HOTĂRÂRE nr. 467 din 28 iunie 2018privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 iulie 2018  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește cadrul legal și instituțional necesar aplicării directe a Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 252 din 16 septembrie 2016, denumit în continuare Regulament.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri se aplică definițiile prevăzute la art. 3 din Regulament și cele prevăzute la art. 2 pct. 14 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.  +  Articolul 3Se desemnează Ministerul Economiei ca autoritate națională competentă pentru coordonarea aplicării dispozițiilor Regulamentului.  +  Articolul 4În aplicarea art. 5 alin. (1) din Regulament se desemnează ca autorități de omologare:a) Regia Autonomă „Registrul Auto Român“ - pentru toate categoriile de motoare prevăzute în art. 4 la Regulament, cu excepția:(i) categoriei motoarelor destinate exclusiv utilizării pe locomotive, pentru propulsia acestora sau destinate propulsiei acestora, denumite în continuare categoria RLL; și(ii) categoriei motoarelor destinate exclusiv utilizării pe automotoare, pentru propulsia acestora sau destinate propulsiei acestora, precum și motoarelor utilizate în locul motoarelor din categoria RLL din etapa V, denumite în continuare categoria RLR;b) Autoritatea Feroviară Română prin Organismul Notificat Feroviar Român pentru motoarele din categoriile RLL și RLR.  +  Articolul 5Autoritățile de omologare prevăzute la art. 4 sunt responsabile de îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea serviciilor tehnice, potrivit art. 49 din Regulament, și pentru desemnarea acestora potrivit art. 45-47 din Regulament.  +  Articolul 6În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulament se desemnează Inspecția Muncii ca autoritate de supraveghere a pieței.  +  Articolul 7Declarația de conformitate prevăzută la art. 31 alin. (2) din Regulament se redactează sau se traduce, după caz, în limba română.  +  Articolul 8(1) În aplicarea Regulamentului, Ministerul Economiei notifică Comisiei Europene următoarele:a) autoritățile de omologare prevăzute la art. 4 și autoritatea de supraveghere a pieței prevăzută la art. 6, potrivit art. 5 alin. (2) din Regulament;b) informațiile prevăzute la art. 34 alin. (8), art. 50 alin. (1), art. 51 alin. (1) art. 52 alin. (2) și art. 59 alin. (1) din Regulament.(2) În vederea notificării prevăzute la alin. (1), informațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt comunicate Ministerului Economiei de către autoritățile de omologare prevăzute la art. 4.  +  Articolul 9(1) Încălcarea prevederilor Regulamentului atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați, în condițiile legii.(2) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) sau (2), art. 15 alin. (1), (2) sau (3) din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;b) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. a), b) sau c), art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) paragraful 1 sau 2 și ale art. 43 alin. (1) din Regulament, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) lit. a), b) sau c) ori alin. (5), art. 13 alin. (2) lit. a), b), c) sau d) ori alin. (4), art. 14 alin. (1) sau (2) din Regulament, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;d) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8), art. 11 alin. (3), art. 15 alin. (4) sau (5), art. 31 alin. (1) paragraful 1 sau 2, art. 32 alin. (1) sau (2), art. 33 alin. (1) din Regulament, precum și ale art. 7 din prezenta hotărâre, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;e) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (5), (9), art. 11 alin. (4), (7), art. 17 din Regulament, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei.(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:a) introducerea pe piață a unui motor cu destinație specială conform art. 34 alin. (5) sau (6) din Regulament, în scopul utilizării pe un alt echipament mobil fără destinație rutieră decât cel prevăzut la alineatele respective;b) introducerea pe piață a unui motor conform art. 34 alin. (7) sau (8) și art. 58 alin. (9), (10) sau (11) din Regulament în scopul utilizării pe un alt echipament decât cel prevăzut la alineatele respective;c) nefurnizarea datelor sau a specificațiilor tehnice către autoritățile de omologare și/sau către autoritatea de supraveghere a pieței, care ar putea duce la rechemarea motoarelor, refuzul sau retragerea omologării UE de tip;d) utilizarea strategiilor de invalidare prevăzute la art. 3 pct. 63 din Regulament;e) introducerea pe piață a motoarelor de tranziție și a echipamentelor mobile fără destinație rutieră pe care sunt instalate astfel de motoare, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3), (4), (5), (6), (7) sau (8) din Regulament;f) încălcarea restricțiilor prevăzute la art. 35 alin. (3) și (4) din Regulament;g) introducerea pe piață a unor echipamente mobile fără destinație rutieră care încalcă restricțiile privind echipamentele mobile fără destinație rutieră stabilite la art. 34 alin. (8) din Regulament.(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (2) lit. a) ori alin. (3) pe lângă sancțiunea contravențională principală, autoritatea de supraveghere a pieței aplică și măsura administrativă de retragere, rechemare de pe piață sau, după caz, interzicerea punerii la dispoziție pe piață a motoarelor și/sau a echipamentelor mobile fără destinație rutieră neconforme.(5) Pentru faptele prevăzute la alin. (2) lit. b)-e), pe lângă sancțiunea contravențională principală, autoritatea de supraveghere a pieței aplică și măsura administrativă de retragere sau, după caz, interzicerea punerii la dispoziție pe piață a motoarelor și/sau a echipamentelor mobile fără destinație rutieră neconforme.(6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (2)-(5) se realizează de către Inspecția Muncii prin personalul împuternicit.(7) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2) și (3), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.(8) Procesul-verbal de constatare a contravențiilor se va încheia cu respectarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.(9) În cazul sancțiunilor aplicate pentru faptele prevăzute la alin. (3) lit. c), procesul-verbal prevăzut la alin. (8) este adus la cunoștința Ministerului Economiei și autorității de omologare.(10) Contravențiilor prevăzute la alin. (2)-(5) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gaze și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 și 472 bis din 13 august 2007, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.590/2007 privind desemnarea serviciului tehnic ce efectuează încercările în vederea aprobării de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 24 octombrie 2007, se abrogă.(2) Ori de câte ori în alt act normativ anterior se face trimitere la Hotărârea Guvernului nr. 332/2007, cu modificările și completările ulterioare, trimiterea se va considera a fi făcută la dispozițiile corespunzătoare din Regulament și din prezenta hotărâre.(3) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Dănuț Andrușcă
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  București, 28 iunie 2018.Nr. 467.----