NORME METODOLOGICE din 11 iunie 2018de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 3 iulie 2018  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 2.415/C din 11 iunie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 556 din 3 iulie 2018.
   +  Capitolul I Criteriile în baza cărora se acordă majorarea salariului de bază/salariului de funcție cu până la 50% pentru gestionarea de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, prevăzută de art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  +  Articolul 1Personalul din sistemul administrației penitenciare, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de o majorare a salariului de bază/salariului de funcție - de până la 50%, după cum urmează:a) până la 20 de ore se acordă o majorare salarială de 10%;b) între 21-40 de ore se acordă o majorare salarială de 20%;c) între 41-60 de ore se acordă o majorare salarială de 30%;d) între 61-80 de ore se acordă o majorare salarială de 40%;e) peste 80 de ore se acordă o majorare salarială de 50%.  +  Articolul 2(1) Majorarea se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului și prevăzute corespunzător în fișa postului.(2) Pentru personalul care își desfășoară activitatea simultan în mai multe proiecte, numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară se cumulează, procentul de majorare salarială fiind stabilit la nivelul corespunzător numărului de ore cumulate.  +  Articolul 3Stabilirea persoanelor care beneficiază de majorare se realizează prin actul administrativ de numire a echipei de proiect emis de ordonatorul de credite.  +  Articolul 4Numărul maxim de personal din cadrul fiecărei echipe de proiect nu poate fi mai mare decât cel prevăzut de contractul/acordul/ordinul de finanțare.  +  Articolul 5În primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, managerul/coordonatorul/șeful de proiect avizează pontajul lunar care atestă timpul efectiv în luna anterioară lucrat în cadrul fiecărui proiect pentru fiecare persoană nominalizată.  +  Capitolul II Condițiile pentru acordarea premiilor de excelență prevăzute de art. 26 alin. (1)-(3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  +  Articolul 6Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea unității, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, salariile de funcție, salariile gradului profesional deținut, gradațiile și salariile de comandă aferente personalului prevăzut în statul de funcții, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget.  +  Articolul 7(1) Premiile de excelență se pot acorda lunar în tot cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției sau a sistemului administrației penitenciare, a participat la activități cu caracter deosebit ori a avut un volum de activitate ce depășește în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, ținându-se seama de următoarele criterii:a) cunoștințe profesionale și abilități;b) calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate;c) perfecționarea pregătirii profesionale;d) capacitatea de a lucra în echipă;e) comunicare;f) disciplină;g) rezistență la stres și adaptabilitate;h) capacitatea de asumare a responsabilității;i) integritate și etică profesională.(2) Sumele neutilizate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.  +  Articolul 8Premiile de excelență individuale lunare nu pot depăși lunar două salarii de bază minim brute pe țară garantate în plată și se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinație, în condițiile legii, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizații sindicale.  +  Articolul 9(1) Premiile de excelență individuale lunare se acordă la propunerea fundamentată și motivată în scris a șefului ierarhic nemijlocit care cuprinde și cuantumul sumei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.(2) Propunerea de acordare a premiului se analizează în consiliul de conducere al unității, la care sunt invitate și organizațiile sindicale reprezentative sau, după caz, reprezentanții salariaților.(3) Premiile se acordă prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane pentru stabilirea drepturilor de natură salarială.  +  Articolul 10După stabilirea premiilor, tabelul nominal cu beneficiarii premiului de excelență se afișează la avizierul unității, cu motivarea pe scurt a propunerii.  +  Articolul 11În Ministerul Justiției, premiile de excelență individuale se acordă prin ordin al ministrului justiției, la propunerea fundamentată și motivată în scris a șefului ierarhic nemijlocit, avizată de către conducătorul compartimentului din care face parte persoana, de compartimentul resurse umane, precum și de compartimentul economic și cuprinde cuantumul sumei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.  +  Capitolul III Funcțiile pentru care se acordă salariul de comandă, mărimea concretă a procentului, precum și condițiile de acordare și de suspendare a salariului de comandă prevăzut de art. 8 din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  +  Articolul 12Salariul de comandă se acordă funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare de la data numirii/împuternicirii în funcția care conferă dreptul la acesta și încetează la data schimbării din funcție, respectiv la data încetării împuternicirii.  +  Articolul 13Salariul de comandă nu se acordă funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare pe timpul cât sunt studenți ai instituțiilor de învățământ sau frecventează cursurile de zi ale instituțiilor civile de învățământ superior, dacă perfecționarea pregătirii profesionale se realizează cu scoaterea din activitate.  +  Articolul 14Salariul de comandă se suspendă pe toată perioada în care funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sunt puși la dispoziție, în condițiile art. 60 din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15În cazul fracțiunilor de lună, cuantumul salariului de comandă se calculează în funcție de numărul de zile lucrătoare pentru care dreptul există, raportat la numărul de zile lucrătoare din lună.  +  Articolul 16În cazul pensionării, beneficiarii primesc salariul de comandă pe întreaga lună în care are loc încetarea raporturilor de serviciu.  +  Articolul 17Funcțiile pentru care se acordă salariul de comandă, precum și procentul concret al acestuia sunt următoarele:a) Ministerul Justiției:
  Nr. crt.FuncțiaProcentul salariului de comandă
  1.Director25%
  2.Director adjunct23%
  3.Șef serviciu20%
  4.Șef birou18%
  b) Administrația Națională a Penitenciarelor:
  Nr. crt.FuncțiaProcentul salariului de comandă
  1.Director general25%
  2.Director general adjunct20%
  3.Director17%
  4.Director adjunct16%
  5.Șef serviciu15%
  6.Șef birou, șef secție12%
  7.Șef formațiune (nivelul I)10%
  c) Unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor:
  Nr. crt.FuncțiaProcentul salariului de comandă
  1.Director penitenciar, director școală de pregătire, director B.A.G.R., director penitenciar spital, director centru de detenție, director centru educativ25%
  2.Director adjunct, șef centru de formare, șef centru de pregătire, odihnă și recuperare20%
  3.Șef serviciu, șef secție deținere exterioară, șef catedră18%
  4. Șef secție deținere interioară, șef birou, șef tură, medic-șef, farmacist-șef, șef atelier, șef garaj, adjunct șef secție deținere exterioară, șef secție, șef grupă de intervenție15%
  5.Șef formațiune (nivelul I)10%
   +  Articolul 18Numărul funcțiilor pentru care se acordă salariul de comandă este de maximum 12% din numărul de funcții prevăzute în statele de organizare, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 19(1) Noțiunea de „șef formațiune“, în înțelesul art. 17 lit. b) și c), se referă la funcțiile de șef schimb, șef punct lucru, șef post control, șef escortă, șef echipă, șef formațiune intervenție, șef tură, asistent medical șef, șef atelier, șef depozit, șef garaj, șef patrulă, supraveghetor-șef, șef arest instanță și șef sector, funcții specifice corpului agenților de penitenciare.(2) Au dreptul la salariu de comandă ocupanții funcțiilor de șef formațiune de nivel I care, în mod curent, presupun activități de coordonare a cel puțin 3 subordonați și sunt identificate ca atare în statul de organizare.
