ORDIN nr. 1.738 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate**)
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 24 decembrie 2015  Notă
  **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.
  Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.(2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.(3) În cazul în care, printr-o singură cerere, sunt solicitate înscrieri succesive, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate. Dacă înscrierile succesive presupun și intabularea dreptului de ipotecă convențională sau a dreptului de ipotecă legală constituit în aplicarea Programului Prima Casă, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul aferent încheierii de intabulare a dreptului de ipotecă.----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.  +  Articolul 2Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare neintrând în calculul acestora.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.  +  Articolul 2^1Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), directorul oficiului teritorial poate stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute în anexă, cu consultarea prealabilă a președintelui Camerei Notarilor Publici în a cărei rază de activitate este situat oficiul teritorial.----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.  +  Articolul 3(1) Cererile care fac obiectul înregistrării în registrul general de intrare pot fi soluționate în regim de urgență, la solicitarea persoanei interesate și cu achitarea unui tarif suplimentar.(2) Solicitarea soluționării unei cereri în regim de urgență se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât și ulterior, în baza dovezii achitării diferenței de tarif.(3) Termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgență sunt cele prevăzute în anexă și se calculează de la data achitării tarifului de urgență, situație în care ziua înregistrării intră în calculul termenului. Dovada achitării tarifului de urgență se înregistrează în Registrul general de intrare la cererea inițială și se atașează la dosar de îndată. În cazul serviciilor de publicitate imobiliară solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce privește dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile Metodologiei de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară de către notarii publici.----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.(4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.  +  Articolul 4(1) Termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix, iar eliberarea acestora în regim normal se face la împlinirea termenului.(2) Termenul de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgență este un termen maximal, iar eliberarea acestora în regim de urgență se poate face oricând în acest termen.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.  +  Articolul 5Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea în condițiile legii.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
  Directorul general al Agenției Naționale
  de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruț Ștefănescu
  București, 16 decembrie 2015.Nr. 1.738.  +  AnexăLISTAprivind termenele de eliberare a documentelor și datelor rezultate dinfurnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru șiPublicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
  Nr. crt.     Grupe de servicii     Codul serviciului     Denumirea serviciului    Termen*) (zile lucrătoare)   Termen în regim de urgență (zile lucrătoare)
  1. Avize, recepții și furnizare date
  1.1.          Avize și recepții           1.1.1. Aviz începere lucrări 7 2
  1.1.2.    Recepție tehnică pentru lucrări de măsurători terestre/Recepție tehnică pentru aplicație software de transformare a coordonatelor     15     5
  1.1.3. Recepție lucrări fotogrammetrice 15 5
  1.1.4.  Recepția documentelor cartografice de uzpublic, care nu implică măsurători   30   10
  1.2.                                      Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie                                     1.2.1.   Înregistrări GNSS de la o stație permanentă, cu anunț prealabil cu 24 de ore    2    1
  1.2.2.  Servicii poziționare GNSS în timp real -ROMPOS   -   -
  1.2.3.  Hărți și planuri cadastrale și topografice tipărite   3   1
  1.2.4.  Hărți și planuri cadastrale și topografice digitale - raster   3   1
  1.2.5.  Hărți și planuri cadastrale și topografice digitale - vectorial   3   1
  1.2.6.  Coordonate planimetrice, altimetrice și 3D   3   1
  1.2.7.  Copii certificate ale planurilor și hărților   3   1
  1.2.8. Plan parcelar în format digital 3 1
  1.2.9. Plan parcelar analogic 3 1
  1.2.10. Ortofotoplan rezoluție 0,5-2 m 3 1
  1.2.11. Ortofotoplan rezoluție 0,1-0,4 m 3 1
  1.2.12. Aerofotograme 3 1
  1.2.13. Mozaic ortofotoplan rezoluție 0,5-10 m 3 1
  1.2.14.  Model numeric al terenului cu densitateapunctelor cuprinsă între 1-20 m   3   1
  1.2.15.  Model numeric al terenului cu densitateapunctelor mai mică de 20 m   3   1
  2. Servicii de cadastru și publicitate imobiliară
  2.1.    Prima înregistrare a imobilelor/ unităților individuale  2.1.1. Recepție și înființare carte funciară 18 6
  2.1.2. Recepție (nr. cadastral) 11 4
  2.1.3. Înființare carte funciară 11 4
  2.2.     Dezmembrare/ Comasare     2.2.1. Recepție dezmembrare/comasare 7 3
  2.2.2.  Înscriere dezmembrare/comasare în carteafunciară   7   3
  2.2.3. Dezmembrare pentru exproprieri 7 3
  2.3.          Intabulare sau înscriere provizorie         2.3.1.  Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor juridice   7   2
  2.3.2.    Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor fizice și a cultelor religioase recunoscute în condițiile legii     7     2
  2.3.3. Ipotecă/Privilegiu 2 1
  2.3.4. Imobile expropriate 7 2
  2.4.  Notare   2.4.1. Fuziune/Divizare 5 2
  2.4.2. Alte notări (inclusiv radierea) 4 2
  2.5.      Rectificare       2.5.1.  Îndreptare eroare materială și repoziționare imobil   1   -
  2.5.2.  Rectificare limite imobil și modificare suprafață   15   5
  2.5.3. Reconstituire carte funciară 3 1
  2.6.     Actualizare informații tehnice      2.6.1.  Înscriere construcții   15   5
  2.6.2.   Extindere sau desființare construcții șiactualizare categorie de folosință, destinație sau alte informații tehnice    15    5
  2.7.                               Consultare/ Informare                               2.7.1. Consultare documente din arhivă 1 -
  2.7.2.  Extras de carte funciară pentru informare   2   1
  2.7.3.  Extras de carte funciară pentru autentificare   2   1
  2.7.4. Certificat de sarcini 4 2
  2.7.5.  Copii certificate din mapa de acte și cărți funciare   2   1
  2.7.6.    Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului     10     3
  2.7.7.  Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan   3   1
  2.7.8. Eliberare duplicat 3 1
  2.7.9.    Schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice/Emitereacertificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnătură***)     9     3
  2.7.10.  Extras de carte funciară pentru informare on-line**)   -   -
  2.7.11. Copie documente arhivă on-line**) - -
  NOTĂ*) În situația prestării unor servicii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.**) Serviciile care sunt înregistrate online se furnizează de îndată, dacă informația este disponibilă în mediul electronic. (la 17-07-2018, Nota de subsol **) din anexă a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 423 din 26 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 17 iulie 2018 ) ***) Termenul se calculează de la data comunicării rezultatelor finale ale comisiei de autorizare, nu de la data înregistrării cererii de autorizare.----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016 conform modificării aduse de pct. 11 al art. I din același act normativ.-----