ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1027 din 27 decembrie 2006    Având în vedere că transpunerea și implementarea în legislația națională a Directivei nr. 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de către instituțiile de credit și a Directivei nr. 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind adecvarea capitalului firmelor de investiții și instituțiilor de credit trebuie realizate până la finele anului 2006, termen stabilit în cadrul negocierilor în vederea aderării, astfel încât să poată fi realizată și procedura de prenotificare la Comisia Europeană a întregului cadru legislativ adoptat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Partea I DISPOZIȚII COMUNE APLICABILE INSTITUȚIILOR DE CREDIT  +  Titlul I DISPOZIȚII GENERALE  +  Capitolul I Domeniul de aplicare și definiții  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează:a) condițiile de acces la activitate pentru instituțiile de credit și de desfășurare a acesteia pe teritoriul României;b) competențele și instrumentele pentru supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și, respectiv, a societăților de servicii de investiții financiare;c) supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și, respectiv, a societăților de servicii de investiții financiare, într-o manieră care să corespundă cu regulile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;d) cerințele de publicare pentru Banca Națională a României în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit, respectiv cerințele de publicare pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale a firmelor de investiții;e) abrogată; (la 14-12-2015, Lit. e) a alin. (1) al art. 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. ) f) supravegherea sistemelor de plăți și a sistemelor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Prezenta ordonanță de urgență se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalelor din străinătate ale acestora și instituțiilor de credit din alte state membre, respectiv din state terțe, în ceea ce privește activitatea acestora desfășurată în România.(3) Prezenta ordonanță de urgență se aplica societăților de servicii de investiții financiare și societăților de administrare a activelor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, potrivit prevederilor Capitolului X din Titlul III, Partea I. (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de lit. l) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (4) Prevederile Titlului VI, Partea a II-a se aplică sistemelor de plăți, sistemelor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, participanților la aceste sisteme și administratorilor sistemelor și ai serviciilor de infrastructură utilizate în cadrul acestor sisteme.(5) Nu intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență băncile centrale din statele membre. Alte instituții permanent excluse de la aplicarea Directivei 2013/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE, prevăzute la art. 2 paragraful 5 pct. 3-23 din această directivă, nu beneficiază de regimul instituțiilor de credit din alte state membre instituit potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Pentru scopurile dispozițiilor cuprinse în cap. II din titlul III partea I, instituțiile prevăzute la art. 2 paragraful 5 din Directiva 2013/36/CE, cu excepția băncilor centrale din statele membre, sunt considerate instituții financiare. (la 23-12-2013, Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (6) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică accesului la activitatea firmelor de investiții, în măsura în care acesta este reglementat de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și de reglementările secundare emise în aplicarea acesteia. (la 23-12-2013, Alin. (6) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 2În scopul realizării supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit, dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplica și altor categorii de persoane, după cum urmează:a) Capitolul II din Titlul III, Partea I, se aplică societăților financiare holding, societăților financiare holding mixte și societăților holding cu activitate mixtă; (la 28-10-2013, Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. ) b) art. 54 - 58 se aplica instituțiilor financiare cu sediul în alte state membre, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 54:c) art. 89 - 90 se aplica instituțiilor financiare cu sediul în România, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 89;d) Capitolul IV din Titlul II, Partea I se aplica auditorilor financiari și instituției de credit și, potrivit art. 197, auditorilor financiari ai societăților financiare holding.  +  Articolul 3Instituțiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui și funcționa, cu respectarea dispozițiilor generale aplicabile instituțiilor de credit și a cerințelor specifice prevăzute în Partea a II-a a prezentei ordonanțe de urgență, în una din următoarele categorii:a) bănci;b) organizații cooperatiste de credit;c) bănci de economisire și creditare în domeniul locativ;d) bănci de credit ipotecar;e) abrogată. (la 01-04-2010, Litera e) a art. 3 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 4(1) Banca Națională a României este autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013. (la 14-12-2015, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. ) (2) Banca Națională a României monitorizează activitățile instituțiilor de credit, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, activitățile societăților financiare holding și ale societăților financiare holding mixte, pentru prevederile aplicabile acestora, în scopul evaluării conformării la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora.(3) În exercitarea competențelor sale prevăzute de lege, Banca Națională a României colectează și procesează orice date și informații relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării instituțiilor de credit, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, a societăților financiare holding și a societăților financiare holding mixte, la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, și pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerințe.(4) În îndeplinirea funcțiilor cu privire la supravegherea prudențială, investigațiile și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, Băncii Naționale a României îi sunt conferite competențele necesare și acționează în mod independent. În acest sens, Banca Națională a României trebuie să dispună de cunoștințele de specialitate, resursele și capacitatea operațională necesare.(5) În exercitarea atribuțiilor sale generale de supraveghere prudențială, Banca Națională a României are în vedere, în mod corespunzător, impactul potențial al deciziilor sale asupra stabilității sistemului financiar din toate celelalte state membre implicate, în special în situații de urgență, pe baza informațiilor disponibile la momentul respectiv*).(6) În exercitarea competențelor sale, Banca Națională a României se asigură că atribuțiile de supraveghere decurgând din prezenta ordonanță de urgență și din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și orice alte atribuții conferite prin lege acesteia sunt exercitate în mod distinct și independent de atribuțiile privind rezoluția instituțiilor de credit.(7) Banca Națională a României informează Comisia și Autoritatea Bancară Europeană cu privire la orice delimitare a atribuțiilor prevăzute la alin. (6).--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 4^1*)(1) Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea competentă cu privire la reglementarea și supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013.(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară monitorizează activitățile societăților de servicii de investiții financiare, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, activitățile societăților financiare holding și ale societăților financiare holding mixte, pentru prevederile aplicabile acestora, în scopul evaluării conformării la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora.(2^1) În exercitarea competențelor sale prevăzute de lege, Autoritatea de Supraveghere Financiară colectează și procesează orice date și informații relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării societăților de servicii de investiții financiare, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a societăților financiare holding și a societăților financiare holding mixte, la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, și pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerințe. (la 15-03-2015, Alin. (2^1) al art. 4^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care completează pct. 4 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (3) În îndeplinirea funcțiilor cu privire la supravegherea prudențială, investigațiile și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, Autorității de Supraveghere Financiară îi sunt conferite competențele necesare și acționează în mod independent. În acest sens, Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să dispună de cunoștințele de specialitate, resursele și capacitatea operațională necesare.(4) În exercitarea atribuțiilor sale generale de supraveghere prudențială, Autoritatea de Supraveghere Financiare are în vedere, în mod corespunzător, impactul potențial al deciziilor sale asupra stabilității sistemului financiar din toate celelalte state membre implicate, în special în situații de urgență, pe baza informațiilor disponibile la momentul respectiv. (la 23-12-2013, Art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 5(1) Se interzice oricărei persoane fizice, juridice sau entități fără personalitate juridică, ce nu este instituție de credit, să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public ori într-o activitate de atragere și/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuțiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective și acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziționarea de bunuri și/sau servicii de către membrii acestora. (la 01-04-2010, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. ) (2) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul atragerii de depozite sau alte fonduri rambursabile:a) de către un stat membru ori de către administrațiile regionale sau autoritățile administrației publice locale ale unui stat membru;b) de către organisme publice internaționale la care participă unul sau mai multe state membre;c) în cazurile expres prevăzute de legislația românească sau de legislația Uniunii, cu condiția ca aceste activități să fie supuse unor reglementări și supravegheri aplicabile acestor cazuri în scopul protejării deponenților și investitorilor. (la 23-12-2013, Lit. c) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (3) În aplicarea dispozițiilor alin. (1) și (2), o emisiune de obligațiuni sau alte instrumente financiare similare este considerată atragere de fonduri rambursabile de la public dacă este îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții:a) constituie activitatea exclusiva sau principala a emitentului;b) emitentul desfășoară cu titlu profesional activitate de acordare de credite sau una ori mai multe din activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) - l).(4) Dispozițiile alin. (3) nu sunt aplicabile în cazul în care emisiunea se adresează exclusiv investitorilor calificați, în înțelesul legislației privind piața de capital.(5) Banca Națională a României este abilitată să determine dacă o activitate reprezintă ori nu atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public, activitate bancară ori activitate de atragere și/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuțiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective și acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziționarea de bunuri și/sau servicii de către membrii acestora. Determinarea naturii activității, exprimată de Banca Națională a României, este obligatorie pentru părțile interesate. (la 01-04-2010, Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. ) (6) Prin noțiunea de public se înțelege orice persoană fizică, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică ce nu are cunoștințele și experiența necesare pentru evaluarea riscului de nerambursare a plasamentelor efectuate. Nu intră în categoria de public: statul, autoritățile administrației publice centrale, regionale și locale, agențiile guvernamentale, băncile centrale, instituțiile de credit, instituțiile financiare, alte instituții similare. (la 14-12-2015, Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )  +  Articolul 6(1) Se interzice oricărei persoane, alta decât o instituție de credit autorizată, să utilizeze denumirea de «bancă» sau «organizație cooperatistă de credit», «cooperativă de credit», «casa centrală a cooperativelor de credit», «bancă cooperatistă», «bancă centrală cooperatistă», «bancă ipotecară/bancă de credit ipotecar», «bancă de economisire și creditare în domeniul locativ» sau derivate ori traduceri ale acestor denumiri, în legătură cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu excepția cazului în care această utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege ori printr-un acord internațional sau când din contextul în care este utilizată denumirea respectivă rezultă neîndoielnic că nu este vorba despre desfășurarea unei activități bancare.(2) Fără a se aduce atingere prevederilor alin. (1), entitățile, persoane juridice române, din grupul din care face parte o instituție de credit pot utiliza în denumirea acestora inițialele, sigla, emblema, denumirea ori alte elemente de identificare utilizate la nivel de grup. (la 23-03-2009, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )  +  Secţiunea a 2-a Definiții  +  Articolul 7(1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. activitate bancară - atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public și acordarea de credite în cont propriu;1^1. achizitor potențial - orice persoană fizică sau juridică ori grupul de astfel de persoane care acționează concertat în legătură cu o achiziție propusă; (la 23-03-2009, Pct. 1^1 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. ) 1^2. achiziție propusă - decizia luată de un achizitor potențial de a achiziționa, direct sau indirect, o deținere calificată într-o instituție de credit, persoană juridică română, ori de a-și majora deținere calificată astfel încât proporția drepturilor sale de vot sau a deținerii la capitalul social să atingă ori să depășească nivelul de 20%, o treime sau 50% ori astfel încât instituția de credit să devină o filială a sa; (la 23-12-2013, Pct. 1^2 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) 1^3. a achiziționa - în sensul prevederilor pct. 12, a dobândi prin orice modalitate o deținere calificată într-o instituție de credit; (la 23-12-2013, Pct. 1^3 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) 1^4. instituție de importanță sistemică - o instituție-mamă din Uniunea Europeană, o societate financiară holding-mamă din Uniunea Europeană, o societate financiară holding mixtă-mamă din Uniunea Europeană sau o instituție al cărei faliment sau a cărei funcționare defectuoasă ar putea declanșa riscul sistemic; (la 23-12-2013, Pct. 1^4 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 2. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 2 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 2^1. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 2^1 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 3. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 3 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 4. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 4 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 5. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 5 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 6. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 6 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 7. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 7 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 8. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 8 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 9. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 9 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 10. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 10 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 11. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 11 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 12. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 12 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 13. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 13 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 14. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 14 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 14^1. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 14^1 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 15. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 15 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 16. abrogat.17. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 17 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 18. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 18 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 19. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 19 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 20. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 20 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 21. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 21 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 22. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 22 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 23. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 23 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 24. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 24 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 24^1. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 24^1 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 24^2. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 24^2 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 24^3. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 24^3 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 25. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 25 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 26. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 26 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 27. stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene, precum și un stat aparținând Spațiului Economic European;28. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 28 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 29. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 29 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 30. stat terț - orice stat care nu este stat membru;30^1. risc sistemic - riscul de perturbare a sistemului financiar care poate genera consecințe negative grave pentru sistemul financiar și economia reală; (la 23-12-2013, Pct. 30^1 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 9 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) 30^2Abrogat; (la 14-12-2015, Pct. 30^2 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 4 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. ) 30^3. măsuri de reorganizare - măsurile prevăzute la art. 320 alin. (3)-(3^1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; (la 14-12-2015, Pct. 30^3 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. ) 31. abrogat. (la 23-12-2013, Pct. 31 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile: instituție de credit, firmă de investiții, întreprindere de asigurare, întreprindere de reasigurare, întreprindere-mamă, filială, sucursală, întreprindere prestatoare de servicii auxiliare, societate de administrare a activelor, societate financiară holding, societate financiară holding mixtă, societate holding cu activitate mixtă, instituție financiară, instituție-mamă dintr-un stat membru, instituție-mamă din Uniunea Europeană, societate financiară holding-mamă dintr-un stat membru, societate financiară holding-mamă din Uniunea Europeană, societate financiară holding mixtă-mamă dintr-un stat membru, societate financiară holding mixtă-mamă din Uniunea Europeană, participație, deținere calificată, control, legături strânse, autoritate competentă, supraveghetor consolidant, autorizație, stat membru de origine, stat membru gazdă, bănci centrale din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale, bănci centrale și instrument financiar au înțelesul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (la 23-12-2013, Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 10 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^2) O societate de servicii de investiții financiare este o firmă de investiții, persoană juridică română, în sensul prevăzut la art. 4 alin. (1) pct. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (la 23-12-2013, Alin. (1^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 10 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile: rezoluție, autoritate de rezoluție și drept de încetare au înțelesul prevăzut de legislația privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții. (la 14-12-2015, Alin. (1^3) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. ) (2) Abrogat. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (3) Abrogat. (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (4) Abrogat. (la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 8Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 8 a fost abrogat de pct. 11 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 9Abrogat. (la 23-03-2009, Art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )  +  Capitolul II Cerințe minime de acces și de desfășurare a activității  +  Secţiunea 1 Cerințe minime de acces la activitate1.1 Necesitatea obținerii unei autorizații și condiții minime de autorizare  +  Articolul 10(1) În vederea desfășurării activității în România, fiecare instituție de credit trebuie să dispună de o autorizație potrivit prezentei ordonanțe de urgență.(2) Fără a se aduce atingere dispozițiilor din prezenta secțiune, Banca Națională a României stabilește prin reglementări și notifică Autorității Bancare Europene, înființată prin Regulamentul nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, condițiile în care poate acorda autorizație și documentația care trebuie să însoțească cererea pentru obținerea autorizației. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 11Banca Națională a României nu poate acorda autorizație unei instituții de credit, dacă aceasta nu dispune de fonduri proprii distincte sau de un nivel al capitalului inițial cel puțin egal cu nivelul minim stabilit prin reglementări, care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane euro.  +  Articolul 12(1) La constituirea unei instituții de credit, persoană juridică română, capitalul inițial este reprezentat de capitalul social, cu excepția cazurilor în care instituția de credit care se constituie este rezultată dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Capitalul social al unei instituții de credit, persoana juridică română, trebuie vărsat integral și în numerar la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia, aporturile în natura nefiind permise. Acțiunile/părțile sociale ale unei instituții de credit, persoana juridică română, pot fi numai nominative. În actele lor constitutive, instituțiile de credit, persoane juridice române, nu vor putea stabili excepții de la principiul potrivit căruia o acțiune da dreptul la un singur vot.(3) La constituire, aporturile la capitalul social trebuie să fie vărsate într-un cont deschis la o instituție de credit. Acest cont este blocat până la înmatricularea instituției de credit, persoana juridică română, în registrul comerțului.  +  Articolul 13Persoanele cărora le sunt încredințate responsabilități de administrare și/sau conducere a instituției de credit, în calitate de administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la cap. I din titlul II partea I. (la 21-07-2007, Art. 13 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )  +  Articolul 14(1) Sediul social și, după caz, sediul real, al instituției de credit, persoana juridică română, trebuie să fie situate pe teritoriul României. Sediul real reprezintă locația în care se situează centrul de conducere și de gestiune a activității statutare, în cazul în care acesta nu este situat la sediul social.(2) Instituția de credit - trebuie să desfășoare efectiv și cu preponderență pe teritoriul României activitatea pentru care a fost autorizată.  +  Articolul 15(1) În vederea autorizării unei instituții de credit, persoană juridică română, Banca Națională a României trebuie să fie informată cu privire la identitatea acționarilor sau a membrilor, persoane fizice ori juridice, care urmează să dețină direct sau indirect dețineri calificate la instituția de credit, și cu privire la valoarea acestor dețineri. În cazul în care nu există dețineri calificate, Banca Națională a României trebuie să fie informată cu privire la identitatea celor mai mari 20 de acționari sau membri și la valoarea participațiilor deținute de aceștia. Banca Națională a României acordă autorizație numai dacă este încredințată că, din perspectiva necesității asigurării unui management prudent și sănătos al instituției de credit, calitatea persoanelor respective este adecvată. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^1) La evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se au în vedere prevederile art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1)-(3), art. 26^1 și cele ale art. 26^2. (la 23-12-2013, Alin. (1^1) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Dacă între instituția de credit, persoana juridică română, și alte persoane fizice sau juridice exista legături strânse, Banca Națională a României acorda autorizație numai dacă aceste legături ori dispozițiile legale, măsurile de natura administrativă din jurisdicția unui stat terț ce guvernează una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care instituția de credit are legături strânse sau dificultățile în aplicarea dispozițiilor sau măsurilor respective nu împiedica exercitarea eficienta a funcțiilor sale de supraveghere.  +  Articolul 16În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1), modalitatea de determinare a drepturilor de vot se stabilește de Banca Națională a României prin reglementări, cu respectarea prevederilor referitoare la obligațiile de transparență a informațiilor privind emitenții ale căror titluri de valoare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. (la 23-12-2013, Art. 16 a fost modificat de lit. m) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 17Orice cerere de autorizare a unei instituții de credit trebuie să fie însoțită de un plan de activitate, care să cuprindă cel puțin tipurile de activități propuse a fi desfășurate și structura organizatorică a instituției de credit, și din care să rezulte capacitatea acesteia de a-și realiza obiectivele propuse în condiții compatibile cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase, prin adecvarea cadrului de conducere, a procedurilor, a mecanismelor interne și a structurii capitalului la tipul, volumul și complexitatea activităților pe care își propune să le desfășoare.1.2 Activitățile permise instituțiilor de credit  +  Articolul 18(1) Instituțiile de credit pot desfășura, în limita autorizației acordate, următoarele activități:a) atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile;b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfetare;c) leasing financiar;d) servicii de plată așa cum sunt definite la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată; (la 01-04-2010, Litera d) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. ) e) emiterea și administrarea altor mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cambii și bilete la ordin, în măsura în care nu se încadrează la lit. d); (la 01-04-2010, Litera e) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. ) f) emitere de garanții și asumare de angajamente;g) tranzacționare în cont propriu și/sau pe contul clienților, în condițiile legii, cu:1. instrumente ale pieței monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2. valuta;3. contracte futures și options financiare;4. instrumente având la baza cursul de schimb și rata dobânzii;5. titluri de valoare și alte instrumente financiare transferabile; (la 23-12-2013, Pct. 5 al lit. g) a alin. (1) al art. 18 a fost modificat de lit. m) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) h) participare la emisiunea de titluri de valoare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni; (la 23-12-2013, Lit. h) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de lit. m) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) i) servicii de consultanța cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de consultanța;j) administrare de portofolii și consultanța legată de aceasta;k) custodie și administrare de instrumente financiare;l) intermediere pe piața interbancară;m) prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării;n) închiriere de casete de siguranța;n^1) emitere de monedă electronică*); (la 01-04-2010, Litera n^1) a alin. (1) al art. 18 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. ) o) operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea;p) dobândirea de participații la capitalul altor entități;r) orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități, dacă este cazul.(2) Sfera activităților prevăzute la alin. (1) lit. g)-k) acoperă toate serviciile de investiții financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (3) Dispozițiile alin. (1) se interpretează și se aplica astfel încât activitățile enumerate la alin. (1) să acopere orice operațiuni, tranzacții, produse și servicii care se înscriu în sfera acestor activități sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activități.(4) Activitățile care, potrivit unor legi speciale, sunt supuse unor autorizări, aprobări sau avize specifice, pot fi desfășurate de instituția de credit numai după obținerea acestora.  +  Articolul 18^1(1) Instituțiilor de credit autorizate de Banca Națională a României le este interzis să atragă depozite dacă nu participă la o schemă de garantare a depozitelor recunoscută oficial pe teritoriul României potrivit legislației în domeniu. Ele sunt obligate să participe la schema de garantare pentru depozitele pe care le acceptă, inclusiv pentru cele atrase de sucursalele acestora din străinătate.(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), instituțiile de credit persoane juridice române nu participă la schema de garantare a depozitelor menționată la alin. (1) pentru depozitele atrase de sucursalele lor din state terțe care impun obligația participării la o schemă de garantare a depozitelor din respectivul stat terț. (la 14-12-2015, Art. 18^1 a fost introdus de pct. 7 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )  +  Articolul 19(1) Activitatea de acordare de credite ipotecare finanțate prin emisiune de obligațiuni ipotecare poate fi desfășurata cu respectarea legislației speciale în materie.(2) Activitatea de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ poate fi desfășurata cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Titlul III al Părții a II-a.  +  Articolul 20(1) Instituțiile de credit pot desfășura și alte activități, permise potrivit autorizației acordate de Banca Națională a României, după cum urmează:a) operațiuni ne-financiare în mandat sau de comision, în special pe contul altor entități din cadrul grupului din care face parte instituția de credit;b) operațiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile și/sau imobile aflate în proprietatea acestora, dar neafectate desfășurării activităților financiare;c) prestarea de servicii clientelei proprii care, deși nu sunt conexe activității desfășurate, reprezintă o prelungire a operațiunilor bancare.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie compatibile cu cerințele activității bancare, în special cu cele referitoare la menținerea bunei reputații a instituției de credit și protejarea intereselor deponenților.