   +  Capitolul IV Norme privind împuternicirea pentru îndeplinirea atribuțiilor funcțiilor de comandă prevăzute de art. 9 din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  +  Articolul 20Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare pot fi împuterniciți, conform categoriei din care fac parte, în funcții prevăzute cu salariu de comandă, vacante sau temporar vacante, în unitatea în care sunt încadrați sau în care sunt detașați.  +  Articolul 21(1) Împuternicirea pe funcție se poate face pentru o perioadă de maximum 6 luni, perioadă care se poate prelungi, cu acordul scris al funcționarului public cu statut special propus, cu încă 6 luni.(2) Împuternicirea pe funcție se poate face doar în situația în care funcționarul public cu statut special îndeplinește condițiile generale și specifice necesare ocupării postului și nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare.  +  Articolul 22Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care îndeplinesc, prin împuternicire, atribuțiile funcțiilor prevăzute cu salariu de comandă beneficiază pe această perioadă de salariul de funcție și de salariul de comandă corespunzător funcțiilor în care sunt împuterniciți.  +  Articolul 23Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare împuterniciți își mențin salariile de funcție și, după caz, salariile de comandă avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate pentru funcția în care sunt împuterniciți.  +  Articolul 24Prin ordinul sau decizia de împuternicire se menționează expres drepturile de care funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare urmează să beneficieze.  +  Capitolul V Acordarea gradațiilor  +  Articolul 25Pentru funcționarii publici cu statut special cărora li s-a stabilit gradația, la încadrare, prin aplicarea art. 11 alin. (5) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gradațiile următoare, din 3 în 3 ani, în limitele prevăzute la art. 11 alin. (1) și potrivit algoritmului stabilit la alin. (4) al aceluiași articol.  +  Capitolul VI Unitățile, categoriile de personal, condițiile, criteriile și mărimea compensației de risc prevăzute de art. 14 din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  +  Articolul 26(1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiții de pericol deosebit, desfășurată în exercitarea atribuțiilor funcționale, funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea activităților deosebite ori de specialitate, de control antiterorist, activități de pază, supraveghere, escortare, asistență medicală, educative, de asistență psihologică și asistență socială pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate la pedepse privative de libertate, activități de culegere, prelucrare, centralizare, verificare și valorificare a datelor/situațiilor/ documentelor/ actelor, acțiuni și intervenție, beneficiază de o compensație de risc de 30% calculat la salariul de funcție/salariul de bază. (2) Beneficiază de compensația de risc de 30% toate categoriile de personal din unitățile sistemului administrației penitenciare.(3) Personalul din unitățile sistemului administrației penitenciare care desfășoară activități privind prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului propriu beneficiază de majorarea salariului de funcție/salariului de bază cu 12,5%.  +  Articolul 27Compensația prevăzută la alin. (1) și majorarea prevăzută la alin. (3) ale art. 26 se stabilesc prin ordin sau decizie, conform competențelor.  +  Capitolul VII Condițiile de acordare a majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale pentru funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare, prevăzută de art. 15 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  +  Articolul 28Funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare care execută, în domeniul specific, lucrări de excepție sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de o majorare de până la 50% calculată la salariul de funcție/salariul de bază, denumită în continuare majorare.  +  Articolul 29Sunt considerate lucrări de excepție:a) cele efectuate în vederea realizării unor obiective cu impact ridicat asupra organizării și funcționării structurilor din sistemul administrației penitenciare;b) cele care impun efectuarea unor activități cu un grad ridicat de răspundere sau specializare;c) cele care presupun o documentare complexă sau gestionarea unui volum mare de informații;d) cele care contribuie la identificarea, obținerea sau creșterea veniturilor.  +  Articolul 30Sunt considerate misiuni speciale:a) activitățile directe desfășurate cu persoanele arestate preventiv sau condamnate la pedepse privative de libertate, în împrejurări având o complexitate ridicată;b) activitățile care implică riscuri deosebite pentru siguranța personalului sau pentru funcționarea în bune condiții a unităților din sistemul administrației penitenciare;c) activitățile cu un grad de complexitate mai mare decât atribuțiile corespunzătoare postului ocupat.  +  Articolul 31Majorarea prevăzută la art. 28 se acordă pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare și în limita a 30% din suma salariilor de bază/salariilor de funcție, salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor, salariilor de comandă, cumulat pe total buget al ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 32(1) Administrația Națională a Penitenciarelor stabilește numărul de persoane care pot beneficia de majorare în conformitate cu art. 31, precum și proporția acestora pe corpuri profesionale și îl comunică fiecărei unități subordonate, aceasta având obligația de a se încadra în datele primite.(2) Stabilirea personalului care beneficiază de majorare se realizează trimestrial, majorarea acordându-se individual pentru aceeași perioadă.  +  Articolul 33(1) Majorarea se acordă având în vedere lucrările de excepție sau misiunile speciale desfășurate în trimestrul anterior acordării dreptului, la propunerea fundamentată și motivată în scris a șefului ierarhic nemijlocit, care cuprinde și procentul majorării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (2) Propunerile de acordare a majorării se analizează în consiliul de conducere al unității la care sunt invitate și organizațiile sindicale reprezentative, până la sfârșitul lunii imediat următoare trimestrului pentru care se acordă. În urma analizei se stabilesc propunerile finale asupra cărora urmează să decidă persoana competentă potrivit alin. (3).(3) Majorarea se acordă prin actul administrativ al persoanei care are competența de numire în funcție, potrivit legii.(4) La acordarea majorării se au în vedere toate categoriile de personal și corpuri profesionale, cu respectarea principiului proporționalității.(5) Prin excepție, propunerea de acordare a majorării în situația personalului subordonat profesional Direcției prevenirea criminalității și terorismului, care își desfășoară activitatea în unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, este analizată în cadrul consiliului de conducere de la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor, iar deciziile de acordare a majorării se transmit conducerilor unităților subordonate pentru punerea în aplicare, conform competențelor de acordare a majorării. Propunerile de acordare a majorării pentru personalul Direcției prevenirea criminalității și terorismului nu poate depăși limita de 5% din totalul posturilor prevăzute în structurile Direcției prevenirea criminalității și terorismului din unități.  +  Articolul 34(1) În Ministerul Justiției, majorarea pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale se acordă individual, prin ordin al ministrului justiției, la propunerea scrisă a superiorului ierarhic care va cuprinde, în mod obligatoriu, motivarea, procentul propus, în funcție de lucrările de excepție sau misiunile speciale, precum și perioada de acordare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (2) Propunerea de acordare a majorării se avizează de către conducătorul compartimentului din care face parte salariatul, de compartimentul de resurse umane, din punctul de vedere al încadrării în procentul de 5% prevăzut la art. 32 alin. (1), precum și de compartimentul economic, din punct de vedere financiar.  +  Articolul 35(1) Majorarea salarială de până la 50% nu se acordă sau plata majorării încetează în următoarele cazuri:a) în toate situațiile în care nu se acordă salariul de funcție/salariul de bază;b) în situația punerii la dispoziție ca urmare a punerii în mișcare a acțiunii penale sau a trimiterii în judecată.(2) În situația în care majorarea acordată unei persoane încetează înainte de expirarea perioadei inițiale, se poate propune ca, pentru perioada rămasă, să beneficieze de majorarea de până la 50% o altă persoană, cu respectarea procedurii și condițiilor stabilite prin prezentele norme metodologice.(3) Majorarea se menține până la expirarea perioadei pentru care a fost acordată, inclusiv în cazul în care intervine detașarea sau mutarea beneficiarului la altă unitate din sistemul penitenciar.(4) După aprobare, tabelul nominal cu beneficiarii majorării se afișează la avizierul unității, cu motivarea pe scurt a propunerii.  +  Articolul 36Prevederile Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare se aplică în mod corespunzător și în anul 2018, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Capitolul VIII Criteriile de stabilire a localităților și zonelor izolate, a localităților și zonelor unde atragerea personalului se face cu greutate, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului de până la 20% din salariul de funcție/salariul de bază prevăzut de art. 20 din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  +  Articolul 37(1) Pentru activitatea desfășurată în unități situate în localități sau în zone izolate sau în localități sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate, funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de funcție/salariul de bază.(2) Prin unități în sensul prezentului capitol se înțelege sediul unităților din sistemul administrației penitenciare și/sau locațiile permanente ale structurilor situate în afara sediului acestora.  +  Articolul 38Sunt considerate localități sau zone izolate ori localități sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate:a) localități sau zone situate la distanță de cel puțin 25 de km față de cea mai apropiată localitate urbană sau până la care deplasarea cu mijloacele de transport existente se face într-un interval de timp mai mare de o oră;b) localități sau zone spre care accesul este dificil sau lipsește accesul pe uscat din cauza condițiilor meteorologice aspre pe o perioadă mai mare de 2 săptămâni consecutive în cursul unui an;c) localități sau zone cu drum principal nemodernizat (neasfaltat); d) localități sau zone neacoperite de mijloacele de comunicație (lipsă semnal telefonie);e) localități sau zone în care aprovizionarea cu cele necesare traiului curent este dificilă și se face la intervale de timp mai mari de o săptămână;f) localități sau zone în care sunt amplasate unități în care au rămas vacante mai mult de 50% din posturile scoase la concurs într-un interval de 24 de luni anterior datei la care se face analiza;g) localități sau zone în care sunt amplasate unități în care media procentului general de încadrare a posturilor din statul de organizare al unității este sub 85%, într-un interval de 12 luni anterior datei la care se face analiza.  +  Articolul 39(1) Pentru activitatea desfășurată în localitățile sau zonele prevăzute la art. 38, sporul de până la 20% se acordă astfel:a) pentru activitatea desfășurată în unități situate în localități sau zone pentru care sunt îndeplinite cel puțin 5 dintre criteriile prevăzute la art. 38 se acordă un spor de 20% din salariul de funcție/salariul de bază;b) pentru activitatea desfășurată în unități situate în localități sau zone pentru care sunt îndeplinite 4 dintre criteriile prevăzute la art. 38 se acordă un spor de 15% din salariul de funcție/salariul de bază;c) pentru activitatea desfășurată în unități situate în localități sau zone pentru care sunt îndeplinite 3 dintre criteriile prevăzute la art. 38 se acordă un spor de 10% din salariul de funcție/salariul de bază.(2) Sporul prevăzut la alin. (1) se acordă pentru timpul efectiv lucrat în astfel de condiții, în baza pontajului lunar.  +  Articolul 40Încadrarea unității în criteriile prevăzute la art. 38 și în procentele prevăzute la art. 39 se face anual, în luna noiembrie pentru anul următor, la propunerea comisiei desemnate la nivel de unitate, și se aprobă de directorul unității.  +  Articolul 41Acordarea sporului se face prin decizie a directorului unității.  +  Articolul 42(1) Funcționarii publici cu statut special, precum și personalul civil, delegați în unități din localități sau zone pentru care s-a stabilit acordarea sporului, beneficiază de sporul prevăzut la art. 39, în condițiile prezentului capitol.(2) Funcționarii publici cu statut special, precum și personalul civil, delegați în unități sau instituții din afara sistemului penitenciar în care se acordă spor pentru activitatea desfășurată în unități situate în localități sau în zone izolate sau în localități sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de sporul acordat personalului unității sau instituției respective.(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), plata sporului se face pe baza adeverințelor eliberate de instituțiile respective, din care să rezulte timpul efectiv lucrat în aceste condiții și procentul sporului.  +  Capitolul IX Specialitățile, condițiile de acordare și de retragere a titlului de specialist de clasă/domeniu funcțional, retrogradarea dintr-o clasă superioară într-una inferioară, criteriile și standardele de performanță prevăzute de art. 28 alin. (2) și (4) din capitolul II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  +  Secţiunea I Dispoziții generale  +  Articolul 43În scopul recunoașterii valorii profesionale și a stimulării funcționarilor publici cu statut special și a personalului civil în activitate din sistemul administrației penitenciare care aduc o contribuție substanțială la realizarea sarcinilor și misiunilor specifice domeniului de activitate se instituie titlul de „specialist de clasă“ și brevetul corespunzător.  +  Articolul 44Titlul de specialist de clasă este ierarhizat, în ordinea crescătoare a calificării, începând cu clasa a 3-a, pe trei niveluri, astfel: a) clasa a 3-a; b) clasa a 2-a; c) clasa 1.  +  Articolul 45(1) Titlul are o valabilitate de 5 ani și se obține/menține prin examen, de către personalul care îndeplinește condițiile și standardele de performanță pentru fiecare domeniu/clasă în parte.(2) Personalul deținător al titlul de specialist de clasă clasa a 3-a sau a 2-a, care participă la examenul de acordare a unei clase superioare, își păstrează titlul de specialist de clasă deținut, în limita de valabilitate stabilită la alin. (1), în situația nepromovării acestuia.  +  Articolul 46(1) Domeniile de activitate pentru care se acordă titlul de specialist de clasă sunt următoarele: siguranța deținerii și regim penitenciar, reintegrare socială, psihologia personalului, inspecție penitenciară, audit, medical, secretariat și relații publice, resurse umane și formare profesională, juridic, prevenirea criminalității, informații clasificate, cooperare internațională și programe, securitate și sănătate în muncă, situații de urgență, economico-administrativ, tehnologia informației. (2) Pentru funcțiile de director general, director general adjunct și director de unitate penitenciară se instituie specialitatea management penitenciar.  +  Secţiunea a II-a Acordarea și menținerea titlului de specialist de clasă  +  Articolul 47În sistemul administrației penitenciare se organizează anual, în perioada stabilită prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, o sesiune de examen având ca obiect obținerea/menținerea titlului de specialist de clasă.  +  Articolul 48Examinarea în vederea obținerii titlului de specialist de clasă și a brevetului corespunzător clasei se realizează astfel:a) de către comisiile constituite în cadrul fiecărei structuri de specialitate din Administrația Națională a Penitenciarelor, pentru personalul cu funcții de conducere din unitățile subordonate, personalul cu funcții de execuție din Administrația Națională a Penitenciarelor, personalul încadrat pe funcții prevăzute cu un singur post în statele de organizare ale unităților subordonate și pentru personalul pentru care nu se poate asigura comisie de specialitate la nivel de unitate; b) de către comisiile constituite în cadrul fiecărei structuri de specialitate din unitate, pentru personalul cu funcții de execuție din unitățile subordonate.  +  Articolul 49(1) Pentru a participa la examenul pentru obținerea titlului de specialist de clasă, funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii și standarde de performanță: a) să desfășoare activități în domeniul în care se organizează examenul pentru obținerea titlului de specialist de clasă; b) să aibă studii în domeniul pentru care se organizează examen; poate participa la examen și personalul care nu posedă studii specifice domeniului respectiv, dacă are cel puțin un an în plus față de vechimea minimă în domeniul clasei respective; c) să aibă o vechime minimă de 3 ani în domeniul în care se organizează examenul, pentru clasa a 3-a; d) să aibă o vechime minimă de 5 ani în domeniul în care se organizează examenul, pentru clasa a 2-a; e) să aibă o vechime minimă de 7 ani în domeniul în care se organizează examenul, pentru clasa 1; f) calificativele corespunzătoare perioadei de vechime minimă în specialitate să fie de cel puțin Foarte bun.(2) Pentru funcțiile de director general, director general adjunct și director de unitate penitenciară, vechimea dobândită pe parcursul întregii activități desfășurate în sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională pe funcții de conducere se consideră vechime utilă la calculul stagiului pentru obținerea titlului de specialist - specialitatea management penitenciar.  +  Articolul 50Pentru menținerea clasei deținute, personalul prevăzut la art. 49 trebuie să se prezinte la examen din 5 în 5 ani, în cadrul sesiunii anuale organizate; calificativele corespunzătoare stagiului de 5 ani trebuie să fie cel puțin Bun.  +  Articolul 51Vechimea minimă în specialitate, prevăzută la art. 49 alin. (1) lit. c), d) și e) trebuie îndeplinită până la finele lunii precedente celei în care se organizează examenul.  +  Articolul 52Pentru personalul mutat/schimbat din funcții în cadrul aceluiași domeniu de activitate, vechimea acumulată i se consideră continuitate în stagiu pentru obținerea/menținerea titlului de specialist de clasă.  +  Articolul 53Perioada în care funcționarii publici cu statut special și personalul civil s-au aflat în concediu pentru creșterea copilului se consideră vechime pentru obținerea/menținerea titlului de specialist de clasă, condiția prevăzută la art. 50 fiind considerată îndeplinită.  +  Articolul 54(1) În cazul modificării raporturilor de serviciu, personalul deținător al titlului de specialist de clasă își păstrează titlul deținut și beneficiază de drepturile aferente, în limita de valabilitate de 5 ani de la obținere, dacă își desfășoară activitatea în același domeniu. (2) La revenirea într-o funcție din domeniul pentru care s-a acordat titlul de specialist de clasă, în termenul de valabilitate de 5 ani a titlului, personalul redobândește titlul, cu condiția încadrării în numărul de locuri alocate pentru domeniul respectiv.  +  Articolul 55Personalului reîncadrat sau transferat în sistemul administrației penitenciare din alte instituții de apărare, ordine publică și securitate națională i se consideră vechime utilă la calculul stagiului pentru obținerea unui titlu de specialist activitatea desfășurată în aceste instituții, în măsura în care a lucrat în același domeniu de activitate.  +  Articolul 56Funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare nu pot participa la examenul pentru obținerea/menținerea titlului de specialist de clasă:a) pe perioada punerii la dispoziție, precum și a suspendării raporturilor de serviciu;b) pe perioada cât sancțiunile disciplinare nu sunt radiate, pentru cei sancționați disciplinar.  +  Secţiunea a III-aModalitatea de desfășurare a examenului. Evaluarea candidaților  +  Articolul 57Până la data de 15 aprilie a fiecărui an, unitățile transmit Administrației Naționale a Penitenciarelor o situație numerică, pe domenii și pe clase, a personalului din unitate care îndeplinește condițiile de participare la examen în vederea obținerii/menținerii titlului de specialist de clasă pentru anul următor, comunică impactul generat și fondurile disponibile.  +  Articolul 58Situațiile centralizate se analizează în Consiliul de conducere al Administrației Naționale a Penitenciarelor care realizează și repartizarea pe unități penitenciare a titlurilor de specialist, pe clase.  +  Articolul 59Administrația Națională a Penitenciarelor publică pe portalul intern al instituției anunțul privind demararea acțiunii de acordare a titlurilor de specialist și repartizarea pe unități a numărului de titluri ce urmează a fi acordate, cu stabilirea pe unități penitenciare a perioadei de susținere a examenului.  +  Articolul 60Pentru asigurarea transparenței și echității, conducerea fiecărei unități penitenciare comunică personalului din subordine, prin afișare la avizierul unității în termen de 3 zile de la postarea pe portalul intern al Administrației Naționale a Penitenciarelor a anunțului privind demararea acțiunii de acordare a titlurilor de specialist, domeniile pentru care se organizează examen de acordare a titlului de specialist de clasă, precum și următoarele date:a) numărul de titluri repartizate unității;b) bibliografia și tematica pe fiecare domeniu/clasă în parte;c) data și locul susținerii examenului;d) data-limită de depunere a cererii de înscriere la examen.  +  Articolul 61Modificările intervenite din motive obiective, referitoare la data, ora și locul desfășurării examenului, se afișează în timp util pe portalul intern al Administrației Naționale a Penitenciarelor și la sediul unităților penitenciare.  +  Articolul 62Examenul constă în susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor de specialitate.  +  Articolul 63Înscrierea la examen se realizează prin depunerea unei cereri, conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice, la secretariatul unității; cererea se repartizează structurii de resurse umane.  +  Articolul 64(1) Structura de resurse umane completează în cererea de înscriere datele privind vechimea în domeniu, precum și calificativele obținute pe perioada vechimii minime în domeniu/stagiului în clasă și evaluează cererile din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor de examen.(2) Rezultatele evaluării se consemnează într-un proces-verbal, care se afișează la avizierul unității și pe portalul intern.(3) Respingerea cererilor se motivează și se comunică în scris titularului până cel târziu la data începerii examenului.  +  Articolul 65Candidații admiși în vederea obținerii/menținerii titlului de specialist de clasă vor susține examenul; media minimă pentru a putea fi declarat „admis“ este 8,00.  +  Articolul 66Timpul alocat pentru elaborarea lucrărilor scrise de verificare a cunoștințelor de specialitate este stabilit de comisia de examen și nu poate depăși o oră și jumătate din momentul comunicării subiectelor.  +  Articolul 67Subiectele pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor de specialitate se stabilesc de către membrii comisiei pe baza bibliografiei de concurs și a tematicii, în concordanță cu titlul de specialist/clasa pentru care a fost organizat examenul; comisia elaborează, în ziua susținerii probei scrise, minimum două variante de subiecte care sunt introduse în plicuri sigilate.  +  Articolul 68Supraveghetorii pentru susținerea probei scrise sunt desemnați de către directorul unității organizatoare, din rândul personalului de altă specialitate.  +  Articolul 69Accesul candidaților în săli este permis cu 30 de minute înainte de începerea probei, pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală; prezența candidaților se consemnează, în scris.  +  Articolul 70Înaintea începerii examenului președintele comisiei de examen sau membrii comisiei desemnați de acesta instruiește/instruiesc supraveghetorii, precum și candidații, cu privire la desfășurarea probei scrise de verificare a cunoștințelor de specialitate.  +  Articolul 71Candidaților le este interzisă pătrunderea în săli cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc de comunicare la distanță sau dispozitive de stocare a datelor.  +  Articolul 72Distribuirea subiectelor de examen se face prin alegerea, de către unul dintre candidați, a unui plic conținând una dintre variantele de subiecte special create; candidatul va semna procesul-verbal de extragere a variantei de subiecte.  +  Articolul 73După comunicarea subiectelor este interzis accesul candidaților sau al oricărei alte persoane în sala de examen, cu excepția membrilor comisiei de examen, a supraveghetorilor și a câte unui reprezentant al organizațiilor sindicale reprezentative; ieșirea din sală a candidaților atrage eliminarea din examen, cu excepția situațiilor de urgență, caz în care aceștia vor fi însoțiți de un supraveghetor.  +  Articolul 74Candidații care nu respectă regulile de desfășurare a examenului vor fi eliminați din examen.  +  Articolul 75Grila de corectare a variantei de subiecte extrase se întocmește de către membrii comisiei în timpul susținerii probei scrise și se afișează din dispoziția președintelui comisiei de examen la avizierul unității, după expirarea timpului de elaborare a lucrărilor scrise.  +  Articolul 76Atât pe perioada elaborării variantelor de subiecte, cât și pe perioada întocmirii grilei de corectare este interzis accesul oricărei alte persoane în încăperea în care se elaborează subiectele, cu excepția membrilor comisiei de examen și a reprezentanților organizațiilor sindicale.  +  Articolul 77(1) La expirarea timpului alocat probei scrise, candidații sunt obligați să predea supraveghetorului desemnat lucrările în faza în care se află, copia variantei de subiecte primită, precum și ciorna, dacă este cazul, semnând în borderoul de predare-primire special întocmit în acest sens, depășirea timpului stabilit fiind interzisă. (2) Ultimii 3 candidați vor rămâne, în mod obligatoriu, în sală, până la predarea tuturor lucrărilor. Dacă la examen s-au înscris mai puțin de 3 candidați, aceștia rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.  +  Articolul 78După predarea tuturor lucrărilor scrise, în prezența candidaților rămași în sală, unul dintre supraveghetorii desemnați verifică dacă numărul lucrărilor scrise corespunde numărului semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise și amestecă lucrările scrise.  +  Articolul 79Lucrările scrise, împreună cu documentele constituite pentru susținerea probei scrise, vor fi depozitate în spațiul destinat corectării care va fi asigurat și sigilat de către președinte.  +  Articolul 80(1) Pe baza grilei de corectare, membrii comisiei notează lucrarea scrisă a fiecărui candidat, în borderoul individual, cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acordă din oficiu; notele acordate sunt trecute în borderoul centralizator, care este semnat pe fiecare filă de președintele și membrii comisiei de examen; punctajul pentru fiecare lucrare se obține pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare din membrii comisiei de examen, utilizând două zecimale.(2) În situația în care numărul celor care au promovat examenul pentru obținerea titlului de specialist de clasă este mai mare decât numărul de titluri aprobat, se va proceda la acordarea titlului în ordinea strict descrescătoare a mediilor obținute; în cazul obținerii de medii egale, departajarea se face după punctajul calculat cu respectarea următorului algoritm:a) Se acordă câte un punct pentru fiecare an întreg lucrat în sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională.b) Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare an întreg lucrat în domeniul de activitate specific.(3) Punctajul se stabilește prin însumarea punctelor acordate.(4) La punctaje egale are prioritate persoana cu cea mai mare vechime în domeniu.  +  Articolul 81(1) Rezultatele obținute de candidații la examen se înscriu într-un proces-verbal semnat pe fiecare filă de președintele și membrii comisiei.(2) Procesul-verbal înregistrat se afișează în termen de cel mult 48 de ore la avizier și pe portalul intern.  +  Articolul 82(1) Candidații care identifică erori în cuprinsul grilei de corectare le pot sesiza în termen de 3 ore de la afișarea acesteia. Sesizarea se depune la unitatea organizatoare și se soluționează de către comisia de examinare în termen de o oră de la depunere.(2) Comisia poate începe corectarea lucrărilor numai după expirarea termenului de sesizare a erorilor din cuprinsul grilei de corectare ori, în cazul în care astfel de erori au fost sesizate în condițiile alin. (1), numai după soluționarea sesizării.(3) Candidații pot contesta rezultatele obținute sau modul de organizare al examenului; contestațiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor la secretariatul unității organizatoare. Acestea se transmit, de îndată, secretarului comisiei de examinare.  +  Articolul 83(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor preia de la secretarul comisiei de examinare, pe bază de proces-verbal, contestațiile înregistrate, grila de corectare și lucrările aferente.(2) Analizarea și rezolvarea contestațiilor se realizează în cel mult 7 zile lucrătoare de la termenul-limită de depunere a contestației.  +  Articolul 84Rezultatele soluționării contestațiilor se consemnează într-un proces-verbal, semnat pe fiecare filă de președintele și membrii comisiei de soluționare a contestațiilor; procesul-verbal înregistrat se afișează în termenul prevăzut la art. 81 alin. (2) la avizier și pe portalul intern.  +  Articolul 85Nota acordată de comisia de soluționare a contestațiilor este definitivă.  +  Secţiunea a IV-a Comisii și atribuții  +  Articolul 86Comisiile de examinare se stabilesc prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, respectiv prin decizii ale directorilor unităților subordonate, conform competențelor stabilite la art. 48, și sunt alcătuite din specialiști de clasă din domeniile pentru care se organizează examenul, putând fi cooptați, în funcție de situație, și specialiști de clasă din cadrul altor unități.  +  Articolul 87Comisiile sunt formate dintr-un președinte, un secretar și cel puțin 2 membri care îndeplinesc standardele de performanță, cu respectarea principiului potrivit căruia membrii comisiilor trebuie să aibă titlu de specialist de clasă, cel puțin egal cu cel pentru care candidații susțin examenul.  +  Articolul 88Persoanele prevăzute la art. 87 vor semna o declarație pe propria răspundere din care să rezulte următoarele:a) nu sunt desemnate în comisii, în cadrul aceluiași examen, cu soțul/soția sau o rudă de gradul I;b) nu sunt soț/soție sau rudă până la gradul I inclusiv ori, după caz, au relații cu caracter patrimonial cu unul dintre candidați;c) vor respecta confidențialitatea lucrărilor comisiei.  +  Articolul 89(1) La examen are dreptul de a participa, în calitate de observator, un reprezentant al organizațiilor sindicale reprezentative ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu respectarea tuturor regulilor stabilite pentru derularea examenului.(2) Persoanele prevăzute mai sus semnează o declarație pe propria răspundere în condițiile prevăzute la art. 88.  +  Articolul 90Comisia de examinare are ca atribuții:a) stabilirea subiectelor;b) întocmirea grilelor de corectare;c) preluarea și gestionarea lucrărilor;d) soluționarea sesizărilor cu privire la erorile identificate în cuprinsul grilei de corectare;e) corectarea lucrărilor;f) întocmirea procesului-verbal de corectare și afișare a rezultatelor.  +  Articolul 91(1) În cazul în care la finalizarea examenului se înregistrează contestații, la propunerea șefilor de structuri din Administrația Națională a Penitenciarelor sau, după caz a directorilor unităților subordonate, prin decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor se stabilește o comisie de soluționare a contestațiilor. (2) Structura comisiei de soluționare a contestațiilor se stabilește conform prevederilor art. 87.