificare a pregătirii profesionale, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii și Identității Naționale;b) elaborează ghiduri de bune practici în domeniul cercetării culturale, formării și managementului cultural, pe care le pune la dispoziția autorităților locale, instituțiilor publice de cultură sau organizațiilor private;c) realizează traduceri ale celor mai importante statistici, cercetări, studii și publicații de formare, pentru domeniul de activitate, în funcție de resursele disponibile.5. Gestionează și actualizează, cu consultarea prealabilă a Institutului Național de Statistică, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2015/759, următoarele registre naționale și baze de date:a) Registrul instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte, parte componentă a Registrului artelor spectacolului, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;b) Registrul impresarilor artistici, persoane fizice sau juridice, parte componentă a Registrului artelor spectacolului, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 21/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;c) Registrul managerilor culturali care au urmat cursurile de pregătire în managementul instituțiilor publice de cultură în acord cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;d) alte registre naționale cu specialiști înregistrați și atestați de Institut, în condițiile legii;e) baze de date ale instituțiilor publice de cultură, pe tipuri de instituții, la nivel național, pe care le coroborează cu alte date statistice la nivel național;f) alte baze de date și registre la nivel național pe care le dezvoltă pe măsura identificării datelor statistice disponibile.6. Alte atribuții:a) realizează și editează publicații specifice pe orice tip de suport;b) realizează, editează și, după caz, comercializează publicații de specialitate, potrivit obiectului său de activitate, precum Revista Muzeelor, suporturi de curs pentru cursurile organizate și altele;c) editează periodic un studiu de consum cultural la nivel anual pe care îl pune la dispoziția autorităților, instituțiilor publice și organizațiilor private interesate, precum și bibliotecilor publice și universitare;d) organizează manifestări științifice - mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experiență și de informare documentară - în domeniile sale de competență;e) dezvoltă programe și proiecte cu autoritățile de specialitate sau cu autoritățile locale în vederea promovării bunelor practici în formarea profesională culturală sau în domeniul managementului cultural;f) se poate afilia la rețele internaționale culturale și poate încheia parteneriate cu organisme internaționale din domeniul său de activitate.5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Institutul stabilește și realizează programul de activitate, proiectele și programele educaționale și de formare profesională proprii, cu respectarea prevederilor legale.(2) Institutul poate beneficia de venituri obținute în urma accesării fondurilor europene în condițiile legii.6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Funcționarea Institutului se asigură prin activitatea personalului angajat în baza contractelor individuale de muncă și prin colaborarea, în condițiile legii, pe bază de contracte civile încheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și/sau contracte de cesiune a drepturilor de autor încheiate în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu formatori, instructori, experți și specialiști în domeniile incidente și/sau conexe obiectivelor principale ale instituției, selectați pe bază de criterii profesionale.7. La articolul 6, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Institutul este condus de către un manager pe baza contractului de management, încheiat în urma concursului de proiecte de management, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare................................................................................................(5) Managerul Institutului angajează, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu.8. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Funcția de manager al Institutului se asimilează cu cea de manager de biblioteci naționale.9. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Managerul Institutului este asistat în activitatea sa de următoarele organisme colegiale:a) Consiliul administrativ - organ colectiv cu rol consultativ;b) Consiliul științific - organ colectiv cu rol consultativ, care are misiunea de a elabora strategia și programele proprii de cercetare ale Institutului, precum și luarea măsurilor necesare pentru realizarea acestora.(2) Înființarea, organizarea și funcționarea consiliilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii și identității naționale.(3) Consiliul științific este compus din personalități culturale, cu grad profesional de cercetător științific gradul I sau profesor universitar.(4) Membrii Consiliului științific se întrunesc trimestrial sau ori de câte ori interesele Institutului o impun pentru aprobarea, analizarea și monitorizarea activității de cercetare.(5) Consiliul științific este alcătuit din minimum 5 și maximum 9 membri, dintre care și un reprezentant desemnat al Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu grad științific de cercetător I sau profesor universitar doctor.(6) Componența nominală a Consiliului științific se stabilește prin decizie a managerului Institutului.10. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Funcțiile de execuție specifice domeniului culturii din cadrul Institutului vor fi stabilite conform anexei nr. III - Familia ocupațională de funcții bugetare «Cultură» la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, iar funcțiile specifice altor domenii de activitate vor fi stabilite potrivit anexelor unde acestea se regăsesc.11. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru activitatea curentă și pentru activitățile specifice desfășurate de filialele din țară, Institutul are în dotare 2 autoturisme, exploatate în condițiile legii.12. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale.(2) Veniturile proprii necesare realizării activităților specifice se pot realiza din:a) activități de evaluare a competențelor profesionale;b) activități de formare profesională, cursuri și programe de specializare sau perfecționare continuă;c) tarife percepute pentru activitățile prestate;d) valorificarea studiilor, analizelor, cercetărilor, în condițiile legii;e) organizarea de congrese, seminare, conferințe;f) realizarea de studii, analize și cercetări, precum și derularea de programe și proiecte specifice, pe bază de contracte, inclusiv în parteneriat public-privat;g) valorificarea drepturilor de autor pe care le deține în raport cu alte persoane fizice sau juridice;h) sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;i) închirierea bunurilor imobile pe care le are în administrare, în condițiile legii;j) participarea în proiecte cu finanțare externă;k) alte activități specifice realizate de Institut, în conformitate cu atribuțiile sale legale.(3) Din veniturile proprii Institutul poate efectua plata contribuțiilor și a cotizațiilor la rețelele internaționale culturale și organismele internaționale din domeniul său de activitate la care este afiliat sau participă.(4) Tarifele pentru serviciile și activitățile Institutului se aprobă prin ordin al ministrului culturii și identității naționale.(5) Liberalitățile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori de sarcini care pot afecta autonomia Institutului sau care sunt contrare obiectului său de activitate.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă regulamentul de organizare și funcționare, precum și organigrama Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, prin ordin al ministrului culturii și identității naționale.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și identității naționale,
  George Vladimir Ivașcu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Burnete
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 28 iunie 2018.Nr. 475.----