(3) Nivelul total al veniturilor obținute din activitățile prevăzute la alin. (1), nu poate depăși 10% din veniturile obținute de o instituție de credit din activitățile prevăzute la art. 18.  +  Articolul 21În afară de operațiunile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b), instituțiile de credit se pot angaja în operațiuni cu bunuri mobile și imobile dacă: (la 23-03-2009, Partea introductivă a art. 21 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. ) a) operațiunile sunt necesare desfășurării în condiții adecvate a activităților pentru care instituția de credit a fost autorizată, și în măsura în care bunurile respective sunt necesare în acest scop;b) operațiunile au ca obiect bunuri mobile și imobile destinate perfecționării pregătirii profesionale a salariaților, organizării unor spații de odihna și recreare sau asigurării de locuințe pentru salariați și familiile acestora;c) operațiunile au ca obiect bunuri mobile și imobile dobândite în urma executării creanțelor, cu respectarea, în privința operațiunilor de închiriere a unor asemenea bunuri, a prevederilor art. 20 alin. (2) și (3).  +  Articolul 22(1) Instituțiile de credit nu pot desfășura alte activități în afară celor permise potrivit prezentei ordonanțe de urgență.(2) Instituțiile de credit nu se pot angaja în operațiuni cum ar fi:a) gajarea propriilor acțiuni pe contul datoriilor băncii;b) acordarea de credite garantate cu acțiuni, alte titluri de capital sau cu obligațiuni emise de instituția de credit însăși sau de o alta entitate aparținând grupului din care face parte instituția de credit;c) atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile, titluri sau alte valori, de la public, când instituția de credit se afla în stare de insolvență.  +  Secţiunea a 2-a Condiții minime de desfășurare a activității2.1. Cerințe de administrare a riscurilor (la 23-12-2013, Denumirea paragrafului 2.1, secțiunea a 2-a, capitolul II, titlul I, partea I a fost modificată de pct. 16 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 23Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 23 a fost abrogat de pct. 17 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 24*)(1) Fiecare instituție de credit trebuie să dispună de un cadru formal de administrare a activității riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente și coerente, procese eficace de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă, mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative și contabile riguroase și politici și practici de remunerare care să promoveze și să fie în concordanță cu o administrare sănătoasă și eficace a riscurilor.(2) Cadrul de administrare, procesele și mecanismele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie cuprinzătoare și adaptate la natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri și activităților desfășurate de instituția de credit. Principiile, criteriile tehnice și alte cerințe care trebuie avute în vedere se stabilesc prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. Mecanismele de control intern trebuie să asigure cel puțin organizarea funcțiilor de administrare a riscurilor, de asigurare a conformității și de audit intern. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 18 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2^1) În sensul alin. (1), sunt avute în vedere riscuri precum: riscul de credit și al contrapartidei, riscul rezidual, riscul de concentrare, riscul de securitizare, riscul de piață, riscul de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare, riscul operațional, riscul de lichiditate și riscul efectului de levier excesiv. (la 23-12-2013, Alin. (2^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 19 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2^2) Banca Națională a României stabilește, prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, cerințele privind politica de remunerare a unei instituții de credit, inclusiv principiile de acordare și ajustare a remunerației, precum și principiile de remunerare aplicabile instituțiilor de credit care beneficiază de asistență guvernamentală excepțională. (la 23-12-2013, Alin. (2^2) al art. 24 a fost introdus de pct. 19 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (3) Banca Națională a României colectează informații cu privire la numărul persoanelor pe instituție de credit care sunt remunerate cu cel puțin 1 milion de euro sau echivalent într-un exercițiu financiar, defalcate pe intervale valorice de 1 milion de euro, inclusiv informații cu privire la responsabilitățile și domeniul de activitate în care sunt implicate aceste persoane și la principalele elemente ale remunerației, incluzând, fără a se limita la: salarii, bonusuri, compensații pe termen lung, contribuții la pensii, și comunică aceste informații Autorității Bancare Europene. (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (4) Banca Națională a României colectează informațiile cantitative agregate cu privire la remunerare, publicate potrivit criteriilor de transparență și de publicare prevăzute la art. 450 alin. (1) lit. g), h) și i) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și le utilizează pentru a determina tendințele și practicile în materie de remunerare. Banca Națională a României comunică aceste informații Autorității Bancare Europene. (la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (5) Banca Națională a României colectează informațiile publicate în conformitate cu art. 435 alin. (2) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și le utilizează pentru a compara practicile în materie de diversitate a selecției membrilor consiliilor de administrație și directorilor, respectiv ai consiliilor de supraveghere și ai directoratelor instituțiilor de credit. Banca Națională a României comunică aceste informații Autorității Bancare Europene. (la 23-12-2013, Alin. (5) al art. 24 a fost introdus de pct. 21 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (la 13-12-2010, Art. 24 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 8^1. Această modificare se aplică cu data de 1 ianuarie 2011, conform literei a) a art. III din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010. )  +  Articolul 24^1Abrogat. (la 14-12-2015, Art. 24^1 a fost abrogat de pct. 8 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. ) 2.2 Acționariat  +  Articolul 25(1) Orice achizitor potențial trebuie să notifice în prealabil, în scris, Băncii Naționale a României în legătură cu orice achiziție propusă, cu indicarea valorii participației vizate și furnizarea informațiilor relevante la care se face referire în art. 26 alin. (4).(1^1) Dacă, din motive obiective, notificarea nu poate fi făcută în prealabil, obligația de notificare incumbă de la data achiziționării. (la 21-01-2012, Alin. (1^1) al art. 25 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. ) (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), condițiile în care se consideră că mai multe persoane acționează concertat în calitate de achizitor potențial se stabilesc prin reglementări emise de Banca Națională a României.(3) Banca Națională a României confirmă în scris achizitorului potențial, de îndată, dar nu mai târziu de două zile lucrătoare, primirea notificării și, dacă este cazul, primirea ulterioară a oricăror informații suplimentare solicitate în condițiile alin. (5) și comunică achizitorului potențial, în fiecare caz, data la care expiră termenul de evaluare.(4) Banca Națională a României realizează evaluarea prevăzută la art. 26 alin. (1) în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data confirmării scrise a primirii notificării și a tuturor documentelor care trebuie transmise acesteia pe baza listei informațiilor la care se face referire la art. 26 alin. (4). Dacă notificarea nu este însoțită de toate documentele cerute potrivit reglementărilor aplicabile, termenul de evaluare începe să curgă de la data confirmării de către Banca Națională a României a primirii tuturor documentelor respective.(5) Dacă este necesar, Banca Națională a României poate solicita în scris, dar nu mai târziu de expirarea a 50 de zile lucrătoare din termenul de evaluare prevăzut la alin. (4), orice informații suplimentare necesare pentru finalizarea evaluării, cu indicarea informațiilor cerute.(6) Achizitorul potențial trebuie să transmită informațiile suplimentare solicitate în termen de 20 de zile lucrătoare de la data comunicării solicitării, în cazul neîndeplinirii acestei obligații fiind incidente prevederile art. 26 alin. (2). Pe perioada respectivă, termenul de evaluare prevăzut la alin. (4) se suspendă. Orice altă solicitare din partea Băncii Naționale a României de completare sau de clarificare a informațiilor primite nu mai are ca efect suspendarea termenului de evaluare.(7) Banca Națională a României poate hotărî prelungirea perioadei de suspendare a termenului, prevăzută la alin. (6), până la 30 de zile lucrătoare, dacă achizitorul potențial este:a) situat sau reglementat într-un stat terț;b) o persoană fizică sau juridică ori o altă entitate situată într-un stat membru și care nu este supusă supravegherii prudențiale aplicabile instituțiilor de credit, organismelor de plasament colectiv în titluri de valoare, întreprinderilor de asigurări de viață, de asigurări generale, pieței de capital sau intermediarilor în asigurări. (la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (7) al art. 25 a fost modificată de lit. g) și m) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. ) (8) Dacă la finalizarea evaluării Banca Națională a României hotărăște să se opună achiziției propuse, comunică în scris achizitorului potențial hotărârea sa, în termen de două zile lucrătoare de la data adoptării acesteia și fără a depăși termenul prevăzut pentru realizarea evaluării, indicând și motivele care au stat la baza hotărârii. La cererea achizitorului potențial, poate fi făcută publică o motivație corespunzătoare a hotărârii.(9) Dacă până la expirarea termenului de evaluare Banca Națională a României nu se opune în scris achiziției propuse, aceasta se consideră aprobată.(10) În cazul aprobării achiziției propuse, Banca Națională a României poate stabili un termen maxim pentru finalizarea acesteia și poate prelungi acest termen dacă este necesar. (la 23-03-2009, Art. 25 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )  +  Articolul 26(1) La examinarea notificării prevăzute la art. 25 alin. (1) și a informațiilor suplimentare prevăzute la art. 25 alin. (5), în vederea asigurării unui management prudent și sănătos al instituției de credit vizate de achiziția propusă și luând în considerare posibila influență a achizitorului potențial asupra instituției de credit, Banca Națională a României evaluează în ce măsură calitatea achizitorului potențial este adecvată, precum și soliditatea financiară a acestuia în raport cu achiziția propusă, pe baza următoarelor criterii îndeplinite cumulativ:a) reputația achizitorului potențial, respectiv integritatea și competența profesională a acestuia;b) reputația, cunoștințele, aptitudinile și experiența oricărei persoane care va exercita responsabilități de administrare și/sau de conducere a instituției de credit, ca rezultat al achiziției propuse; (la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 23 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) c) soliditatea financiară a achizitorului potențial, în special în raport cu tipul de activitate desfășurată în prezent și cu cea preconizată a fi desfășurată de instituția de credit vizată de achiziția propusă;d) capacitatea instituției de credit de a respecta cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora și, după caz, pe cele prevăzute de alte acte normative aplicabile, în special de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a activelor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv reglementările emise în aplicarea acestora, precum și de a se conforma permanent acestor cerințe și, în special, cerinței ca grupul din care va face parte să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informații între autoritățile competente și împărțirea responsabilităților între aceste autorități; (la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de lit. f) și l) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. ) e) existența unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce privește achiziția propusă, este sau a fost săvârșită o infracțiune ori o tentativă a infracțiunii de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, în sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. a^1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, sau că achiziția propusă ar putea crește un astfel de risc.(2) Banca Națională a României se poate opune achiziției propuse numai dacă există motive rezonabile în acest sens, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), sau dacă informațiile furnizate de achizitorul potențial sunt incomplete.(3) Banca Națională a României nu poate impune nicio condiție prealabilă privind nivelul participației care trebuie să fie achiziționată și nici nu poate evalua achiziția propusă pe criteriul necesităților economice ale pieței.(4) Banca Națională a României face publică o listă cuprinzând informațiile necesare pentru realizarea evaluării, care trebuie să îi fie furnizate la momentul notificării prevăzute la art. 25 alin. (1). Informațiile solicitate trebuie să fie proporționale și adaptate la natura achizitorului potențial și a achiziției propuse și să prezinte relevanță din perspectiva unei evaluări prudențiale.(5) Criteriile prevăzute la alin. (1), lista de informații prevăzută la alin. (4) pentru realizarea evaluării și documentația aferentă se detaliază de Banca Națională a României prin reglementări.(6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 25 alin. (3)-(7), în cazul în care Banca Națională a României este notificată în legătură cu două sau mai multe intenții de achiziție a unor dețineri calificate sau de majorare a unor astfel de participații în aceeași instituție de credit, aceasta asigură tratament nediscriminatoriu tuturor achizitorilor potențiali. (la 23-12-2013, Alin. (6) al art. 26 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (la 23-03-2009, Art. 26 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )  +  Articolul 26^1(1) În realizarea evaluării prevăzute la art. 26 alin. (1), Banca Națională a României colaborează prin consultare reciprocă în toate privințele cu alte autorități de supraveghere naționale sau din alte state membre implicate, în cazurile în care achizitorul potențial este:a) o instituție de credit, o întreprindere de asigurări de viață, o întreprindere de asigurări generale, o întreprindere de reasigurare, o firmă de investiții sau o societate de administrare a activelor, autorizată într-un alt stat membru ori în alt sector al sistemului financiar; (la 23-12-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 26^1 a fost modificată de lit. g), h), i) și l) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. ) b) întreprinderea-mamă a unei entități din categoria celor prevăzute la lit. a) care sunt autorizate într-un alt stat membru sau în alt sector al sistemului financiar; (la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 26^1 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) o persoană fizică sau juridică ce controlează o entitate din categoria celor prevăzute la lit. a) care sunt autorizate într-un alt stat membru sau în alt sector al sistemului financiar.(2) În sensul prevederilor alin. (1), Banca Națională a României asigură, fără întârziere, schimbul de informații care sunt esențiale și relevante pentru realizarea evaluării cu autoritățile de supraveghere implicate. În calitate de autoritate competentă a instituției de credit vizate de achiziția propusă, Banca Națională a României ia în considerare toate informațiile esențiale furnizate de autoritățile de supraveghere în cauză și poate solicita acestora toate informațiile pe care le consideră relevante pentru realizarea evaluării. Hotărârea Băncii Naționale a României cu privire la achiziția propusă trebuie să indice orice opinie sau rezervă exprimată de autoritatea competentă a achizitorului potențial. (la 23-03-2009, Art. 26^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )  +  Articolul 26^2(1) În cazurile în care achizitorul potențial este o entitate reglementată dintr-un stat terț, Banca Națională a României poate colabora cu autoritatea de supraveghere implicată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) cadrul de supraveghere din statul terț poate fi considerat echivalent de către Banca Națională a României;b) nu există legi, reglementări sau măsuri de natură administrativă din statul terț care să împiedice schimbul de informații;c) autoritatea de supraveghere din statul terț și-a exprimat disponibilitatea privind încheierea unui acord de colaborare cu Banca Națională a României pentru asigurarea schimbului de informații.(2) Entitate reglementată reprezintă o entitate reglementată în sensul art. 2 alin. (1) pct. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, precum și orice entitate similară dintr-un stat terț. (la 23-03-2009, Art. 26^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )  +  Articolul 27Orice persoană fizică sau juridică ce a decis să cedeze, direct ori indirect, o deținere calificată într-o instituție de credit, persoană juridică română, sau să își reducă deținerea calificată astfel încât proporția drepturilor sale de vot ori a deținerii la capitalul social să se situeze sub nivelurile de 20%, o treime ori de 50% sau astfel încât instituția de credit în cauză să înceteze să mai fie o filială a persoanei în cauză trebuie să notifice în prealabil, în scris, Banca Națională a României în legătură cu această decizie, conform reglementărilor emise în acest sens. (la 23-12-2013, Art. 27 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 28În aplicarea prevederilor art. 25 și 27, pentru calculul drepturilor de vot se au în vedere reglementările emise de Banca Națională a României în temeiul art. 16. (la 23-03-2009, Art. 28 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )  +  Articolul 29(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, trebuie să informeze Banca Națională a României, de îndată ce iau cunoștința de orice dobândire sau înstrăinare a participațiilor în capitalul lor care depășește nivelurile prevăzute la art. 25 alin. (1) și (2), respectiv se situează sub nivelurile prevăzute la art. 27.(2) Cel puțin o dată pe an, instituțiile de credit, persoane juridice române, listate pe o piață reglementată, trebuie să comunice Băncii Naționale a României identitatea persoanelor care au dețineri calificate și nivelul acestora, astfel cum acestea apar, de exemplu, în informațiile primite în cadrul adunărilor generale anuale ale acționarilor sau ca rezultat al respectării reglementărilor referitoare la societățile listate pe o piață reglementată. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 24 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 30Abrogat. (la 23-03-2009, Art. 30 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )  +  Articolul 31(1) Banca Națională a României nu poate stabili prin reglementări cerințe mai stricte decât cele prevăzute în prezenta subsecțiune pentru efectuarea notificării și pentru evaluarea achizițiilor directe sau indirecte de dețineri calificate la o instituție de credit, persoană juridică română. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Banca Națională a României asigură urmărirea respectării în mod permanent a cerințelor la care se face referire în prezenta subsecțiune, putând solicita în acest sens orice informații pe care le consideră necesare, și poate dispune sancțiuni și măsuri sancționatoare corespunzătoare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în cazul în care aceste cerințe nu sunt respectate. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 25 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Capitolul III Autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române  +  Secţiunea 1 Procedura de autorizare și motive de respingere a cererii  +  Articolul 32(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui și pot funcționa numai pe baza autorizației emise de Banca Națională a României.(2) Instituțiile de credit, persoane juridice române, se constituie în forma juridică prevăzută pentru fiecare dintre categoriile de instituții de credit reglementate în Partea a II-a. Ele nu se pot constitui prin subscripție publică.(3) Banca Națională a României acordă autorizație unei instituții de credit, persoane juridice române, numai dacă este încredințată că instituția de credit poate asigura desfășurarea unei activități în condiții de siguranță și de respectare a cerințelor unei administrări prudente și sănătoase, care să asigure protejarea intereselor deponenților și ale altor creditori și buna funcționare a sistemului bancar, sens în care trebuie să fie respectate dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora. (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 26 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 33(1) Banca Națională a României hotărăște cu privire la o cerere de autorizare a unei instituții de credit, în sensul acordării aprobării de constituire a instituției de credit sau al respingerii cererii, în termen de 4 luni de la data primirii cererii de autorizare însoțite de documentația stabilită potrivit prevederilor art. 10 alin. (2).(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, Banca Națională a României comunică titularului, dacă este cazul, documentele care nu au fost prezentate conform alin. (1), în vederea depunerii de îndată a acestora.(3) Banca Națională a României poate solicita în scris, pe parcursul termenului prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de trecerea a 3 luni de la primirea cererii de autorizare, orice informații sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentația prezintă alte deficiențe.(4) Titularul cererii are la dispoziție un termen de o lună de la data comunicării solicitării formulate potrivit alin. (3), pentru prezentarea informațiilor și/sau a documentelor cerute, respectiv pentru remedierea deficiențelor constatate, perioadă pe parcursul căreia termenul de 4 luni prevăzut la alin. (1) se suspendă. Titularul poate furniza din proprie inițiativă orice alte informații și/sau documente considerate relevante, însă acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 30 de zile anterior datei expirării termenului în care Banca Națională a României trebuie să se pronunțe asupra cererii de autorizare.(5) Dacă Banca Națională a României hotărăște acordarea aprobării de constituire, pentru obținerea autorizației de funcționare, instituția de credit trebuie ca în cel mult două luni de la data comunicării hotărârii Băncii Naționale a României să îi prezinte acesteia documentele care atestă constituirea legală a instituției de credit, conform dispozițiilor aplicabile și proiectului prezentat.(6) Banca Națională a României hotărăște cu privire la acordarea autorizației de funcționare a instituției de credit în termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (5). (la 01-04-2010, Alin. (6) al art. 33 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. ) (7) Banca Națională a României poate solicita în scris orice informații și documente suplimentare necesare evaluării și/sau, după caz, remedierea altor deficiențe constatate, în termen de o lună de la data primirii documentației prevăzute la alin. (5), iar titularul are la dispoziție un termen de o lună de la data comunicării solicitării pentru prezentarea acestora. Titularul poate furniza din proprie inițiativă orice alte informații și documente considerate relevante, dar acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 30 de zile anterior datei expirării termenului prevăzut la alin. (6).(8) Informațiile și documentele prezentate cu depășirea termenelor prevăzute pentru depunerea acestora nu sunt luate în considerare la evaluarea cererii de autorizare și se restituie titularului cererii.(9) În oricare dintre etapele procesului de autorizare prevăzute la alin. (1) și (6), Banca Națională a României comunică în scris titularului cererii hotărârea sa, indicând și motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii cererii de autorizare. (la 23-03-2009, Art. 33 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )  +  Articolul 34În procesul de analiza a unei cereri de autorizare, Banca Națională a României poate solicita orice informație și documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente pentru evaluarea respectării condițiilor prevăzute pentru acordarea autorizației.  +  Articolul 35(1) Autorizația acordată este valabilă pe o perioada nedeterminată și nu poate fi transferată unei alte entități.(2) Instituțiile de credit autorizate sunt înregistrate în registrul ținut de Banca Națională a României conform prevederilor art. 417.  +  Articolul 36Banca Națională a României notifică Autorității Bancare Europene orice autorizație acordată, pentru ca denumirea instituției de credit să fie inclusă în lista instituțiilor de credit întocmită și actualizată de Autoritatea Bancară Europeană, care se publică pe website-ul acesteia. (la 01-09-2011, Art. 36 a fost modificat de pct. 2 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )  +  Articolul 36^1Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, furnizează autorităților competente implicate și Autorității Bancare Europene toate informațiile referitoare la grupurile bancare, respectiv informații privind entitățile între care există legături strânse, precum și referitor la cadrul formal de administrare a activității, în particular în ceea ce privește structura juridică, de guvernanță și organizatorică la nivel de grup. (la 28-10-2013, Art. 36^1 a fost introdus de pct. 4 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )  +  Articolul 37(1) Înainte de a autoriza o instituție de credit, persoana juridică română, Banca Națională a României se consulta cu autoritățile competente ale unui alt stat membru implicat, dacă:a) instituția de credit, persoana juridică română, este o filiala a unei instituții de credit autorizate în statul membru respectiv;b) instituția de credit, persoana juridică română, este o filiala a întreprinderii-mamă a unei instituții de credit autorizate în statul membru respectiv; (la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 37 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) instituția de credit, persoana juridică română, este controlată de aceleași persoane care controlează o instituție de credit autorizată în statul membru respectiv.(2) Înainte de a autoriza o instituție de credit, persoana juridică română, Banca Națională a României se consulta cu Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv cu autoritatea responsabilă cu supravegherea întreprinderilor de asigurare sau a firmelor de investiții dintr-un alt stat membru implicat, dacă:a) instituția de credit, persoana juridică română, este o filiala a unei întreprinderi de asigurare, a unei societăți de servicii de investiții financiare sau a unei firme de investiții autorizate într-un alt stat membru;b) instituția de credit, persoana juridică română, este o filiala a întreprinderii-mamă a unei întreprinderi de asigurare, a unei societăți de servicii de investiții financiare sau a unei firme de investiții autorizate într-un alt stat membru;c) instituția de credit, persoana juridică română, este controlată de aceeași persoana care controlează o întreprindere de asigurare, o societate de servicii de investiții financiare sau o firma de investiții autorizată într-un alt stat membru. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de lit. f) și j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. ) (3) Autoritățile prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să fie consultate în mod special în contextul evaluării calității acționarilor/membrilor instituției de credit, persoana juridică română, și al reputației și experienței persoanelor implicate în administrarea și/sau conducerea unei alte entități din cadrul aceluiași grup, cărora urmează să li se încredințeze responsabilități în administrarea și/sau conducerea instituției de credit, persoana juridică română. În acest sens, se asigură schimbul de informații care sunt relevante pentru acordarea autorizației, dar și pentru evaluarea pe baza continuă a îndeplinirii condițiilor de desfășurare a activității. (la 21-07-2007, Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. ) (4) În scopul evaluării calității persoanelor și entităților implicate sau având legătură cu proiectul de autorizare prezentat, la cererea Băncii Naționale a României, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor furnizează acesteia informații cu privire la riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, referitoare la persoanele sau entitățile în cauză. (la 13-12-2010, Alin. (4) al art. 37 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 10^1. )  +  Articolul 38(1) Banca Națională a României respinge o cerere de autorizare, dacă:a) documentația prezentată este incompletă ori nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și/sau informațiile furnizate nu prezintă relevanță ori sunt insuficiente pentru evaluarea respectării condițiilor prevăzute pentru acordarea autorizației; (la 23-03-2009, Litera a) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. ) b) instituția de credit nu dispune de fonduri proprii separate sau capitalul inițial se situează sub nivelul minim stabilit de Banca Națională a României;c) forma juridică este alta decât cea prevăzută pentru categoria instituției de credit care se intenționează a fi constituită;d) din evaluarea planului de activitate prezentat rezultă că instituția de credit nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în condițiile respectării cerințelor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în reglementările emise în aplicarea acestora; (la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 27 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) e) Banca Națională a României nu este satisfăcută de calitatea persoanelor care asigura administrarea și/sau conducerea instituției de credit, întrucât reputația sau experiența profesională a acestora nu este adecvată naturii, volumului și complexității activității instituției de credit sau nu corespunde necesității asigurării unui management prudent și sănătos; (la 21-07-2007, Litera e) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. ) f) calitatea acționarilor/membrilor instituției de credit nu corespunde cerințelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și în reglementările emise în aplicarea acesteia. (la 23-03-2009, Litera f) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. ) g) legăturile strânse dintre instituția de credit și alte persoane fizice sau juridice ori dispozițiile legale, măsurile de natura administrativă din jurisdicția unui stat terț ce guvernează una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care instituția de credit are legături strânse sau dificultăți în aplicarea acestor dispoziții sau măsuri sunt de natura să împiedice exercitarea eficienta a supravegherii prudențiale;h) înainte de obținerea aprobării de constituire, fondatorii au făcut comunicări publice cu privire la funcționarea instituției de credit;i) nu sunt respectate alte condiții prevăzute de lege sau de reglementările emise în aplicarea acesteia.(2) Necesitățile economice ale pieței nu pot constitui, în nici o situație, un criteriu de evaluare a unei cereri de autorizare sau un motiv de respingere a acesteia.  +  Secţiunea a 2-a Retragerea autorizației și încetarea valabilității autorizației (la 23-12-2013, Denumirea secțiunii a 2-a, capitolul III, titlul I, partea I a fost modificată de pct. 28 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 39Banca Națională a României poate retrage autorizația acordată unei instituții de credit în următoarele situații:a) instituția de credit nu și-a început activitatea pentru care a fost autorizată în termen de 1 an de la data acordării autorizației sau a încetat să mai desfășoare activitate de mai mult de 6 luni;b) autorizația a fost obținută pe baza unor informații false sau prin orice alt mijloc ilegal;c) instituția de credit nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza acordării autorizației;d) instituția de credit nu mai îndeplinește cerințele prudențiale prevăzute în părțile a III-a, a IV-a și a VI-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau dispuse potrivit art. 226 alin. (3) și (6) din prezenta ordonanță de urgență sau există elemente care conduc la concluzia că într-un termen scurt instituția de credit nu își va mai putea îndeplini obligațiile față de creditorii săi și, în special, nu mai poate garanta siguranța activelor care i-au fost încredințate de către deponenții săi; (la 23-12-2013, Lit. d) a art. 39 a fost modificată de pct. 29 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) e) instituția de credit săvârșește una dintre faptele prevăzute la art. 228. (la 23-12-2013, Lit. e) a art. 39 a fost modificată de pct. 29 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 40(1) Acționarii sau membrii instituției de credit pot renunța la autorizație, hotărând dizolvarea și lichidarea instituției de credit.(2) Lichidarea la inițiativa acționarilor sau a membrilor este permisă numai în cazul în care instituția de credit nu se afla în vreuna din situațiile de insolvență prevăzute de lege pentru declanșarea falimentului.(3) Instituția de credit va comunica Băncii Naționale a României hotărârea adunării generale a acționarilor, respectiv, a membrilor privind dizolvarea și lichidarea instituției de credit, însoțită cel puțin de un plan de lichidare a activului și de stingere a pasivului, care să asigure plata integrala a creanțelor deponenților și ale altor creditori.(4) Pe baza evaluării planului de lichidare, Banca Națională a României aprobă dizolvarea și lichidarea instituției de credit, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2) și (3), confirmând, în acest sens, încetarea valabilității autorizației. (la 01-04-2010, Alin. (4) al art. 40 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 41(1) Autorizația unei instituții de credit își încetează de drept valabilitatea în următoarele situații:a) a avut loc o fuziune sau o divizare a instituției de credit în urma căreia aceasta își încetează existenta;b) a avut loc o transformare a instituției de credit în alta categorie de instituție de credit;c) s-a pronunțat o hotărâre de declanșare a procedurii falimentului instituției de credit.d) în alte cazuri prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. (la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (1) al art. 41 a fost introdusă de pct. 30 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Încetarea valabilității autorizației unei instituții de credit, atât în situațiile prevăzute la alin. (1), cât și în situația prevăzută la art. 40, se publică de către Banca Națională a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în cel puțin doua cotidiene de circulație națională.  +  Articolul 42(1) Hotărârea Băncii Naționale a României de retragere a autorizației se comunica în scris instituției de credit, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în cel puțin în doua cotidiene de circulație națională.(2) Hotărârea de retragere a autorizației produce efecte de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau de la o data ulterioară, specificată în hotărârea respectiva.  +  Articolul 43Retragerea autorizației unei instituții de credit, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii de retragere a autorizației, și, după caz, încetarea valabilității acesteia se notifică Autorității Bancare Europene. (la 23-12-2013, Art. 43 a fost modificat de pct. 31 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 44(1) Ca urmare a retragerii autorizației, dacă instituția de credit nu se afla în vreuna dintre situațiile de insolvență prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2004 sau, ca urmare a încetării valabilității autorizației instituției de credit, în situația prevăzută la art. 40 alin. (1), aceasta intra în lichidare, dispozițiile cuprinse în secțiunea a 3-a a Capitolului VIII din Titlul III, Partea I, referitoare la lichidare fiind aplicabile în consecința.(2) De la data intrării în vigoare a hotărârii de retragere a autorizației, respectiv a încetării valabilității autorizației în cazurile prevăzute la art. 40 alin. (1) și la art. 41 lit. c), instituția de credit nu poate desfășura alte activități decât cele strict legate de lichidare.  +  Capitolul IV Regimul instituțiilor de credit și al instituțiilor financiare din alte state membre  +  Secţiunea 1 Instituțiile de credit din alte state membre  +  Articolul 45(1) Instituțiile de credit autorizate și supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot desfășura în România activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n)^1, prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă activitățile respective se regăsesc în autorizația acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine și se asigură respectarea legislației românești adoptate în scopul protejării interesului general. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 32 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Toate sucursalele înființate pe teritoriul României de către o instituție de credit cu sediul în alt stat membru sunt considerate o singura sucursala.  +  Articolul 46(1) Pentru înființarea unei sucursale de către o instituție de credit dintr-un stat membru nu este necesară obținerea unei autorizații din partea Băncii Naționale a României și nici asigurarea unui capital de dotare la nivelul sucursalei. Supravegherea sucursalei se realizează potrivit dispozițiilor cuprinse în Capitolul III și V din Titlul III, Partea I.(2) Banca Națională a României efectuează înregistrarea în registrul instituțiilor de credit a sucursalelor prevăzute la alin. (1) pe baza notificării prevăzute la art. 48.  +  Articolul 47Abrogat. (la 01-04-2010, Art. 47 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 48(1) O instituție de credit autorizată și supravegheată într-un alt stat membru poate înființa o sucursala în România pe baza notificării transmise Băncii Naționale a României de către autoritatea competenta din statul membru de origine. Înainte de începerea activității, în termen de 2 luni de la primirea notificării, Banca Națională a României comunica instituției de credit în cauza, dacă este cazul, lista actelor normative din România, adoptate în scopul protejării interesului general, care reglementează condiții specifice în care anumite activități pot fi desfășurate.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoțită de următoarele date și informații:a) un program de activitate al sucursalei, incluzând cel puțin tipurile de activități care urmează să fie desfășurate de aceasta și structura organizatorică a sucursalei;b) adresa sediului sucursalei de unde pot fi obținute documente;c) identitatea persoanelor responsabile cu conducerea activității sucursalei; (la 21-07-2007, Litera c) a alin. (2) al art. 48 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. ) d) nivelul și structura fondurilor proprii, precum și suma cerințelor de fonduri proprii ale instituției de credit, potrivit art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (2) al art. 48 a fost modificată de pct. 33 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (3) De la data primirii comunicării Băncii Naționale a României cu privire la lista actelor normative prevăzute la alin. (1) sau, în lipsa unei comunicări, de la data expirării termenului de 2 luni prevăzut la alin. (1), sucursala poate să înceapă activitatea.(4) Orice intenție de modificare a informațiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) - c), se notifica în scris Băncii Naționale a României de către instituția de credit în cauza, cu cel puțin o luna înainte de data la care modificarea urmează să fie efectuată; în acest termen Banca Națională a României comunica instituției de credit, dacă este necesar, noile condiții în care activitatea urmează să fie desfășurata pe teritoriul României.  +  Articolul 49Furnizarea de servicii în mod direct de către o instituție de credit autorizată și supravegheată într-un alt stat membru poate fi realizată pe baza notificării transmise Băncii Naționale a României de către autoritatea competenta din statul membru de origine, cuprinzând activitățile pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în România.  +  Articolul 50În scopul exercitării activităților specifice, instituția de credit dintr-un alt stat membru poate utiliza pe teritoriul României denumirea pe care o utilizează și în statul membru de origine. Dacă exista pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Națională a României poate solicita ca denumirea să fie însoțită de o mențiune explicativă.  +  Articolul 51(1) Sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre le sunt aplicabile:a) dispozițiile privind secretul profesional în domeniul bancar cuprinse în Capitolul II din Titlul II, Partea I;b) dispozițiile art. 102 alin. (2) privind deschiderea contului curent la Banca Națională a României;c) dispozițiile art. 103; (la 23-12-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 51 a fost modificată de pct. 34 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) d) abrogată; (la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (1) al art. 51 a fost abrogată de pct. 35 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. ) e) abrogată; (la 23-12-2013, Lit. e) a alin. (1) al art. 51 a fost abrogată de pct. 35 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. ) (2) Dispozițiile alin. (1) lit. a) se aplică și instituțiilor de credit din alte state membre care furnizează servicii în mod direct în România.  +  Articolul 52(1) Sucursalele instituțiilor de credit din alte state membre publică în limba română documentele contabile ale instituției de credit de care aparțin - situațiile financiare anuale, situațiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare și/sau conducere și, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare și/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile pentru auditarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate - întocmite și auditate conform legislației din statul membru de origine. (la 21-07-2007, Alin. (1) al art. 52 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. ) (2) Sucursalele prevăzute la alin. (1) nu sunt obligate să publice situații financiare anuale referitoare la activitatea proprie. Totuși acestor sucursale li se poate solicita să publice anumite date și informații legate de activitatea proprie, conform reglementărilor specifice emise în domeniu.  +  Articolul 53(1) Instituțiile de credit din alte state membre notifica Băncii Naționale a României deschiderea de reprezentante în România potrivit reglementările emise de aceasta.(2) Reprezentantele sunt obligate să-și limiteze activitatea la acte de cercetare a pieței, de reprezentare și de publicitate și nu pot efectua nici un fel de activități supuse dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Secţiunea a 2-a Instituțiile financiare din alte state membre  +  Articolul 54(1) Instituțiile financiare cu sediul într-un alt stat membru pot desfășura în România activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b)-n)^1, prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă aceste instituții financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor instituții de credit, dacă activitățile respective sunt prevăzute în actele lor constitutive și dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: (la 23-12-2013, Partea introductivă a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de pct. 36 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) a) întreprinderea-mamă sau întreprinderile-mamă ale instituției financiare sunt autorizate ca instituții de credit în statul membru a cărui legislație guvernează statutul instituției financiare-filiala; (la 23-12-2013, Lit. a) a alin. (1) a art. 54 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) b) activitățile în cauza sunt efectiv desfășurate pe teritoriul aceluiași stat membru;c) întreprinderea-mamă sau societățile-mamă ale instituției financiare dețin 90% sau mai mult din drepturile de vot atașate acțiunilor la capitalul social al acesteia; (la 23-12-2013, Lit. c) a alin. (1) a art. 54 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) d) întreprinderea-mamă sau întreprinderile-mamă ale instituției financiare trebuie să îndeplinească cerințele autorității competente din statul membru de origine cu privire la administrarea prudenta a instituției financiare-filiala și trebuie să declare, cu acordul acestei autorități, că garantează în solidar obligațiile asumate de instituția financiară-filiala; (la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (1) a art. 54 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) e) instituția financiară-filială este inclusă, în special în ceea ce privește activitățile pe care urmează să le desfășoare în România, în supravegherea pe bază consolidată a întreprinderii-mamă sau, după caz, a fiecărei întreprinderi-mamă, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și celor cuprinse în partea I titlul II cap. II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în mod deosebit pentru calculul cerințelor de fonduri proprii, prevăzut la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru controlul expunerilor mari, prevăzut în partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și în scopul limitării deținerilor calificate din afara sectorului financiar, potrivit dispozițiilor art. 89 și 90 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (la 23-12-2013, Lit. e) a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de pct. 36 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată lit. e) a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Dispozițiile art. 45 alin. (2), 48 și 49 se aplica în mod corespunzător și în cazul înființării unei sucursale, respectiv al furnizării de servicii în mod direct în România de către o instituție financiară dintr-un alt stat membru. Notificarea transmisă Băncii Naționale a României include în acest caz și atestarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1).(3) În cazul înființării unei sucursale, prin excepție de la dispozițiile art. 48 alin. (2) lit. d), informațiile care se notifică sunt cele referitoare la nivelul și structura fondurilor proprii ale instituției financiare-filială și valoarea totală a expunerilor la risc ale instituției de credit, întreprindere-mamă, calculată potrivit art. 92 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 54 a fost modificat de pct. 37 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (3) al art. 54 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 55Supravegherea instituției financiare-filiala, inclusiv a sucursalei înființate pe teritoriul României, se asigura de către autoritatea competenta din statul membru de origine, în condițiile prevăzute în Capitolul III și Capitolul V din Titlul III, Partea I și cu aplicarea corespunzătoare a secțiunii a 3-a din prezentul capitol.  +  Articolul 56În cazul în care Banca Națională a României este informată de către autoritatea competenta din statul membru de origine cu privire la faptul că o instituție financiară nu mai îndeplinește oricare dintre condițiile prevăzute la art. 54 alin. (1), activitățile desfășurate în România de respectiva instituție financiară nu mai beneficiază de regimul prevăzut în prezenta secțiune, intrând sub incidenta legislației românești care reglementează desfășurarea respectivelor activități, dacă este cazul.  +  Articolul 57Dispozițiile prezentei secțiuni se aplica în mod corespunzător și filialelor dintr-un stat membru ale instituțiilor financiare prevăzute la art. 54.  +  Articolul 58Abrogat. (la 01-04-2010, Art. 58 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Secţiunea a 3-a Competentele Băncii Naționale a României  +  Articolul 59(1) Instituțiile de credit din alte state membre care au deschis o sucursală pe teritoriul României trebuie să raporteze periodic Băncii Naționale a României, în scop statistic sau informativ ori în scopuri de supraveghere potrivit prezentei secțiuni, date și informații privind activitățile desfășurate în România, potrivit reglementărilor emise de aceasta. Aceste date și informații intră sub incidența dispozițiilor art. 214 referitoare la păstrarea secretului profesional*). (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 38 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^1) Banca Națională a României poate solicita instituțiilor de credit prevăzute la alin. (1) informații și date, în special pentru a evalua dacă sucursala din România este semnificativă, potrivit art. 173^1, 210^1, 210^2 și 210^3*). (la 23-12-2013, Alin. (1^1) al art. 59 a fost introdus de pct. 39 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Abrogat. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 59 a fost abrogat de pct. 40 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. )  +  Articolul 60(1) Banca Națională a României informează autoritatea competentă din statul membru de origine în cazul în care, pe baza informațiilor primite de la această autoritate potrivit art. 210 alin. (1) și (2), constată că o instituție de credit din statul membru în cauză, care are o sucursală sau prestează servicii în mod direct în România, în legătură cu activitățile desfășurate pe teritoriul României, se află în una dintre următoarele situații:a) instituția de credit nu respectă dispozițiile din prezenta ordonanță de urgență sau dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și nici reglementările emise în aplicarea acestora;b) există un risc semnificativ ca instituția de credit să nu respecte dispozițiile din prezenta ordonanță de urgență sau dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și nici reglementările emise în aplicarea acestora*). (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 41 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^1) Dacă Banca Națională a României consideră că autoritatea competentă din statul membru de origine nu și-a îndeplinit sau nu își va îndeplini obligația de a lua fără întârziere toate măsurile necesare pentru a se asigura că instituția de credit remediază situația de nerespectare sau pentru a evita riscul de nerespectare, aceasta poate să supună cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene și să ceară sprijinul acesteia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Autoritatea Bancară Europeană va lua orice decizie, potrivit art. 19 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, în termen de 24 de ore. Banca Națională a României și autoritatea competentă implicată pot beneficia de asistența acordată, din proprie inițiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, în vederea ajungerii la un acord cu autoritatea competentă din statul membru de origine*). (la 23-12-2013, Alin. (1^1) al art. 60 a fost introdus de pct. 42 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Abrogat. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 60 a fost abrogat de pct. 43 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. ) (3) Abrogat. (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 60 a fost abrogat de pct. 43 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. )  +  Articolul 61Dispozițiile art. 59 și 60 nu aduc atingere competențelor autorităților române de a dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea sau sancționarea încălcărilor de pe teritoriul României, ale prevederilor acestei ordonanțe de urgență, reglementărilor emise în aplicarea acesteia ori ale dispozițiilor legale în vigoare adoptate în scopul protejării interesului general și altor dispoziții de ordine publică, astfel de măsuri putând include interzicerea desfășurării de către instituția de credit în culpă a oricăror activități viitoare pe teritoriul României. (la 23-12-2013, Art. 61 a fost modificat de pct. 44 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 62Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 62 a fost abrogat de pct. 45 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 63(1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 60, în situații de urgență, până la luarea unor măsuri de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau a unor măsuri de reorganizare, Banca Națională a României poate lua orice măsuri preventive necesare protejării împotriva instabilității financiare care ar amenința grav interesele colective ale deponenților, ale investitorilor și ale celorlalți clienți din România ai instituției de credit*). (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 63 a fost modificat de pct. 46 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^1) Orice măsură preventivă trebuie să fie proporțională cu obiectivul urmărit, de a proteja împotriva instabilității financiare care ar amenința grav interesele colective ale deponenților, investitorilor și ale celorlalți clienți ai instituției de credit*). (la 23-12-2013, Alin. (1^1) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^2) Măsurile preventive pot include suspendarea plăților*). (la 23-12-2013, Alin. (1^2) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^3) Măsurile preventive nu pot avea ca efect favorizarea creditorilor din România ai instituției de credit față de creditorii din alte state membre*). (la 23-12-2013, Alin. (1^3) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^4) Măsurile preventive își încetează efectele la adoptarea unei măsuri de reorganizare de către autoritățile administrative sau judecătorești din statul membru de origine*). (la 23-12-2013, Alin. (1^4) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^5) Banca Națională a României decide încetarea măsurilor preventive în cazul în care consideră că au devenit caduce în raport cu situațiile prevăzute la art. 60, dacă aceste măsuri nu și-au încetat efectele ca urmare a adoptării unei măsuri de reorganizare, potrivit alin. (1^4)*). (la 23-12-2013, Alin. (1^5) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^6) Măsurile preventive dispuse se comunică de îndată Comisiei Europene, Autorității Bancare Europene și autorităților competente din alte state membre interesate*). (la 23-12-2013, Alin. (1^6) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Abrogat. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 63 a fost abrogat de pct. 48 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 63^1(1) Orice măsură adoptată potrivit prevederilor art. 61 și 63 ce implică sancțiuni sau restricții ale dreptului de liberă prestare de servicii ori a dreptului de stabilire trebuie motivată corespunzător și comunicată instituției de credit în cauză.(2) Măsurile dispuse de Banca Națională a României potrivit alin. (1) pot fi contestate în condițiile prevăzute în cap. IX din titlul III, partea I.(3) Măsurile luate de alte autorități române ori de Banca Națională a României, potrivit prevederilor art. 61 și 63, față de o instituție de credit din alt stat membru care desfășoară activitate în România nu pot institui un tratament discriminator sau restrictiv pe considerente legate de faptul că instituția de credit respectivă este autorizată în alt stat membru*). (la 23-12-2013, Art. 63^1 a fost introdus de pct. 49 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 64De la data la care Banca Națională a României este informată de autoritatea competentă din statul membru de origine asupra faptului că autorizația unei instituții de credit care desfășoară activitate pe teritoriul României a fost retrasă sau șia încetat valabilitatea în orice alt mod, Banca Națională a României întreprinde măsurile necesare pentru a împiedica instituția de credit în cauză să mai inițieze noi tranzacții pe teritoriul României și pentru a asigura protejarea interesului deponenților și al altor creditori. (la 23-12-2013, Art. 64 a fost modificat de pct. 50 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 65Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 65 a fost abrogat de pct. 51 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. )  +  Articolul 66Dispozițiile prezentei secțiuni nu împiedica instituțiile de credit cu sediul în alte state membre să-și facă publicitate în România prin intermediul oricăror mijloace de comunicare disponibile, în condițiile respectării prevederilor legale de interes general din România privind forma și conținutul publicității.  +  Capitolul V Regimul instituțiilor de credit din state terțe  +  Articolul 67(1) Instituțiile de credit având sediul social în state terțe pot desfășura activități în România numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:e) activitatea se desfășoară prin înființarea unei sucursale, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 45 alin. (2);b) sucursala este autorizată de Banca Națională a României;c) autoritatea competenta din statul de origine nu se opune înființării sucursalei în România;d) sunt respectate dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora. (la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (1) al art. 67 a fost modificată de pct. 52 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Activitățile ce pot fi desfășurate prin intermediul sucursalei din România sunt prevăzute în autorizația acordată de Banca Națională a României, cu respectarea dispozițiilor Secțiunii 1 a Capitolului II din prezentul Titlu și nu pot excede obiectului de activitate al instituției de credit, autorizat de autoritatea competenta din statul terț de origine.(3) Activitatea sucursalei din România este supusă supravegherii prudențiale a Băncii Naționale a României, în condițiile prevăzute în Capitolul IV din Titlul III, Partea I.  +  Articolul 68Sucursala înființată în România poate utiliza denumirea instituției de credit utilizata în statul terț de origine. Dacă exista pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Națională a României solicita ca aceasta denumire să fie însoțită de o mențiune explicativă. (la 21-07-2007, Art. 68 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )  +  Articolul 69(1) Cerințele de autorizare și cele privind desfășurarea activității cuprinse în Capitolele II și III din prezentul titlu se aplică în mod corespunzător sucursalelor instituțiilor de credit din state terțe, cu precizările cuprinse în dispozițiile care urmează.(2) Banca Națională a României acorda autorizație sucursalei din România a unei instituții de credit dintr-un stat terț numai dacă este încredințată ca instituția de credit poate asigura desfășurarea activității pe teritoriul României în condiții de siguranța și cu respectarea cerințelor unei administrări prudente și sănătoase și că sunt asigurate condiții adecvate pentru realizarea supravegherii.(2^1) Prevederile art. 37 alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește solicitarea de informații referitoare la persoanele și entitățile implicate sau având legătură cu proiectul de autorizare a sucursalei instituției de credit din statul terț. (la 13-12-2010, Alin. (2^1) al art. 69 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 12^1. ) (3) Banca Națională a României notifică Comisiei Europene, Autorității Bancare Europene și Comitetului Bancar European orice autorizație acordată unei sucursale a unei instituții de credit cu sediul într-un stat terț. (la 01-09-2011, Alin. (3) al art. 69 a fost modificat de pct. 6 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )  +  Articolul 70Capitalul inițial al sucursalei se asigura prin punerea la dispoziția acesteia, în forma bănească, a capitalului de dotare de către instituția de credit din statul terț, la nivelul prevăzut prin reglementările Băncii Naționale a României, care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane euro.  +  Articolul 71(1) Instituția de credit din statul terț trebuie să desemneze cel puțin doua persoane care să asigure conducerea activității sucursalei din România și care sunt împuternicite să angajeze legal, în România, instituția de credit. Aceste persoane trebuie să dispună de reputație și experiența adecvate pentru exercitarea responsabilităților încredințate. Dispozițiile cuprinse în cap. I din titlul II partea I referitoare la persoanele care asigura conducerea instituțiilor de credit se aplica în mod corespunzător. (la 21-07-2007, Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. ) (2) Conducerea sucursalei și documentele necesare pentru realizarea supravegherii trebuie să fie situate pe teritoriul României, la adresa sediului înregistrat.  +  Articolul 72(1) La evaluarea calității instituției de credit din statul terț, inclusiv a persoanelor care dețin dețineri calificate la respectiva instituție de credit, se au în vedere criteriile prevăzute la art. 26 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, precum și cel puțin următoarele: (la 23-12-2013, Partea introductivă a alin. (1) al art. 72 a fost modificată de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) a) nivelul fondurilor proprii, al cerințelor de fonduri proprii și lichiditatea instituției de credit; (la 23-12-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 72 a fost modificată de lit. a) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) b) dispozițiile legale sau măsuri de natura administrativă existente în statul de origine al instituției de credit sau dificultăți în aplicarea acestor dispoziții sau măsuri, din perspectiva eventualelor impedimente în exercitarea de către Banca Națională a României a supravegherii sucursalei.(2) Dacă între instituția de credit din statul terț și alte persoane fizice sau juridice exista legături strânse. Banca Națională a României acorda autorizație numai dacă aceste legături nu împiedica exercitarea eficienta a funcțiilor sale de supraveghere.  +  Articolul 73Orice modificări semnificative la nivelul acționariatului instituției de credit din statul terț sau ale persoanelor aflate în legături strânse cu aceasta, inclusiv cele decurgând dintr-un proces de fuziune sau de divizare în care este implicată instituția de credit din statul terț, implica o noua evaluare din partea Băncii Naționale a României, putând atrage retragerea autorizației acordate sucursalei din România, dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza autorizării acesteia.  +  Articolul 74Autorizația acordată unei sucursale a unei instituții de credit dintr-un stat terț poate fi retrasă de Banca Națională a României, în condițiile prevăzute la art. 39. (la 21-07-2007, Art. 74 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )  +  Articolul 75(1) Autorizația sucursalei unei instituții de credit dintr-un stat terț își încetează valabilitatea în următoarele situații:a) instituția de credit în cauza sau, în situația în care aceasta este implicată într-un proces de fuziune/divizare în urma căreia își încetează existenta, entitatea rezultată, renunța la autorizație, hotărând dizolvarea și lichidarea sucursalei;b) în urma unor procese de reorganizare la nivelul instituției de credit sau al grupului din care face parte, inclusiv procese de fuziune sau de divizare, activitatea sucursalei din România este preluată de o alta instituție de credit sau de o sucursala din România a unei instituții de credit dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terț;c) autorizația acordată instituției de credit este retrasă de autoritatea competenta din statul de origine sau își încetează valabilitatea în orice mod;d) s-a pronunțat o hotărâre de deschidere a procedurii falimentului instituției de credit sau o alta procedura care implica lichidarea acesteia.(2) în cazurile prevăzute la lit. a) și b), instituția de credit trebuie să notifice Băncii Naționale a României decizia sa privind dizolvarea și lichidarea sucursalei din România și să transmită acesteia cel puțin un plan de lichidare a activului și de stingere a pasivului, care să asigure plata integrala a creanțelor deponenților și ale altor creditori.(3) Hotărârea de dizolvare și lichidare nu produce efecte decât după confirmarea de către Banca Națională a României a încetării valabilității autorizației, care se comunica instituției de credit în cauza.