(3) În cadrul aceluiași examen, nicio persoană desemnată în comisia de examinare nu poate face parte din comisia de soluționare a contestațiilor.  +  Articolul 92Comisia de soluționare a contestațiilor are ca atribuții:a) verificarea modului în care au fost respectate normele și procedura de examinare pentru fiecare caz în parte;b) aprecierea lucrărilor contestate, urmând a fi analizată doar lucrarea scrisă întocmită cu ocazia susținerii examenului.  +  Secţiunea a V-a Retragerea titlului de specialist de clasă și retrogradarea  +  Articolul 93(1) Neprezentarea, la expirarea perioadei de valabilitate a titlului de specialist de clasă, la examenul de acordare a unei clase superioare ori de menținere a clasei deținute sau nepromovarea examenului de menținere a clasei deținute atrage retrogradarea într-un nivel inferior. (2) Limita de valabilitate a clasei obținute ca urmare a retrogradării este cea menționată la art. 45, dar personalul poate participa la examenul de acordare a unei clase superioare, în următorul an în care se organizează examen, cu respectarea condițiilor stabilite prin prezentele norme metodologice.  +  Articolul 94(1) Retragerea titlului de specialist de clasă se poate face atunci când se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile și standardele în baza cărora a fost acordat.(2) Constatarea neîndeplinirii condițiilor și standardelor se face de către emitentul actului administrativ de acordare, dacă a fost sesizat despre aceasta prin: a) notă-raport înaintată de către șefii structurilor pentru personalul pe care îl coordonează;b) note-raport înaintate de către președinții colectivelor de inspecții și controale directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, respectiv directorilor unităților subordonate, după caz, pe baza constatărilor făcute cu ocazia inspecției sau controlului.  +  Articolul 95Plata majorării salariului de funcție/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1 încetează în următoarele cazuri:a) în toate situațiile în care nu se acordă salariul de bază;b) în situația punerii la dispoziție ca urmare a punerii în mișcare a acțiunii penale sau a trimiterii în judecată.  +  Secţiunea a VI-a Drepturile funcționarilor publici cu statut special și ale personalului civil care dețin titlul de specialist de clasă  +  Articolul 96Funcționarii publici cu statut special în activitate și personalul civil care dețin titlul de specialist de clasă beneficiază de dreptul de a deține brevetul și de a purta insigna corespunzătoare titlului de specialist de clasă deținut.  +  Articolul 97Funcționarii publici cu statut special în activitate și personalul civil beneficiază, pentru nivelurile titlurilor deținute, de majorarea salariului de funcție/salariului de bază cu:a) 2,5% - pentru titlul de specialist clasa a 3-a;b) 5% - pentru titlul de specialist clasa a 2-a;c) 7,5% - pentru titlul de specialist clasa 1.  +  Secţiunea a VII-a Dispoziții finale  +  Articolul 98Numărul de titluri de specialist de clasă ce se pot acorda anual, pentru fiecare domeniu de activitate, se stabilește după aprobarea bugetului, la propunerea unităților, în funcție de fondurile aprobate la această categorie de cheltuieli.  +  Articolul 99Bibliografia și studiile specifice fiecărui domeniu se aprobă în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.  +  Articolul 100Asigurarea insignelor corespunzătoare titlurilor de specialist de clasă, precum și a brevetelor se realizează de către Baza de aprovizionare, gospodărire și reparații București.  +  Articolul 101(1) Insignele se distribuie în mod gratuit celor ce dețin titlul de specialist de clasă și se poartă numai la uniforma de oraș; forma, dimensiunile și conținutul brevetului, precum și ale insignei de specialist de clasă sunt prevăzute în anexele nr. 4, 5 și 6 la prezentele norme metodologice.(2) Insignele corespunzătoare titlurilor de specialist de clasă conțin emblema cu sigla Administrației Naționale a Penitenciarelor, în formă rotundă, cu diametrul de 2,5 cm și numărul aferent clasei - clasa a 3-a, clasa a 2-a, clasa 1.(3) Numărul aferent clasei (clasa a 3-a, clasa a 2-a, clasa 1-a) se înscrie cu culoare albastru, pe un suport circular, cu diametrul de 1 cm, de culoare galben. (4) Insignele se confecționează din metal, au formă triunghiulară, cu dimensiunile 5,5 cm/7 cm/7 cm, fondul fiind de culoare bleumarin, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice. (5) Documentul însoțitor al insignei este brevetul, validat prin semnătura persoanei competente să aprobe actul administrativ de alocare la drepturi.  +  Articolul 102Brevetele sunt completate de către structura de resurse umane care întocmește actul administrativ de acordare a titlului; înmânarea brevetului și insignei de specialist de clasă se face în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ.  +  Articolul 103Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, personalul cu funcții de conducere din Administrația Națională a Penitenciarelor, directorii și directorii adjuncți din unitățile subordonate, precum și funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției sunt de drept deținători ai titlului de specialist de clasă, cu respectarea condițiilor de vechime prevăzute de prezentele norme metodologice; valabilitatea titlului este de 5 ani și se reînnoiește, de drept, în cazul menținerii în funcție.  +  Articolul 104Acordarea titlului se face începând cu data de întâi a lunii următoare afișării rezultatelor finale, prin act administrativ emis cu respectarea competențelor de gestiune a resurselor umane.  +  Articolul 105Evidența personalului care deține titlul de specialist de clasă se ține de către structura de resurse umane din fiecare unitate penitenciară, pe domenii și clase, într-un registru în format electronic sau în aplicația informatizată de evidență a personalului.  +  Articolul 106Documentele privind examenul pentru acordarea sau menținerea titlului de specialist de clasă se păstrează la unitatea organizatoare și se arhivează în cel de-al doilea an de la constituire.  +  Capitolul X Condițiile de acordare a compensării de 5-25% la salariul de funcție/salariul de bază al agenților de penitenciare, respectiv personalului civil din sistemul administrației penitenciare care desfășoară activități de conducători de autovehicule, prevăzută la art. 29 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  +  Articolul 107(1) Agenții de penitenciare și personalul contractual care desfășoară activitate de conducători de autovehicule și care, prin natura muncii, lucrează peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, nu se lucrează, cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător, beneficiază de o compensație de 5-25% din salariul de funcție/salariul de bază. (2) Directorul unității, la propunerea structurii logistice, cu avizul șefului structurii economico-administrative, aprobă lista conducătorilor de autovehicule care, prin natura muncii lucrează peste programul normal de lucru.  +  Articolul 108De compensația prevăzută la art. 107 alin. (1) beneficiază și personalul încadrat pe alte funcții decât cele de conducători de autovehicule, în măsura în care desfășoară astfel de activități cu caracter temporar.  +  Articolul 109În funcție de numărul de ore prestate peste programul normal de lucru, se stabilesc următoarele cote procentuale ce se vor aplica la salariul de funcție/salariul de bază:
  Numărul de ore prestate lunar peste programul normal de lucru și necompensate cu timp liberCota procentuală care se aplică la salariul de funcție/salariul de bază
  Până la 40 ore5%
  41-50 ore10%
  51-60 ore15%
  61-70 ore 20%
  peste 70 ore 25%
   +  Articolul 110Fracțiunile de oră nu se iau în calcul.  +  Articolul 111Dacă nu s-a acordat timp liber corespunzător în condițiile art. 21 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, compensația se plătește în luna următoare.  +  Articolul 112Plata compensației se face pe bază de pontaj, semnat de conducătorul structurii economico-administrative și aprobat de directorul unității.
