HOTĂRÂRE nr. 476 din 28 iunie 2018privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 9 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, și este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană.2. La articolului 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Bugetul mediu anual al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro.3. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Bugetul maxim anual al schemei care poate fi angajat cuprinde pe lângă bugetul prevăzut la alin. (3) sumele stabilite cu această destinație, dar neutilizate în anii anteriori, în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 300.5. La articolul 13 alineatul (2), litera c) se abrogă.6. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiția anterior depunerii cererii de acord pentru finanțare, întreaga investiție nu este eligibilă.7. La articolul 17 alineatul (1), litera c) se abrogă.8. La articolul 17 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.9. La articolul 18, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 13,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 3 milioane euro;10. La articolul 19, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot înregistra cereri de acord pentru finanțare și bugetul anual alocat schemei, data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale................................................................................................(3) În cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanțare înregistrate până la data epuizării bugetului se constată neutilizarea în totalitate a bugetului anual alocat schemei sau acesta este suplimentat în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finanțelor Publice publică pe site-ul său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei sau bugetul suplimentat și data reluării procedurii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare.11. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Cererile de acord pentru finanțare înregistrate după data epuizării bugetului anual alocat schemei se restituie întreprinderilor.12. Articolul 21 se abrogă.13. La anexa nr. 2 articolul 1, literele e), v), y) și z) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) ajutor pentru exploatare - ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi. Aceste cheltuieli includ categorii de costuri precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicațiile, energia, întreținerea, chiria și administrarea, dar exclud costurile de amortizare și costurile de finanțare în cazul în care acestea au fost incluse în costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiții;...............................................................................................v) întreprindere nou-înființată - întreprinderea înființată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare sau întreprinderea care a desfășurat/nu a desfășurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii;...............................................................................................y) planul de afaceri - document din care rezultă eficiența economică a întreprinderii și viabilitatea investiției, vizând cel puțin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locația realizării investiției, prezentarea investiției, planul de investiții și fundamentarea acestuia, analiza pieței relevante pe care întreprinderea solicită finanțare, fundamentarea cifrei de afaceri, situația financiară actuală și proiecții financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiției în categoria investiției inițiale, efectul stimulativ al ajutorului de stat, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi și calitativi prevăzuți în anexa nr. 3. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia;z) planul de investiții - document sintetic, prezentat în format tabelar, care cuprinde cheltuielile eligibile și neeligibile aferente investiției inițiale cu determinarea valorii totale a investiției, conform prevederilor art. 6 din hotărâre, precum și a calendarului realizării investiției;14. La anexa nr. 2 articolul 1, după litera ff) se introduce o nouă literă, litera ff^1), cu următorul cuprins:ff^1) relocare - transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind SEE, unitatea inițială, către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiția care beneficiază de ajutor, unitatea care beneficiază de ajutor. Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE;15. La anexa nr. 2 articolul 1, litera kk) se modifică și va avea următorul cuprins:kk) sursa de finanțare - resursele de natură strict financiară ale întreprinderii destinate realizării investiției inițiale, obținute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris și vărsat, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar;16. La anexa nr. 2 articolul 1 litera kk^1), punctele (iii) și (iv) se modifică și vor avea următorul cuprins:(iii) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător și dețin o influență asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;(iv) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânzător și asupra cărora cumpărătorul deține o influență asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere;17. La anexa nr. 2, la articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare începe de la data comunicată de Ministerul Finanțelor Publice pe siteul său, conform art. 19 alin. (1) din hotărâre.(3) Cererile de acord pentru finanțare înregistrate după data epuizării bugetului anual alocat schemei se restituie întreprinderilor.18. La anexa nr. 2, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Întreprinderea solicitantă transmite către Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice o cerere de acord pentru finanțare, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente justificative:a) certificat constatator, în original, emis de Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, în care să se menționeze cel puțin următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate și punctele de lucru ale întreprinderii;b) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, după caz;c) planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiției inițiale și eficiența economică a întreprinderii, inclusiv în format electronic;d) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare;e) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;f) opis cu documentele transmise.19. La anexa nr. 2, articolele 3^1 și 3^2 se abrogă.20. La anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Ministerul Finanțelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise, prevăzute la art. 3, conform prevederilor anexei nr. 2 și analizează viabilitatea investiției și eficiența economică a întreprinderii conform prevederilor anexei nr. 3.21. La anexa nr. 2 articolul 4 alineatul (2) litera c), punctul (iv) se abrogă.22. La anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Ministerul Finanțelor Publice solicită informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, în condițiile prevăzute la art. 4 alin (2) lit. b), în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare.23. La anexa nr. 2, articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Ministerul Finanțelor Publice finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanțare în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.24. La anexa nr. 2, articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Întreprinderile au obligația demarării investiției pentru care au solicitat finanțare în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare, cu respectarea calendarului asumat în documentația anexată cererii, sub sancțiunea prevăzută la art. 17.25. La anexa nr. 2 articolul 10 alineatul (1), literele d)-f) se abrogă.26. La anexa nr. 2, la articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii de plată, transmisă de întreprindere, Ministerul Finanțelor Publice solicită organelor fiscale centrale și locale eliberarea certificatului de atestare fiscală care se emite potrivit art. 158 sau 159 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după caz. Ministerul Finanțelor Publice efectuează plata dacă certificatele fiscale nu cuprind debite restante.27. La anexa nr. 2, la articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cererile de plată a ajutorului de stat se depun până la data de 30 septembrie a fiecărui an.28. La anexa nr. 2, la articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanțe între datele și informațiile transmise, Ministerul Finanțelor Publice poate solicita documente și informații, care vor fi transmise către Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice în termen de 15 zile de la data primirii solicitării.29. La anexa nr. 2, la articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În situația în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise de Ministerul Finanțelor Publice sau nu respectă termenul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanțelor Publice returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 15 zile, în vederea completării acesteia.30. La anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Ministerul Finanțelor Publice soluționează cererea de plată a ajutorului de stat:a) după analizarea la sediul ministerului a documentelor justificative anexate cererii de plată și a eligibilității activelor pentru care se solicită plata ajutorului de stat; șib) după verificarea la fața locului a existenței activelor și a conformității declarațiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere.31. La anexa nr. 2, la articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanțelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenții și transferuri», deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază își are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme și a fost efectuată verificarea la fața locului.32. La anexa nr. 2, la articolul 13, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Întreprinderile au obligația de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanțelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenții și transferuri». În situația în care se constată existența unei sume necuvenite, întreprinderile au obligația de a informa de îndată Ministerul Finanțelor Publice în vederea restituirii acesteia.(4) Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile deschise cu această destinație la Trezoreria Statului, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.(5) Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanțelor Publice percepe dobânzi și penalități aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.33. La anexa nr. 2, la articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care calendarul realizării investiției înregistrează modificări, întreprinderea are obligația de a solicita Ministerului Finanțelor Publice aprobarea acestor modificări, pe parcursul implementării investiției inițiale, în termen de 30 de zile de când a luat la cunoștință de respectiva modificare, anexând o fundamentare în acest sens.34. La anexa nr. 2, la articolul 16, alineatul (4) se abrogă.35. La anexa nr. 2 articolul 17 alineatul (1), literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) întreprinderea nu respectă prevederile art. 16 alin. (1) și (2);e) valoarea totală a investiției nu respectă prevederile art. 18 lit. b) din hotărâre.36. La anexa nr. 2 articolul 17 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) întreprinderea nu respectă prevederile art. 17 alin. (1) lit. h) din hotărâre.37. La anexa nr. 2 articolul 17, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul în care sunt prevăzute mai multe condiții în acordul pentru finanțare, valoarea ajutorului de stat plătit ce se recuperează se calculează conform următorului mecanism:a) se calculează gradul de îndeplinire a fiecărei condiții prin raportarea valorii indicatorului realizat la valoarea indicatorului menționată în acordul pentru finanțare sau în planul de afaceri, după caz;b) se calculează media aritmetică a gradelor de îndeplinire a tuturor condițiilor;c) procentul calculat conform lit. b) se aplică valorii ajutorului de stat plătit;d) diferența dintre valoarea ajutorului de stat plătit și valoarea calculată conform lit. c) reprezintă valoarea ajutorului de stat de recuperat.(4^2) În condițiile în care, ulterior emiterii acordului pentru finanțare, intervin modificări ale legislației generale care reglementează cadrul de organizare și funcționare a societăților, la sfârșitul perioadei de menținere a investiției, valoarea contribuției la dezvoltarea regională prevăzută în documentația anexată cererii de acord pentru finanțare se recalculează în raport cu aceste modificări.38. La anexa nr. 2 articolul 17, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Recuperarea ajutorului de stat plătit se realizează conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum și de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, cu modificările ulterioare.(6) Ajutorul de stat plătit care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.39. Anexele nr. 1, 2, 4a și 4b la procedură se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IICererile de plată a ajutorului de stat aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepția prevederilor art. I pct. 28-30.  +  Articolul IIIOrice altă schemă de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională care va fi inițiată de alți furnizori de ajutor de stat trebuie să asigure respectarea principiului complementarității în raport cu prezenta schemă de ajutor de stat.  +  Articolul IV(1) În termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finanțelor Publice va emite Ghiduri în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Finanțelor Publice poate aproba prin ordin al ministrului metodologia de depunere în format electronic a formularelor și documentelor electronice, semnate cu semnătură electronică.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ștefan-Radu Oprea
  București, 28 iunie 2018.Nr. 476.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la procedură)Data înregistrării ……………................Numărul înregistrării …………........…..
