HOTĂRÂRE nr. 121 din 18 februarie 2000privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 16 martie 2000  În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1(1) Se aprobă transmiterea imobilelor, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".(2) Se aprobă transmiterea unor mijloace fixe, proprietate privată a statului, aflate în patrimoniul Secretariatului General al Guvernului, în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".(3) Se aprobă transmiterea obiectelor de inventar și a materialelor consumabile, proprietate privată a statului, destinate activităților specifice de întreținere și reparatie a mijloacelor fixe prevăzute la alin. (2), din patrimoniul Secretariatului General al Guvernului în proprietatea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» pentru subunitatea Complex «Palat Victoria». (la 16-11-2000, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.072 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 16 noiembrie 2000 )  +  Articolul 2Imobilele prevăzute la art. 1 alin. (1) își păstrează destinația de sediu pentru instituțiile care le folosesc în prezent.  +  Articolul 3Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Secretariatul General al Guvernului și Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Patrimoniul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" se majorează cu valoarea bunurilor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 5(1) Cheltuielile pentru administrarea și funcționarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (1), calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se acoperă anual, în cote-părți, pe bază de contract, de instituțiile publice care își au sediul în aceste imobile.(2) Sumele, pe structura de cheltuieli, prevăzute la alin. (1), preliminate pentru anul următor, se comunică instituțiilor publice în cauza pentru fundamentarea bugetelor proprii.(3) La începutul exercițiului financiar al fiecărui an Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" încheie contracte de prestări de servicii cu fiecare instituție publică.(4) În bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" se va evidenția distinct activitatea aferentă administrării și funcționarii imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (1).(5) Sumele datorate de Secretariatul General al Guvernului în baza contractului de prestări de servicii încheiat cu Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» se diminuează cu valoarea înscrisă în evidentele contabile a bunurilor transmise conform art. 1 alin. (3). (la 16-11-2000, Articolul 5 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.072 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 16 noiembrie 2000 )  +  Articolul 6(1) În vederea angajării cheltuielilor curente și de capital pentru administrarea și funcționarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (1), Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" va aplica dispozițiile legale privind achizițiile publice.(2) Din comisia de selecție a ofertelor vor face parte și reprezentanți ai instituțiilor care își au sediul în imobilele prevăzute la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 7Personalul de întreținere și conducătorii auto din cadrul Secretariatului General al Guvernului vor fi preluati de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și se considera transferati începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" va lua măsuri, potrivit legii, în vederea punerii în siguranța împotriva seismelor a imobilelor preluate.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Radu Stroe
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
   +  Anexă
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
   ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Adresa        Persoana juridică       Persoana juridică     Caracteristicileimobilului        de la care              la care se             tehnice ale                    se transmite              transmite              imobilului                  imobilul                  imobilul ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Municipiul   Secretariatul General    Regia Autonomă   Suprafața construită =București,   al Guvernului            "Administrația   5.844 mp       Piața                                 Patrimoniului    Suprafața desfășurată =Victoriei                             Protocolului     28.059 mpnr. 1,                                de Stat"         Suprafața utilă = sectorul 1,                                            17.654 mp                                                       Suprafața terenului                                                       aferent = 7.776 mpMunicipiul   Secretariatul General    Regia Autonomă   Suprafața construită = București,   al Guvernului            "Administrația   1.625 mpbd Iancu de                           Patrimoniului    Suprafața desfășurată =Hunedoara                             Protocolului     5.836 mpnr. 3-5,                              de Stat"         Suprafața utilă =sectorul 1                                             4.929 mp                                                       Suprafața terenului                                                       aferent = 4.825 mpMunicipiul   Secretariatul General  Regia Autonomă     Suprafața construităBucurești,   al Guvernului          "Administrația     = 4.857 mpstr. Paris                          Patrimoniului      Suprafața terenului nr. 11,                             Protocolului       aferent = 5.150 mpsectorul 1                          de Stat"     ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ------------