LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 24 februarie 2000  Parlamentul României adopta prezenta lege  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În România suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative și prin referendum.  +  Articolul 2(1) Referendumul național constituie forma și mijlocul de consultare directă și de exprimare a voinței suverane a poporului român cu privire la:a) revizuirea Constituției;b) demiterea Președintelui României;c) probleme de interes național.(2) În condițiile prezentei legi se poate organiza și desfășura și referendum local asupra unor probleme de interes deosebit pentru unitățile administrativ-teritoriale.(3) În cadrul referendumului populația poate fi consultată cu privire la una sau la mai multe probleme, precum și cu privire la o problema de interes național și o problema de interes local, pe buletine de vot separate.  +  Articolul 3Problemele care, potrivit art. 148 din Constituție*), nu pot fi supuse revizuirii nu pot face obiectul referendumului.  +  Articolul 4Au dreptul de a participa la referendum toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.  +  Articolul 5(1) Referendumul național și referendumul local se organizează și se desfășoară potrivit prevederilor prezentei legi.(2) Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 341 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 16 decembrie 2013.(3) Rezultatul referendumului este validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din cei înscriși pe listele electorale permanente.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 341 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 16 decembrie 2013.  +  Capitolul II Organizarea referendumului național  +  Secţiunea 1 Referendumul privind revizuirea Constituției  +  Articolul 6(1) Inițiativa și procedura revizuirii Constituției sunt supuse dispozițiilor prevăzute la art. 150 și 151 din Constituția României, republicată, și prezentei legi. (la 13-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 6 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 159 din 6 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018 ) (2) Organizarea și desfășurarea referendumului cu privire la revizuirea Constituției, precum și rezultatul acestuia sunt obligatorii.(3) Proiectul legii constituționale, adoptat de către fiecare Cameră a Parlamentului sau de către Camerele reunite în caz de divergență conform art. 151 alin. (2) din Constituția României, republicată, se trimite de îndată Curții Constituționale, care procedează potrivit legii. Dacă se constată că inițiativa legislativă de revizuire depășește limitele revizuirii, aceasta se consideră nefinalizată și se transmite Parlamentului, procedura urmând a fi reluată. (la 13-07-2018, Articolul 6 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 159 din 6 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018 ) (4) Dacă Curtea Constituțională constată că inițiativa legislativă de revizuire nu depășește limitele revizuirii, proiectul legii constituționale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, împreună cu decizia Curții Constituționale. Cetățenii României sunt chemați să își exprime voința prin vot în cadrul referendumului național cu privire la revizuirea Constituției, în ultima duminică a perioadei de 30 de zile prevăzută la art. 151 alin. (3) din Constituția României, republicată, calculată de la data adoptării de către Parlament a proiectului legii constituționale, Guvernul având obligația de a aduce la cunoștința publică, de îndată, prin mijloace de comunicare în masă, textul acestuia și data referendumului național. (la 13-07-2018, Articolul 6 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 159 din 6 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018 ) (5) Persoanele care au dreptul să participe la referendumul național privind revizuirea Constituției, modul de desfășurare a campaniei pentru referendum, organizarea și desfășurarea acestuia, organizarea și atribuțiile birourilor electorale, faptele care constituie contravenții, precum și modul de constatare și sancționare a acestora sunt cele stabilite la art. 4, art. 7 alin. (1), precum și în cap. IV-VI. Rezultatul referendumului național se stabilește în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) și (3) și ale art. 7 alin. (2). (la 13-07-2018, Articolul 6 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 159 din 6 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018 )  +  Articolul 7(1) Cetățenii care participa la referendum au dreptul să se pronunțe prin "DA" sau "NU" la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: "Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma aprobată de Parlament?"(2) Rezultatul referendumului se stabilește în funcție de majoritatea voturilor valabil exprimate, astfel:-------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 341 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 16 decembrie 2013.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────Cifre absolute ──────────────────────────────────────────────────────────────────a) Numărul persoanelor înscrise în listele pentru referendum b) Numărul participanților c) Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" d) Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" e) Numărul voturilor nule ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Procente ───────────      ───────────
   +  Secţiunea a 2-a Referendumul privind demiterea Președintelui României  +  Articolul 8Referendumul pentru demiterea Președintelui României este obligatoriu și se stabilește prin hotărâre a Parlamentului, în condițiile prevăzute la art. 95 din Constituție*).  +  Articolul 9Cetățenii care participa la referendum au dreptul să se pronunțe prin "DA" sau "NU" la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: "Sunteți de acord cu demiterea Președintelui României?"  +  Articolul 10Demiterea Președintelui României este aprobată dacă, în urma desfășurării referendumului, propunerea a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate.-------------Art. 10 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 131 din 17 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 17 iulie 2012.  +  Secţiunea a 3-a Referendumul cu privire la probleme de interes național  +  Articolul 11(1) Președintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să își exprime voința prin referendum cu privire la probleme de interes național.(2) Problemele care se supun referendumului și data desfășurării acestuia se stabilesc de Președintele României, prin decret.(3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului inițiat de Președintele României urmează să fie exprimat, printr-o hotărâre adoptată în ședința comună a celor două Camere, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți, în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la solicitarea Președintelui.----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 62 din 10 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2012, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. nr. 656 din 2 octombrie 2009.(4) Dacă Parlamentul nu își transmite punctul de vedere în termenul stabilit la alin. (3), Președintele României emite decretul privind organizarea referendumului după expirarea acestui termen, procedura constituțională de consultare a Parlamentului considerându-se îndeplinită.------------Alin. (4) al art. 11 a fost reintrodus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 62 din 10 aprilie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2012, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. nr. 656 din 2 octombrie 2009, cu pct. 2^1.  +  Articolul 12(1) Încetat efectele juridice.------------Alin. (1) al art. 12 și-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 567 din 11 iulie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 14 iulie 2006. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 567 din 11 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 14 iulie 2006, a fost admisă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, constatându-se ca acestea sunt neconstituționale.
