PROCEDURĂ DE FINANȚARE din 1 iulie 2014a proiectelor propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de finanțare încheiate cu autoritățile administrației publice locale din România
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 1.120/1.030/2014, publicat MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014
   +  Articolul 1Autoritățile administrației publice locale din România pot finanța din bugetele locale proiecte propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova și Ucraina, în baza acordurilor de finanțare încheiate, în condițiile legii.  +  Articolul 2(1) Acordurile de finanțare trebuie să vizeze finanțarea proiectelor, obiectivelor și acțiunilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și să respecte formatul-cadru prevăzut în anexa nr. 1.(2) Autoritățile administrației publice locale din România pot încheia acordurile de finanțare prevăzute la alin. (1) doar dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:a) între unitatea administrativ-teritorială din România și cea din Republica Moldova sau Ucraina este încheiat un acord de înfrățire/cooperare potrivit art. 15 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) unitatea administrativ-teritorială din Republica Moldova sau Ucraina a transmis unității administrativ-teritoriale din România o solicitare scrisă care cuprinde: proiectele ce se propun a se finanța, însoțite de decizia/dispoziția (după caz) autorității competente, conform prevederilor legale, în vigoare, în Republica Moldova sau în Ucraina privind aprobarea acestor proiecte, necesarul de finanțare din partea unității administrativ-teritoriale din România, responsabilitățile părților, termene de realizare, persoane responsabile;c) adoptarea, de către autoritățile deliberative ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale din România a hotărârii de finanțare a proiectului propus de către unitatea administrativ-teritorială din Republica Moldova sau Ucraina, cuantumului finanțării, responsabilitățile părții române și responsabilitățile părții moldovene și/sau ucrainene.(3) Autoritățile administrației publice locale din România și autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova sau Ucraina încheie câte un acord de finanțare pentru fiecare proiect propus.  +  Articolul 3(1) Pentru plata cheltuielilor aferente proiectului, autoritatea administrației publice locale din Republica Moldova și Ucraina întocmește cereri de plată, intermediare și/sau finale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.(2) În baza cererilor prevăzute la alin. (1) și a prevederilor din acordurile de finanțare, partea română efectuează plăți în conturile indicate de către partea moldoveană sau de către partea ucraineană.(3) Cheltuielile efectuate de către unitățile administrativ-teritoriale din România pentru finanțarea acțiunilor prevăzute în acorduri se reflectă în bugetul local la titlul VII „Alte transferuri“, cod indicator 55.02.04 „Alte transferuri curente în străinătate“.  +  Articolul 4(1) În termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acțiunilor din proiect, autoritatea administrației publice locale din Republica Moldova sau din Ucraina transmite autorității administrației publice locale din România un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare.(2) În cazul în care proiectul se derulează pe durata mai multor ani, până la 30 noiembrie a fiecărui an, autoritatea administrației publice locale din Republica Moldova sau Ucraina transmite autorității administrației publice locale din România un raport intermediar de progres privind cheltuielile și acțiunile realizate în anul financiar respectiv.(3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) și (2), însoțite de un raport al ordonatorului principal de credite, se prezintă autorității deliberative din unitatea administrativ-teritorială din România, în termen de maximum 30 de zile de la primire.(4) Rapoartele prevăzute la alin. (1) și (2) cuprind cel puțin: descrierea activităților desfășurate pentru implementarea proiectului și detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului.  +  Articolul 5Ordonatorii principali de credite ai unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova și din Ucraina răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale și acordurile de finanțare, a sumelor alocate de unitățile administrativ-teritoriale din România potrivit art. 3 alin. (2), precum și față de terți, inclusiv în cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice natură, produse ca urmare a implementării acordului de finanțare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  ACORD-CADRU DE FINANȚARE
  Încheiat între:1. ............(denumirea unității administrativ-teritoriale din Republica Moldova/Ucraina)..........., adresa autorității administrației publice locale ..............................., cod de înregistrare fiscală ......................., în calitate de beneficiar pentru proiectul ..............................., reprezentat legal de domnul/doamna ....................., având funcția de ...........................,pe de o parte,și2. ...............(denumirea unității administrativ-teritoriale din România).............., adresa autorității administrației publice locale ................................, cod de înregistrare fiscală ..........................., în calitate de finanțator pentru proiectul .............................., reprezentat legal de domnul/doamna .................., având funcția de ....................................În baza Acordului de cooperare/înfrățire nr. .................. din data de ......................, părțile au convenit la încheierea prezentului acord de finanțare, aprobat potrivit Deciziei/Dispoziției (după caz) a .................