METODOLOGIE din 20 mai 2013de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 30 mai 2013  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 3.732 din 20 mai 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 311 din 30 mai 2013.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie stabilește criteriile de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu, precum și modul de întocmire și transmitere către Ministerul Educației Naționale (MEN) a documentației care stă la baza elaborării ordinului ministrului educației naționale.  +  Articolul 2Unităților de învățământ preuniversitar de nivel liceal, cu personalitate juridică, ce fac parte din sistemul național de educație, li se poate acorda, prin ordin al ministrului educației naționale, titlul de Colegiu național/Colegiu, ca urmare a îndelungatei activități educaționale și a performanțelor profesionale.  +  Articolul 3Titlul are următoarele caractere juridice:– este atribuit unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, din sistemul național de educație;– este netransmisibil;– are valabilitate limitată.  +  Capitolul II Procedura de acordare  +  Articolul 4În funcție de filiera în care se școlarizează preponderent, indicată de numărul de elevi școlarizați, unității de învățământ i se poate acorda titlul de Colegiu național pentru filierele teoretică și vocațională, profilurile pedagogic și artistic, sau Colegiu pentru filierele tehnologică și vocațională, cu excepția profilurilor pedagogic și artistic, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii minimale:1. contribuția deosebită privind dezvoltarea învățământului, științei, culturii și sportului, la nivel local, regional, național și/sau internațional;2. activitatea educativă, pedagogică și științifică desfășurată și performanțele profesionale înregistrate de elevii unității de învățământ reflectate în rezultatele obținute la concursurile specifice naționale și/sau internaționale;3. a) perioada de activitate relevantă a unității de învățământ de peste 75 de ani de activitate, cu statut de liceu teoretic, pentru acordarea titlului de Colegiu național;b) perioada de activitate relevantă a unităților de învățământ de peste 50 de ani de activitate, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup școlar/liceu vocațional, pentru acordarea titlului de Colegiu;4. calitatea personalului didactic titular reflectată prin:a) ponderea personalului didactic calificat, cu grade didactice sau doctorat;b) implicarea personalului didactic al unității de învățământ în activitatea de cercetare științifică sau pedagogică;c) lucrări științifice sau pedagogice publicate de către personalul didactic al unității de învățământ;d) implicarea personalului didactic al unității de învățământ în formarea continuă a cadrelor didactice, în calitate de formatori;5. calitatea absolvenților unității de învățământ reflectată prin:a) personalități ale vieții științifice, culturale, sociale, sportive la nivel regional, național și/sau internațional;b) rata de promovare la examenul de bacalaureat peste media națională, cumulată (a celor două sesiuni anuale ale examenului), raportată la filiera în care școlarizează preponderent (teoretică/tehnologică/vocațională), pe ultimii trei ani.6. a) Existența a cel puțin două specializări/calificări profesionale acreditate care să funcționeze în unitatea de învățământ, în ultimii cinci ani;b) existența a cel puțin unui operator economic cu care unitatea de învățământ, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup școlar, are încheiat un protocol de parteneriat în vederea pregătirii practice a viitoarei forțe de muncă;7. implementarea, ca beneficiar sau partener, a cel puțin unui proiect cu finanțare externă/proiect de mobilitate/parteneriat strategic relevant pentru dezvoltarea unității de învățământ, în ultimii 5 ani. (la 17-07-2018, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.030 din 28 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 17 iulie 2018 )  +  Articolul 5(1) Propunerea de nominalizare pentru acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu are valoare de cerere și se depune, împreună cu dosarele cu documentele justificative, de către conducerile unităților de învățământ de nivel liceal care solicită acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu, la inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București pe raza căruia își desfășoară activitatea.(2) Cererea pentru propunerea de nominalizare pentru acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu va fi însoțită obligatoriu de avizul consultativ al autorităților administrației publice locale/județene, după caz.  +  Articolul 6Inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București are următoarele atribuții:1. primește cererile și dosarele cu documentele justificative, depuse de către conducerile unităților de învățământ de nivel liceal care solicită acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu;2. verifică documentele justificative, precum și datele la care se face referire în cererea de acordare a titlului de Colegiu, pe baza unei fișe de evaluare/autoevaluare;3. pentru fiecare unitate de învățământ care a solicitat acordarea titlului de Colegiu, elaborează o notă de fundamentare care va cuprinde propunerea de admitere sau de respingere a cererii pentru acordarea titlului de Colegiu;4. până la data de cel târziu 15 iunie a fiecărui an, va înainta MEN - Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară națională, în vederea elaborării ordinelor de ministru, propunerile privind acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu, începând cu anul școlar următor.  +  Articolul 7(1) Pentru menținerea denumirii de Colegiu național/Colegiu, o dată la 5 ani unitatea de învățământ înaintează inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București o fișă de evaluare/autoevaluare, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu privire la îndeplinirea criteriilor minimale prevăzute la art. 4, însoțită de documentele care atestă îndeplinirea acestor criterii, pe baza cărora se reconfirmă statutul de Colegiu de către inspectoratul școlar.(2) În situația în care nu sunt îndeplinite criteriile minimale prevăzute la art. 4, pentru menținerea denumirii de Colegiu național/Colegiu, inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București va solicita Ministerului Educației Naționale revocarea titlului de Colegiu național/Colegiu.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 8Titlul de Colegiu național/Colegiu se acordă începând cu anul școlar următor celui în care se face cererea aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 9Conducerea unității de învățământ căreia i s-a acordat/revocat titlul de Colegiu național/Colegiu are obligația ca până la începutul anului școlar următor să întreprindă demersurile legale privind armonizarea denumirii unității de învățământ cu prevederile legislației în vigoare.  +  Articolul 10(1) Unitățile de învățământ care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au inclus în denumire titlul de Colegiu național/Colegiu își păstrează denumirea acordată, urmând ca în termen de cel mult 5 ani să li se reconfirme sau să li se revoce statutul de Colegiu național/Colegiu, conform prevederilor prezentei metodologii.(2) În procesul de reconfirmare a statutului de Colegiu național/Colegiu pentru unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1) nu se aplică prevederile art. 4 pct. 3 lit. a)-b) din prezenta metodologie. (la 17-07-2018, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.030 din 28 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 17 iulie 2018 )  +  Anexă
  FIȘĂ DE EVALUARE/AUTOEVALUARE
  pentru acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar
  Nr. crt.Criterii generaleCriterii minimale care trebuie îndeplinite
  1.Contribuția deosebită privind dezvoltarea învățământului, științei, culturii și sportului la nivel local, regional, național și/sau internaționalDocumente justificative care să ateste contribuția deosebită privind dezvoltarea învățământului, științei, culturii, la nivel local, regional, național și/sau internațional, în ultimii 10 ani*)
  2.Activitatea educativă, pedagogică și științifică desfășurată și performanțele profesionale înregistrate de elevii unității de învățământ reflectate în rezultatele obținute la concursurile specifice naționale și/sau internaționalea)Documente justificative care să ateste activitatea educativă, pedagogică și științifică desfășurată în unitatea de învățământ în ultimii 10 ani*)
  b)Performanțe profesionale înregistrate de elevii unității de învățământ
  b1)premiul I sau echivalent
  b2)premiul II sau echivalent
  b3)premiul III sau echivalent
  3.Perioada de activitate relevantă a unității de învățământ**)75 de ani de activitate, cu statut de liceu teoretic, pentru acordarea titlului de Colegiu național****)
  50 de ani de activitate, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup școlar/liceu vocațional, pentru acordarea titlului de Colegiu****)
  4.Calitatea personalului didactic titulara)ponderea***) personalului didactic calificat, cu grade didactice sau doctorat
  b)implicarea personalului didactic al unității de învățământ în activitatea de cercetare științifică sau pedagogică
  c)lucrări științifice sau pedagogice publicate de către personalul didactic al unității de învățământ
  d)implicarea personalului didactic al unității de învățământ în formarea continuă a cadrelor didactice, în calitate de formatori
  5.Calitatea absolvenților unității de învățământa)personalități ale vieții științifice, culturale, sociale, sportive la nivel regional, național și/sau internațional
  b)rata de promovare la examenul de bacalaureat peste media națională, cumulată (a celor două sesiuni anuale ale examenului), raportată la filiera în care școlarizează preponderent (teoretică/tehnologică/vocațională), pe ultimii trei ani
  6.a) Existența a cel puțin două specializări/calificări profesionale acreditate care să funcționeze în unitatea de învățământ, în ultimii 5 ani b) Existența a cel puțin unui operator economic cu care unitatea de învățământ, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup școlar, are încheiat un protocol de parteneriat în vederea pregătirii practice a viitoarei forțe de muncă*****)
  7.Proiecte cu finanțare externă/proiecte de mobilitate/parteneriate strategice relevante pentru dezvoltarea unității de învățământ, în ultimii 5 aniImplementarea, ca beneficiar sau partener, a cel puțin unui proiect cu finanțare externă/proiect de mobilitate/parteneriat strategic relevant pentru dezvoltarea unității de învățământ, în ultimii 5 ani.
  *) Pentru reconfirmarea statutului de Colegiu național/Colegiu perioada este de 5 ani. **) Se vor menționa actul normativ și anul înființării. ***) Ponderea situată peste media calculată la nivelul județului. ****) Pentru reconfirmarea statutului de Colegiu național/Colegiu nu se aplică acest criteriu.*****) Se aplică doar pentru unitățile de învățământ cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup școlar. (la 17-07-2018, Anexa a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.030 din 28 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 17 iulie 2018 )
  -------