  Prin urmare, în conformitate cu dispozițiile art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În perioada 14 iulie-28 august 2006 dispozițiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 au fost suspendate de drept, iar începând cu data de 29 august 2006 acestea și-au încetat efectele juridice.
  (2) Cetățenii sunt chemați să se pronunțe prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate.-------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 341 din 16 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 16 decembrie 2013.
   +  Capitolul III Referendumul local  +  Articolul 13(1) Problemele de interes deosebit din unitățile administrativ-teritoriale și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse, în condițiile prezentei legi, aprobării locuitorilor, prin referendum local.(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei sau orașului ori numai în unele dintre acestea. În cazul referendumului la nivel județean, acesta se poate desfășura în toate comunele și orașele din județ ori numai în unele dintre acestea, care sunt direct interesate.(3) Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, orașelor și județelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetățenilor din unitățile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. În acest caz organizarea referendumului este obligatorie.  +  Articolul 14(1) Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau județene, după caz, la propunerea primarului, respectiv a președintelui consiliului județean sau a unei treimi din numărul consilierilor locali, respectiv al consilierilor județeni.------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 551 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 22 decembrie 2003.(2) Cetățenii sunt chemați să se pronunțe prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unității administrativ-teritoriale respective.  +  Capitolul IV Dispoziții comune cu privire la desfășurarea referendumului  +  Articolul 15(1) Obiectul și data referendumului național se stabilesc după cum urmează:a) potrivit prezentei legi, în cazul referendumului privind revizuirea Constituției, cu respectarea art. 151 alin. (3) din Constituția României, republicată; (la 13-07-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 159 din 6 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018 ) b) prin hotărâre a Parlamentului, în cazul referendumului privind demiterea Președintelui României, cu respectarea art. 95 alin. (3) din Constituție*);c) prin decret al Președintelui României, în cazul referendumului cu privire la probleme de interes național.(2) Aducerea la cunoștința publică a datei referendumului național se face prin Monitorul Oficial al României, Partea I, și prin presa, radio și televiziune.  +  Articolul 15^1(1) În situația în care referendumul are loc simultan cu procesul electoral desfășurat pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, respectiv pentru alegerea Președintelui României ori alegerile pentru Parlamentul European sau alegerile locale, organizarea și desfășurarea referendumului se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare, după caz.(2) În situația prevăzută la alin. (1), ambele scrutine se realizează în cadrul acelorași secții de votare, operațiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleași birouri electorale, constituite potrivit legii.(3) Guvernul stabilește prin hotărâre programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru referendum, bugetul și cheltuielile necesare în vederea organizării și desfășurării scrutinului, modelul copiei listei electorale permanente, modelul copiei de pe lista electorală suplimentară sau, după caz, modelul tabelelor electorale, modelul ștampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral județean, a Biroului Electoral al Municipiului București, a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, modelul ștampilei de control a secției de votare și modelul ștampilei cu mențiunea «VOTAT», modelul buletinului de vot, modelul timbrului autocolant, condițiile de tipărire, gestionare și utilizare a acestora, măsurile care trebuie luate de autoritățile publice centrale și locale pentru buna organizare și desfășurare a scrutinului.-------------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009.  +  Articolul 16(1) Obiectul și data referendumului local se stabilesc și se aduc la cunoștința publică cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua desfășurării acestuia.(2) Referendumul local se poate organiza într-o singura zi, care poate fi numai duminica.(3) Aducerea la cunoștința publică a datei referendumului local se face prin orice mijloace de informare în masa.  +  Articolul 16^1Eliminat.-----Art. 16^1 a fost eliminat ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 15 din 11 mai 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL 367 din 12 mai 2016, prin LEGEA  nr. 131 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 7 iunie 2017.  +  Articolul 17(1) Operațiunile pentru desfășurarea referendumului au loc în circumscripțiile electorale și la secțiile de votare, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, pe baza copiilor de pe listele electorale permanente și a celorlalte liste electorale prevăzute de lege, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 15^1 din prezenta lege, care se aplică în mod corespunzător.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009.(2) Reactualizarea listelor electorale permanente se face de către primari, potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992, respectiv ale Legii nr. 70/1991, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului.  +  Articolul 18Afișarea listelor electorale, dacă legea prevede o asemenea operațiune, delimitarea, numerotarea și aducerea la cunoștința publică a secțiilor de votare și a localurilor de vot se fac potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992 și ale Legii nr. 70/1991, republicată, cu modificările ulterioare, în cel mult 48 de ore de la îndeplinirea termenului prevăzut la art. 17 alin. (2).  +  Articolul 19(1) Cetățenii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale. Întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite și oricăror erori din liste se fac la autoritățile publice care au întocmit listele, acestea fiind obligate să se pronunțe pe loc sau în cel mult 24 de ore de la înregistrare.(2) Contestațiile îndreptate împotriva dispozițiilor luate de autoritățile publice prevăzute la alin. (1) se soluționează în cel mult 48 de ore de judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază participantul la referendum sau, în cazul celor înscriși în listele suplimentare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află biroul electoral al secției de votare care a întocmit lista. Hotărârea judecătorească este definitivă; ea se comunică persoanelor interesate în cel mult 24 de ore de la pronunțare.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de art. 36 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.  +  Articolul 20(1) Cetățenii cu reședința în altă localitate decât cea în care își au domiciliul pot solicita primarului din acea localitate, în cazul organizării unor referendumuri locale, înscrierea lor pe liste suplimentare. Cu 3 zile înainte de data referendumului nu se mai fac înscrieri în aceste liste.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009.(2) Organul care întocmește listele electorale prevăzute la alin. (1) este obligat să ceara primăriei localității de domiciliu radierea persoanelor în cauza de pe listele electorale ale acelei localități.  +  Articolul 21Cetățeanul care, în ziua referendumului național, se afla într-o alta localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să își exercite dreptul de vot în localitatea respectiva, la orice secție de votare, urmând a fi înscris într-o lista suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverinței care tine loc de act de identitate.  +  Articolul 22(1) Autoritățile publice care au întocmit listele electorale le vor înainta birourilor electorale ale secțiilor de votare cu doua zile înainte de data desfășurării referendumului.(2) Orice modificare ulterioară se comunica de îndată birourilor electorale ale secțiilor de votare.  +  Articolul 23Pentru organizarea și desfășurarea referendumului, în termen de 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului se înființează, după caz: Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripție, oficii electorale ale sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare organizate în afara țării, precum și birouri electorale ale secțiilor de votare.-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 iulie 2012, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012.  +  Articolul 24(1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Curții Supreme de Justiție, dintre care unul va îndeplini funcția de președinte, precum și din câte un delegat al fiecărui partid politic reprezentat în Parlament*).(2) Desemnarea celor 7 judecători se va face în cel mult 3 zile de la data stabilirii zilei referendumului de către președintele Curții Supreme de Justiție, prin tragere la sorți, de pe o lista cuprinzând toți judecătorii în exercițiu ai Curții.(3) Președintele Biroului Electoral Central este ales prin vot secret de către membrii acestuia în cel mult 24 de ore de la desemnare.  +  Articolul 25(1) Biroul Electoral Central veghează la reactualizarea listelor electorale permanente, la întocmirea copiilor de pe acestea și la transmiterea lor la birourile electorale ale secțiilor de votare, supraveghează corecta desfășurare a referendumului, centralizează la nivel național rezultatele acestuia, pe care le înaintează Curții Constituționale.(2) Biroul Electoral Central soluționează contestațiile care îi sunt adresate, cu excepția celor care sunt date în competenta altor birouri electorale sau a instanțelor judecătorești.(2^1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Biroul Electoral Central adoptă hotărâri care se aduc la cunoștință în ședință publică și prin orice mijloc de publicitate. Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale, precum și pentru toate organismele cu atribuții în materia referendumului, de la data aducerii la cunoștință în ședință publică.-------------Alin. (2^1) al art. 25 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012.(2^2) Pentru corecta desfășurare a referendumului, Biroul Electoral Central emite hotărâri în interpretarea legii, hotărâri care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Alin. (2^2) al art. 25 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012.(3) În cazul în care constata o frauda electorală la o secție de votare sau într-o circumscripție electorală, Biroul Electoral Central dispune anularea rezultatelor referendumului în cadrul acelei secții de votare sau, după caz, în cadrul circumscripției electorale respective.(4) Biroul Electoral Central acreditează și retrage acreditarea reprezentanților mijloacelor de comunicare în masa.  +  Articolul 26(1) În cazul referendumului național, birourile electorale de circumscripție ale județelor și al municipiului București, oficiile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare organizate în afara țării se compun dintr-un președinte și cel mult 6 delegați ai partidelor politice reprezentate în Parlament; în cazul referendumului local, birourile electorale de circumscripție ale județelor și al municipiului București, ale comunelor, orașelor și municipiilor, sectoarelor municipiului București, precum și birourile electorale ale secțiilor de votare se compun dintr-un președinte și cel mult 6 delegați ai partidelor politice reprezentate în consiliul local sau județean.-------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 iulie 2012, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012.(1^1) În cazul organizării unui referendum național, se constituie birouri electorale de circumscripție doar la nivel de județ și la nivelul municipiului București, birou electoral pentru secțiile de votare organizate în afara țării, precum și oficii electorale de sector al municipiului București.-------------Alin. (1^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012.