HOTĂRÂRE nr. 468 din 28 iunie 2018pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 23 noiembrie 2017, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Numărul de posturi este 21, inclusiv președintele.2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Ordonatorul de credite al A.S.P.A.A.S. elaborează și fundamentează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al A.S.P.A.A.S. pe care îl înaintează, spre aprobare, ordonatorului principal de credite.3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IILa anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, punctul II.1 al literei A se modifică și va avea următorul cuprins:
  „II. Cu finanțare din venituri proprii și, în completare, subvenții de la bugetul de stat
  1. Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar***21***“
   +  Articolul IIIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și noua structură organizatorică se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile și maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 28 iunie 2018.Nr. 468.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 817/2017)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
  Numărul de posturi: 21
  ----