(denumirea autorității competente, potrivit prevederilor legale, în vigoare, din Republica Moldova/Ucraina).............….. nr. ............. din data de ............ și a Hotărârii ..........(denumirea autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale din România)............. , nr. ............. din data de ....................  +  Articolul 1 Obiectul acordului de finanțareImplementarea proiectului .........................................................................  +  Articolul 2 Durata acordului de finanțareDurata acordului de finanțare este de ........... luni, începând cu data semnării prezentului acord de finanțare, respectiv până la data de .....................  +  Articolul 3 Valoarea proiectuluiValoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării este de ................... EUR, din care .................. EUR finanțat de către ....................(denumirea unității administrativ-teritoriale din România)................ și .......... EUR finanțat de către .....................(denumirea unității administrativ-teritoriale din Republica Moldova/Ucraina)...............  +  Articolul 4 Responsabilitățile părților(1) Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele:1. să respecte acordul de înfrățire/cooperare;2. să respecte destinația sumelor acordate în baza acordului de finanțare;3. să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare;4. să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele, activitățile și documentele justificative convenite prin acord;5. să prezinte finanțatorului rapoarte de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare;6. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;7. să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării proiectului, în termen de o lună de la această dată;8. să restituie finanțatorului în termen de o lună de la data constatării toate sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care fac obiectul prezentului acord de finanțare și care au fost cheltuite cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului;9. ......................................................................................................................................................................................... .(2) Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele:1. să respecte acordul de înfrățire/cooperare;2. să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectelor/activităților prevăzute în acordul de finanțare;3. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;4. să solicite documentele justificative aferente cheltuielilor din proiect.  +  Articolul 5 Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată(1) .................................................................................(2) .................................................................................(3) .................................................................................  +  Articolul 6 Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor(1) .................................................................................(2) .................................................................................(3) .................................................................................  +  Articolul 7 Soluționarea diferendelor(1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanțare este legea română.(2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului acord de finanțare se va soluționa, amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice.  +  Articolul 8 Prevederi finale(1) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanțare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenți și solicitat de finanțatorul din România, că autoritatea competentă din Republica Moldova/Ucraina a cheltuit sume cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, aceasta restituie sumele respective în termen de o lună de la data constatării. Finanțatorul poate dispune recuperarea acestor sume, prin diminuarea finanțării până la concurența sumei neeligibile.(2) ..................................................................................
  SemnăturăSemnătură
  Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale din Republica Moldova/Ucraina ȘtampilaNumele, prenumele/funcția reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale din România Ștampila
   +  Anexa nr. 2la procedură
  Unitatea administrativ-teritorială din Republica Moldova/Ucraina Nr. de înregistrare ..........................Data ..........................Unitatea administrativ-teritorială din România .......................................................................Nr. de înregistrare ..........................Data ..........................
  CERERE DE PLATĂ
  1. Cererea de plată nr.
  2. Tipul cererii de platăintermediară
  finală
  Suma (EUR)
  3. Denumirea proiectului
  4. Descrierea activităților ce urmează a se finanța din sumele solicitate
  5. Perioada de implementare a proiectuluiDe la:Până la:
  6. Adresa autorității administrației publice locale din Republica Moldova/Ucraina
  7. Codul fiscal
  8. Persoana de contact (numele și funcția, telefon, fax și e-mail)
  9. Numele băncii
  10. Adresa băncii
  11. Codul IBAN

  Numele, prenumele/funcția reprezentantului legal
  al unității administrativ-teritoriale din Republica Moldova/Ucraina
  ....................................................
  (semnătură și ștampila)
  (la 13-07-2018, Procedura de finanțare a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 5.169 din 27 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 13 iulie 2018 )