  Cerere de acord pentru finanțare
  Subscrisa ............................., având datele de identificare menționate la punctul I, reprezentată legal prin domnul/doamna ......................., având calitatea de …..........., solicit finanțarea în condițiile prevederilor schemei având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare.I. Prezentarea întreprinderiiDenumirea întreprinderii: ...............................................................................Data înregistrării întreprinderii: .............................................................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: .......................................................Codul de identificare fiscală: ................................................................................Adresa: .................................................., cod poștal: ............Telefon: ....................................., fax: ..........................E-mail: .........................................................Forma juridică: .................................................................Capitalul social: .................................................... lei, deținut de:– persoane fizice: .................................................. %;– IMM^1: ...................................................... %^1 Întreprinderea care se încadrează în definiția prevăzută la anexa nr. 1 la regulament.– întreprinderi mari^2: .................................................. %.^2 Întreprinderea care nu se încadrează în definiția IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la regulament.Obiectul principal de activitate: ........................................................Cod CAEN: ...............................................................Obiectul secundar de activitate^3: ................................................................^3 Se completează dacă finanțarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.Cod CAEN: .............................................................II. Prezentarea situației actuale a întreprinderiiDate din situațiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, după caz:– numărul mediu de salariați: ................................................................– cifra de afaceri: ................................................................ lei– valoare active totale^4: ............................................................... lei^4 Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.– rentabilitatea cifrei de afaceri^5: ....................................... lei^5 Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri).– capitaluri proprii^6: ......................................... lei^6 Elementul „Capitaluri proprii“ din bilanț.............................................................................III. Prezentarea succintă a investiției realizate în cadrul schemei:– obiectivul investiției:...................................................................................– încadrarea investiției în categoria investiției inițiale:[] înființarea unei unități noi[] extinderea capacității unității[] diversificarea producției unității[] schimbarea fundamentală în procesul general de producție din cadrul unitățiisau– încadrarea investiției în categoria investiției inițiale în favoarea unei noi activități economice:[] înființarea unei unități noi[] diversificarea activității unității– valoarea investiției: ........................................................................................................................................................ lei– locația realizării investiției: .................................................................................................................................................– data estimată a demarării investiției conform planului de investiții: ..................................................................................– data estimată a finalizării a investiției conform planului de investiții: ................................................................................IV. Efectul stimulativAjutorul de stat acordat în baza prezentei scheme are efect stimulativ, întrucât:[] investiția nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă în absența ajutorului;sau[] investiția nu ar fi realizată în regiunea respectivă în absența ajutorului.V. Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate
  Denumirea activitățiiTipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finanțareValoarea cheltuielilor eligibile*) - lei - Intensitatea maximă a ajutorului în regiune Valoarea ajutorului de stat solicitat - lei -
  An I**)An IIAn....TotalAn IAn IIAn....Total
  Realizarea de investiții în active corporale și necorporalea) Costuri eligibile pentru realizarea de investiții în active corporale
  a1) Realizare construcții
  a2) Închiriere construcții
  a3) Instalații tehnice, mașini și echipamente
  b) Costuri eligibile pentru realizarea de investiții în active necorporale
  b1) Costuri cu brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală
  TOTAL
  *) Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.**) A se indica anii calendaristici.
  VI. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ............, identificat/identificată cu actul de identitate seria ………. nr. ………………, eliberat de …………….. la data de ………………., cu domiciliul în localitatea ……..........……, str. ………......…… nr. ……., bl. ………, sc. ……., ap. ……, sectorul/județul ……..........….., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii …..........…., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că întreprinderea:• se încadrează în categoria întreprinderilor mari;• se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;• nu a demarat proiectul de investiții pentru care solicită finanțare;• nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“ potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat;• nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;• nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;• nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;• nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;• nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, în cazul întreprinderilor nou-înființate;Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani^7, întreprinderea:^7 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs și 2 ani anteriori.[] nu a beneficiat de ajutor de minimis și alte ajutoare de stat;[] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis și ajutoare de stat:
  Nr. crt.Denumirea proiectului de investițiiLocația realizării investiției (județul)Anul acordării ajutoruluiFurnizorul ajutoruluiActul normativCuantumul ajutorului - euro^8 -^8 Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.
  De asemenea declar pe propria răspundere că întreprinderea:[] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutor de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor;[] a beneficiat sau va beneficia de ajutor de stat pentru același proiect unic de investiții din partea altor furnizori de ajutor:
  Nr. crt.Denumirea proiectului de investițiiLocația realizării investiției (județul)Anul acordării ajutoruluiFurnizorul ajutoruluiActul normativCuantumul ajutorului - euro^9 -^9 Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.
