HOTĂRÎREA nr. 804 din 30 noiembrie 1991privind impozitul pe profit
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 19 decembrie 1991    În temeiul Legii nr. 56/1991 privind autorizarea Guvernului de a stabili sau modifica taxe şi impozite, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Regiile autonome, societăţile comerciale, organizaţiile cooperatiste, instituţiile financiare şi de credit, alţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice, inclusiv cele cu capital străin, precum şi unităţile economice ale altor persoane juridice, române sau străine, care realizează profituri din activitatea desfăşurată şi persoanele juridice fără scop lucrativ pentru profitul realizat din activităţi economice, denumite în continuare unităţi plătitoare de impozit, au obligaţia de a plati, potrivit legii, la bugetul administraţiei centrale de stat sau la bugetele locale, impozit pe profit.  +  Articolul 2Impozitul pe profit se calculează în cote proporţionale astfel:- 30% pentru profitul impozabil de pînă la 1.000.000 lei;- 45% pentru partea din profitul impozabil ce depăşeşte 1.000.000 lei.Profitul impozabil se determina ca diferenţa între veniturile încasate şi cheltuielile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Impozitul pe profit se calculează şi se regularizează lunar, în funcţie de profitul realizat, cumulat de la începutul anului. În acest scop, vărsămintele din impozitul pe profit se efectuează lunar, se recalculează şi se regularizează cu bugetul administraţiei centrale de stat sau cu bugetele locale, după caz, cumulat de la începutul anului, pe baza soldului creditor din cont "profit şi pierderi", pînă la 25 ale lunii următoare pentru perioada expirată în cursul anului şi pînă la 31 ianuarie pentru exerciţiul financiar al anului expirat. În cazul în care ziua de plată este nelucrătoare, vărsămîntul se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare acesteia.  +  Articolul 4Impozitul aferent sumelor cheltuite din profit pentru finanţarea investiţiilor avînd drept scop dezvoltarea şi modernizarea tehnologiilor de fabricaţie pentru obţinerea de profituri suplimentare şi pentru protejarea mediului înconjurător se reduce cu 50% urmînd ca sumele echivalente reducerii să fie folosite cu aceeaşi destinaţie.Calculul şi regularizarea cu bugetul administraţiei centrale de stat sau cu bugetele locale a sumelor aferente reducerii impozitului se fac pînă la data de 31 ianuarie a anului următor şi se reflecta în bilanţul anului de baza.  +  Articolul 5Unităţile plătitoare de impozit sînt obligate să depună la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti declaraţii de impunere, după cum urmează: a) pînă la 15 aprilie a fiecărui an, pentru profitul realizat în anul expirat; b) pînă la 15 august a fiecărui an, pentru profitul prevăzut să se realizeze în anul următor.Lunar, unităţile plătitoare de impozit vor prezenta la organul fiscal teritorial o declaraţie de impunere a profitului realizat în luna pentru care se face plata impozitului şi cumulat de la începutul anului, după modelul din anexa nr. 2.Declaraţia de impunere se va depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care se face plata impozitului pe profit, potrivit art. 3.  +  Articolul 6Neplata sumelor cuvenite bugetului administraţiei centrale de stat sau bugetelor locale, la termenele legale, atrage după sine plata unei majorări de 0,1% asupra sumei datorate pentru fiecare zi de întîrziere.  +  Articolul 7Prevederile prezentei hotărîri se aplică de la 1 ianuarie 1992.Începînd cu aceeaşi dată, dispoziţiile Legii nr. 12/1991 se înlocuiesc după cum urmează: prevederile art. 1 cu ale art. 1 din hotărîre, art. 2 cu art. 2, art. 3 alin. 1 cu art. 3, art. 9 cu art. 4, art. 12 alin. 1 cu art. 5 alin. 1-3, art. 13 alin. 2 cu art. 6 şi anexele nr. 1 şi 2 cu anexele nr. 1 şi 2 la hotărîre.De asemenea, de la data prevăzută la alin. 1 nu se mai aplica următoarele prevederi:- art. 11 lit. h) art. 12 lit. e), art. 16-18 şi art. 22 din Legea nr. 29/ 1978 privind formarea, planificarea, destinaţia şi vărsarea beneficiilor;- Decretul nr. 179/1962 privind impozitul pe veniturile cooperativelor şi ale celorlalte organizaţii cooperatiste, de consum şi meşteşugăreşti, precum şi ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice ale organizaţiilor obşteşti, republicat;- art. 1-10 şi 21 din Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol;- Hotărîrea Guvernului nr. 741/1990 privind impozitul pe beneficiu la unităţile economice de stat;- tabelul cotelor de impozit pentru impunerea beneficiilor întreprinderilor mici şi a asociaţiilor cu scop lucrativ, din anexa nr. 11 la Hotărîrea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative;- art. 13 din Decretul nr. 425/1972 privind impozitul pe beneficiile societăţilor mixte;- orice alte prevederi contrare.  +  Articolul 8Prevederile prezentei hotărîri se aplică pînă la aprobarea, de către Parlament, a măsurilor pe care la cuprinde, iar după aceasta, în funcţie de legea de aprobare. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJAN  +  Anexa 1 CHELTUIELIcare se scad din veniturile încasate, în vederea determinării profitului impozabil1. Cheltuielile aferente activităţii desfăşurate corespunzător veniturilor încasate care, potrivit reglementărilor legale, se evidenţiază în costurile agenţilor economici;2. Taxa pentru folosirea terenurilor;3. Taxa asupra mijloacelor de transport cu acţiune mecanică şi pe apa, înmatriculate potrivit legii;4. Cheltuieli cu pregătirea şi perfecţionarea profesională;5. Sume plătite pentru contractele de cercetare ce au ca obiect programele prioritare de interes naţional, fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creşterea calităţii produselor şi serviciilor şi elaborarea de produse noi, competitive neincluse în costurile de producţie sau cheltuieli de circulaţie, după caz, ale agenţilor economici;6. Comisioanele plătite agenţilor economici cu activitate de comerţ exterior;7. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate, potrivit legii bugetare anuale;8. Alocaţia pentru copii plătită de agenţii economici în cazul în care aceasta nu se suporta din bugetul public naţional;9. Prelevări la fondul de rezerva şi alte fonduri speciale, constituite potrivit reglementărilor legale;10. Pierderile din anii precedenti în măsura în care aceasta nu au putut fi recuperate pînă la determinarea profitului impozabil;11. Prelevarile şi dotatiile făcute în scopuri umanitare, precum sprijinirea activităţilor sociale, culturale, ştiinţifice şi sportive, conform legii bugetare anuale;12. Alte cheltuieli prevăzute de normele legale în vigoare.  +  Anexa 2 Judeţul .............. Cod ............. Cod formular ..................Sector ................................. Nr. înreg. ....................Suburbie ............................... Data înreg. ...................Cod Sirues Firma ....................... Nr. evidenţă .................. DECLARAŢIE privind impozitul pe profit pentru persoane juridice pe perioada de la .......... la ............... (în condiţiile preţurilor existente la data declarării) - mii lei ---------------------------------------------------------------------------------- REALIZAT ----------------------------- Nr. Luna de Cumulat de la rînd raportare începutul anului----------------------------------------------------------------------------------VENITURI - TOTAL 01----------------------------------------------------------------------------------CHELTUIELI AFERENTE VENITURILOR - TOTAL -din care: 11---------------------------------------------------------------------------------- - evidenţiate în costuri 13---------------------------------------------------------------------------------- - suportate direct din venituri 15----------------------------------------------------------------------------------Impozit pe circulaţia mărfurilor 16----------------------------------------------------------------------------------PROFIT IMPOZABIL 28----------------------------------------------------------------------------------Sporuri şi adaosuri plătite pestelimita de 20% prevăzută deHotărîrea Guvernului nr. 127/1991--------------------------------------------------------------------------------Impozit pe profit 29--------------------------------------------------------------------------------IMPOZIT DE VĂRSAT 36 X--------------------------------------------------------------------------------Regularizare potrivit art. 3 din lege----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datele de mai sus corespund cu cele din contabilitatea proprie, fiind confirmate pe răspunderea conducerii unităţii.
         
      Director,Responsabilul compartimentului financiar-contabil,
    --------------