(2) Președinții birourilor electorale de circumscripție ale județelor și al municipiului București, al biroului electoral pentru secțiile de votare organizate în afara țării, precum și cei ai oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului București sunt stabiliți de către președintele tribunalului județean sau al municipiului București, după caz, în cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului, prin tragere la sorți.-------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 iulie 2012, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012.(2^1) Președinții birourilor electorale de circumscripție ale municipiilor, orașelor și comunelor sunt stabiliți de către președintele tribunalului județean, în cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului, prin tragere la sorți.------------Alin. (2^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 25 aprilie 2007.(2^2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt stabiliți de către președintele tribunalului județean sau al municipiului București, după caz, cu cel puțin 7 zile înainte de ziua referendumului, prin tragere la sorți.------------Alin. (2^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 25 aprilie 2007.(3) Tragerea la sorți se face de pe o lista care va cuprinde, în următoarea ordine: judecătorii și procurorii, precum și alți juriști din județ sau din municipiul București, care nu fac parte dintr-un partid politic.(4) Dacă numărul juriștilor este insuficient, tragerea la sorți se face de pe o alta lista care va cuprinde persoane de alta specialitate, cu o reputație neștirbită și care nu fac parte din nici un partid politic.(5) Lista cuprinzând alți juriști decât judecătorii și procurorii, precum și lista cuprinzând persoanele prevăzute la alineatul precedent vor fi întocmite de prefect, la propunerea primarilor, și vor fi transmise președintelui tribunalului județean sau al municipiului București în cel mult 48 de ore de la stabilirea zilei referendumului.(6) Stabilirea persoanelor prevăzute la alin. (3) și (4) se va face ținându-se seama și de domiciliul acestora.  +  Articolul 27(1) Desemnarea delegaților partidelor politice, potrivit art. 24, este obligatorie și se comunica în scris președintelui Biroului Electoral Central, în cel mult 5 zile de la stabilirea zilei referendumului.------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 25 aprilie 2007.(1^1) Desemnarea delegaților partidelor politice în birourile electorale de circumscripție ale județelor și al municipiului București, potrivit art. 26 alin. (1), este obligatorie și se comunica în scris președintelui biroului electoral de circumscripție al județului sau al municipiului București, în cel mult 5 zile de la stabilirea zilei referendumului.------------Alin. (1^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 25 aprilie 2007.(1^2) Desemnarea delegaților partidelor politice în birourile electorale de circumscripție ale municipiilor, orașelor și comunelor, potrivit art. 26 alin. (1), este obligatorie și se comunica în scris președintelui biroului electoral de circumscripție al județului sau al municipiului București, în cel mult 5 zile de la stabilirea zilei referendumului.------------Alin. (1^2) al art. 27 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 25 aprilie 2007.(1^3) Desemnarea delegaților partidelor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare, potrivit art. 26 alin. (1), este obligatorie și se comunica în scris președintelui biroului electoral al secției de votare, cu cel puțin 3 zile înainte de ziua referendumului.------------Alin. (1^3) al art. 27 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 25 aprilie 2007.(2) În cazul în care partidele politice nu își pot desemna, de comun acord, reprezentanții în birourile electorale, se va organiza tragerea la sorți a acestora de către președintele biroului electoral respectiv, în prezenta delegaților partidelor.(3) Dacă birourile electorale nu se pot completa potrivit alineatului precedent, ele vor funcționa cu numărul de membri existenți.  +  Articolul 28(1) Birourile electorale de circumscripție ale județelor și al municipiului București, ale comunelor, orașelor și municipiilor îndeplinesc următoarele atribuții principale:a) fac publicațiile și afișările necesare;b) rezolva, de îndată sau în cel mult 24 de ore de la sesizare, întâmpinările referitoare la propria activitate și contestațiile cu privire la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare;c) totalizează rezultatele referendumului de la secțiile de votare din județ sau, după caz, din municipiul București și, în cel mult 24 de ore de la închiderea scrutinului, le înaintează Biroului Electoral Central, în cazul referendumului național, împreună cu documentele care stau la baza acestora.(2) În cazul referendumului local birourile electorale de circumscripție ale județelor și al municipiului București îndeplinesc, în mod corespunzător, atribuțiile Biroului Electoral Central.  +  Articolul 29Birourile electorale lucrează în prezenta a jumătate plus unul din numărul total al membrilor lor și iau hotărâri cu majoritatea membrilor prezenți.  +  Articolul 30(1) Campania pentru referendum începe la data aducerii la cunoștința publică a datei referendumului.--------------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 9 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 10 octombrie 2003.(2) În campania pentru referendum partidele politice și cetățenii au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nici o discriminare, prin mitinguri, prin adunări publice și prin mijloace de informare în masa.(3) Mijloacele folosite în campania pentru referendum nu trebuie să contravină ordinii de drept.  +  Articolul 31(1) Fiecare secție de votare trebuie să aibă un număr suficient de cabine, urne și ștampile de votare.(2) Cabinele și urnele trebuie așezate în aceeași încăpere în care se afla biroul președintelui. Cabinele, urnele și ștampilele se vor asigura de către primării comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, împreună cu prefecții.(3) Modelul stampilelor care vor fi folosite la referendumul național trebuie să fie conform modelului celor aprobate prin Legea nr. 68/1992, iar pentru referendumul local este cel aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 270/1996.(4) Președintele biroului electoral al secției de votare trebuie să fie prezent la sediul secției de votare în ajunul zilei referendumului, la ora 18,00, și este obligat să ia măsurile necesare pentru pregătirea operațiunilor de votare.