  Numele: ................................................Funcția: ................................................Semnătura^10: .......................................^10 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Data semnării: .....................................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la procedură)
  Condiții de conformitate
  Cererea de acord pentru finanțare- are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din anexa nr. 1 și este datată și semnată în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conține informații corelate cu informațiile din certificatul constatator, situațiile financiare, planul de investiții, actul de identitate al persoanei autorizate sau împuternicirea, dacă este cazul.
  Certificatul constatator- este atașat în original, este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare și conține toate informațiile necesare conform prevederilor art. 3 lit. a) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat.
  Situațiile financiare corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat- sunt depuse și aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz, sunt atașate în copie.
  Planul de investiții- cuprinde toate informațiile necesare conform definiției și instrucțiunilor din Ghidul solicitantului, este datat și semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conține informații corelate cu informațiile din cererea de acord pentru finanțare.
  Planul de afaceri- cuprinde toate informațiile necesare conform definiției și instrucțiunilor din Ghidul solicitantului, este datat și semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - prezintă proiecțiile financiare pe perioada implementării investiției și 5 ani de la finalizarea acesteia (cont de profit și pierdere, bilanț și flux de numerar) în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu modelele prezentate în Ghidul solicitantului; - conține informații corelate cu informațiile din cererea de acord pentru finanțare.
  Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri- sunt atașate în copie.
  Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante- în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare, este atașată în original.
  Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea- se atașează în copie.
  Opisul- are menționate denumirea fiecărui document și pagina la care este îndosariat.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 4a la procedură)
  Cerere de plată a ajutorului de stat
  Subscrisa .....................…., având datele de identificare menționate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ……………..........…….., având calitatea de ………………., identificat/identificată cu actul de identitate seria ……… nr. …………, eliberat de ………………. la data de ………......………, cu domiciliul în localitatea ............., str. ....…... nr. ………., bl. …………, sc. ………., ap. ……….., sectorul/județul ……….......……….., cod poștal …………….., solicit plata ajutorului de stat, în sumă de .............., în baza Acordului pentru finanțare nr. ……………… din data de ………………., și în condițiile prevederilor schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectând intensitatea de ……………………………… conform Acordului pentru finanțare.I. Datele de identificare a întreprinderii:Denumirea întreprinderii: ..................................................................................................Data înregistrării întreprinderii: ...........................................................................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: .........................................................................Codul de identificare fiscală: .......................................................................Adresa: ............................................................................Telefon: ........................ Fax: ................. E-mail: ...............Cod IBAN: ……………………………………. deschis la Trezoreria …………………………………..........................................Anexez la prezenta formularul de decont, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4b la procedură.II. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ..............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ………… nr. ..…….., eliberat de ………………………… la data de ……………., cu domiciliul în localitatea …………………………., str. ……………………….. nr. …….., bl. ……, sc. .…., ap. ..…, sectorul/județul …………………., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii …………………………………., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că întreprinderea:[] nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;[] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;[] nu a beneficiat și nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;[] nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.Numele: ...............................................Funcția: ................................................Semnătura^1: ....................................^1 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Data semnării: ......................................NOTĂ:Cererea de plată a ajutorului de stat este însoțită de documentele menționate în Ghidul de plată prezentat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 4b la procedură)
  FORMULAR DE DECONT
  Întreprinderea: ................ Data: ............
  Codul/ Poziția din planul de investițiiActivitatea (construcții/ instalații/ active necorporale)Tipul costului (linia de fabricație)Nr. de inventarDenumireaFactura de achizițiePlataCursul valutar utilizat la înregistrarea în evidența contabilăValoarea înregistrată în contabilitateIntensitate conform acordului pentru finanțare % Ajutor de stat solicitat -lei-
  Denumirea din planul de investițiiDenumirea din situațiile contabileFurnizorNumărul facturiiData facturiiValoare lei/valutăTipul documentului (OP/DPE) nr. și dataExtras de cont (nr. , data plată)Valoare plătită în lei/valutăTotal valută fără TVATotal lei fără TVAdin care eligibilă pentru care se solicită finanțare
  Totaldin care eligibilăTotaldin care eligibilăValută fără TVALei fără TVA
  cu TVAfără TVAcu TVAfără TVAcu TVAfără TVAcu TVAfără TVA
  1234567891011121314151617181920212223242526
  Valoare ajutor de stat solicitat, din care:-lei- (col. 26)
  Construcții, din care:
  - realizate
  - chirii
  Instalații tehnice și mașini
  Active necorporale
  TOTAL
  Valoare cheltuieli eligibile pentru care se solicită decontare, din care:Valută fără TVA (col. 23)Lei fără TVA (col. 24)
  Construcții, din care:
  - realizate
  - chirii
  Instalații tehnice și mașini
  Active necorporale
  TOTAL
  Numele: ……………………………………Funcția: …………………………………………Semnătura^1: ……………………………..^1 Formularul de decont va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
  -----