ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 59 din 28 iunie 2018privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 9 iulie 2018  Potrivit Programului de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 29 iunie 2017, implementarea principiului egalității de șanse în educație, îmbunătățirea performanțelor educaționale, abilităților și competențelor tuturor copiilor și tinerilor, prin accesul la un sistem de educație de calitate, relevant și incluziv reprezintă cheia pentru creștere economică și prosperitate. Calitatea resursei umane este primordială, iar educația, ca factor strategic de dezvoltare, reprezintă un domeniu de interes major, aflat întotdeauna pe agenda publică.Obiectivul cuprins în Programul de guvernare 2017-2020, care are în vedere realizarea unei piețe a muncii incluzive și reducerea inegalităților prin promovarea unor politici publice coerente și realiste, poate fi atins numai printr-o abordare multisectorială, combinând măsurile pentru modernizarea pieței muncii cu cele din domeniul educației, susținând măsuri de incluziune socială, îmbunătățind serviciile medicale, promovând investiții în sectorul productiv, precum și în cel al cercetării, dezvoltării și inovării.Formarea profesională inițială în sistem dual este alternativa optimă pentru operatorii economici care au nevoie de forță de muncă bine calificată în acord cu cerințele actuale ale posturilor și a culturii organizaționale a companiilor din România.Având în vedere interesul unui număr important de companii cu capital românesc sau străin, în special din industria auto, tipografică, prelucrarea metalelor, agricultură, utilități, turism, construcții, infrastructură rutieră ș.a., de a deveni furnizori de formare pe componenta de instruire practică,ținând cont de faptul că, în urma consultării mediului de afaceri prin întâlniri tematice specifice industriilor sus-amintite, a rezultat necesitatea introducerii programelor de formare profesională în sistem dual după modelul german, model consacrat și recunoscut la nivel european, prin performanțele obținute în formarea profesională inițială și integrarea absolvenților pe piața forței de muncă,având în vedere, totodată, faptul că lipsa unei autorități naționale care să asigure o centralizare pro-activă și o reglementare unitară a sistemului de formare profesională inițială în sistem dual în România a condus în ultimii 5 ani la situații de insucces educațional, lipsă de forță de muncă bine pregătită, nemulțumiri ale operatorilor economici care nu găsesc forță de muncă calificată, lipsa de tineri care să aleagă această formă de pregătire profesională și procente reduse de realizare a claselor, acolo unde acest sistem a fost organizat la cererea expresă a operatorilor economici,ținând seama de faptul că, în prezent, un investitor care își dorește o reprezentare națională trebuie să discute punctual cu fiecare inspector școlar general din județul în care dorește dezvoltarea activității, existând o abordare particulară în funcție de viziunea de dezvoltare a fiecărui inspectorat școlar județean, precum și de faptul că operatorii economici implicați resimt acut nevoia urgentă de forță de muncă bine calificată, lipsa acesteia având implicații severe în dezvoltarea planurilor de afaceri pe termen mediu și lung, luând în considerare necesitatea reglementării formării profesionale inițiale în sistem dual la nivel național printr-o abordare unitară, cerută și recunoscută de operatorii economici și parteneri sociali interesați, ținând, de asemenea, seama de necesitatea încadrării în calendarul aprobării planului de școlarizare pentru următorul an școlar și a gestionării tuturor solicitărilor de formare profesională inițială în sistem dual, inclusiv de adaptarea rețelei școlare la aceste solicitări, precum și de necesitatea operatorilor economici care trebuie să își identifice cu celeritate partenerii educaționali, și anume școlile profesionale pentru formarea în sistem dual, pentru a începe colaborarea cu aceștia și a elabora planul de promovare în rândul elevilor și al părinților pentru admiterea în următorul an școlar, elementele mai sus-menționate reprezentând o situație extraordinară,enumerând, printre efectele negative ale neînființării Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual, pe acela al lipsei de atractivitate a României pentru investitorii europeni, precum și al pierderii avantajului competitiv al României de a oferi forță de muncă bine calificată în favoarea altor țări din Europa de Est, elemente care pot influența decizia investitorilor de a nu reloca și dezvolta investiții noi în România,având, totodată, în vedere faptul că toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înființează Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România, denumită în continuare Autoritatea, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin reorganizarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.