LEGE nr. 192 din 10 decembrie 1999pentru modificarea şi completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991 Parlamentul României adopta prezenta lege.
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999     +  Articolul 1Legea cetateniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, se modifica şi se completează după cum urmează:La articolul 1, alineatele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - Cetăţenia română este legătură şi apartenenţa unei persoane fizice la statul român.Cetăţenii români sunt egali în faţa legii; numai ei vor fi admişi în funcţiile publice civile şi militare."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Cetăţenia română se dobândeşte prin: a) naştere; b) adopţie; c) acordare la cerere."3. Articolul 8 se abroga.4. La articolul 9, alineatul 1 partea introductivă, precum şi literele a), b) şi f) vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin, dacă îndeplineşte următoarele condiţii: a) s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, locuieşte în mod legal, continuu şi statornic pe teritoriul statului român de cel puţin 7 ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani; b) dovedeşte prin comportarea şi atitudinea sa loialitate faţă de statul şi de poporul român;.............................................................. f) cunoaşte limba română şi poseda notiuni elementare de cultura şi civilizatie românească, în măsura suficienta pentru a se integra în viaţa socială;"5. La articolul 9 alineatul 1, după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:"g) cunoaşte prevederile Constituţiei României." 6. La articolul 9, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Termenele prevăzute la alin. 1 lit. a) pot fi reduse până la jumătate în cazul în care solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional."7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Cetăţenia română se poate acorda şi persoanei care a avut această cetăţenie şi care cere redobandirea ei, cu păstrarea cetateniei străine şi stabilirea domiciliului în ţara sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplineşte în mod corespunzător condiţiile prevăzute la art. 9 lit. b), c) şi e).Părinţii care se repatriaza şi solicita redobandirea cetateniei române hotărăsc şi în privinta cetateniei copiilor lor minori. În situaţia în care părinţii nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, ţinând seama de interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, este necesar consimţământul acestuia.Redobandirea cetateniei de către unul dintre soţi nu are nici o consecinţa asupra cetateniei celuilalt soţ. Soţul cetăţean străin sau fără cetăţenie al persoanei care se repatriaza şi redobândeşte cetăţenia română poate cere dobândirea cetateniei române în condiţiile prezentei legi."8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Aprobarea cererilor de acordare a cetateniei române se face prin hotărâre a Guvernului care apreciază, în acest sens, asupra propunerilor ministrului justiţiei. Hotărârea Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României."9. La articolul 20, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Persoana căreia i se acordă cetăţenia română, potrivit art. 9 şi 11, cu stabilirea domiciliului în ţara, depune, în termen de 6 luni, în faţa ministrului justiţiei sau a secretarului de stat delegat anume în acest scop, jurământul de credinţa faţă de România."10. La articolul 20, alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Persoana care a obţinut cetăţenia română, în condiţiile prevăzute la art. 11, cu menţinerea domiciliului în străinătate, va depune jurământul de credinţa în faţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din ţara în care domiciliază."11. La articolul 22, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Dovada cetateniei române se face cu buletinul de identitate sau, după caz, cu cartea de identitate, pasaportul ori cu certificatul prevăzut la art. 21 alin. 2."12. La articolul 25, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:"Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere."13. La articolul 27, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:"c) a dobândit ori a solicitat şi are asigurarea ca va dobândi o alta cetăţenie."14. La articolul 28, după alineatul 3 se introduce alineatul 3^1 cu următorul cuprins:"Copilul minor, încredinţat prin hotărâre judecătorească părintelui care are domiciliul în străinătate şi care renunţa la cetăţenie, pierde cetăţenia română pe aceeaşi dată cu părintele căruia i-a fost încredinţat şi la care locuieşte, cu condiţia obţinerii acordului celuilalt părinte, cetăţean român."15. La articolul 28, alineatul 4 va avea următorul cuprins:"În situaţiile prevăzute la alin. 2, 3 şi 3^1, copilului care a împlinit vârsta de 14 ani i se cere consimţământul."16. La articolul 29, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Copilul minor, cetăţean român, adoptat de un cetăţean străin, pierde cetăţenia română, dacă, la cererea adoptatorului sau, după caz, a adoptatorilor, dobândeşte cetăţenia acestora în condiţiile prevăzute de legea străină. Minorului care a împlinit vârsta de 14 ani i se cere consimţământul."17. La articolul 29, după alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu următorul cuprins:"Data pierderii cetateniei române în condiţiile alin. 1 este data dobândirii de către minor a cetateniei adoptatorului."18. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Guvernul României dispune prin hotărâre retragerea sau, după caz, aprobarea renunţării la cetăţenia română, apreciind asupra propunerii ministrului justiţiei, facuta potrivit procedurii prevăzute la art. 14-19."19. Articolul 35 se abroga.20. La articolul 42, alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Cererile aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor rezolva în conformitate cu prevederile acesteia. Condiţiile de dobândire a cetateniei române rămân supuse reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii."  +  Articolul 2În tot cuprinsul Legii cetateniei române nr. 21/1991, termenii: înfiere, înfiat, infiator, precum şi sintagmele Notariatul de stat al municipiului Bucureşti şi buletin de identitate se înlocuiesc cu: adopţie, adoptat, adoptator şi, respectiv, notarul public şi buletin sau carte de identitate, după caz.  +  Articolul 3Legea cetateniei române nr. 21/1991, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN------------