(5) Președintele va dispune fixarea posturilor de paza în jurul localului de vot.  +  Articolul 32(1) În ziua referendumului, la ora 6,00, președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri, verifică urnele, existența listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor, după care închide și sigilează urnele, aplicând ștampila de control a secției de votare.-------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 iulie 2012, care introduce pct. 5^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012.(2) Președintele este obligat să asigure aplicarea ștampilei de control pe buletinele de vot, pe ultima pagina a acestuia, care va rămâne alba.  +  Articolul 33(1) Președintele biroului electoral al secției de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca desfășurarea referendumului să decurgă în bune condiții.(2) Puterile președintelui, în aceasta privința, se întind și în afară localului de vot, în curtea acestuia, la intrările în curte, în jurul localului de vot, precum și pe străzi și în piețe publice, până la o distanta de 500 de metri.(3) În afară de membrii biroului electoral al secției de votare și de delegații acreditați de Biroul Electoral Central nici o alta persoana nu poate staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot peste timpul necesar pentru efectuarea operațiunii de votare.(4) Pentru menținerea ordinii președintele biroului electoral al secției de votare va avea la dispoziție mijloacele de ordine necesare, asigurate de prefecți, împreună cu Ministerul de Interne.  +  Articolul 34Scrutinul se va deschide la ora 7,00 și se va încheia la ora 23,00.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 153 din 24 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 iulie 2012, care introduce pct. 5^2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012.  +  Articolul 35Cetățenii care participă la referendum vor primi un buletin de vot, ale cărui dimensiuni se vor stabili de Biroul Electoral Central, în cazul referendumului la nivel național, respectiv de biroul electoral de circumscripție, în cazul referendumului local. Pătratul cu mențiunea «DA» sau «NU» va avea latura de 4 cm. Modelele buletinelor de vot sunt prevăzute în anexele nr. 1A și 1B.-------------Art. 35 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012.  +  Articolul 36Cetățenii sunt chemați să se pronunțe prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului.  +  Articolul 37(1) Accesul participanților la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secției de votare actul de identitate sau adeverința care tine loc de act de identitate. Biroul electoral, după verificarea înscrierii în lista electorală sau după înscrierea în lista electorală suplimentară prevăzută la art. 21, va înmâna participantului buletinul de vot și ștampila cu mențiunea "Votat".(2) Participantul la referendum își va exprima voința în mod individual, într-o cabina închisă, aplicând ștampila "Votat" numai în unul dintre cele doua pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opțiunii sale.(3) După ce a votat participantul la referendum va indoi buletinul de vot, astfel ca pagina alba, care poarta ștampila de control, să rămână în afară, după care îl va introduce în urna, având grija să nu se deschidă.(4) Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui, care va aplica pe cartea de alegător ștampila de control a secției de votare.(5) Președintele poate să ia măsuri ca staționarea celui care votează în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.  +  Articolul 38(1) Președintele biroului electoral al secției de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice.(2) Suspendarea nu poate depăși o ora și va fi anunțată prin afișare pe usa localului de vot. Durata tuturor suspendărilor nu poate depăși doua ore.(3) În timpul suspendării urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și toate lucrările biroului electoral vor rămâne sub paza permanenta.  +  Articolul 39(1) Prezenta oricărei persoane în cabinele de vot în afară celei care votează este interzisă.(2) Participantul la referendum, care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, în scopul de a-l ajuta.  +  Articolul 40Pentru persoanele netransportabile din cauza de boala sau invaliditate, la cererea celor aflați în aceasta situație sau la cererea organelor de conducere ale instituțiilor sanitare sau de ocrotiri sociale, în care cei netransportabili se afla internați, președintele biroului electoral al secției de votare desemnează din cadrul biroului un număr de membri care se deplasează cu o urna specială și cu materialul necesar votării la locul unde se afla cel în cauza, pentru a se efectua votarea.  +  Articolul 41(1) După închiderea votării președintele biroului electoral al secției de votare va proceda la anularea buletinelor de vot neîntrebuințate și la deschiderea urnelor, în prezenta membrilor biroului și, după caz, a persoanelor acreditate să asiste la referendum.(2) Președintele va citi cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, răspunsul votat și va arată buletinul de vot celor prezenți.(3) Sunt nule buletinele de vot care nu poarta ștampila de control a secției de votare, buletinele de un alt model decât cel legal aprobat, cele pe care ștampila "Votat" a fost aplicată în ambele pătrate sau nu a fost aplicată pe nici unul dintre ele. Dacă ștampila depășește laturile pătratului, însă opțiunea este evidenta, buletinul nu va fi socotit nul.(4) Buletinele nule nu intra în calculul voturilor valabil exprimate.(5) După încheierea numărării voturilor se va încheia un proces-verbal care se semnează de președinte și ceilalți membri ai biroului și se înaintează, în cel mult 24 de ore, biroului electoral de circumscripție.  +  Articolul 42(1) În timpul operațiunilor de votare și de deschidere a urnelor se pot face întâmpinări și contestații cu privire la aceste operațiuni.(2) Contestațiile se formulează în scris și se prezintă președintelui biroului electoral al secției de votare, care va elibera dovada de primire.(3) Președintele biroului electoral al secției de votare va hotărî de îndată asupra contestațiilor a căror rezolvare nu suferă întârziere.  +  Articolul 43(1) Pentru consemnarea rezultatelor referendumului național se întocmesc procese-verbale ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 2-4.(2) Rezultatul referendumului local se consemnează în procese-verbale ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5 și 6.  +  Articolul 43^1(1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului, însoțit de buletinele de vot nule și cele contestate, de contestațiile formulate și de copiile listelor electorale permanente și ale listelor electorale suplimentare completate la secția de votare, va fi înaintat biroului electoral ierarhic superior de către președintele biroului electoral al secției de votare, însoțit de 2 membri ai biroului, stabiliți prin tragere la sorți, și de pază militară.(2) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuințate și anulate, ștampilele de la secția de votare se depun spre arhivare la judecătoria la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află secția de votare.(3) În cazul referendumului național, procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin grija reprezentanțelor diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată de către președintele sau locțiitorul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, care consemnează și ștampilează documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatului votării.(4) Procesul-verbal întocmit de birourile electorale județene, ale sectoarelor municipiului București, respectiv de biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, în cazul referendumurilor naționale, însoțit de toate procesele-verbale ale secțiilor de votare din subordine, împreună cu copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate, precum și de contestațiile nerezolvate, va fi înaintat la Biroul Electoral Central.(5) Biroul Electoral Central va înainta copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate în cadrul secțiilor de votare Autorității Electorale Permanente, care le va verifica în vederea depistării eventualelor voturi multiple, în termen de 60 de zile de la data referendumului. În situația în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existența unor persoane care și-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în vederea aplicării prevederilor art. 387 din Codul penal.-------------Alin. (5) al art. 43^1 a fost modificat de pct. 1 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.-------------Art. 43^1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 2 octombrie 2009.  +  Articolul 44Rezultatele centralizate la nivel național de către Biroul Electoral Central, cuprinzând numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare răspuns de pe buletinul de vot și numărul voturilor nule, se înaintează, cu paza militară, la Curtea Constituțională, în termen de 24 de ore de la încheierea centralizării.  +  Articolul 45(1) Curtea Constituțională prezintă Parlamentului un raport cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național și confirma rezultatele acestuia.(2) Legea de revizuire a Constituției sau, după caz, măsura demiterii din funcție a Președintelui României intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Curții Constituționale de confirmare a rezultatelor referendumului.(3) Curtea Constituțională publică rezultatul referendumului în Monitorul Oficial al României, Partea I, și în presa.  +  Articolul 46(1) Prefectul va supraveghea organizarea și desfășurarea referendumului local, inclusiv respectarea termenelor pentru realizarea activităților prevăzute în prezenta lege.(2) În termen de 24 de ore de la primirea hotărârii consiliului local sau județean, prin care se stabilește organizarea referendumului local, prefectul va informa Departamentul pentru Administrație Publică Locală din cadrul Ministerului Funcției Publice.  +  Articolul 47Ministerul Funcției Publice va informa Guvernul despre rezultatul referendumului local.  +  Articolul 48Măsurile tehnico-organizatorice privitoare la referendumul național se stabilesc de Guvernul României în termen de 10 zile de la data la care a fost anunțat referendumul.  +  Capitolul VContravenții-------------Titlul capitolului V a fost modificat de pct. 2 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 49Constituie contravenții, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracțiuni, următoarele fapte:a) înscrierea, cu buna știința, a unei persoane în mai multe liste electorale ale localității de domiciliu; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;b) refuzul de a se conformă dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii din localul de vot și în împrejurimi, potrivit dispozițiilor art. 33 alin. (2) și (3);c) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot și ștampila de votare persoanei înscrise în lista și care prezintă act de identitate, precum și înmânarea buletinului de vot unei persoane care nu prezintă acest act;d) părăsirea localului secției de votare înainte de stabilirea rezultatului referendumului și de semnarea procesului-verbal de către membrii biroului electoral al secției de votare;e) absenta nejustificată a președintelui sau a membrilor birourilor electorale, stabiliți potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora.f) tipărirea fără drept, în vederea utilizării în ziua referendumului, de buletine de vot.-------------Lit. f) a art. 49 a fost introdusă de pct. 3 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 50Contravențiile prevăzute la art. 49 lit. a)-d) se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, iar cele prevăzute la lit. e) și f), cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.-------------Art. 50 a fost modificat de pct. 4 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 51(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 49 se face prin proces-verbal întocmit de:a) ofițerii și subofițerii de poliție, pentru faptele prevăzute la lit. a)-c) și f);-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 51 a fost modificată de pct. 5 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.b) președintele biroului electoral de circumscripție, pentru fapta prevăzută la lit. d);c) președintele biroului electoral, în cazul membrilor acestuia, precum și președintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul președinților birourilor electorale ierarhic inferioare.