(4) Dispozițiile art. 41 alin. (2) se aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 76(1) Sucursalele instituțiilor de credit din state terțe trebuie să publice în limba română documentele contabile ale instituției de credit de care aparțin - situațiile financiare anuale, situațiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare și/sau conducere și, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare și/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile cu auditarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate - întocmite și auditate conform legislației din statul terț. (la 21-07-2007, Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. ) (2) Dacă cerințele din statul terț cu privire la întocmirea documentelor contabile prevăzute la alin. (1) sunt conforme sau echivalente cu cele prevăzute de reglementările contabile adoptate la nivelul Uniunii Europene, sucursala din România a instituției de credit din statul terț respectiv nu este obligată să publice situațiile financiare anuale referitoare la activitatea proprie, dacă, în condiții de reciprocitate, instituțiile de credit din statele membre beneficiază de același tratament în statul terț respectiv. Acestor sucursale li se poate solicita să publice anumite date și informații legate de activitatea proprie, conform reglementărilor contabile emise în temeiul prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-01-2012, Alin. (2) al art. 76 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. ) (3) În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2), sucursalele instituțiilor de credit din state terțe trebuie să publice situații financiare anuale referitoare la activitatea proprie.  +  Articolul 77(1) Dispozițiile cuprinse în Titlul II, Partea I se aplică în mod corespunzător sucursalelor instituțiilor de credit din state terțe care au fost România, în condițiile prevăzute prin reglementările emise în aplicată prezentei ordonanțe de urgență.(2) Banca Națională a României poate excepta de la aplicarea unor cerințe prudențiale, sucursalele instituțiilor de credit din unele state terțe, dacă în urma evaluării efectuate se constata că în statul terț de origine exista un cadru de reglementare prudențial echivalent celui stabilit prin prezenta ordonanță de urgență și prin reglementările emise în aplicarea acesteia și ca autoritatea competenta din acest stat exercita o supravegherea adecvată a instituției de credit, inclusiv în ceea ce privește activitatea sucursalei din România.(3) Regimul prevăzut la alin. (2) poate fi aplicat numai în condiții de reciprocitate și fără ca prin acesta să se instituie un tratament mai favorabil decât cel prevăzut pentru instituțiile de credit din alte state membre care desfășoară activitate în România.  +  Articolul 78(1) Instituțiile de credit din state terțe notifica Băncii Naționale a României deschiderea de reprezentante în România, în condițiile prevăzute prin reglementările emise de aceasta.(2) Reprezentantele trebuie să-și limiteze activitatea la cercetarea pieței, reprezentare și publicitate și nu pot efectua nici un fel de activități prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 79Dacă prin acordurile încheiate, la nivelul Uniunii Europene cu state terțe este prevăzut un alt regim în privința instituțiilor de credit din aceste state care desfășoară activitate în statele membre, decât cel prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, prevederile acestor acorduri se aplica cu prioritate.  +  Capitolul VI Desfășurarea activității în afară teritoriului României  +  Secţiunea 1 Înființarea de sucursale și prestarea de servicii în alte state membre  +  Articolul 80(1) Instituțiile de credit autorizate și supravegheate de Banca Națională a României pot desfășura în alte state membre activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n^1), prin înființarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, fără a fi necesară autorizarea lor de către autoritatea competentă din statul membru gazdă, dacă activitățile respective se regăsesc în autorizația acordată de Banca Națională a României. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de pct. 53 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Dispozițiile art. 45 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 81(1) Instituția de credit, persoana juridică română, care intenționează să înființeze o sucursala într-un alt stat membru, trebuie să transmită Băncii Naționale a României o notificare în acest sens, însoțită de următoarele date și informații:a) statul membru pe teritoriul căruia urmează să fie înființată sucursala;b) un program de activitate al sucursalei, incluzând cel puțin tipurile de activități care urmează să fie desfășurate de aceasta și structura organizatorică a sucursalei;c) adresa sediului sucursalei de unde pot fi obținute documente;d) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei și informații privind reputația și experiența profesională a acestora. (la 21-07-2007, Litera d) a alin. (1) al art. 81 a fost modificată de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. ) (2) În termen de 3 luni de la primirea notificării, Banca Națională a României transmite autorității competente din statul membru gazda informațiile primite și informează în consecința instituția de credit, cu excepția cazului în care, având în vedere activitățile ce urmează să fie desfășurate de sucursala, are motive să considere că structura administrativă sau situația financiară a instituției de credit sunt inadecvate; în acest caz, poate să se opună înființării sucursalei, refuzând, în consecința, să transmită informații către autoritatea competenta din statul membru gazda.(3) Pe lângă informațiile furnizate de instituția de credit potrivit alin. (1), Banca Națională a României comunică autorității competente din statul membru gazdă și informații privind nivelul și structura fondurilor proprii, precum și suma cerințelor de fonduri proprii ale instituției de credit, calculate potrivit art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 81 a fost modificat de pct. 54 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (4) Dacă Banca Națională a României refuza transmiterea informațiilor către autoritatea competenta din statul membru gazda informează în consecința instituția de credit și comunica acesteia motivele care au stat la baza deciziei sale, în termenul prevăzut la alin. (2).(5) Actul prin care se comunica refuzul transmiterii informațiilor, precum și lipsa unui răspuns din partea Băncii Naționale a României în termen de 3 luni, de la primirea notificării din partea instituției de credit, pot fi contestate în condițiile prevăzute în Capitolul IX din Titlul III, Partea I.  +  Articolul 82(1) Sucursala poate să înceapă activitatea de la data la care instituției de credit,persoana juridică română, i se comunica de către autoritatea competenta din statul membru gazda, dacă este cazul, condițiile în care, în scopul protejării interesului general, activitățile pot fi desfășurate în statul membru gazda sau, în lipsa unei asemenea comunicări, la expirarea unui termen de 2 luni de la primirea de către autoritatea competenta respectiva a informațiilor comunicate de Banca Națională a României.(2) Orice intenție de modificare a informațiilor furnizate de instituția de credit, persoana juridică română, potrivit art. 81 alin. (1) lit. b) - d) se notifica, de către aceasta Băncii Naționale a României și autorității competente din statul membru gazda, cu cel puțin o luna înainte de data la care modificarea urmează să fie efectuată; în acest termen. Banca Națională a României decide potrivit art. 81 alin. (2), putând să se opună continuării activității sucursalei în noile condiții.  +  Articolul 83(1) Instituția de credit, persoana juridică română, care intenționează să presteze pentru prima data servicii în mod direct într-un alt stat membru, notifica acest lucru Băncii Naționale a României. Notificarea trebuie să indice statul membru gazda și activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) - n) pe care instituția de credit intenționează să le desfășoare în acest stat membru.(2) Instituția de credit, persoana juridică română, poate să presteze servicii în mod direct într-un alt stat membru din momentul efectuării notificării prevăzute la alin. (1),(3) În termen de o luna de la primirea notificării conform alin. (1), Banca Națională a României o transmite autorității competente din statul membru gazda.  +  Articolul 84Banca Națională a României informează Comisia Europeană și Autoritatea Bancară Europeană cu privire la numărul și natura cazurilor în care aceasta s-a opus înființării de către o instituție de credit, persoană juridică română, a unei sucursale într-un alt stat membru sau continuării desfășurării activității unei astfel de sucursale. (la 01-09-2011, Art. 84 a fost modificat de pct. 7 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )  +  Articolul 85(1) Dacă Banca Națională a României este informată de către autoritatea competentă din statul membru gazdă că o instituție de credit, persoană juridică română, care are o sucursală sau care prestează în mod direct servicii pe teritoriul statului membru respectiv, nu respectă sau există un risc semnificativ să nu respecte, în ceea ce privește activitățile desfășurate pe teritoriul statului membru gazdă, prevederile legale adoptate în acel stat membru pentru transpunerea Directivei 2013/36/UE sau dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013, aceasta dispune, de îndată, toate măsurile pentru a se asigura că instituția de credit respectivă remediază situația sau acționează în vederea prevenirii riscului de neconformare*). (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 85 a fost modificat de pct. 55 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^1) Măsurile luate de Banca Națională a României, potrivit alin. (1), sunt comunicate fără întârziere autorității competente din statul membru gazdă*). (la 23-12-2013, Alin. (1^1) al art. 85 a fost introdus de pct. 56 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^2) Orice măsură dispusă potrivit prevederilor alin. (1) ce implică sancțiuni sau restricții ale dreptului de prestare de servicii în mod direct sau de deschidere de sucursale, pe teritoriul altui stat membru, trebuie motivată corespunzător și comunicată instituției de credit în cauză. (la 23-12-2013, Alin. (1^2) al art. 85 a fost introdus de pct. 56 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Abrogat. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 85 a fost abrogat de pct. 57 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. ) (3) Abrogat. (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 85 a fost abrogat de pct. 57 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. )  +  Articolul 86Instituția de credit, persoană juridică română, care desfășoară activitate pe teritoriul altui stat membru este supusă dispozițiilor legale în vigoare în statul membru gazdă, adoptate pentru transpunerea Directivei 2013/36/UE sau în scopul protejării interesului general și măsurilor sau sancțiunilor dispuse de autoritățile statului membru respectiv, pentru prevenirea sau sancționarea încălcărilor dispozițiilor legale respective, astfel de măsuri putând să includă interzicerea desfășurării de către instituția de credit în culpă a oricăror activități viitoare pe teritoriul statului membru gazdă. (la 23-12-2013, Art. 86 a fost modificat de pct. 58 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 87(1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 85, autoritatea competentă din statul membru gazdă poate lua, în situații de urgență, până la dispunerea de către Banca Națională a României a măsurilor corespunzătoare, potrivit art. 85 alin. (1), sau până la aplicarea unor măsuri de reorganizare, măsuri preventive necesare protejării împotriva instabilității financiare care ar amenința grav interesele colective ale deponenților, ale investitorilor și ale celorlalți clienți, de pe teritoriul statului membru respectiv, ai instituției de credit, persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în statul membru gazdă. Asupra acestor măsuri Banca Națională a României este informată în cel mai scurt timp. (la 14-12-2015, Alin. (1) al art. 87 a fost modificat de pct. 9 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. ) (1^1) Dacă Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine sau în calitate de autoritate competentă din statul membru afectat, are obiecțiuni față de măsurile preventive dispuse de autoritatea competentă din statul membru gazdă, poate să supună cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene și să ceară sprijinul acesteia, potrivit art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Banca Națională a României poate beneficia de asistența acordată, din proprie inițiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, în vederea ajungerii la un acord cu autoritatea competentă din statul membru gazdă*). (la 23-12-2013, Alin. (1^1) al art. 87 a fost introdus de pct. 60 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) La solicitarea Comisiei Europene, Banca Națională a României comunica opinia sa cu privire la măsurile preventive adoptate potrivit alin. (1).  +  Articolul 88Banca Națională a României informează, de îndată, autoritățile competente din statele membre gazdă cu privire la retragerea autorizației unei instituții de credit, persoană juridică română, care desfășoară activitate pe teritoriul altor state membre, inclusiv cu privire la consecințele retragerii autorizației sau cu privire la încetarea valabilității autorizației, după caz. (la 23-12-2013, Art. 88 a fost modificat de pct. 61 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 89(1) Instituțiile financiare, persoane juridice române, pot desfășura în alte state membre, activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) - n), prin deschiderea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă:a) aceste instituții financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor instituții de credit, persoane juridice române:b) activitățile respective sunt prevăzute în actele constitutive ale instituției financiare;c) sunt îndeplinite în mod cumulativ condițiile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a) - e), care, se aplica în mod corespunzător.(2) Dispozițiile art. 45 alin. (2) și 81 - 83 se aplica în mod corespunzător instituțiilor financiare din România prevăzute la alin. (1).(3) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Banca Națională a României, care atestă îndeplinirea acestora concomitent cu efectuarea notificării potrivit dispozițiilor art. 81, respectiv ale art. 83. Prin excepție de la dispozițiile art. 81 alin. (3), notificarea cuprinde informații privind nivelul și structura fondurilor proprii ale instituției financiare-filială și valoarea totală a expunerilor la risc ale instituției de credit, persoană juridică română, întreprindere-mamă, calculată potrivit art. 92 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 89 a fost modificat de pct. 62 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (3) al art. 89 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (4) Supravegherea instituției financiare-filiala se asigura de către Banca Națională a României în conformitate cu dispozițiile art. 23-31, 172-174, 214-223 și 225.(5) În situația în care instituția financiară nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la alin. (1), Banca Națională a României notifica autoritatea competenta din statul membru gazda, caz în care activitățile desfășurate în statul membru gazda de către respectiva instituție financiară intra sub incidenta legislației acelui stat, dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nemaifiind incidente.(6) Dispozițiile prezentului articol se aplica în mod corespunzător și filialelor din România ale instituțiilor financiare prevăzute la alin. (1).(7) Abrogat. (la 01-04-2010, Alin. (7) al art. 89 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 90Dispozițiile art. 84-88 se aplica în mod corespunzător și în cazul înființării de sucursale sau prestării de servicii într-un alt stat membru de către instituțiile financiare cu sediul în România prevăzute la art. 89.  +  Secţiunea a 2-a Deschiderea de sucursale în state terțe  +  Articolul 91(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, pot desfășura activitățile prevăzute în autorizația acordată de Banca Națională a României pe teritoriul unui stat terț, numai prin înființarea unei sucursale. Pentru scopurile prezentei ordonanțe de urgență, toate unitățile operaționale înființate pe teritoriul unui stat terț sunt considerate o singura sucursala.(2) Înființarea, unei sucursale într-un stat terț este supusă aprobării prealabile, a Băncii Naționale a României, conform reglementărilor emise de aceasta.(3) Banca Națională a României poate respinge cererea de aprobare a înființării sucursalei dacă, pe baza informațiilor deținute și a documentației prezentate de instituția de credit, persoana juridică română, considera că:a) instituția de credit nu dispune de un management adecvat sau de o situație financiară corespunzătoare, în raport cu activitatea propusă a fi desfășurata prin intermediul sucursalei;b) cadrul legislativ existent în statul terț și/sau modul de aplicare a acestuia împiedica exercitarea de către Banca Națională a României a funcțiilor sale de supraveghere;c) instituția de credit înregistrează o evoluție necorespunzătoare a indicatorilor de prudenta bancară sau nu îndeplinește alte cerințe stabilite prin prezenta ordonanță de urgență sau prin reglementările emise în aplicarea acesteia.(4) Orice modificare a elementelor care sunt avute în vedere la aprobarea înființării sucursalei este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României.  +  Capitolul VII Autorizarea în situații speciale  +  Secţiunea I Fuziunea și divizarea  +  Articolul 92Fuziunea sau divizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române, se efectuează potrivit dispozițiilor legale în materie și cu respectarea reglementărilor Băncii Naționale a României.  +  Articolul 93(1) Fuziunea se poate realiza:a) între doua sau mai multe instituții de credit;a^1) între instituții de credit și firme de investiții; (la 14-12-2015, Lit. a^1) a alin. (1) al art. 93 a fost introdusă de pct. 10 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. ) b) între instituții de credit și instituții financiare;c) între instituții de credit și întreprinderi prestatoare de servicii auxiliare. (la 23-12-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 93 a fost modificată de lit. k) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Operațiunile de fuziune și de divizare sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României potrivit reglementărilor emise de aceasta.(3) Fuziunea sau divizarea pot fi înregistrate în Registrul Comerțului numai după obținerea aprobării prealabile din partea Băncii Naționale a României.(4) În cadrul procesului de aprobare prealabilă, Banca Națională a României analizează documentele prezentate, precum, și toate celelalte informații disponibile pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 94La evaluarea unei operațiuni de fuziune sau de divizare se au în vedere, după caz, fără a fi limitative, următoarele: (la 14-12-2015, Partea introd. a art. 94 a fost modificată de pct. 11 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. ) a) îndeplinirea condițiilor pentru autorizarea unei instituții de credit;b) adecvarea capitalului la nivelul instituției/instituțiilor de credit rezultate;c) transparenta structurii instituției/instituțiilor de credit rezultate, astfel încât aceasta să permită desfășurarea unei supravegheri eficiente;d) calitatea persoanelor care asigura administrarea și/sau conducerea instituției/instituțiilor de credit rezultate. (la 21-07-2007, Litera d) a art. 94 a fost modificată de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. ) e) existența acordului autorității competente din statul membru în situația înființării de sucursale în România ale instituțiilor de credit din statele membre ca rezultat al fuziunii sau al divizării cu instituții de credit, persoane juridice române; (la 14-12-2015, Lit. e) a art. 94 a fost introdusă de pct. 12 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. ) f) îndeplinirea condițiilor pentru autorizarea sucursalelor instituțiilor de credit din state terțe care se înființează ca rezultat al fuziunii sau al divizării cu instituții de credit, persoane juridice române; (la 14-12-2015, Lit. f) a art. 94 a fost introdusă de pct. 12 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. ) g) existența unui acord de cooperare între Banca Națională a României și autoritatea competentă din statul terț a instituției de credit implicate în operațiunea de fuziune/divizare. (la 14-12-2015, Lit. g) a art. 94 a fost introdusă de pct. 12 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )  +  Articolul 95(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, care se înființează ca rezultat al fuziunii sau al divizării, precum și instituțiile de credit, persoane juridice române, care continuă să existe în urma unei asemenea operațiuni, trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora.(2) Instituțiile de credit, persoane juridice române, și sucursalele instituțiilor de credit din state terțe, care se înființează ca rezultat al fuziunii sau al divizării, trebuie să obțină autorizație din partea Băncii Naționale a României. (la 14-12-2015, Art. 95 a fost modificat de pct. 13 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )  +  Articolul 95^1Banca Națională a României respinge o cerere de aprobare prealabilă a unei fuziuni sau divizări dacă nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora. (la 14-12-2015, Art. 95^1 a fost introdus de pct. 14 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )  +  Articolul 96Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică în mod corespunzător oricărei operațiuni care presupune un transfer total sau semnificativ de patrimoniu de la, respectiv către o instituție de credit, persoană juridică română, indiferent de modalitatea în care se realizează o astfel de operațiune, dacă aceasta este hotărâtă de organele statutare ale instituțiilor de credit implicate în operațiune. (la 14-12-2015, Art. 96 a fost modificat de pct. 15 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )  +  Secţiunea a 2-aAbrogată. (la 01-04-2010, Secțiunea a 2-a din Cap. VII al Titlului I din Partea I a fost abrogată de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 97Abrogat. (la 01-04-2010, Art. 97 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 98Abrogat. (la 01-04-2010, Art. 98 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 99Abrogat. (la 01-04-2010, Art. 99 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 100Abrogat. (la 01-04-2010, Art. 100 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Titlul II Cerințe prudențiale și secretul profesional (la 23-12-2013, Denumirea titlul II, partea I a fost modificată de pct. 63 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Capitolul I Organizare și conducere  +  Articolul 101(1) În activitatea lor, instituțiile de credit se supun reglementărilor și măsurilor adoptate de Banca Națională a României în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013.(2) Instituțiile de credit trebuie să își organizeze întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase, cu cerințele legii, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora. (la 23-12-2013, Art. 101 a fost modificat de pct. 64 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 102(1) Instituțiile de credit se constituie și funcționează în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă societăților comerciale și cu respectarea prezentei ordonanțe de urgență.(2) Fiecare instituție de credit are obligația de a deschide cont curent la Banca Națională a României, înainte de începerea activității, conform reglementărilor emise de aceasta.  +  Articolul 103(1) În toate actele sale oficiale, instituția de credit se identifică printr-un minim de date, conform legislației aplicabile, cu menționarea numărului și datei de înmatriculare în registrul instituțiilor de credit prevăzut la art. 417.(2) Abrogat. (la 14-12-2015, Alin. (2) al art. 103 a fost abrogat de pct. 16 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. ) (3) Abrogat. (la 14-12-2015, Alin. (3) al art. 103 a fost abrogat de pct. 16 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. ) (la 23-12-2013, Art. 103 a fost modificat de pct. 65 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 104Cadrul de administrare al unei instituții de credit, procesele de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum și politicile și practicile de remunerare ale acesteia se stabilesc prin actele constitutive și reglementările sale interne, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora. (la 23-12-2013, Art. 104 a fost modificat de pct. 65 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 105Actul constitutiv și reglementările interne ale instituției de credit se transmit Băncii Naționale a României, în condițiile prevăzute prin reglementări, în scopul evaluării respectării cerințelor prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora. (la 23-12-2013, Art. 105 a fost modificat de pct. 65 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 106Fără a se aduce atingere principiilor, regulilor și practicilor agreate la nivelul Uniunii Europene în materie de guvernanță corporatistă în instituțiile de credit, așa cum rezultă acestea din reglementările emise de Banca Națională a României, consiliul de administrație și directorii sau, după caz, comitetul de supraveghere și directoratul instituției de credit au competențele și atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă societăților comerciale și sunt responsabili de ducerea la îndeplinire a tuturor cerințelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările emise în aplicarea acesteia. (la 13-12-2010, Art. 106 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 13^2. )  +  Articolul 107(1) Dacă instituția de credit optează pentru sistemul unitar de administrare, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale, conducerea instituției de credit este delegată de către consiliul de administrație la cel puțin 2 directori.(2) Dacă instituția de credit optează pentru sistemul dualist de administrare, directoratul este format din cel puțin 3 membri, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale.(2^1) În cazul unei instituții de credit administrate în sistem unitar, președintele consiliului de administrație nu trebuie să exercite simultan și funcția de director general în cadrul aceleiași instituții de credit. În mod excepțional, cu aprobarea Băncii Naționale a României, acest cumul de funcții poate fi exercitat în cazuri bine justificate de către instituția de credit. (la 15-03-2015, Alin. (2^1) al art. 107 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care introduce pct. 65^1 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (3) Abrogat. (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 107 a fost abrogat de pct. 66 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (4) Abrogat. (la 23-03-2009, Alin. (4) al art. 107 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. ) (la 21-07-2007, Art. 107 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )  +  Articolul 108(1) Fiecare dintre membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului unei instituții de credit, precum și persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activitățile de administrare și control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum și orice alte activități care pot expune instituția de credit unor riscuri semnificative trebuie să dispună în orice moment de o bună reputație, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate naturii, extinderii și complexității activității instituției de credit și responsabilităților încredințate și trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase. Componența respectivelor organe ale instituției de credit trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experiențe profesionale relevante. (la 15-03-2015, Alin. (1) al art. 108 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care modifică pct. 67 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Responsabilitățile de conducere și/sau administrare pot fi exercitate numai de persoane fizice. (la 21-07-2007, Alin. (2) al art. 108 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. ) (3) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie aprobată de Banca Națională a României înainte de începerea exercitării responsabilităților, potrivit reglementărilor emise în acest sens. (la 23-03-2009, Alin. (3) al art. 108 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. ) (4) Membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului trebuie să dispună, la nivel colectiv, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate pentru a fi în măsură să înțeleagă activitățile desfășurate de instituția de credit, inclusiv principalele riscuri ale acestora, și să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor. (la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 108 a fost modificat de pct. 67 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (4^1) Fiecare membru al consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere al unei instituții de credit trebuie să își exercite responsabilitățile cu onestitate, integritate și obiectivitate pentru a putea evalua și pune în discuție în mod eficient deciziile luate de către directori sau de către membrii directoratului, după caz, atunci când este necesar, și pentru a controla și monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii. (la 23-12-2013, Alin. (4^1) al art. 108 a fost introdus de pct. 68 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (5) Persoanele desemnate în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să exercite efectiv responsabilitățile de administrare și/sau de conducere ce le revin. (la 23-03-2009, Alin. (5) al art. 108 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )  +  Articolul 108^1(1) Membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului trebuie să aloce timp suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.(2) În aplicarea alin. (1), numărul mandatelor pe care o persoană le poate deține, în același timp, se apreciază în funcție de circumstanțele individuale, precum și de natura, extinderea și complexitatea activității instituției de credit.(2^1) În cazul instituțiilor de credit semnificative din perspectiva dimensiunii, a organizării interne și a naturii, extinderii și complexității activităților desfășurate, cu excepția cazului în care reprezintă statul, persoanele prevăzute la alin. (1), atunci când cumulează mai multe mandate, nu se pot afla în mai mult de una dintre următoarele situații:a) exercită un mandat într-o funcție executivă, concomitent cu două mandate în funcții neexecutive;b) exercită concomitent patru mandate în funcții neexecutive. (la 15-03-2015, Alin. (2^1) al art. 108^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care completează pct. 69 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2^2) În scopul aplicării alin. (2^1), se consideră ca fiind un singur mandat:a) mandatele în funcții executive sau neexecutive deținute în cadrul aceluiași grup;b) mandatele în funcții executive sau neexecutive deținute în cadrul instituțiilor de credit și firmelor de investiții care sunt membre ale aceleiași scheme de protecție instituțională, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;c) mandatele în funcții executive sau neexecutive deținute în cadrul entităților, financiare sau nefinanciare, în care instituția de credit are o deținere calificată. (la 15-03-2015, Alin. (2^2) al art. 108^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care completează pct. 69 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2^3) Mandatele deținute în organizații sau entități care nu urmăresc, în mod predominant, obiective comerciale nu trebuie avute în vedere în sensul alin. (2^1). (la 15-03-2015, Alin. (2^3) al art. 108^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care completează pct. 69 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (3) Banca Națională a României poate aproba deținerea unui mandat suplimentar într-o funcție neexecutivă de către persoanele prevăzute la alin. (1), luând în considerare complexitatea atribuțiilor conferite de toate mandatele deținute, și informează periodic Autoritatea Bancară Europeană în legătură cu astfel de aprobări. (la 23-12-2013, Art. 108^1 a fost introdus de pct. 69 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 109Banca Națională a României are autoritatea de a analiza în ce măsura sunt respectate condițiile minime prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și reglementările emise în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstanțele și informațiile legate de activitatea, reputația, integritatea morala și de experiența persoanelor prevăzute la art. 108 și de a decide dacă, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv, cerințele prevăzute sunt îndeplinite.  +  Articolul 110(1) În afară de condițiile prevăzute de legislația în vigoare referitoare la administratorii sau, după caz, la membrii consiliului de supraveghere, o persoana nu poate fi aleasă în consiliul de administrație sau, după caz, în consiliul de supraveghere al unei instituții de credit, iar dacă a fost aleasă, decade din mandatul sau în următoarele situații:a) persoana îndeplinește o alta funcție în cadrul instituției de credit în cauza, cu excepția cazului în care, în cazul sistemului unitar, este și director al acesteia;b) în ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de către autoritatea de supraveghere aprobarea de a exercita responsabilități de administrare și/sau conducere într-o instituție de credit, o instituție financiară sau o întreprindere de asigurare/reasigurare sau o alta entitate care desfășoară activitate în sectorul financiar ori a fost înlocuită din funcția exercitată în astfel de entități din motive care îi pot fi imputate; (la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 110 a fost modificată de lit. f) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) îi este interzis, printr-o dispoziție legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorități, să exercite responsabilități de administrare și/sau conducere într-o entitate de natura celor prevăzute la lit. b) ori să desfășoare activitate în unul dintre domeniile specifice acestor entități.(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) se aplica, în mod corespunzător, și directorilor care nu sunt membri ai consiliului de administrație și, după caz, membrilor directoratului. (la 21-07-2007, Art. 110 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )  +  Capitolul II Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela  +  Articolul 111(1) Instituția de credit este obligată să păstreze confidențialitatea asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurata, precum și asupra oricărui fapt, data sau informație, aflate la dispoziția sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale clienților ori informații referitoare la conturile clienților - solduri, rulaje, operațiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienții,(2) În înțelesul prezentului capitol se considera client al unei instituții de credit, orice persoana cu care, în desfășurarea activităților prevăzute la art. 18 și la art. 20, instituția de credit a negociat o tranzacție, chiar dacă respectiva tranzacție nu, s-a finalizat și orice persoana care beneficiază de serviciile unei instituții de credit, inclusiv persoanele care au beneficiat în trecut de serviciile unei instituții de'credit,  +  Articolul 112(1) Orice persoana care exercita responsabilități de administrare și/sau conducere ori care participa la activitatea unei instituții de credit are obligația să păstreze confidențialitatea asupra oricărui fapt, date sau informații la care se referă art. 111, de care a luat cunoștința în cursul exercitării responsabilităților ei în legătura cu instituția de credit. (la 21-07-2007, Alin. (1) al art. 112 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. ) (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui nici în timpul activității și nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei instituții de credit sau ale unui client al acesteia.(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și persoanelor care obțin informații de natura celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale instituției de credit.  +  Articolul 113(1) Obligația de păstrare a secretului profesional în domeniul bancar nu poate fi opusă unei autorități competente în exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere la nivel individual sau, după caz, consolidat ori subconsolidat.(2) Informații de natura secretului bancar pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situații:a) la solicitarea titularului de cont sau a moștenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentanților legali și/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora;b) în cazurile în care instituția de credit justifica un interes legitim;c) la solicitarea scrisă a altor autorități sau instituții ori din oficiu, dacă prin lege specială aceste autorități sau instituții sunt îndrituite, în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor specifice, să solicite și/sau să primească astfel de informații și sunt identificate clar informațiile care pot fi furnizate de către instituțiile de credit în acest scop;d) la solicitarea scrisă a soțului titularului de cont, atunci când face dovada că a introdus în instanță o cerere de împărțire a bunurilor comune, sau la solicitarea instanței.e) la solicitarea instanței, în scopul soluționării diferitelor cauze deduse judecății.f) la solicitarea executorului judecătoresc, în scopul realizării executării silite, pentru existența conturilor debitorilor urmăriți. (la 23-12-2013, Lit. f) a alin. (2) al art. 113 a fost modificată de pct. 70 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) g) la solicitarea notarului, în cadrul procedurii succesorale notariale. (la 13-06-2011, Litera g) a alin. (2) al art. 113 a fost introdusă de pct. 1 al art. 100 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. ) (3) În cererea scrisă adresată instituției de credit, conform alin. (2) lit. c), trebuie să se precizeze temeiul legal al solicitării de informații, identitatea clientului la care se referă informațiile confidențiale care se solicita, categoria informațiilor solicitate și scopul pentru care se solicita acestea.(4) Personalul instituției de credit nu poate utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informații confidențiale de natura celor prevăzute la art. 111, pe care le deține sau de care a luat cunoștința în orice mod.  +  Articolul 114Instituțiile de credit sunt obligate să furnizeze procurorului sau instanței de judecată, la solicitarea acestora, informații de natura secretului bancar, dispozițiile privind metodele speciale de supraveghere sau cercetare din Codul de procedură penală aplicându-se în mod corespunzător. (la 01-02-2014, Art. 114 a fost modificat de pct. 1 al art. 86 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 115Nu se considera încălcări ale obligației de păstrare a secretului bancar:a) furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea și informațiile privind activitatea fiecărui client nu pot fi identificate;b) furnizarea de date structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, centralei incidentelor de plata sau fondului de garantare a depozitelor, organizate în condițiile legii;c) furnizarea de date auditorului financiar al instituției de credit;d) furnizarea de informații la cererea instituțiilor de credit corespondente, dacă aceste informații au legătura cu operațiunile derulate prin conturile de corespondent;e) furnizarea de date și informații entităților aparținând grupului din care face parte instituția de credit, necesare pentru organizarea supravegherii pe baza consolidată și pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;f) transmiterea de către Centrala riscurilor bancare a Băncii Naționale a României a informațiilor existente în baza sa de date instituțiilor de credit. (la 01-04-2010, Litera f) a art. 115 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 116Persoanele abilitate să solicite și/sau să primească informații de natura secretului bancar potrivit prezentului capitol, sunt obligate să păstreze confidențialitatea acestora și le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii.  +  Articolul 117Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 117 a fost abrogat de pct. 71 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 117^1În vederea aplicării prevederilor art. 1.049 din Codul civil, condițiile de formă necesare pentru valabilitatea dispozițiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienții instituțiilor de credit se vor stabili prin ordin al ministrului justiției, după consultarea Băncii Naționale a României. (la 13-06-2011, Art. 117^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 100 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )  +  Articolul 117^2(1) Instituțiile de credit pot derula tranzacții cu clienții doar pe baze contractuale, acționând într-o manieră prudentă și cu respectarea legislației specifice în domeniul protecției consumatorului.(2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienților înțelegerea tuturor termenilor și condițiilor contractuale, în special a prestațiilor la care aceștia se obligă potrivit contractului încheiat. Instituțiile de credit nu pot pretinde clientului dobânzi, penalități, comisioane ori alte costuri și speze bancare, dacă plata acestora nu este stipulată în contract. (la 15-03-2015, Art. 117^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care introduce pct. 71^1 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 118Abrogat. (la 23-03-2009, Art. 118 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )  +  Articolul 119Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 119 a fost abrogat de pct. 71 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 119^1Instituțiile de credit nu pot condiționa acordarea de credite sau furnizarea altor produse/servicii clienților de vânzarea ori cumpărarea acțiunilor sau a altor titluri de capital/instrumentelor financiare emise de instituția de credit ori de o altă entitate aparținând grupului din care face parte instituția de credit sau de acceptarea de către client a altor produse/servicii oferite de instituția de credit ori de o entitate aparținând grupului acesteia, care nu au legătură cu operațiunea de creditare sau cu produsul/serviciul solicitat. (la 15-03-2015, Art. 119^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care introduce pct. 71^2 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 120Contractele de credit, inclusiv contractele de garanție reală sau personală, încheiate de o instituție de credit constituie titluri executorii.  +  Articolul 121(1) Fiecare instituție de credit întocmește și păstrează la sediul social sau la sucursalele acesteia un exemplar al documentelor contractuale, documentația interna aferentă tranzacțiilor derulate, evidenta zilnica a înregistrărilor pentru fiecare client din care să rezulte cel puțin caracteristicile tranzacțiilor derulate și soldul datorat clientului sau instituției de credit și orice informații privitoare la relațiile sale de afaceri cu clienții și cu alte persoane pe care Banca Națională a României le poate prevedea prin reglementări.(2) Instituțiile de credit, persoane juridice române, înregistrează toate tranzacțiile și formalizează toate sistemele și procesele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora, astfel încât Banca Națională a României să poată realiza verificarea conformității cu respectivele cerințe prudențiale. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 121 a fost introdus de pct. 72 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Capitolul III Cerințe pentru acoperirea riscurilor  +  Secţiunea I Nivelul de aplicare  +  Articolul 122Instituțiile de credit trebuie să respecte cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, la nivel individual și/sau, după caz, consolidat ori subconsolidat. Aplicarea de către o instituție de credit a acestor cerințe, la nivel individual și/sau, după caz, consolidat ori subconsolidat, se stabilește prin regulamentul mai sus menționat, precum și prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. (la 23-12-2013, Art. 122 a fost modificat de pct. 73 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Secţiunea a 2-a Fondurile proprii și nivelul minim acestora pentru acoperirea riscurilor  +  Articolul 123În scopul asigurării stabilității și siguranței activității desfășurate și/sau a îndeplinirii obligațiilor asumate, fiecare instituție de credit trebuie să mențină un nivel adecvat al fondurilor sale proprii, potrivit art. 126. (la 13-12-2010, Art. 123 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 15^1. )  +  Articolul 124Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 124 a fost abrogat de pct. 74 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 125Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 125 a fost abrogat de pct. 74 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 126(1) Instituțiile de credit trebuie să dispună, în măsura și în condițiile prevăzute prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, de un nivel al fondurilor proprii care să se situeze în permanență cel puțin la nivelul cerințelor de fonduri proprii prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.(2) Prin Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și alte reglementări emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc metodologiile de determinare a nivelului cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, criteriile în funcție de care acestea se aplică și segmentele de activitate vizate de respectivele metodologii. (la 23-12-2013, Art. 126 a fost modificat de pct. 75 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 126^1*)(1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de fonduri proprii care să acopere, pe lângă cerințele minime de fonduri proprii menționate la art. 126, amortizoarele de capital impuse de Banca Națională a României, la recomandarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național.(2) În sensul alin. (1), instituțiile de credit dispun de fonduri proprii pentru amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital, amortizorul de capital pentru risc sistemic și amortizorul aferent importanței lor sistemice, în măsura și în condițiile prevăzute de reglementările emise în acest scop în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. (la 23-12-2013, Art. 126^1 a fost introdus de pct. 76 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 126^2În situația în care instituțiile de credit nu dețin un nivel suficient al fondurilor proprii care să permită conformarea cu cerința de acoperire a amortizoarelor de capital menționată la art. 126^1, acestea sunt supuse restricțiilor asupra distribuirilor din elementele distribuibile definite la art. 4 alin. (1) pct. 128 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în conformitate cu reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. (la 23-12-2013, Art. 126^2 a fost introdus de pct. 76 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Secţiunea a 3-aAbrogată. (la 23-12-2013, Secțiunea a 3-a, capitolul III, titlul II, partea I a fost abrogată de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 127Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 127 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 128Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 128 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 129Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 129 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 130Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 130 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 131Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 131 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 132Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 132 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 133Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 133 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 134Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 134 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Secţiunea a 4-aAbrogată. (la 23-12-2013, Secțiunea a 4-a, capitolul III, titlul II, partea I a fost abrogată de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 135Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 135 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 136Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 136 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Secţiunea a 5-aAbrogată. (la 23-12-2013, Secțiunea a 5-a, capitolul III, titlul II, partea I a fost abrogată de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 137Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 137 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 138Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 138 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 139Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 139 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 140Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 140 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Secţiunea a 6-aAbrogată. (la 23-12-2013, Secțiunea a 6-a, capitolul III, titlul II, partea I a fost abrogată de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 141Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 141 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 142Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 142 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Secţiunea a 7-a Dețineri calificate ale instituțiilor de credit (la 23-12-2013, Denumirea secțiunii a 7-a, titlul II, partea I a fost modificată de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 143Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 143 a fost abrogat de pct. 78 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 144Instituțiile de credit, persoane juridice române, nu pot dobândi dețineri calificate într-o entitate de natura celor prevăzute la art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă în acest fel instituția de credit poate exercita controlul asupra entității respective. (la 23-12-2013, Art. 144 a fost modificat de pct. 79 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 145Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 145 a fost abrogat de pct. 80 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 146(1) Este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a României dobândirea de către instituția de credit, persoana juridică română, a oricărei dețineri calificate într-o entitate dintr-un stat terț dacă, în urma dobândirii, entitatea ar intra în sfera de consolidare prudențială a instituției de credit, persoana juridică română, conform reglementărilor aplicabile. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 146 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Criteriile care stau la baza evaluării intenției de dobândire a deținerilor calificate prevăzute la alin. (1), au în vedere următoarele:a) dobândirea deținerii calificate să nu supună instituția de credit, persoana juridică română, la riscuri nejustificate sau să nu împiedice realizarea unei supravegheri eficiente pe baza consolidată;b) instituția de credit, persoana juridică română, să dispună de suficiente resurse financiare și de natura organizatorică pentru dobândirea și administrarea deținerii calificate. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 146 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (3) În cazul în care entitatea din statul terț prevăzută la alin. (1) este entitate reglementată, Banca Națională a României poate colabora cu autoritatea de supraveghere implicată, în condițiile prevăzute la art. 26^2. (la 23-03-2009, Alin. (3) al art. 146 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. )  +  Articolul 147(1) Deținerile calificate, altele decât cele supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României conform art. 146, inclusiv cele care, în situații excepționale, depășesc limitele stabilite în condițiile art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se notifică acesteia în termen de 5 zile de la data dobândirii lor de către instituția de credit, persoană juridică română. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 147 a fost modificat de pct. 81 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) În cazul în care o instituție de credit, persoană juridică română, sau, după caz, întreprindere-mamă a acesteia ori persoana fizică sau juridică ce controlează instituția de credit decide să achiziționeze ori să majoreze o deținere calificată, direct sau indirect, într-o altă instituție de credit, o întreprindere de asigurări de viață, o întreprindere de asigurări generale, o întreprindere de reasigurare, o firmă de investiții sau o societate de administrare a activelor, autorizată într-un alt stat membru sau, după caz, în alt sector al sistemului financiar, Banca Națională a României asigură colaborarea prin consultare reciprocă în toate privințele cu celelalte autorități de supraveghere naționale sau din alte state membre implicate, la sesizarea acestora. În acest sens, Banca Națională a României furnizează la cerere orice informație relevantă și din oficiu orice informație esențială și comunică celorlalte autorități de supraveghere implicate opinia sa și orice rezervă cu privire la decizia de achiziție. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 147 a fost modificat de lit. d), g), h), i), j) și l) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. )  +  Secţiunea a 8-a Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri  +  Articolul 148(1) Fiecare instituție de credit trebuie să dispună de strategii și procese interne formalizate, solide, eficiente și complete de evaluare și menținere în permanență a nivelului, structurii și distribuției capitalului, care, din perspectiva instituției de credit, sunt considerate adecvate pentru acoperirea tuturor riscurilor la care aceasta este sau poate fi expusă, într-un mod corespunzător naturii și nivelului acestor riscuri. În acest sens, instituția de credit trebuie să aibă în vedere, pe lângă riscurile prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, orice alte riscuri aferente activității desfășurate, precum și cele datorate unor factori externi acesteia. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 148 a fost modificat de pct. 82 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^1) Prevederile alin. (1) se aplică cu respectarea dispozițiilor art. 122. (la 13-12-2010, Alin. (1^1) al art. 148 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 15^3. ) (2) Procesele și strategiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie supuse unor revizuiri interne regulate de către instituția de credit, astfel încât să se asigure că ele rămân în permanenta cuprinzătoare și proporționale în raport cu natura, extinderea și complexitatea activităților desfășurate de respectiva instituție de credit.  +  Articolul 149Instituțiile de credit sunt responsabile pentru procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la profilul de risc propriu. (la 13-12-2010, Art. 149 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 15^4. )  +  Secţiunea a 9-a Alte cerințe prudențiale  +  Articolul 150(1) Banca Națională a României poate stabili prin reglementări și alte cerințe de natura prudențială, precum și nivelul de aplicare al acestora la instituțiile de credit. Aceste cerințe pot viza, fără a limitative, următoarele:a) abrogată; (la 23-12-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 150 a fost abrogată de pct. 83 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. b) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 83 intră în vigoare la data introducerii depline în Uniune a unor standarde minime obligatorii privind cerința de acoperire a necesarului de lichiditate, în conformitate cu art. 460 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. ) b) operațiunile instituției de credit cu persoanele afiliate cu aceasta; (la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 150 a fost modificată de lit. e) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) externalizarea activităților instituției de credit:d) ajustările prudențiale de valoare; (la 21-01-2012, Litera d) a alin. (1) al art. 150 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. ) e) modificările operate la nivelul instituției de credit față de condițiile care au stat la baza autorizării acesteia.(2) În aplicarea dispozițiilor alin. (1) lit. e), modificările pentru care este necesară obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, respectiv cele pentru care notificarea ulterioară este suficientă se stabilesc prin reglementările emise în baza prezentei ordonanțe de urgență. Înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile, se realizează numai după obținerea acestei aprobări.(3) Prevederile art. 37 alin. (4) se aplică și în privința solicitării de informații referitoare la persoanele sau entitățile implicate ori având legătură cu modificările operate în situația instituției de credit față de condițiile care au stat la baza autorizării. (la 13-12-2010, Alin. (3) al art. 150 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 15^5. )  +  Articolul 151Înființarea de sucursale pe teritoriul României de către instituțiile de credit, persoane juridice române, și deschiderea de reprezentanțe în țară sau în străinătate de către acestea se realizează în condițiile prevăzute de reglementările Băncii Naționale a României. Dispozițiile art. 53 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul IV Situații financiare și audit  +  Articolul 152(1) Instituțiile de credit trebuie să organizeze și să conducă contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și să întocmească situații financiare anuale și, după caz, situații financiare anuale consolidate, care să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie și a celorlalte aspecte legate de activitatea desfășurată. Evidenta contabila și situațiile financiare ale unei instituții de credit trebuie să reflecte, de asemenea, operațiunile și situația financiară a sucursalelor și a filialelor, pe baza individuală și, respectiv, pe baza consolidată.(2) Situațiile financiare anuale ale instituțiilor de credit și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, trebuie să fie auditate de auditori financiari, în conformitate cu standarde și practici acceptate pe plan internațional.(3) Abrogat. (la 21-07-2007, Alin. (3) al art. 152 a fost abrogat de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. )  +  Articolul 152^1(1) Fiecare instituție de credit trebuie să publice anual, pe lângă situațiile financiare, informațiile prevăzute de reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) vor stabili sfera de aplicare și cerințele specifice de publicare. (la 23-12-2013, Art. 152^1 a fost introdus de pct. 84 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 153Instituțiile de credit sunt obligate să prezinte Băncii Naționale a României situațiile lor financiare, precum și alte date și informații cerute la termenele și în forme stabilite prin reglementări și instrucțiuni de către, Banca Națională a României, în calitate de autoritate de supraveghere.  +  Articolul 154Banca Națională a României poate stabili prin reglementări efectuarea de activități de audit la instituțiile de credit în alte scopuri decât cel prevăzut la art. 152 alin. (2) și standardele aplicabile în aceste cazuri,  +  Articolul 155(1) Auditorii financiari ai instituțiilor de credit trebuie să fie aprobați de Banca Națională a României.(2) Banca Națională a României poate respinge numirea unui auditor financiar dacă apreciază că acesta nu dispune de experiența și/sau independenta adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor specifice sau dacă exista constatări potrivit cărora acesta nu a respectat cerințele de conduita etica și profesională specifice.(3) Instituțiile de credit au obligația să înlocuiască periodic auditorul financiar sau să solicite auditorului financiar înlocuirea periodică a coordonatorului echipei care realizează auditul financiar, conform cerințelor Băncii Naționale a României.  +  Articolul 156(1) Auditorul financiar al unei instituții de credit-trebuie să informeze Banca Națională a României de îndată ce, în exercitarea atribuțiilor sale, a luat cunoștința despre orice fapt sau decizie în legătura cu instituția de credit care:a) reprezintă o încălcare semnificativă a legii și/sau a reglementărilor ori a altor acte emise în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite condițiile de autorizare sau cerințe privind desfășurarea activității;b) este de natura să afecteze capacitatea instituției de credit de a funcționa în continuare;c) poate conduce la un refuz din partea auditorului financiar de a-și exprima opinia asupra situațiilor financiare sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve.(2) La solicitarea Băncii Naționale a României, auditorul financiar al instituției de credit are obligația să furnizeze orice detalii, clarificări, explicații legate de activitatea de audit financiar desfășurata.(3) Obligațiile prevăzute la alin. (1) și (2) revin auditorului financiar al instituției de credit și în situația în care exercita sarcini specifice într-o entitate care are legături strânse decurgând dintr-o relație de control cu instituția de credit.(4) Îndeplinirea cu buna-credința de către auditorul financiar a obligației de a informa Banca Națională a României conform alin. (1) - (3) nu constituie o încălcare a obligației de păstrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii sau clauzelor contractuale, și, nu poate atrage răspunderea de orice natura a acestuia,(4^1) Auditorul financiar informează în același timp și consiliul de administrație, și directorii sau, după caz, consiliul de supraveghere și directoratul instituției de credit, cu excepția cazului în care există motive întemeiate care îl constrâng să nu procedeze astfel. (la 23-12-2013, Alin. (4^1) al art. 156 a fost introdus de pct. 85 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (5) Banca Națională a României are acces la orice documente întocmite de auditorii financiari pe parcursul acțiunii de audit.  +  Articolul 157Banca Națională a României poate retrage aprobarea, acordată, unui auditor financiar, în situația în care acesta nu își îndeplinește în mod corespunzător atribuțiile prevăzute de lege sau nu respecta cerințele de conduita etica și profesională specifice.  +  Articolul l58Banca Națională a României poate emite reglementări specifice cu privire la relația auditor financiar-autoritate competenta.  +  Capitolul V Cerințe de publicare pentru instituțiile de credit  +  Articolul 159Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 159 a fost abrogat de pct. 86 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 160Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 160 a fost abrogat de pct. 86 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 161Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 161 a fost abrogat de pct. 86 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 162Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 162 a fost abrogat de pct. 86 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 163Pentru asigurarea transparenței și disciplinei de piață și fără a se aduce atingere obligațiilor de publicare a informațiilor ce revin instituțiilor de credit potrivit dispozițiilor cuprinse în partea a VIII-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României poate impune unei instituții de credit măsuri specifice referitoare la:a) publicarea informațiilor prevăzute în partea a VIII-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu o frecvență mai ridicată decât cea anuală, și stabilirea termenelor de publicare;b) utilizarea unor modalități și forme de publicare specifice, altele decât situațiile financiare. (la 23-12-2013, Art. 163 a fost modificat de pct. 87 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 163^1Instituțiile de credit care mențin un website trebuie să explice prin intermediul acestuia modul în care se conformează cu cerințele referitoare la cadrul de administrare a activității și remunerare prevăzute la art. 24 și art. 106-108^1 și cu cerințele de publicare prevăzute la art. 152^1 din prezenta ordonanță de urgență și, respectiv, în reglementările emise în aplicarea acesteia. (la 23-12-2013, Art. 163^1 a fost modificat de pct. 88 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Titlul III SUPRAVEGHEREA ȘI CERINȚE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI  +  Capitolul I Supravegherea instituțiilor de credit, persoane juridice române  +  Articolul 164(1) În scopul protejării intereselor deponenților și al asigurării stabilității și viabilității întregului sistem bancar, Banca Națională a României asigură supravegherea prudențială a instituțiilor de credit persoane juridice române, inclusiv a sucursalelor acestora înființate în alte state membre ori în state terțe, urmărind respectarea cerințelor prevăzute de lege și de reglementările aplicabile, atât la nivel individual, cât și la nivel consolidat sau subconsolidat, după caz, în vederea prevenirii și limitării riscurilor specifice activității bancare.