HOTĂRÂRE nr. 484 din 5 iulie 2018pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 6 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 30 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) uciderea preventivă - măsură excepțională aplicabilă în cazul suspiciunii/confirmării, în condițiile legii, a unui focar de pestă porcină africană într-o unitate administrativ-teritorială sau pe o arie teritorială determinată, stabilită prin ordin al prefectului, în calitate de conducător al unității locale de decizie din cadrul centrului local de combatere a bolilor;2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Proprietarii de animale neidentificate, suspecte sau bolnave de pestă porcină africană beneficiază de despăgubiri numai în condițiile în care acestea sunt identificate și înregistrate, potrivit legii, înainte de evaluare și ucidere sau ucidere preventivă.3. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^1Prin excepție de la prevederile art. 8 lit. a) și ale art. 9 alin. (1) lit. a), se acordă despăgubiri pentru animalele suspecte sau bolnave care sunt ucise sau ucise preventiv în cazul lichidării rapide a focarelor de pestă porcină africană.4. La anexa nr. 2, la articolul 2, după litera e) se introduce o nouă litera, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) fișă de evaluare pentru pesta porcină africană, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4^1;5. La anexa nr. 2, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1Prin excepție de la prevederile art. 2, proprietarii de animale suspecte sau bolnave de pestă porcină africană, în vederea acordării de despăgubiri, depun la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București actele însoțitoare prevăzute la art. 2 lit. c), d), e^1), h) și i).6. La anexa nr. 2, după anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4^1, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Nucu Marin,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 5 iulie 2018.Nr. 484.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 4^1 la normele metodologice)
  FIȘĂ DE EVALUARE PENTRU PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
  Subsemnații:......................................................., reprezentantul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București; ................................................................, reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; ................................................................., reprezentantul Unității locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a bolilor, desemnat de prefect ......................................................................................................................., reprezentantul Unității locale de sprijin din cadrul Centrului local de combatere a bolilor, respectiv primarul localității sau reprezentantul desemnat de către acesta ..............................................;........................, reprezentantul poliției localeAstăzi, …......................, întruniți în comisie, am examinat animalul/animalele din specia ....................................................., cauza examinării ..................................................................., proprietatea ......................................., codul exploatației .................................., în localitatea ................................................ (satul/comuna/orașul/municipiul) .............................................. județul ....................................................., pentru boala confirmată prin Buletinul de analiză nr. ................. din ......................................., eliberat de ………................................Lista animalelor ucise sau ucise preventiv:
  Nr. crt.Nr. de identificareSexVârstăGreutate (kg)Preț unitar (lei/kg)Valoarea totală (lei)
  TOTAL
  În urma evaluării, valoarea de plată a animalului/animalelor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. ....../……..., este de ................... lei.Reprezentantul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor,.....................................Reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Oficiul pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie),...................................Reprezentantul Unității locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a bolilor,...................................Reprezentantul Unității locale de sprijin din cadrul Centrului local de combatere a bolilor,...................................Proprietarul animalului,.....................................
  ----