(2) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 49 lit. d) și e), o data cu încheierea procesului-verbal agentul constatator va aplica și amenda.(3) Contravențiilor prevăzute la art. 49 le sunt aplicabile și dispozițiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.(4) Procesul-verbal de constatare a contravențiilor prevăzute la art. 49 lit. a)-c) și f) va fi înaintat judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția, care va aplica sancțiunea.-------------Alin. (4) al art. 51 a fost modificat de pct. 6 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 52Abrogat.-------------Art. 52 a fost abrogat de pct. 7 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 53Abrogat.-------------Art. 53 a fost abrogat de pct. 7 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 54Abrogat.-------------Art. 54 a fost abrogat de pct. 7 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 55Abrogat.-------------Art. 55 a fost abrogat de pct. 7 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 56Abrogat.-------------Art. 56 a fost abrogat de pct. 7 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 57Abrogat.-------------Art. 57 a fost abrogat de pct. 7 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 58Abrogat.-------------Art. 58 a fost abrogat de pct. 7 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 59Bunurile destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 49 lit. f) se confiscă.-------------Art. 59 a fost modificat de pct. 8 al art. 75 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 60Anexele nr. 1A, 1B și 2-6 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 61Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea referendumului se suporta după cum urmează:a) din bugetul de stat, pentru referendumul național;b) din bugetul comunei, orașului sau județului, după caz, pentru referendumul organizat la nivel local.  +  Articolul 62Prevederile cap. XII din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și ale cap. VI din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale se aplica în mod corespunzător, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.  +  Articolul 63(1) Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe aceeași dată se abrogă Decretul-lege nr. 29/1990 privind instituirea referendumului național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 17 ianuarie 1990, precum și orice alte dispoziții contrare.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 145 din Constituția României.
  PREȘEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION DIACONESCU
  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 145 din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
   +  Anexa nr. 1A                    ROMÂNIA                  BULETIN DE VOTpentru Referendumul național din data de ....... asupra .......                                                        ┌──────┐                                                        │ │                                                        │ DA │                                                        │ │                                                        └──────┘    Problema supusă referendumului ..........                                                        ┌──────┐                                                        │ │                                                        │ NU │                                                        │ │                                                        └──────┘  +  Anexa nr. 1B                     ROMÂNIA                   BULETIN DE VOTpentru Referendumul local din data de ........ asupra .........                                                        ┌──────┐                                                        │ │                                                        │ DA │                                                        │ │                                                        └──────┘    Problema supusă referendumului ..........                                                        ┌──────┐                                                        │ │                                                        │ NU │                                                        │ │                                                        └──────┘  +  Anexa nr. 2Județul*) ..........................Comuna (orașul, municipiul, sectorul municipiului București) ............Secția de votare nr. ...............PROCES-VERBAL privind rezultatele referendumului național asupra ..........1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum ...........................................2. Numărul participanților**) ........................................................................3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuințate ......................................4. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuințate .................................................5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" .............................................6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" .............................................7. Numărul voturilor nule ............................................................................8. Numărul voturilor contestate ......................................................................9. Numărul întâmpinărilor și contestațiilor primite ..................................................10. Numărul întâmpinărilor și contestațiilor soluționate .............................................11. Numărul întâmpinărilor și contestațiilor înaintate biroului electoral de circumscripție ..........12. Expunerea pe scurt a modului de soluționare a întâmpinărilor și contestațiilor ...................Președintele Biroului electoral, Membri:......................................... ..............................(numele, prenumele, semnătura și ștampila) (numele, prenumele și semnătura)Data .................... Notă
  *) Municipiul București, în cazul în care secția de votare face parte din acest municipiu.