(2) Banca Națională a României aplică prevederile referitoare la verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate de o instituție de credit, persoană juridică română, precum și măsurile de supraveghere, în mod corespunzător nivelului de aplicare a cerințelor prudențiale prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, astfel cum este acesta prevăzut în partea I titlul II din regulamentul respectiv. (la 23-12-2013, Art. 164 a fost modificat de pct. 89 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 164^1Abrogat. (la 14-12-2015, Art. 164^1 a fost abrogat de pct. 17 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )  +  Articolul 164^2Abrogat. (la 14-12-2015, Art. 164^2 a fost abrogat de pct. 17 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. )  +  Articolul 165Instituțiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate să raporteze Băncii Naționale a României datele și informațiile necesare pentru evaluarea respectării dispozițiilor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, potrivit prevederilor regulamentului menționat. (la 23-12-2013, Art. 165 a fost modificat de pct. 91 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 166(1) Banca Națională a României asigură verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate de fiecare instituție de credit, persoană juridică română, pentru respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora și realizează propria evaluare a următoarelor riscuri:a) riscurile la care instituția de credit este sau poate fi expusă;b) riscurile la care instituția de credit expune sistemul financiar, luând în considerare riscul sistemic identificat și cuantificat potrivit art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 sau, după caz, recomandările Comitetului European pentru Risc Sistemic, înființat prin Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de instituire a Comitetului european pentru risc sistemic;c) riscurile identificate prin simulări de criză, cu luarea în considerare a naturii, extinderii și complexității activităților instituției de credit.(2) Pe baza verificării și evaluării efectuate, Banca Națională a României determină în ce măsură cadrul de administrare, strategiile, procesele și mecanismele implementate de o instituție de credit, persoană juridică română, fondurile proprii deținute și lichiditatea acesteia asigură o administrare prudentă și o acoperire adecvată a riscurilor în raport cu profilul de risc al instituției de credit.(3) Banca Națională a României stabilește frecvența și gradul de detaliere a verificărilor și evaluărilor, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, respectiv având în vedere mărimea, importanța sistemică, natura, extinderea și complexitatea activităților desfășurate de fiecare instituție de credit, persoană juridică română. Verificările și evaluările se realizează cel puțin o dată pe an pentru instituțiile de credit în privința cărora s-a stabilit un program de supraveghere prudențială, potrivit prevederilor art. 169^1.(4) Banca Națională a României realizează simulări de criză în privința instituțiilor de credit pe care le supraveghează, când le consideră adecvate, dar cel puțin anual, în vederea efectuării verificării și evaluării prevăzute la alin. (1)-(3).(5) Banca Națională a României informează fără întârziere Autoritatea Bancară Europeană în legătură cu rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1), ori de câte ori în urma efectuării acestora rezultă că o instituție de credit poate prezenta un risc sistemic în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. (la 23-12-2013, Art. 166 a fost modificat de pct. 91 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 166^1(1) Banca Națională a României verifică în mod regulat, cel puțin o dată la 3 ani, respectarea de către instituțiile de credit a cerințelor referitoare la abordările interne care necesită o aprobare înainte de a fi utilizate pentru calculul cerințelor de fonduri proprii, potrivit prevederilor cuprinse în partea a III-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.(2) Condițiile pentru efectuarea verificării prevăzute la alin. (1), precum și pentru revocarea sau limitarea utilizării abordărilor interne se stabilesc prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(3) Pentru scopurile alin. (1), în cazul în care Banca Națională a României identifică deficiențe semnificative în surprinderea riscurilor de către abordarea internă a unei instituții de credit, aceasta se asigură că respectivele deficiențe sunt corectate sau ia măsurile adecvate pentru atenuarea consecințelor acestora, inclusiv prin impunerea unor factori de multiplicare mai ridicați sau prin impunerea de cerințe suplimentare de fonduri proprii sau prin luarea altor măsuri adecvate și eficace.(4) Dacă o instituție de credit a primit aprobarea de a aplica o abordare internă care necesită aprobarea din partea Băncii Naționale a României înainte de utilizarea unei astfel de abordări pentru calculul cerințelor de fonduri proprii, potrivit prevederilor cuprinse în partea a III-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, însă nu mai îndeplinește cerințele referitoare la aplicarea respectivei abordări, Banca Națională a României solicită instituției de credit în cauză fie să demonstreze, într-un mod pe care îl consideră satisfăcător, că efectul neconformării este nesemnificativ atunci când abordarea se aplică potrivit Regulamentului (UE) nr. 575/2013, fie să prezinte un plan de restabilire în timp util a conformării la cerințele menționate anterior și să stabilească un termen-limită pentru punerea în aplicare a acestuia.(5) Pentru scopurile alin. (4), Banca Națională a României solicită îmbunătățirea planului de restabilire în cazul în care este puțin probabil ca acesta să aibă drept rezultat o conformare deplină sau în cazul în care termenul este inadecvat. În situația în care este puțin probabil ca instituția de credit să poată restabili conformitatea într-un termen adecvat și, după caz, nu a demonstrat în mod satisfăcător că efectul neconformării este nesemnificativ, Banca Națională a României revocă aprobarea de a utiliza abordarea sau impune limitarea acesteia la domeniile conforme sau la acele domenii pentru care conformarea poate fi realizată într-un termen adecvat. (la 23-12-2013, Art. 166^1 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 166^2(1) Dacă, potrivit prevederilor art. 166, Banca Națională a României stabilește că instituții de credit cu profil de risc similar, cu modele de afaceri asemănătoare sau localizări geografice similare ale expunerilor sunt sau ar putea fi expuse unor riscuri similare ori ar putea expune sistemul financiar unor riscuri similare, aceasta poate realiza verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate de aceste instituții de credit în același mod sau într-un mod asemănător.(2) Banca Națională a României notifică Autoritatea Bancară Europeană în legătură cu aplicarea prevederilor alin. (1). (la 23-12-2013, Art. 166^2 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 166^3(1) Banca Națională a României furnizează Autorității Bancare Europene informații cu privire la:a) desfășurarea procesului de verificare și evaluare în sensul prevederilor art. 166;b) metodologia utilizată în cadrul procesului de verificare și evaluare pentru fundamentarea deciziilor prevăzute la art. 166, 166^1 și 226 din prezenta ordonanță de urgență și din reglementările emise în aplicarea acesteia.(2) Banca Națională a României furnizează Autorității Bancare Europene orice alte informații suplimentare la solicitarea acesteia, în vederea dezvoltării de către Autoritatea Bancară Europeană a unei abordări coerente în privința procesului de verificare și evaluare, cu respectarea principiului proporționalității, în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. (la 23-12-2013, Art. 166^3 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 166^4Fără a aduce atingere îndeplinirii criteriilor prevăzute în partea a III-a titlul I cap. 3, secțiunea 1 și celor prevăzute în partea a III-a titlul IV cap. 5, secțiunile 1-5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României încurajează instituțiile de credit semnificative din punctul de vedere al dimensiunii, organizării interne, precum și al naturii, extinderii și complexității propriilor activități să dezvolte o capacitate de evaluare internă a riscului de credit și a riscului de piață în cazul în care expunerile lor sunt semnificative în termeni absoluți și în cazul în care au, în același timp, un număr mare de contrapartide importante. (la 23-12-2013, Art. 166^4 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 166^5(1) Banca Națională a României se consultă cu Autoritatea Bancară Europeană în situația în care decide să dezvolte propriile portofolii de referință aferente abordărilor interne utilizate de instituțiile de credit în vederea determinării cerințelor de fonduri proprii.(2) În baza informațiilor furnizate de instituțiile de credit raportoare în legătură cu cerințele de fonduri proprii aferente expunerilor din portofoliile de referință, Banca Națională a României monitorizează, după caz, diferitele valori ponderate la risc ale expunerilor sau diferitele cerințe de fonduri proprii, cu excepția celor aferente riscului operațional, pentru expunerile sau tranzacțiile din portofoliul de referință, rezultate din abordările interne ale instituțiilor de credit respective. Cel puțin o dată pe an, Banca Națională a României realizează o evaluare a calității abordărilor respective, acordând o atenție deosebită următoarelor:a) abordări care evidențiază diferențe semnificative în ceea ce privește cerințele de fonduri proprii pentru aceeași expunere;b) abordări în cazul cărora gradul de diversificare este deosebit de mare sau de scăzut, precum și în cazul cărora subestimarea cerințelor de fonduri proprii este semnificativă și sistematică.(3) În situația în care anumite instituții de credit prezintă discrepanțe semnificative față de majoritatea instituțiilor de credit similare sau în cazul în care există puține elemente comune în abordările utilizate, ceea ce conduce la rezultate foarte variate, Banca Națională a României investighează motivele acestui fapt și, dacă se poate stabili în mod clar că abordarea unei instituții de credit duce la o subestimare a cerințelor de fonduri proprii care nu poate fi atribuită diferențelor în materie de riscuri ale expunerilor sau pozițiilor aferente, adoptă măsurile corective necesare.(4) În scopul asigurării unui caracter adecvat al măsurilor corective prevăzute la alin. (3), deciziile Băncii Naționale a României privind adoptarea unor astfel de măsuri trebuie să respecte principiul conform căruia măsurile trebuie să susțină obiectivele unei abordări interne și, prin urmare, nu trebuie să conducă la standardizare sau metode preferate, să creeze stimulente incorecte ori să cauzeze un comportament lipsit de inițiativă. (la 23-12-2013, Art. 166^5 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 166^6(1) Banca Națională a României monitorizează evoluțiile înregistrate în legătură cu profilurile de risc de lichiditate, cum ar fi cele privind caracteristicile și volumul aferente unui produs, administrarea riscului, politicile de finanțare și concentrările finanțării.(2) Banca Națională a României adoptă măsuri eficace în cazul în care evoluțiile menționate la alin. (1) pot conduce la instabilitatea instituției de credit la nivel individual sau la instabilitate sistemică.(3) Banca Națională a României informează Autoritatea Bancară Europeană cu privire la eventualele măsuri aplicate în conformitate cu alin. (2). (la 23-12-2013, Art. 166^6 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 167Banca Națională a României urmărește realizarea unei comunicări eficiente cu fiecare instituție de credit, persoana juridică română, care să asigure o cunoaștere aprofundată a activității, organizării și procesului intern al instituției de credit de evaluare a adecvării capitalului la profilul sau de risc.  +  Articolul 168(1) Banca Națională a României poate face recomandări instituției de credit, persoană juridică română, în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare de către aceasta pentru îmbunătățirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate, pentru asigurarea unei organizări adecvate a activității desfășurate ori pentru restabilirea sau susținerea situației sale financiare, inclusiv în cazul constatării deteriorării indicatorilor financiari și de prudență ai acesteia. Instituția de credit trebuie să comunice Băncii Naționale a României măsurile întreprinse, în termenele stabilite de aceasta. (la 23-03-2009, Alin. (1) al art. 168 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. ) (2) Independent de formularea unor recomandări, Banca Națională a României poate dispune măsuri și/sau aplicarea de sancțiuni și măsuri sancționatoare, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 168 a fost modificat de pct. 93 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 169Urmărirea respectării de către instituțiile de credit, persoane juridice române, a cerințelor, de natura prudențială și a altor cerințe prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările aplicabile se realizează de către Banca Națională a României pe baza raportărilor transmise de instituțiile de credit și prin verificări la fața locului desfășurate la sediul instituțiilor de credit și al sucursalelor acestora din țara și din străinătate.  +  Articolul 169^1(1) Banca Națională a României stabilește, cel puțin anual, un program de supraveghere prudențială în privința instituțiilor de credit pe care le supraveghează. Elementele de conținut al unui program de supraveghere prudențială și categoriile de instituții de credit avute în vedere sunt stabilite prin reglementări emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(2) Atunci când consideră necesar, potrivit art. 166, Banca Națională a României ia, în special, următoarele măsuri specifice:a) o creștere a numărului sau a frecvenței verificărilor la fața locului vizând instituția de credit;b) o prezență permanentă a reprezentanților Băncii Naționale a României în cadrul instituției de credit;c) raportări suplimentare sau mai frecvente din partea instituției de credit;d) evaluări suplimentare sau mai frecvente ale planurilor operaționale, strategice sau de afaceri ale instituției de credit;e) controale tematice de monitorizare a riscurilor specifice cu probabilitate mai mare de materializare. (la 23-12-2013, Art. 169^1 a fost introdus de pct. 94 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 170(1) Verificările la fața locului se efectuează de către personalul Băncii Naționale a României, împuternicit în acest sens, sau de către auditori financiari sau experți numiți de Banca Națională a României.(2) Banca Națională a României poate stabili, în anumite situații, scopul auditului financiar și standardele ce trebuie luate în considerare, în condițiile menținerii acestuia în aria de competenta a auditorului financiar.  +  Articolul 171(1) Instituțiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate să permită personalului Băncii Naționale a României și altor persoane împuternicite să efectueze verificarea să le examineze evidentele, conturile și operațiunile și să furnizeze toate documentele și informațiile legate de desfășurarea activității, după cum sunt solicitate de către aceștia.(2) Instituțiile de credit, persoane juridice române, furnizează Băncii Naționale a României orice informație necesară pentru evaluarea conformării lor la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora. Mecanismele de control intern și procedurile contabile și administrative ale instituțiilor de credit, persoane juridice române, trebuie să permită verificarea în orice moment a conformării la cerințele prudențiale. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 171 a fost modificat de pct. 95 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 172(1) Supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, persoane juridice române, care desfășoară activități în alte state membre în condițiile prevăzute în Capitolul VI din Titlul I, Partea I, în special prin înființarea unei sucursale, este asigurată de Banca Națională a României, având în vedere dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Abrogat. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 172 a fost abrogat de pct. 96 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. ) (2^1) Abrogat. (la 23-12-2013, Alin. (2^1) al art. 172 a fost abrogat de pct. 96 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (3) Abrogat. (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 172 a fost abrogat de pct. 96 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 173(1) Pentru supravegherea prudențială a instituțiilor de credit din România, care desfășoară activitate în alte state membre, în special printr-o sucursala. Banca Națională a României colaborează cu autoritățile competente din statele membre gazda.(2) În cadrul colaborării prevăzute la alin. (1) se asigură schimbul tuturor informațiilor referitoare la administrarea și/sau conducerea și la acționariatul instituției de credit, persoană juridică română, de natură să faciliteze supravegherea acesteia și evaluarea îndeplinirii condițiilor care au stat la baza autorizării, precum și schimbul tuturor informațiilor de natură să faciliteze verificarea pe o bază continuă a activității instituției de credit, în special în ceea ce privește lichiditatea, solvabilitatea, schema de garantare a depozitelor, limitarea expunerilor mari, alți factori care pot influența riscul sistemic pe care îl prezintă instituția de credit, procedurile administrative și contabile și mecanismele de control intern*). (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 173 a fost modificat de pct. 97 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2^1) Banca Națională a României furnizează, de îndată, autorităților competente din statele membre gazdă orice informații și constatări referitoare la supravegherea lichidității, potrivit părții a VI-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și potrivit părții I titlul III cap. II din prezenta ordonanță de urgență, în privința activității desfășurate de o instituție de credit, persoană juridică română, prin intermediul sucursalelor din statele membre respective, în măsura în care informațiile și constatările respective sunt relevante pentru protecția deponenților și a investitorilor din statele membre gazdă*). (la 23-12-2013, Alin. (2^1) al art. 173 a fost introdus de pct. 98 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2^2) Banca Națională a României informează, de îndată, autoritățile competente din toate statele membre gazdă în cazul în care apare o criză de lichiditate sau se poate estima în mod rezonabil că va apărea o astfel de criză. Informațiile furnizate includ detalii despre elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de redresare, precum și despre orice măsuri de supraveghere prudențială luate în contextul respectiv*). (la 23-12-2013, Alin. (2^2) al art. 173 a fost introdus de pct. 98 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2^3) Banca Națională a României comunică și explică, la cererea autorităților competente din statele membre gazdă, modul în care au fost avute în vedere informațiile și constatările prevăzute la alin. (2^1), aceste autorități putând lua măsurile pe care le consideră adecvate*). (la 23-12-2013, Alin. (2^3) al art. 173 a fost introdus de pct. 98 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2^4) Dacă Banca Națională a României nu este de acord cu măsurile luate de autoritățile competente din statele membre gazdă, aceasta poate supune cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene, în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010*). (la 23-12-2013, Alin. (2^4) al art. 173 a fost introdus de pct. 98 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (3) Banca Națională a României poate sesiza, cu privire la situațiile în care o cerere de colaborare, în special în vederea schimbului de informații, a fost respinsă sau acesteia nu i s-a dat curs într-un termen rezonabil, Autoritatea Bancară Europeană, care acționează potrivit competențelor atribuite în temeiul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Banca Națională a României poate beneficia de asistența acordată, din proprie inițiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din regulamentul respectiv, în vederea ajungerii la un acord privind schimbul de informații cu autoritățile competente implicate*). (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 173 a fost modificat de pct. 99 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 173^1(1) În cazul în care i se solicită considerarea unei sucursale dintr-un alt stat membru a unei instituții de credit, persoană juridică română, ca fiind semnificativă, Banca Națională a României trebuie să depună toate diligențele pentru a ajunge la o decizie comună cu autoritatea competentă din statul membru gazdă și, dacă este cazul, cu autoritatea competentă cu supravegherea consolidată, în considerarea atribuțiilor acesteia din urmă similare celor prevăzute la art. 181 alin. (1).(2) Prevederile art. 210^1 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.(3) Dacă nu se ajunge la o decizie comună potrivit prevederilor alin. (1), decizia luată de autoritățile competente din statul membru gazdă este definitivă și opozabilă Băncii Naționale a României, care trebuie să o aplice în mod corespunzător.(4) Desemnarea unei sucursale ca fiind semnificativă nu aduce atingere drepturilor și responsabilităților autorităților competente implicate. (la 01-04-2010, Art. 173^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 173^2(1) Banca Națională a României comunică autorităților competente din statul membru gazdă pe teritoriul căruia este înființată o sucursală semnificativă de către o instituție de credit, persoană juridică română, informațiile prevăzute la art. 186 alin. (4) lit. c) și d) și îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 181 alin. (1) lit. c), în cooperare cu autoritățile competente din statul membru gazdă.(2) În cazul în care Banca Națională a României constată prezența unei situații de urgență la nivelul unei instituții de credit, potrivit prevederilor art. 183 alin. (1), aceasta alertează în cel mai scurt timp posibil autoritățile prevăzute la art. 222 alin. (6) și la art. 222^1 alin. (1).(3) Banca Națională a României comunică autorităților competente din statele membre gazdă pe teritoriul cărora funcționează sucursale semnificative ale unor instituții de credit, persoane juridice române, rezultatele evaluării riscurilor, realizate potrivit prevederilor art. 166 și, dacă este cazul, ale art. 182^1 și 182^2. Banca Națională a României comunică, de asemenea, deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 225 alin. (1) și art. 226 alin. (3)-(6), în măsura în care evaluările și deciziile respective sunt relevante pentru acele sucursale*). (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 173^2 a fost introdus de pct. 100 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (4) Banca Națională a României se consultă cu autoritățile competente din statele membre gazdă în care sunt deschise sucursale semnificative de către instituții de credit, persoane juridice române, în legătură cu etapele operaționale de întreprins pentru întocmirea planurilor de redresare privind lichiditatea, potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României, dacă aceasta este relevantă din perspectiva riscurilor de lichiditate în moneda națională a statului membru gazdă*). (la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 173^2 a fost introdus de pct. 100 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (la 01-04-2010, Art. 173^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 173^3(1) În cazul unei instituții de credit, persoană juridică română, având sucursale semnificative în alte state membre, dacă nu se aplică prevederile art. 185^1-185^5, Banca Națională a României stabilește și conduce un colegiu al supraveghetorilor pentru a facilita cooperarea potrivit prevederilor art. 173 și 173^2.(2) Stabilirea și funcționarea colegiului se bazează pe acorduri scrise stabilite, după consultarea celorlalte autorități competente implicate, de către Banca Națională a României. Stabilirea modului de funcționare operațională a colegiilor de supraveghetori are în vedere și ghidurile elaborate în acest sens de Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni.(3) Banca Națională a României decide autoritățile competente participante la o reuniune sau activitate a colegiului.(4) Decizia Băncii Naționale a României trebuie să aibă în vedere relevanța activității de supraveghere ce urmează a fi planificată sau coordonată de aceste autorități, în special impactul potențial asupra stabilității financiare a sistemului financiar al statelor membre în cauză, prevăzut la art. 4 alin. (5), precum și obligațiile Băncii Naționale a României prevăzute la art. 173^2. (la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 173^3 a fost modificat de pct. 101 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (5) Banca Națională a României îi informează complet, în prealabil, pe toți membrii colegiului cu privire la organizarea reuniunilor, la aspectele principale de discutat și la activitățile ce urmează a fi analizate. De asemenea, Banca Națională a României îi informează complet și la timp pe toți membrii colegiului în legătură cu măsurile și acțiunile întreprinse în cadrul respectivelor reuniuni. (la 01-04-2010, Art. 173^3 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 173^4În exercitarea competențelor sale, Banca Națională a României trebuie să aibă în vedere convergența instrumentelor și practicilor de supraveghere în aplicarea legii, reglementărilor și cerințelor autorităților competente, adoptate în domeniu la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. În acest scop:a) Banca Națională a României trebuie să participe la activitățile Autorității Bancare Europene și, după caz, în colegiile de supraveghetori;b) Banca Națională a României, ca parte a Sistemului European de Supraveghere Financiară menționat la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, cooperează în spiritul încrederii și al respectului deplin și reciproc, în special la asigurarea fluxului de informații corespunzătoare și credibile cu celelalte părți ale Sistemului European de Supraveghere Financiară, în conformitate cu principiul cooperării loiale prevăzut la art. 4 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană;c) Banca Națională a României depune toate eforturile pentru a se conforma ghidurilor și recomandărilor emise de Autoritatea Bancară Europeană, potrivit art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 și pentru a da curs avertismentelor și recomandărilor emise de Comitetul European pentru Risc Sistemic, potrivit art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010;d) Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, cooperează în mod strâns cu celelalte autorități competente în cadrul Comitetului European pentru Risc Sistemic;e) atribuțiile prevăzute de lege, conferite Băncii Naționale a României în calitate de autoritate competentă la nivel național, nu împiedică respectarea obligațiilor care îi revin în calitate de membru al Autorității Bancare Europene și al Comitetului European pentru Risc Sistemic sau a altor obligații la nivelul Uniunii Europene în domeniul supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit, în special a celor decurgând din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (la 23-12-2013, Art. 173^4 a fost modificat de pct. 102 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 174*)(1) Pentru verificarea activității sucursalelor înființate în alte state membre de către instituțiile de credit, persoane juridice române, Banca Națională a României poate efectua verificări la fața locului și inspecții la sediul acestor sucursale, direct sau prin intermediul unor persoane împuternicite în acest scop, cu informarea prealabilă a autorităților competente din statele membre gazdă, sau poate solicita efectuarea verificării la fața locului sau a inspecției de către aceste autorități, situație în care poate participa la efectuarea verificării la fața locului sau a inspecției, dacă consideră necesar.(2) Autoritatea competentă din statul membru gazdă poate efectua, de la caz la caz, după consultarea Băncii Naționale a României, verificări la fața locului și inspecții la sediul sucursalelor înființate pe teritoriul statului membru respectiv de instituțiile de credit, persoane juridice române, și poate solicita respectivelor sucursale, în scop de supraveghere, informații despre activitățile acesteia, pe care le consideră relevante din considerente de stabilitate a sistemului financiar din statul membru gazdă.(3) Informațiile și constatările relevante pentru evaluarea riscurilor instituției de credit sau pentru stabilitatea sistemului financiar din statul membru gazdă, comunicate Băncii Naționale a României de către autoritatea competentă din statul membru gazdă în urma verificărilor la fața locului și a inspecțiilor efectuate potrivit prevederilor alin. (2), sunt avute în vedere de Banca Națională a României în mod corespunzător la stabilirea programului de supraveghere prudențială prevăzut la art. 169^1, cu luarea în considerare și a stabilității sistemului financiar din statul membru gazdă.(4) Verificările la fața locului și inspecțiile la sediul sucursalelor înființate în alte state membre de instituțiile de credit, persoane juridice române, se desfășoară în conformitate cu legislația statelor membre în care este efectuată verificarea sau inspecția. (la 23-12-2013, Art. 174 a fost modificat de pct. 103 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 175Pentru supravegherea activității sucursalelor înființate în state terțe de instituțiile de credit, persoane juridice române. Banca Națională a României cooperează cu autoritățile competente din aceste state, în condițiile prevăzute prin acorduri de cooperare încheiate cu acestea.  +  Capitolul II Supravegherea pe baza consolidată  +  Secţiunea 1 Autoritatea competenta cu supravegherea pe baza consolidată  +  Articolul 176(1) Supravegherea pe baza consolidată a unei instituții de credit, persoana juridică română, este exercitată de Banca Națională a României în următoarele situații:a) instituția de credit autorizată de Banca Națională a României este instituție de credit-mamă la nivelul României sau instituție de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene;b) instituția de credit autorizată de Banca Națională a României are ca întreprindere-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul altui stat membru ori o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul unui stat membru ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene, fără ca, în aceste din urmă 4 cazuri, întreprindere-mamă să mai aibă ca filiale alte instituții de credit sau firme de investiții în statele membre; (la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de pct. 104 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată lit. b) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) instituția de credit autorizată de Banca Națională a României are ca întreprindere-mamă, înființată în România, o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene și care este întreprindere-mamă pentru cel puțin încă o instituție de credit sau o firmă de investiții autorizate într-un alt stat membru; (la 23-12-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de pct. 104 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată lit. c) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) d) există instituții de credit autorizate în două sau mai multe state membre, printre care și România, care au ca întreprinderi-mamă mai multe societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte având sediul social în state membre diferite și există o instituție de credit filială în fiecare dintre aceste state, iar dintre aceste filiale, instituția de credit, persoană juridică română, are cel mai mare total al activului bilanțier; (la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) e) instituția de credit autorizată de Banca Națională a României are ca întreprindere-mamă o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă, care este întreprindere-mamă și pentru cel puțin o altă instituție de credit sau firmă de investiții autorizate în oricare alt stat membru, niciuna dintre aceste instituții de credit, respectiv firme de investiții, nefiind autorizată în statul membru în care este înființată societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă, iar instituția de credit autorizată în România are cel mai mare total al activului bilanțier; această instituție de credit este considerată, pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată, instituție de credit controlată de către o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de către o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene. (la 23-12-2013, Lit. e) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de pct. 104 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată lit. e) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) În anumite cazuri, Banca Națională a României poate, de comun acord cu autoritățile competente din alte state membre, să nu aplice criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e), dacă aplicarea acestora ar fi necorespunzătoare, având în vedere instituțiile de credit respective și importanța activității desfășurate de acestea în diferite state, și să desemneze o altă autoritate responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată. În aceste cazuri, înaintea luării unei decizii, autoritățile competente trebuie să acorde posibilitatea de a-și exprima opinia asupra deciziei respective instituției de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, societății financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, societății financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene ori instituției de credit cu cel mai mare total al activului bilanțier, după caz. Autoritățile competente notifică Comisiei și Autorității Bancare Europene orice acord încheiat potrivit prevederilor prezentului alineat. (la 28-10-2013, Alin. (2) al art. 176 a fost modificat de pct. 8 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )  +  Articolul 177Instituțiile de credit, persoane juridice române, filiale în România, sunt supravegheate pe bază subconsolidată de către Banca Națională a României, dacă ele însele sau întreprinderile-mamă ale acestora, în cazul în care acestea sunt societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte și supravegherea pe bază consolidată este exercitată de Banca Națională a României, potrivit dispozițiilor art. 176 alin. (1) lit. c), d) sau e), au într-un stat terț o filială instituție de credit, instituție financiară sau societate de administrare a activelor ori dețin o participație în astfel de entități. (la 23-12-2013, Art. 177 a fost modificat de lit. j) și l) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. )  +  Articolul 178Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 178 a fost abrogat de pct. 105 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul l79(1) Societățile financiare holding și societățile financiare holding mixte sunt incluse în supravegherea pe bază consolidată.(2) Abrogat. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 179 a fost abrogat de pct. 106 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (la 28-10-2013, Art. 179 a fost modificat de pct. 10 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )  +  Articolul 180(1) În cazul în care o instituție de credit filială, persoană juridică română, nu este inclusă în aria de cuprindere a supravegherii pe bază consolidată exercitată de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României poate solicita întreprinderii-mamă informații care pot facilita supravegherea respectivei instituții de credit. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 180 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) În cazul în care, în supravegherea pe bază consolidată a unei instituții de credit, persoană juridică română, nu este inclusă o instituție de credit sau o firmă de investiții filială dintr-un alt stat membru, instituția de credit-mamă la nivelul României, societatea financiară holding-mamă la nivelul României sau societatea financiară holding mixtă-mamă la nivelul României, după caz, trebuie să furnizeze informații care pot facilita supravegherea respectivei instituții de credit sau a firmei de investiții filială, la solicitarea autorităților competente din acel stat membru. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 180 a fost modificat de pct. 107 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (3) Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, poate solicita filialelor unei instituții de credit, ale unei societăți financiare holding sau ale unei societăți financiare holding mixte, care nu sunt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale, informații de natura celor prevăzute la art. 194. În acest caz, se aplică procedurile pentru transmiterea și verificarea informațiilor prevăzute la art. 194 și 195. (la 28-10-2013, Alin. (3) al art. 180 a fost modificat de pct. 11 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. ) (4) Filialele, persoane juridice române, ale unei instituții de credit sau ale unei societății financiare holding, care nu sunt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale, trebuie să furnizeze informații de natura celor prevăzute la art. 194, la solicitarea autorității responsabile cu supravegherea pe baza consolidată, inclusiv în situația în care aceasta este o autoritate competenta dintr-un alt stat membru.  +  Articolul 181(1) Pe lângă obligațiile care îi revin în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, îndeplinește următoarele atribuții: (la 23-12-2013, Partea introductivă a alin. (1) al art. 181 a fost modificată de pct. 108 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) a) coordonează colectarea și difuzarea informațiilor relevante sau esențiale în condițiile desfășurării normale a activității și în situații de urgență;b) planifică și coordonează activitățile de supraveghere în condițiile desfășurării normale a activității, inclusiv în legătură cu activitățile prevăzute la art. 24, 148, 159-163, 166, 226, în cooperare cu autoritățile competente implicate;c) planifică și coordonează activitățile de supraveghere, în cooperare cu autoritățile competente implicate și, dacă e necesar, cu băncile centrale din Sistemul European al Băncilor Centrale, în procesul de pregătire pentru situații de urgență și pe parcursul acestora, inclusiv în cazul unor evoluții nefavorabile la nivelul instituțiilor de credit sau al piețelor financiare, utilizând, dacă este posibil, canalele de comunicare existente, pentru a facilita managementul respectivelor situații de criză. (la 23-12-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 181 a fost modificată de pct. 108 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^1) În cazul în care Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, nu își îndeplinește atribuțiile prevăzute la alin. (1) sau dacă autoritățile competente nu colaborează cu aceasta în măsura necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Banca Națională a României și oricare dintre celelalte autorități competente implicate pot supune cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului. (la 01-09-2011, Alin. (1^1) al art. 181 a fost introdus de pct. 10 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) (2) Planificarea și coordonarea activităților de supraveghere prevăzute la alin. (1) lit. c) includ măsurile excepționale prevăzute la art. 188 alin. (1) lit. b), pregătirea evaluărilor comune, punerea în aplicare a planurilor de urgență și comunicările adresate publicului. (la 01-04-2010, Art. 181 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 182Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 182 a fost abrogat de pct. 109 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 182^1(1) Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, trebuie să depună toate diligențele pentru a ajunge la o decizie comună cu autoritățile responsabile cu supravegherea filialelor unei instituții de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene, în ceea ce privește:a) aplicarea prevederilor art. 148 și 166, pentru a determina adecvarea fondurilor proprii la nivel consolidat, deținute de grup, raportat la situația financiară și profilul de risc ale acestuia, precum și la nivelul fondurilor proprii solicitat, potrivit celor prevăzute la art. 226 alin. (4), pentru fiecare entitate din cadrul grupului bancar și la nivel consolidat;b) măsurile privind soluționarea oricăror probleme și constatări semnificative referitoare la supravegherea lichidității, inclusiv cu privire la adecvarea organizării și tratamentului riscurilor, potrivit prevederilor art. 166^6 și dispozițiilor referitoare la riscul de lichiditate prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, precum și cu privire la necesitatea stabilirii unor cerințe specifice de lichiditate, în conformitate cu prevederile art. 226 alin. (6)-(7). (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 182^1 a fost modificat de pct. 110 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în cazul în care Banca Națională a României este autoritate responsabilă cu supravegherea la nivel individual a instituțiilor de credit, persoane juridice române, care sunt filiale ale unei instituții de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene. (la 28-10-2013, Art. 182^1 a fost modificat de pct. 14 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )  +  Articolul 182^2(1) Decizia comună prevăzută la art. 182^1 alin. (1) trebuie să ia în considerare în mod corespunzător evaluarea riscului filialelor, realizată de autoritățile competente implicate, în sensul prevederilor art. 148 și 166 și trebuie luată:a) în scopul prevăzut la art. 182^1 alin. (1) lit. a), în termen de 4 luni de la data transmiterii de către Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, către celelalte autorități competente relevante a unui raport referitor la evaluarea riscului la nivel de grup, în sensul prevederilor art. 148, 166 și ale art. 226 alin. (1)-(6);b) în scopul prevăzut la art. 182^1 alin. (1) lit. b), în termen de o lună de la data prezentării de către Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, a unui raport referitor la evaluarea profilului riscului de lichiditate la nivel de grup, potrivit prevederilor art. 166^6 și art. 226 alin. (1)-(6), precum și dispozițiilor referitoare la riscul de lichiditate prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 182^2 a fost modificat de pct. 111 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Decizia comună prevăzută la art. 182^1 alin. (1) este inclusă într-un document care cuprinde motivele pe care se întemeiază și este transmisă instituției de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene de către Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant.(3) În cazul în care nu se ajunge la acord, Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, la cererea oricăreia dintre celelalte autorități competente implicate, va consulta Autoritatea Bancară Europeană. Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate consulta Autoritatea Bancară Europeană din propria inițiativă. (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 182^2 a fost modificat de pct. 111 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (la 01-04-2010, Art. 182^2 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 182^3(1) În cazul în care nu se ajunge la o decizie comună a autorităților competente în termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1), decizia cu privire la aplicarea prevederilor art. 148, art. 166, art. 166^6, art. 226 alin. (3)-(4) și ale art. 226 alin. (6)-(7) trebuie luată, pe bază consolidată, de Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, după luarea în considerare în mod corespunzător a evaluării riscului filialelor, efectuată de autoritățile competente relevante.(2) Dacă, până la împlinirea termenelor prevăzute la art. 182^2 alin. (1), oricare dintre autoritățile competente implicate a supus cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene, potrivit procedurii de soluționare a dezacordurilor prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, amână luarea unei decizii în așteptarea deciziei pe care Autoritatea Bancară Europeană o poate lua potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din regulamentul menționat. Banca Națională a României va lua decizia în conformitate cu decizia Autorității Bancare Europene. Termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1) se consideră fază de conciliere în sensul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Cazul nu poate fi supus spre soluționare Autorității Bancare Europene după împlinirea termenelor prevăzute la art. 182^2 alin. (1) sau după luarea unei decizii comune de către autoritățile competente implicate. (la 23-12-2013, Art. 182^3 a fost modificat de pct. 112 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 182^4(1) Decizia referitoare la aplicarea prevederilor art. 148, art. 166, art. 166^6, și ale art. 226 alin. (3) și (4), art. 226 alin. (6)-(7) se ia, pe bază individuală sau subconsolidată, după caz, de Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea la nivel individual a instituțiilor de credit, persoane juridice române, care sunt filiale ale unei instituții de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene, cu luarea în considerare a punctelor de vedere și a rezervelor exprimate de supraveghetorul consolidant. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 182^4 a fost modificat de pct. 113 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Prevederile art. 182^3 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (la 01-09-2011, Alin. (2) al art. 182^4 a fost introdus de pct. 13 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) (la 01-04-2010, Art. 182^4 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 182^5Deciziile prevăzute la art. 182^2-182^4 sunt incluse într-un document care cuprinde motivele pe care se întemeiază și iau în considerare evaluările de risc, punctele de vedere și rezervele celorlalte autorități competente exprimate în termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1). Documentul este transmis de Banca Națională a României tuturor autorităților competente implicate, precum și instituției de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene. (la 23-12-2013, Art. 182^5 a fost modificat de pct. 114 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 182^6(1) În cazul în care consultă Autoritatea Bancară Europeană potrivit prevederilor art. 182^2 alin. (3), Banca Națională a României ține seama de opinia acestuia și explică orice abatere semnificativă de la aceasta.(2) Banca Națională a României ține seama de opiniile Autoritatea Bancară Europeană și explică orice abatere semnificativă de la acestea, inclusiv în cazul în care consultarea se realizează de altă autoritate competentă, în calitate de supraveghetor consolidant. (la 01-09-2011, Art. 182^6 a fost modificat de pct. 29 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011, prin înlocuirea sintagmei "Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni" cu sintagma "Autoritatea Bancară Europeană". )  +  Articolul 182^7(1) Deciziile comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1 și deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 182^3 și 182^4 sunt definitive.(2) În cazul în care Banca Națională a României nu are calitatea de supraveghetor consolidant, deciziile comune adoptate în mod similar celor prevăzute la art. 182^1, precum și deciziile adoptate în mod similar celor prevăzute la art. 182^3 și 182^4 de către un supraveghetor consolidant, respectiv de către autorități responsabile cu supravegherea la nivel individual a instituțiilor de credit sau a firmelor de investiții, filiale ale unei instituții de credit sau ale unei firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, sunt definitive și opozabile Băncii Naționale a României, care trebuie să le aplice în mod corespunzător. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 182^7 a fost modificat de pct. 115 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (la 01-04-2010, Art. 182^7 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 182^8(1) Deciziile comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1 și deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 182^3 și 182^4 trebuie să fie actualizate anual sau în mod excepțional, în cazul în care o autoritate responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituții de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene solicită în scris și motivat Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, actualizarea deciziei referitoare la aplicarea prevederilor art. 226 alin. (1)-(6).(2) Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea la nivel individual a instituțiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale unei instituții de credit sau ale unei firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene, poate solicita în scris și motivat supraveghetorului consolidant actualizarea deciziilor comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1, precum și a celor adoptate în mod similar celor prevăzute la art. 182^3 și 182^4 la nivel consolidat de supraveghetorul consolidant și, respectiv, la nivel individual sau subconsolidat de către o altă autoritate responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituții de credit sau ale unei firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăți financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene.(3) În cazul solicitărilor de actualizare formulate potrivit prevederilor alin. (1) și (2), acestea pot fi tratate pe bază bilaterală, între Banca Națională a României și autoritatea responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituții de credit sau firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene ori ale unei societăți financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene sau între Banca Națională a României și supraveghetorul consolidant, după caz. (la 23-12-2013, Art. 182^8 a fost modificat de pct. 116 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 183(1) În cazul apariției unei situații de urgență, inclusiv a unei situații ca cea descrisă la art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, ori în cazul unor evoluții nefavorabile ale piețelor financiare, care ar putea pune în pericol lichiditatea pieței și stabilitatea sistemului financiar în oricare dintre statele membre în care entitățile unui grup au fost autorizate sau în care au fost înființate sucursale semnificative, Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, alertează în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea cerințelor referitoare la păstrarea secretului profesional, Autoritatea Bancară Europeană, Comitetul European pentru Risc Sistemic și autoritățile prevăzute la art. 222 alin. (6) și art. 222^1 alin. (1) și le comunică toate informațiile esențiale îndeplinirii atribuțiilor acestora. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 183 a fost modificat de pct. 117 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^1) Dacă Banca Națională a României, în exercitarea atribuțiilor acesteia de bancă centrală, constată existența unei situații descrise la alin. (1), alertează în cel mai scurt timp posibil autoritățile competente cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată a instituțiilor de credit și Autoritatea Bancară Europeană. (la 01-09-2011, Alin. (1^1) al art. 183 a fost modificat de pct. 14 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) (1^2) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (1^1), dacă este posibil, se utilizează canalele de comunicare existente. (la 01-04-2010, Alin. (1^2) al art. 183 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. ) (2) În situația în care informații care au fost furnizate deja altei autorități competente sunt necesare Băncii Naționale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, aceasta contactează, dacă este posibil, autoritatea competentă respectivă pentru a evita duplicarea raportărilor către diversele autorități implicate în procesul de supraveghere. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 183 a fost modificat de pct. 117 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Secţiunea a 2-a Cooperarea cu alte autorități competente  +  Articolul 184(1) Pentru a pune bazele și a facilita o supraveghere eficientă, Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea instituțiilor de credit, încheie acorduri scrise de coordonare și cooperare cu autoritățile competente din alte state membre.(2) Aceste acorduri pot prevedea că Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate reține în sarcina sa atribuții suplimentare și pot include proceduri privind procesul decizional și cooperarea cu celelalte autorități competente. (la 23-12-2013, Art. 184 a fost modificat de pct. 118 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 185(1) Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă responsabilă cu autorizarea unei instituții de credit, persoană juridică română, filială a unei instituții de credit dintr-un alt stat membru, poate, prin acorduri bilaterale, potrivit prevederilor art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, să delege responsabilitatea de supraveghere autorității competente care a autorizat și supraveghează întreprinderea-mamă, astfel încât responsabilitățile ce revin pe linia supravegherii filialei respective potrivit prezentei ordonanțe de urgență să revină acesteia din urmă. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 185 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Banca Națională a României notifică Autorității Bancare Europene existența și conținutul acestor acorduri. (la 01-09-2011, Art. 185 a fost modificat de pct. 15 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )  +  Articolul 185^1(1) Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, stabilește colegii de supraveghetori pentru a facilita exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 181 și art. 183 alin. (1)-(1^2) și, cu respectarea cerințelor referitoare la păstrarea secretului profesional și a legislației Uniunii Europene, pentru a asigura coordonarea și cooperarea corespunzătoare cu autoritățile competente din state terțe, dacă este cazul.(2) Autoritățile competente din state terțe pot participa în cadrul colegiilor de supraveghetori dacă cerințele referitoare la păstrarea secretului profesional sunt considerate echivalente celor stabilite în Uniunea Europeană de către toate autoritățile competente implicate.(2^1) Pentru a contribui la promovarea și monitorizarea funcționării efective, eficiente și coerente a colegiilor de supraveghetori, potrivit prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, Autoritatea Bancară Europeană poate participa în colegiile de supraveghetori și va fi considerată, în acest scop, autoritate competentă. (la 01-09-2011, Alin. (2^1) al art. 185^1 a fost introdus de pct. 16 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) (3) Colegiile de supraveghetori asigură Băncii Naționale a României, Autorității Bancare Europene și celorlalte autorități competente implicate cadrul pentru exercitarea următoarelor atribuții: (la 01-09-2011, Partea introductivă a alin. (3) al art. 185^1 a fost modificată de pct. 17 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) a) schimbul de informații dintre autoritățile competente implicate și, potrivit prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, cu Autoritatea Bancară Europeană; (la 01-09-2011, Lit. a) a alin. (3) al art. 185^1 a fost modificată de pct. 17 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) b) convenirea asupra încredințării voluntare de atribuții și a delegării voluntare de responsabilități, dacă este cazul;c) determinarea programelor de supraveghere pe baza evaluării riscului la nivel de grup în cadrul procesului desfășurat de autoritățile competente, de verificare a cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate de instituțiile de credit și de evaluare a riscurilor la care instituțiile de credit sunt sau ar putea fi expuse;d) creșterea eficienței supravegherii prin eliminarea suprapunerii inutile a cerințelor de supraveghere, inclusiv în ceea ce privește solicitările de informații potrivit prevederilor art. 183 alin. (2) și ale art. 187;e) aplicarea uniformă a cerințelor prudențiale prevăzute la nivelul Uniunii în privința tuturor entităților din cadrul unui grup bancar, fără a se aduce atingere opțiunilor naționale și ale autorităților de supraveghere, prevăzute de legislația Uniunii Europene; (la 23-12-2013, Lit. e) a alin. (3) al art. 185^1 a fost modificată de lit. c) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) f) aplicarea prevederilor art. 181 alin. (1) lit. c), cu luarea în considerare a rezultatelor lucrărilor altor forumuri ce ar putea fi stabilite în acest domeniu. (la 23-12-2013, Lit. f) a alin. (3) al art. 185^1 a fost modificată de pct. 119 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (4) În cadrul colegiilor de supraveghetori, Banca Națională a României colaborează în mod strâns cu celelalte autorități competente participante și cu Autoritatea Bancară Europeană. Cerințele referitoare la păstrarea secretului profesional nu împiedică Banca Națională a României să schimbe informații cu celelalte autorități competente în cadrul colegiilor de supraveghetori. (la 01-09-2011, Alin. (4) al art. 185^1 a fost modificat de pct. 17 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. ) (5) Înființarea și funcționarea colegiilor de supraveghetori nu aduc atingere drepturilor și responsabilităților Băncii Naționale a României în domeniul supravegherii prudențiale, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (la 23-12-2013, Alin. (5) al art. 185^1 a fost modificat de pct. 119 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (la 01-04-2010, Art. 185^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 185^2(1) Înființarea și funcționarea colegiilor de supraveghetori se fundamentează pe acordurile scrise prevăzute la art. 184 și 185, stabilite în urma consultării autorităților competente implicate de către Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant.(2) Stabilirea modului de funcționare operațională a colegiilor de supraveghetori are în vedere și ghidurile elaborate în acest sens de Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni. (la 01-04-2010, Art. 185^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 185^3(1) Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, conduce reuniunile colegiului de supraveghetori și decide autoritățile competente participante la o reuniune sau activitate a colegiului.(2) Decizia Băncii Naționale a României luată potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să aibă în vedere importanța activității de supraveghere care urmează să fie planificată sau coordonată pentru aceste autorități și, în special, impactul potențial asupra stabilității financiare în statele membre, prevăzut la art. 172 alin. (2^1), precum și obligațiile prevăzute la art. 173^2.(3) Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, îi informează complet și în prealabil pe toți membrii colegiului în legătură cu organizarea reuniunilor, aspectele principale de discutat și activitățile ce urmează a fi analizate. De asemenea, Banca Națională a României îi informează complet și la timp pe toți membrii colegiului în legătură cu măsurile și acțiunile întreprinse în cadrul respectivelor reuniuni. (la 01-04-2010, Art. 185^3 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 185^4Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, informează Autoritatea Bancară Europeană, cu respectarea cerințelor referitoare la păstrarea secretului profesional, în legătură cu activitățile colegiilor de supraveghetori pe care le stabilește, inclusiv în situații de urgență, și comunică acestei autorități toate informațiile care prezintă o relevanță deosebită pentru asigurarea convergenței supravegherii. (la 21-01-2012, Art. 185^4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. )  +  Articolul 185^5(1) Banca Națională a României, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea instituțiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale unei instituții de credit sau ale unei firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăți financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene ori ale unei societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene, sau în cazul în care sucursalele din România ale unor instituții de credit sau ale unor firme de investiții din alte state membre sunt semnificative potrivit prevederilor art. 210^1, precum și în calitatea acesteia de bancă centrală, membră a Sistemului European al Băncilor Centrale, poate participa în colegii de supraveghetori. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 185^5 a fost modificat de pct. 120 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Prevederile art. 185^1 se aplică în mod corespunzător. (la 01-04-2010, Art. 185^5 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. )  +  Articolul 185^6În cazul unui dezacord între autoritățile competente implicate în ceea ce privește funcționarea colegiilor de supraveghetori, Banca Națională a României, în calitatea prevăzută de art. 185^4 sau 185^5, poate supune cazul spre soluționare Autorității Bancare Europene, potrivit procedurii de soluționare a dezacordurilor prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. (la 23-12-2013, Art. 185^6 a fost introdus de pct. 121 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 186(1) Banca Națională a României cooperează în mod strâns cu celelalte autorități competente. În acest sens, pentru exercitarea atribuțiilor de supraveghere pe bază individuală și/sau consolidată ale respectivelor autorități în sensul prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, sunt furnizate la cerere toate informațiile relevante potrivit acordurilor de cooperare dintre autoritățile competente, precum și din oficiu toate informațiile esențiale. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 186 a fost modificat de pct. 122 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (1^1) Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, Banca Națională a României cooperează în mod strâns cu Autoritatea Bancară Europeană, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010. Banca Națională a României furnizează Autorității Bancare Europene, la cerere, potrivit prevederilor art. 35 din regulamentul menționat, toate informațiile necesare acesteia pentru îndeplinirea atribuțiilor acestei autorități stabilite de Directiva 2013/35/UE, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. (la 23-12-2013, Alin. (1^1) al art. 186 a fost modificat de pct. 122 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt considerate esențiale dacă pot influenta în mod semnificativ evaluarea stabilității financiare a unei instituții de credit sau a unei instituții financiare dintr-un alt stat membru.