(2) Autoritatea are sediul în municipiul București.  +  Articolul 2(1) Autoritatea are ca rol fundamental organizarea și dezvoltarea formării profesionale inițiale în sistem dual din România.(2) Autoritatea realizează studii, strategii, prognoze, precum și alte lucrări strategice necesare, care să fundamenteze deciziile cu privire la organizarea și dezvoltarea formării profesionale inițiale în sistem dual și contractează, în cazuri justificate, servicii de consultanță pentru realizarea rolului său.  +  Articolul 3În vederea realizării rolului fundamental prevăzut la art. 2 alin. (1), Autoritatea îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:a) organizarea și coordonarea formării profesionale inițiale în sistem dual din România;b) adaptarea cerințelor formării profesionale inițiale în concordanță cu nevoia de forță de muncă calificată a operatorilor economici;c) identificarea, anticiparea și analiza periodică a nevoilor de competențe cerute de piața forței de muncă și introducerea de calificări noi în formarea profesională inițială în sistem dual;d) reglementarea și asigurarea calității formării profesionale inițiale în sistem dual a elevilor, precum și a personalului din cadrul unităților de învățământ și al operatorilor economici implicați în formarea profesională prin învățământul dual;e) gestionarea în format electronic a bazei de date cuprinzând contractele individuale de pregătire practică în sistem dual și monitorizarea respectării de către părți a clauzelor contractuale;f) elaborarea unui sistem de acreditare a furnizorilor publici/privați de formare profesională inițială în sistem dual, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului;g) elaborarea de metodologii privind certificarea profesională inițială a absolvenților din sistemul de învățământ dual, care vor fi aprobate prin ordin al președintelui Autorității;h) dezvoltarea metodologiilor și monitorizarea indicatorilor de performanță privind inserția și retenția absolvenților proveniți din sistemul dual pe piața muncii și propunerea de măsuri remediale;i) consilierea familiilor, a unităților de învățământ și a angajatorilor în scopul creșterii participării elevilor în formarea profesională inițială în sistem dual;j) asigurarea promovării conceptului de formare profesională inițială în sistem dual prin Școala Profesională în Sistem Dual;k) crearea și gestionarea bazei de date privind competențele necesare pe piața forței de muncă și publicarea periodică de studii și analize realizate de Autoritate pentru orientarea elevilor spre ocupații cerute de piața forței de muncă.  +  Articolul 4(1) Conducerea Autorității este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, în condițiile legii.(2) Președintele conduce întreaga activitate a Autorității și reprezintă instituția în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate.(3) Președintele este ordonator terțiar de credite.(4) În exercitarea prerogativelor care îi revin, președintele emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii. Ordinele și instrucțiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Pentru funcționarea Autorității la nivel central se va transmite în folosința acesteia un imobil din domeniul public sau privat al statului în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 6 alin. (1).(3) Prin derogare de la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, în subordinea președintelui Autorității se organizează și funcționează cabinetul demnitarului.(4) Numărul maxim de posturi al Autorității este de 50 de posturi, exclusiv președintele, vicepreședinții și cabinetul președintelui.(5) Numărul maxim de posturi din cabinetul președintelui Autorității este cel prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția de conducător de organ de specialitate al administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat.(6) Personalul Autorității este format din personal contractual, salarizat potrivit reglementărilor legale aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.  +  Articolul 6(1) Structura organizatorică a Autorității și Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În cadrul Autorității se înființează și funcționează 8 birouri regionale în zonele de dezvoltare din România, organizate ca direcții în structura acesteia.  +  Articolul 7În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Educației Naționale vor supune aprobării Guvernului modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 855/1998 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 28 iunie 2018.Nr. 59.-----