  **) Numărul participanților trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiționarea cifrelor de la pct. 5, 6 și 7.
  -------------Anexa nr. 2 a fost înlocuită cu anexa nr. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012, conform pct. 7 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 3Biroul electoral de circumscripție...................................PROCES-VERBAL privind rezultatele referendumului național asupra ...............1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum ............................................2. Numărul participanților*) ..........................................................................3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuințate .......................................4. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuințate ..................................................5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" ..............................................6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" ..............................................7. Numărul voturilor nule .............................................................................8. Numărul voturilor contestate .......................................................................9. Numărul total al întâmpinărilor și contestațiilor ..................................................10. Numărul întâmpinărilor și contestațiilor soluționate de către birourile electorale ale secțiilor de votare ..................11. Expunerea pe scurt a modului de soluționare a întâmpinărilor și contestațiilor de către birourile electorale ale secțiilor de votare ...........................12. Numărul întâmpinărilor și contestațiilor înaintate biroului electoral de circumscripție ...........13. Expunerea pe scurt a modului de soluționare a întâmpinărilor și contestațiilor de către biroul electoral de circumscripție ............................Președintele Biroului electoral, Membri:......................................... ..............................(numele, prenumele, semnătura și ștampila) (numele, prenumele și semnătura)Data .................... Notă
  *) Numărul participanților trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiționarea cifrelor de la pct. 5, 6 și 7.
  -------------Anexa nr. 3 a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012, conform pct. 7 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 4Biroul Electoral Central.........................PROCES-VERBAL privind rezultatele referendumului național asupra ...............1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum .......................................2. Numărul participanților*) .....................................................................3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuințate ..................................4. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuințate .............................................5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" .........................................6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" .........................................7. Numărul voturilor nule ........................................................................8. Numărul voturilor contestate ..................................................................9. Numărul total al întâmpinărilor și contestațiilor .............................................10. Numărul întâmpinărilor și contestațiilor soluționate de către birourile electorale de circumscripție .......................................11. Expunerea pe scurt a modului de soluționare a întâmpinărilor și contestațiilor de către birourile electorale de circumscripție ........................12. Numărul întâmpinărilor și contestațiilor înaintate Biroului Electoral Central ................13. Expunerea pe scurt a modului de soluționare a întâmpinărilor și contestațiilor de către Biroul Electoral Central ......................................Președintele Biroului electoral, Membri:......................................... ..............................(numele, prenumele, semnătura și ștampila) (numele, prenumele și semnătura)Data .................... Notă
  *) Numărul participanților trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiționarea cifrelor de la pct. 5, 6 și 7.
  -------------Anexa nr. 4 a fost înlocuită cu anexa nr. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 5 iulie 2012, conform pct. 7 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 5                                  Județul*) ................................                                  Comuna (orașul, municipiul, sectorul muni-                                  cipiului București) ......................                                  Secția de votare nr. .....................                   PROCES - VERBALprivind rezultatele referendumului local asupra ....................  1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum .................  2. Numărul participanților**) ..............................................  3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuințate ............  4. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuințate .......................  5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" ...................  6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" ...................  7. Numărul voturilor nule ..................................................  8. Numărul voturilor contestate ............................................  9. Numărul întâmpinărilor și contestațiilor primite ........................ 10. Numărul întâmpinărilor și contestațiilor soluționate .................... 11. Expunerea pe scurt a modului de soluționare a întâmpinărilor și     contestațiilor .................      Președintele Biroului electoral, Membri:     ................................. ...........................  (numele, prenumele, semnătura și ștampila) (numele, prenumele și semnătura)             Data ............................. Notă
  *) Municipiul București, în cazul în care referendumul se organizează la nivelul acestuia.
  **) Numărul participanților trebuie să fie egal cu suma ce rezulta din adiționarea cifrelor de la pct. 5, 6 și 7.
   +  Anexa nr. 6                                   Județul*) ...............................                                   Comuna (orașul, municipiul, sectorul muni-                                   cipiului București) .....................                                   Circumscripția ..........................                   PROCES - VERBALprivind rezultatele referendumului local asupra ..................  1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum ..............  2. Numărul participanților**) ...........................................  3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuințate .........  4. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuințate ....................  5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" ................  6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" ................  7. Numărul voturilor nule ...............................................  8. Numărul voturilor contestate .........................................  9. Numărul întâmpinărilor și contestațiilor primite ..................... 10. Numărul întâmpinărilor și contestațiilor soluționate ................. 11. Expunerea pe scurt a modului de soluționare a întâmpinărilor și     contestațiilor .......................   Președintele Biroului electoral, Membri:   ................................ ...............................  (numele, prenumele, semnătura și ștampila) (numele, prenumele și semnătura)            Data ............................. Notă
  *) Municipiul București, în cazul în care referendumul se organizează la nivelul acestuia.
  **) Numărul participanților trebuie să fie egal cu suma ce rezulta din adiționarea cifrelor de la pct. 5, 6 și 7.
  -------