(3) În cazul în care Banca Națională a României este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a unei instituții de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene sau a unei instituții de credit controlate de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene, aceasta furnizează autorităților competente din alte state membre, care supraveghează filialele acestor întreprinderi-mamă, toate informațiile relevante. Pentru a determina gradul de detaliere a informațiilor relevante este luată în considerare importanța acestor filiale în cadrul sistemelor financiare din respectivele state membre. (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 186 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (4) Informațiile esențiale la care se referă alin. (2) includ, în special, următoarele elemente:a) identificarea structurii juridice, de guvernanță și organizatorice a grupului, inclusiv a tuturor entităților între care există legături strânse, respectiv a entităților reglementate și nereglementate, a filialelor nereglementate și a sucursalelor semnificative din cadrul grupului, precum și a întreprinderilor-mamă, cu aplicarea la nivel consolidat și/sau subconsolidat, după caz, a prevederilor art. 24 alin. (1), precum și a autorităților competente ale entităților reglementate din grup; (la 23-12-2013, Lit. a) a alin. (4) al art. 186 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) b) procedurile pentru colectarea informațiilor de la instituțiile de credit din grup și pentru verificarea acestor informații;c) evoluțiile nefavorabile în cadrul instituțiilor de credit sau în cadrul altor entități din grup, care ar putea afecta în mod semnificativ instituțiile de credit din cadrul grupului;d) principalele sancțiuni și măsurile excepționale luate de Banca Națională a României, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerințe suplimentare de fonduri proprii, precum și în impunerea oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operațional, potrivit prevederilor art. 312 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (la 23-12-2013, Lit. d) a alin. (4) al art. 186 a fost modificată de pct. 123 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (5) Banca Națională a României poate notifica Autorității Bancare Europene situațiile în care:a) o autoritate competentă nu i-a comunicat informații esențiale;b) o solicitare de colaborare, în special prin schimb de informații relevante, a fost respinsă sau nu s-a răspuns unei astfel de solicitări într-un termen rezonabil. (la 01-09-2011, Alin. (5) al art. 186 a fost introdus de pct. 19 al art. 15 al cap. III din ORDONANȚA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. )  +  Articolul 187Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea unei instituții de credit, persoană juridică română, controlate de o instituție de credit sau o firmă de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, contactează, ori de câte ori este posibil, supraveghetorul consolidant dacă îi sunt necesare informații referitoare la implementarea abordărilor și metodologiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în reglementările emise în aplicarea acestora, informații pe care respectiva autoritate le-ar putea deține deja. (la 23-12-2013, Art. 187 a fost modificat de pct. 124 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 188(1) Banca Națională a României se consulta cu celelalte autorități responsabile cu supravegherea pe: baza individuală și/sau consolidată a instituțiilor de credit, înaintea luării unei decizii care este importanta pentru exercitarea atribuțiilor de supraveghere ale autorităților competente respective. Consultarea are în vedere următoarele elemente:a) modificări în structura acționariatului, în structura organizatorică, de administrare și conducere a instituțiilor de credit dintr-un grup, care necesita aprobare sau autorizare din partea Băncii Naționale a României; (la 21-07-2007, Litera a) a alin. (1) al art. 188 a fost modificată de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. ) b) principalele sancțiuni și măsurile excepționale ce urmează a fi luate de Banca Națională a României, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerințe suplimentare de fonduri proprii, precum și în impunerea oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operațional, potrivit prevederilor art. 312 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 188 a fost modificată de pct. 125 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), supraveghetorul consolidant trebuie să fie consultat în toate cazurile. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 188 a fost modificat de pct. 125 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (3) Banca Națională a României poate decide să nu consulte celelalte autorități în cazuri de urgență sau dacă o astfel de consultare poate periclita eficienta deciziilor, în acest caz, Banca Națională a României informează fără întârziere asupra deciziilor luate celelalte autorități competente.  +  Secţiunea a 3-a Colaborarea între Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și atribuțiile acestor autorități la nivel național  +  Articolul 189(1) Pentru a pune bazele și pentru a facilita o supraveghere eficientă la nivel național a instituțiilor de credit, firmelor de investiții și a instituțiilor financiare, Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară încheie acorduri scrise de coordonare și cooperare.(2) Aceste acorduri pot prevedea atribuții suplimentare în sarcina supraveghetorului consolidant și pot include proceduri privind procesul decizional.(3) Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autorități responsabile cu autorizarea unei instituții de credit, respectiv a unei firme de investiții, care sunt filiale ale unei instituții de credit, persoană juridică română, sau ale unei firme de investiții persoană juridică română, pot să își delege reciproc, pe bază de acord, responsabilitatea de supraveghere individuală a filialei respective. Delegarea responsabilității se face întotdeauna către autoritatea competentă cu supravegherea consolidată. (la 23-12-2013, Art. 189 a fost modificat de pct. 126 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 190Pentru exercitarea atribuțiilor lor de supraveghere pe bază individuală și/sau consolidată în sensul prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară își furnizează, la cerere, toate informațiile relevante și din oficiu toate informațiile esențiale. Prevederile art. 186 se aplică în mod corespunzător. (la 23-12-2013, Art. 190 a fost modificat de pct. 127 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 191(1) Banca Națională a României și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare se consulta reciproc, înaintea luării unei decizii care este importanta pentru exercitarea atribuțiilor lor de supraveghere pe baza individuală și/sau consolidată. Consultarea are în vedere următoarele elemente:a) modificări în structura acționariatului, în structura organizatorică de administrare și conducere a instituțiilor de credit, respectiv a firmelor de investiții dintr-un grup, care necesită aprobare sau autorizare din partea Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară; (la 23-12-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 191 a fost modificată de pct. 128 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) b) principalele sancțiuni și măsurile excepționale ce urmează a fi luate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerințe suplimentare de fonduri proprii, precum și a oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operațional, potrivit prevederilor art. 312 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (la 23-12-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 191 a fost modificată de pct. 128 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Banca Națională a României sau Comisia Națională a Valorilor Mobiliare poate să nu îndeplinească cerința referitoare la consultarea prealabilă, prevăzută la alin. (1), în cazuri de urgență sau dacă o astfel de consultare poate periclita eficienta deciziilor în acest caz, se procedează la informarea fără întârziere a celeilalte autorități asupra deciziilor luate.  +  Articolul 192Pe lângă obligațiile care le revin în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a instituțiilor de credit-mamă la nivelul României și a instituțiilor de credit, persoane juridice române, controlate de societăți financiare holding-mamă la nivelul României sau de societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a firmelor de investiții-mamă la nivelul României îndeplinesc următoarele atribuții: (la 23-12-2013, Partea introductivă a art. 192 a fost modificată de pct. 129 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) a) coordonează, la nivel național, colectarea și diseminarea informațiilor relevante sau esențiale în condițiile desfășurării normale a activității și în situații de urgență;b) planifica și coordonează, activitățile de supraveghere la nivel național, în condițiile desfășurării normale a activității și în situații de urgență, inclusiv în legătura cu activitățile prevăzute la art. 166, colaborând în acest sens.  +  Articolul 193Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 193 a fost abrogat de pct. 130 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Secţiunea a 4-a Furnizarea de informații  +  Articolul 194(1) Dacă întreprinderea-mamă a uneia sau a mai multor instituții de credit, persoane juridice române, este societate holding cu activitate mixtă, Banca Națională a României solicita societății holding cu activitate mixtă și filialelor acesteia, inclusiv în situația în care sunt situate pe teritoriul unui alt stat membru, direct sau prin intermediul instituțiilor de credit filiale, orice informații care ar putea fi relevante pentru scopul supravegherii instituțiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale societății holding cu activitate mixtă. (la 23-12-2013, Alin. (1) a art. 194 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) O societate holding cu activitate mixtă, persoana juridică română, și filialele acesteia, persoane juridice române, trebuie să furnizeze informații de natura celor prevăzute la alin. (1), atât la solicitarea Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate responsabilă cu autorizarea și supravegherea unei instituții de credit, persoana juridică română, filiala a societății holding cu activitate mixtă, cât și la solicitarea autorității responsabilă cu autorizarea și supravegherea unei instituții de credit dintr-un alt stat membru, filiala a societății holding cu activitate mixtă.  +  Articolul 195Banca Națională a României poate efectua inspecții, pentru a verifica informațiile furnizate de societățile holding cu activitate mixtă și filialele acestora, direct sau prin intermediul unor terțe persoane împuternicite în acest scop. Dacă societatea holding cu activitate mixtă sau una dintre filialele acesteia este o întreprindere de asigurare poate fi utilizata și procedura, prevăzută la art. 202. Dacă societatea holding cu activitate mixtă sau una dintre filialele acesteia au sediul într-un alt stat membru, verificarea informațiilor se efectuează potrivit procedurii prevăzute la art. 203. (la 23-12-2013, Art. 195 a fost modificat de lit. f) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Secţiunea a 5-a Societățile financiare holding și societățile financiare holding mixte (la 23-12-2013, Titlul secțiunii a 5-a, capitolul II, titlul III, partea I a fost modificat de pct. 131 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 196(1) Administrarea și/sau conducerea activității unei societăți financiare holding sau a unei societăți financiare holding mixte, persoană juridică română, trebuie să fie asigurată de cel puțin două persoane. (la 28-10-2013, Alin. (1) al art. 196 a fost modificat de pct. 22 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. ) (1^1) Persoanele cărora le sunt încredințate responsabilități de administrare și/sau conducere, în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să aibă reputație adecvată și experiență suficientă pentru exercitarea responsabilităților încredințate, cu luarea în considerare a rolului specific al unei societăți financiare holding sau al unei societăți financiare holding mixte. (la 23-12-2013, Alin. (1^1) al art. 196 a fost modificat de pct. 132 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Societățile financiare holding și societățile financiare holding mixte, prevăzute la alin. (1), trebuie să notifice Băncii Naționale a României, în calitate de autoritate responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată, numirea în funcție a persoanelor prevăzute la alin. (1), în condițiile stabilite prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 196 a fost modificat de pct. 132 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (3) Banca Națională a României urmărește în permanenta îndeplinirea cerințelor de la alin. (1), dispunând măsurile sau sancțiunile care se impun în caz de nerespectare a acestora, prevăzute la art. 204.  +  Articolul 197Dispozițiile Capitolului IV din Titlul II, Partea I, precum și reglementările aplicabile instituțiilor de credit, emise de Banca Națională a României în temeiul prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, se aplica în mod corespunzător și societăților financiare holding persoane juridice române care sunt întreprinderi-mamă ale unor instituții de credit ce sunt supravegheate la nivel consolidat de Banca Națională a României în calitate de autoritate competenta sau de către o autoritate competenta dintr-un alt stat membru, pentru situațiile financiare anuale consolidate. (la 23-12-2013, Art. 197 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 197^1(1) În cazul în care unei societăți financiare holding mixte, persoană juridică română, îi sunt aplicabile atât prevederile prezentei ordonanțe de urgență, cât și prevederile similare din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare, în special prevederile referitoare la supravegherea respectării cerințelor prudențiale, Banca Națională a României, dacă este desemnată drept supraveghetor consolidant, poate să aplice respectivei societăți financiare holding mixte doar prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare, după consultarea celorlalte autorități competente responsabile cu supravegherea filialelor societății financiare holding mixte.(2) În cazul în care unei societăți financiare holding mixte, persoană juridică română, îi sunt aplicabile atât prevederile prezentei ordonanțe de urgență, cât și prevederile similare din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (reformată), în special prevederile referitoare la supravegherea respectării cerințelor prudențiale, Banca Națională a României, dacă este desemnată drept supraveghetor consolidant, poate, în acord cu autoritatea de supraveghere a grupului din sectorul de asigurări, să aplice respectivei societăți financiare holding mixte doar prevederile referitoare la sectorul financiar cel mai important, identificat potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-10-2013, Art. 197^1 a fost introdus de pct. 23 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )  +  Articolul 197^2Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, informează Autoritatea Bancară Europeană și Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale, înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, cu privire la deciziile luate potrivit prevederilor art. 197^1. (la 28-10-2013, Art. 197^2 a fost introdus de pct. 23 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )  +  Secţiunea a 6-a Tranzacțiile intra-grup cu societățile holding cu activitate mixtă  +  Articolul 198Fără a se aduce atingere prevederilor cuprinse în partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă întreprinderea-mamă a uneia sau mai multor instituții de credit, persoane juridice române, este o societate holding cu activitate mixtă, Banca Națională a României exercită o supraveghere generală a tranzacțiilor dintre respectivele instituții de credit, pe de o parte, și societatea holding cu activitate mixtă și filialele acesteia, pe de altă parte, în condițiile stabilite prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. (la 23-12-2013, Art. 198 a fost modificat de pct. 133 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată art. 198 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Secţiunea a 7-a Măsuri de facilitare a supravegherii pe baza consolidată  +  Articolul 199Entitățile incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale, societățile holding cu activitate mixtă și filialele acestora, sau filialele prevăzute la art. 180 alin. (3) trebuie să-și comunice reciproc orice informații care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii individuale și/sau pe baza consolidată.  +  Articolul 200(1) Banca Națională a României, în calitate de autoritate competenta cu supravegherea pe baza consolidată, solicita entităților incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale, orice informații care ar putea fi relevante pentru scopul supravegherii pe baza consolidată a instituțiilor de credit, persoane juridice române.(2) Entitățile, persoane juridice române, incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale a unei instituții de credit, trebuie să furnizeze, la cerere, orice informații care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baza consolidată exercitate de Banca Națională a României sau de o autoritate competenta dintr-un alt stat membru.(3) În cazul în care întreprinderea-mamă și oricare dintre filialele acesteia, instituții de credit sau firme de investiții, sunt situate în state membre diferite, iar cel puțin una este o instituție de credit, persoană juridică română, Banca Națională a României comunică, în condiții de reciprocitate, autorităților competente din celelalte state membre toate informațiile relevante care pot permite sau facilita exercitarea supravegherii pe bază consolidată. (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 200 a fost modificat de pct. 134 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (3) al art. 200 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (4) În cazul în care întreprinderea-mamă are sediul pe teritoriul unui alt stat membru, iar Banca Națională a României exercita supravegherea pe baza consolidată, aceasta poate cere autorității competente din respectivul stat membru să solicite întreprinderii-mamă orice informații care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baza consolidată și să le transmită Băncii Naționale a României. (la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 200 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (5) În cazul în care întreprinderea-mamă are sediul în România, iar Banca Națională a României nu exercita supravegherea pe baza consolidată, aceasta din urma la cererea autorității competente responsabile cu, exercitarea supravegherii pe baza consolidată solicita întreprinderii-mamă orice, informații care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baza consolidată și le transmite respectivei autorități. (la 23-12-2013, Alin. (5) al art. 200 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (6) Colectarea și deținerea de informații potrivit dispozițiilor alin. (1), (4) și (5) nu implică în niciun fel obligația pentru Banca Națională a României de a exercita un rol de supraveghere pe bază individuală a societăților financiare holding, a societăților financiare holding mixte, a instituțiilor financiare sau a întreprinderilor prestatoare de servicii auxiliare. (la 23-12-2013, Alin. (6) al art. 200 a fost modificat de lit. k) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 201(1) Banca Națională a României comunica autorităților competente din celelalte state membre, în condiții de reciprocitate, informațiile prevăzute la art. 194.(2) Colectarea și deținerea de informații potrivit alin. (1) nu implica în nici un fel obligația pentru Banca Națională a României de a exercita un rol de supraveghere pe baza individuală a societăților holding cu activitate mixtă, a filialelor acestora care nu sunt instituții de credit sau a filialelor prevăzute la art. 180 alin. (3).  +  Articolul 202(1) În cazul în care o instituție de credit, o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă sau o societate holding cu activitate mixtă controlează una sau mai multe filiale, care sunt întreprinderi de asigurare sau alte entități care furnizează servicii de investiții financiare, care sunt supuse autorizării, Banca Națională a României cooperează cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și cu autoritățile din alte state membre, responsabile cu supravegherea întreprinderilor de asigurare sau a altor entități care furnizează servicii de investiții financiare. Fără a se aduce atingere responsabilităților Băncii Naționale a României, aceasta furnizează celorlalte autorități menționate orice informație care ar facilita îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și care ar permite supravegherea activității și a situației financiare generale a entităților pe care le supraveghează. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 202 a fost modificat de lit. f) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Informațiile primite de Banca Națională a României în cadrul supravegherii pe baza consolidată precum și orice schimb de informații la care aceasta participa, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, sunt supuse obligației de păstrare a secretului profesional conform dispozițiilor Capitolului V din Titlul III, Partea I.(3) Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă pentru exercitarea supravegherii pe bază consolidată, întocmește liste cuprinzând societățile financiare holding-mamă la nivelul României și societățile financiare holding mixte-mamă la nivelul României, la care se referă prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care sunt transmise autorităților competente din celelalte state membre, Autorității Bancare Europene și Comisiei Europene. (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 202 a fost modificat de pct. 135 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Articolul 203(1) Dacă, în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum și a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României dorește, în anumite cazuri, să verifice informațiile privitoare la o instituție de credit, o firmă de investiții, o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă, o instituție financiară, o întreprindere prestatoare de servicii auxiliare, o societate holding cu activitate mixtă, o filială de tipul celor prevăzute la art. 194 sau o filială de tipul celor prevăzute la art. 180 alin. (3), situate într-un alt stat membru, aceasta solicită autorităților competente din respectivul stat membru efectuarea verificării. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 203 a fost modificat de pct. 136 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (1) al art. 203 a fost modificat de lit. k) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Verificarea prevăzută la alin. (1) poate fi efectuată fie de către autoritatea competenta din respectivul stat membru, fie, cu acordul acesteia, de către Banca Națională a României. Banca Națională a României poate efectua verificarea în mod direct sau prin intermediul unui auditor financiar sau expert împuternicit în acest scop.(3) Când efectuează verificarea ea însăși, Banca Națională a României poate participa la verificarea efectuată de autoritatea competenta din respectivul stat membru.(4) În cazul în care Banca Națională a României primește o solicitare referitoare la verificarea, pentru aspecte determinate, a informațiilor privind entitățile prevăzute la alin. (1), situate în România, aceasta, în limitele competentelor ce îi revin, fie efectuează verificarea în mod direct, fie permite autorității competente solicitante sau unui auditor financiar sau expert împuternicit să efectueze verificarea. Autoritatea competenta solicitantă poate, dacă nu efectuează verificarea ea însăși, să participe la verificarea efectuată de Banca Națională a României.  +  Articolul 204(1) În cazul în care o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă, o societate holding cu activitate mixtă sau persoanele care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a acestora nu se conformează dispozițiilor art. 166-166^6, ale art. 176-203 și ale reglementărilor sau măsurilor adoptate în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență ori ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Națională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, poate dispune, în ceea ce privește respectiva societate, următoarele măsuri, prevăzute la lit. a)-c), sau sancțiuni, prevăzute la lit. d)-h): (la 23-12-2013, Partea introductivă a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 137 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) a) încheierea unui acord cu administratorii sau, după caz, cu membrii directoratului societății, care să cuprindă un program de măsuri de remediere; (la 21-07-2007, Litera a) a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. ) b) solicitarea de informații auditorului financiar;c) dispunerea înlocuirii auditorului financiar de către societate;d) avertisment scris;e) suspendarea din funcție a uneia sau a mai multor persoane care exercita responsabilități de administrare și/sau conducere a societății; (la 21-07-2007, Litera e) a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. ) f) dispunerea înlocuirii de către societatea financiară holding, societatea financiară holding mixtă sau de către societatea holding cu activitate mixtă, după caz, a persoanei/persoanelor care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere a societății; (la 28-10-2013, Lit. f) a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 27 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. ) g) amendă aplicată societății, între 0,05% și 1% din capitalul inițial minim reglementat al instituției, filială a societății financiare holding, societății financiare holding mixte sau a societății holding cu activitate mixtă, supuse supravegherii pe bază consolidată sau individuală; (la 28-10-2013, Lit. g) a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 27 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. ) h) amenda aplicată persoanelor care exercita responsabilități de administrare și/sau conducere a societății, între 1-6 remunerații nete, conform nivelului acestora în luna precedenta datei la care s-a constatat fapta. (la 21-07-2007, Litera h) a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. ) (2) Prevederile art. 225 alin. (2)-(6), art. 234 și art. 234^1 se aplică în mod corespunzător. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 204 a fost modificat de pct. 137 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (3) Pe perioada suspendării din funcție, dispusă de Banca Națională a României, în baza alin. (1) lit. e), se asigură de către societatea financiară holding, societatea financiară holding mixtă, respectiv de către societatea holding cu activitate mixtă desemnarea persoanei/persoanelor care să exercite interimar responsabilități de administrare și/sau conducere, cu respectarea prevederilor art. 196. (la 28-10-2013, Alin. (3) al art. 204 a fost modificat de pct. 28 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. )  +  Articolul 205Abrogat. (la 23-12-2013, Art. 205 a fost abrogat de pct. 138 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Secţiunea a 8-a Întreprinderi-mamă în state terțe (la 23-12-2013, Denumirea secțiunii a 8-a, capitolul II, titlul III, partea I a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 206(1) În cazul în care o instituție de credit, persoană juridică română, care are drept întreprindere-mamă o instituție de credit, o firmă de investiții, o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă cu sediul într-un stat terț, nu face obiectul supravegherii pe bază consolidată exercitate de o autoritate competentă dintr-un stat membru, Banca Națională a României verifică dacă instituția de credit respectivă este supusă unei supravegheri pe bază consolidată exercitată de autoritatea competentă din statul terț, echivalentă cu cea guvernată de principiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 206 a fost modificat de pct. 139 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (1) al art. 206 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Verificarea este efectuată la solicitarea întreprinderii-mamă sau a oricărei entități reglementate și autorizate într-un stat membru sau din oficiu, de către Banca Națională a României, dacă, potrivit dispozițiilor art. 207, aceasta ar fi autoritatea responsabilă cu supravegherea pe baza consolidată. Banca Națională a României se consulta cu celelalte autorități competente implicate. (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 206 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (3) Pentru efectuarea verificării potrivit prevederilor alin. (1), Banca Națională a României are în vedere principiile generale de evaluare a echivalenței supravegherii pe bază consolidată exercitate de autoritățile competente din state terțe asupra instituțiilor de credit având întreprinderea-mamă într-un stat terț, principii elaborate de Comitetul Bancar European la solicitarea Comisiei Europene. Banca Națională a României consultă Autoritatea Bancară Europeană înaintea luării unei decizii. (la 23-12-2013, Alin. (3) al art. 206 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 207(1) În absența unei supravegheri echivalente potrivit art. 206, prevederile referitoare la supravegherea pe bază consolidată cuprinse în prezenta ordonanță de urgență, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și în reglementările emise în aplicarea acestora se aplică, prin analogie, instituției de credit prevăzute la art. 206 alin. (1) sau Banca Națională a României poate să aplice alte tehnici de supraveghere adecvate pentru atingerea obiectivelor supravegherii pe bază consolidată a instituției de credit. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 207 a fost modificat de pct. 140 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. ) (2) Banca Națională a României, în situația în care ar fi autoritate competenta cu supravegherea pe baza consolidată decide aplicarea tehnicilor de supraveghere alternative prevăzute la alin. (1), după consultarea cu celelalte autorități competente implicate.(3) În situația prevăzută la alin. (2), Banca Națională a României poate solicita constituirea unei societăți financiare holding sau a unei societăți financiare holding mixte, cu sediul central pe teritoriul României sau al altui stat membru, și, în situația în care, după constituirea acesteia, rămâne autoritate competentă cu supravegherea pe bază consolidată, aplică prevederile referitoare la supravegherea pe bază consolidată poziției consolidate a societății financiare holding sau a societății financiare holding mixte respective. (la 28-10-2013, Alin. (3) al art. 207 a fost modificat de pct. 31 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. ) (4) Tehnicile de supraveghere trebuie să permită atingerea obiectivelor supravegherii pe bază consolidată, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum și potrivit reglementărilor emise în aplicarea acestora, și trebuie să fie comunicate celorlalte autorități competente implicate, Autorității Bancare Europene și Comisiei Europene. (la 23-12-2013, Alin. (4) al art. 207 a fost modificat de pct. 140 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )  +  Capitolul III Supravegherea instituțiilor de credit din alte state membre care desfășoară activitate în România  +  Articolul 208(1) Supravegherea prudențială a instituțiilor de credit din alte state membre, inclusiv în ceea ce privește activitățile desfășurate pe teritoriul României, în condițiile prevăzute în Capitolul IV din Titlul I, Partea I, se asigură de autoritatea competentă din statul membru de origine, fără a se aduce atingere competențelor Băncii Naționale a României prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Dispozițiile alin. (1) nu împiedica exercitarea supravegherii pe baze consolidate potrivit prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 209(1) Abrogat. (la 23-12-2013, Alin. (1) al art. 209 a fost abrogat de pct. 141 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 și 150 intră în vigoare la data la care cerința de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. ) (2) Măsurile luate de Banca Națională a României față de instituțiile de credit din alte state membre care desfășoară activitate în România nu pot institui un tratament discriminator sau restrictiv pe considerente legate de faptul că instituțiile de credit respective sunt autorizate în alte state membre*). (la 23-12-2013, Alin. (2) al art. 209 a fost modificat de pct. 142 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. )