   +  Capitolul XI Drepturile salariale ale funcționarilor publici cu statut special cuvenite pe timpul studiilor și în alte situații, prevăzute de art. 57 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publiceDrepturile salariale ale funcționarilor publici cu statut special cuvenite pe timpul studiilor și în alte situații, prevăzute de art. 57 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  +  Articolul 113(1) Drepturile prevăzute la art. 57 alin. (1) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se acordă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au aprobarea directorului unității penitenciare pentru participarea la cursuri;b) Cursurile sunt în conformitate cu cerințele stabilite în fișa postului sau cu perspectivele de evoluție în carieră;c) Nevoile de formare au fost identificate prin chestionar de către șefii ierarhici;d) Perioada rămasă până la împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă este mai mare de 1 an. (2) Acordarea drepturilor specifice funcționarilor publici cu statut special, precum și a drepturilor aplicabile altor categorii de personal prevăzute de art. 57 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se face pe baza documentelor de prezență eliberate de instituția de învățământ.(3) Pe perioada stagiului efectuat la unități, drepturile cuvenite pe bază de pontaj se acordă corespunzător condițiilor de muncă specifice din unități.  +  Articolul 114(1) Drepturile prevăzute la art. 57 alin. (2) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se acordă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: a) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au aprobarea directorului unității penitenciare pentru participarea la activitățile de perfecționare sau formare continuă;b) Activitățile de perfecționare sau formare continuă sunt în conformitate cu cerințele fișei postului sau cu perspectivele de evoluție în carieră;c) Nevoile de formare au fost identificate prin chestionar de către șefii ierarhici.(2) Drepturile specifice funcționarilor publici cu statut special, precum și cele cuvenite pe bază de pontaj se acordă în baza documentelor de prezență eliberate de organizatorul formei de pregătire. (3) Pe perioada stagiului efectuat la unități, drepturile cuvenite pe bază de pontaj se acordă corespunzător condițiilor de muncă specifice din unități.  +  Capitolul XII Drepturile salariale ale funcționarilor publici cu statut special puși la dispoziție în situații temeinic justificate, prevăzute de art. 58 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  +  Articolul 115Funcționarii publici cu statut special sunt puși la dispoziție în condițiile legii, începând cu data la care intervine această situație, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.  +  Articolul 116(1) Personalul prevăzut la art. 115 beneficiază, pe perioada punerii la dispoziție, de salariul de funcție avut, salariul gradului profesional deținut, gradații, precum și de celelalte drepturi salariale, ținând cont de condițiile de muncă în care își desfășoară activitatea.(2) Funcționarii publici cu statut special care au deținut funcție de conducere anterior punerii la dispoziție nu beneficiază de salariu de comandă.  +  Articolul 117Prin ordinul sau decizia de punere la dispoziție se menționează toate drepturile de care beneficiază.  +  Capitolul XIII Drepturile salariale ale funcționarilor publici cu statut special cărora le încetează raporturile de serviciu, prevăzute de art. 59 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  +  Articolul 118Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare cărora le încetează raporturile de serviciu primesc salariul de funcție, salariul gradului profesional, gradațiile și, după caz, salariul de comandă, precum și celelalte drepturi salariale, până la sfârșitul lunii în care a avut loc încetarea raporturilor de serviciu.  +  Articolul 119Pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare avansați în gradul profesional următor și cărora le-au încetat raporturile de serviciu cu aceeași dată, drepturile salariale se stabilesc proporțional, în raport cu noul grad profesional.  +  Articolul 120(1) Prin excepție de la prevederile art. 118, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare cărora le-au încetat raporturile de serviciu, din inițiativa lor ori pentru motive imputabile acestora, primesc drepturile salariale prevăzute la art. 118 până la data încetării raporturilor de serviciu.(2) În sensul alin. (1), situațiile de încetare a raporturilor de serviciu, din inițiativa funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, sunt următoarele:a) demisie;b) transfer, la cerere;c) pensionare în condițiile legii, la cerere.(3) În sensul alin. (1), situațiile de încetare a raporturilor de serviciu, din motive imputabile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, sunt următoarele: a) destituirea din funcție;b) desființarea unității ori mutarea acesteia în altă localitate, în cazul în care ofițerul sau agentul nu acceptă să o urmeze;c) reducerea personalului unității prin desființarea unor posturi de natura celui ocupat de ofițerul sau agentul în cauză, ca urmare a reorganizării, în cazul în care acesta refuză oferta conducerii unității de trecere în altă funcție;d) revocarea actului de numire în funcție, ca urmare a refuzului depunerii jurământului de credință;e) ca urmare a constatării nulității actului de numire în funcție, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care nulitatea a fost constatată.  +  Articolul 121Termenul legal de predare a funcției începe de la data încetării raporturilor de serviciu până la terminarea predării, fără a depăși 22 de zile lucrătoare, cu excepția situațiilor de încetare a raporturilor de serviciu din inițiativa funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sau din motive imputabile acestora, pentru care nu există termen de predare a funcției.  +  Capitolul XIV Drepturile salariale ale funcționarilor publici cu statut special puși la dispoziție ca urmare a punerii în mișcare a acțiunii penale, ca efect al trimiterii în judecata unei instanțe penale, în stare de libertate, precum și în cazul eliberării pe cauțiune, prevăzute de art. 60 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  +  Articolul 122După punerea în mișcare a acțiunii penale sau după trimiterea sa în judecată, funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare se pune la dispoziție.  +  Articolul 123Menținerea în activitate a personalului prevăzut la art. 122 se hotărăște după soluționarea definitivă a cauzei, cu excepția situației în care a comis și abateri disciplinare, iar procedura disciplinară se finalizează prin destituirea din sistemul administrației penitenciare.  +  Articolul 124(1) În perioada punerii la dispoziție, personalul prevăzut la art. 122 beneficiază de salariul de funcție minim corespunzător gradului profesional deținut, salariul gradului profesional deținut, gradații, precum și de celelalte drepturi salariale, ținând cont de condițiile de muncă în care își desfășoară activitatea.(2) Funcționarii publici cu statut special care au deținut funcție de conducere anterior punerii la dispoziție nu beneficiază de salariu de comandă.  +  Articolul 125Punerea la dispoziție se face cu data înregistrării în unitate a comunicării parchetului.  +  Articolul 126În cazul în care s-au dispus clasarea, achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, în cazul încetării procesului penal, în cazul scoaterii de sub urmărire penală, încetării urmăririi penale, renunțării la urmărirea penală dacă s-a dispus anterior punerea în mișcare a acțiunii penale, funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare este repus în toate drepturile anterioare, actualizate potrivit majorărilor sau indexărilor salariale, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziție, respectiv a suspendării din funcție, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.  +  Articolul 127În cazul în care s-a dispus clasarea, achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, precum și în cazul încetării procesului penal, încetarea raporturilor de serviciu se va realiza dacă împotriva funcționarului public cu statut special s-a dispus o măsură de siguranță/obligație/măsură de supraveghere de natură a afecta/împiedica exercitarea atribuțiilor funcției.  +  Articolul 128Funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare arestați le încetează plata drepturilor salariale începând cu data suspendării din funcție.  +  Capitolul XV Drepturile salariale ale funcționarilor publici cu statut special care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu și, după caz, de audit, prevăzute de art. 84 alin. (3) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  +  Articolul 129Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu sau de audit beneficiază de majorarea salariului de funcție cu 10%, pentru perioada cât desfășoară această activitate.  +  Articolul 130(1) Acordarea acestor drepturi se face prin act administrativ al conducătorului instituției, conform competențelor de gestiune a resurselor umane.(2) Majorarea se acordă pentru timpul efectiv lucrat, în baza pontajului lunar.  +  Capitolul XVI Condițiile de acordare a sporului pentru activitatea desfășurată de funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, prevăzut de art. 88 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  +  Articolul 131Pentru activitatea desfășurată de funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil în zilele de repaus săptămânal, respectiv sâmbăta și duminica, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă un spor de 100% din salariul de funcție/salariul de bază.  +  Articolul 132(1) Sporul prevăzut la art. 131 se acordă, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) există o planificare în serviciu sau altă formă de organizare a programului normal de lucru sau există dispoziția scrisă a șefului ierarhic de desfășurare a activității în aceste zile, emise conform competențelor și regulilor stabilite la nivelul fiecărei unități, cu aprobarea conducătorului unității;b) în situații excepționale, dispoziția prevăzută la lit. a) poate fi verbală, dar se consemnează în scris în prima zi lucrătoare, în condițiile prevăzute la lit. a). (2) Sporul de 100% din salariul de funcție/salariul de bază se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective, determinându-se pe baza raportului dintre baza de calcul și durata normală a timpului de lucru din luna în care s-au desfășurat activitățile.(3) Dreptul prevăzut la art. 131 se plătește prin adăugare la drepturile salariale cuvenite în luna pentru care se efectuează plata.(4) Munca astfel prestată și plătită nu se compensează și cu timp liber corespunzător.  +  Articolul 133(1) Plata sporului de 100% se face pe baza centralizatorului lunar al orelor prestate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(2) Centralizatorul lunar prevăzut la alin. (1) se întocmește de șeful structurii în care persoana își desfășoară activitatea ori de către persoanele desemnate de conducătorul unității, se aprobă de conducătorul unității sau, după caz, de persoanele delegate potrivit competențelor și se comunică structurii financiar-contabile, împreună cu o copie a documentelor prevăzute la art. 133 alin. (1).(3) Personalul delegat să desfășoare activități la alte instituții, pentru realizarea sarcinilor rezultate din obiectivele delegării, care a desfășurat activitate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, beneficiază de timp liber în compensare, cu aprobarea conducerii unității, pe baza documentelor doveditoare eliberate și transmise de aceste instituții.(4) Pentru personalul ale căror raporturi de serviciu/muncă au încetat sau au fost suspendate, precum și pentru cel mutat, plata sporului de 100% se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale.(5) Pentru personalul căruia îi încetează detașarea, împuternicirea pe o funcție de conducere sau punerea la dispoziție la o altă unitate decât cea în care este încadrat, plata sporului de 100% se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale aferente acestor situații.  +  Articolul 134(1) Dispozițiile legale privind regimul muncii suplimentare prestate peste programul normal de lucru, prevăzute la art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân aplicabile.(2) Timpul liber corespunzător se acordă în condițiile legii pentru munca suplimentară desfășurată peste durata normală a timpului de lucru și presupune că pentru numărul de ore efectiv lucrate peste durata normală a timpului de lucru se acordă același număr de ore libere.  +  Articolul 135Conducătorii unităților din sistemul administrației penitenciare dispun măsurile necesare pentru folosirea adecvată și eficientă a resurselor umane aflate la dispoziție și a resurselor financiare alocate în acest sens.  +  Capitolul XVII Structura salariului lunar pentru funcționarii publici cu statut special  +  Articolul 136(1) Structura salariului lunar pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și formula de calcul al acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.(2) Plata drepturilor salariale se face în data de 10 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, în baza pontajelor întocmite de fiecare șef de structură, aprobate de directorul unității/directorul direcției, după caz, și transmise structurii financiare până în data de 3 a fiecărei luni.  +  Articolul 137În conformitate cu art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru instituțiile din sistemul sanitar și cele din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite, nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor lunare, după caz.  +  Articolul 138Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  Propunere de acordare a premiului de excelență
  UNITATEA
  GRAD PROFESIONAL
  NUME ȘI PRENUME
  FUNCȚIE
  ACTIVITATEA LA CARE SE FACE REFERIRE ȘI CRITERIILE AVUTE ÎN VEDERE

  Șeful ierarhic,
  ……………….
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  Propunere de acordare a majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale
  UNITATEA
  GRAD PROFESIONAL
  NUME ȘI PRENUME
  FUNCȚIE
  LUCRAREA DE EXCEPȚIE SAU MISIUNEA SPECIALĂ LA CARE SE FACE REFERIRE
  PROCENT MAJORARE
  CONTRIBUȚIA ADUSĂ DE F.P.S.S./ P.C. LA LUCRAREA DE EXCEPȚIE SAU MISIUNEA SPECIALĂ
  IMPLICAȚII INSTITUȚIONALE

  Șeful ierarhic,
  ……………….
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceNr. de înregistrare …........./............
  CERERE
  de înscriere la examen în vederea acordării/menținerii titlului
   de specialist de clasă - clasa a ........- a, în specialitatea ...................
  Domnule/Doamnă ministru/director,Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................., cod informatic ………., încadrat în funcția de ..................................., absolvent/licențiat al ………..........................., vă rog să îmi aprobați înscrierea la examenul pentru acordarea/menținerea titlului de specialist de clasă - clasa a …..- a în specialitatea ……………………….………………….. .Semnătura .................................................Data …………………Structura de resurse umane atestă următoarele date:1. Candidatul are o vechime în specialitatea/domeniul la care solicită participarea la examen de: ……………………………2. Calificativele corespunzătoare vechimii minime, raportat la clasa pentru care a solicitat înscrierea: ………………………..3. A fost/Nu a fost sancționat disciplinar …………………………………………4. Data radierii sancțiunii disciplinare …………………………………………….5. Alte observații: …………………………………………………………………................................... (de exemplu, îndeplinește/nu îndeplinește condițiile de studii)Concluzie:Candidatul îndeplinește/nu îndeplinește condițiile de participare la examen.Semnătura ................... Data ......................
   +  Anexa nr. 4la normele metodologiceROMÂNIA
  BREVET
  Prin Ordinul nr. ……. din …………. se conferă……….........................…………………………………….(domnului, doamnei, numele, inițiala tatălui și prenumele titularului)din …......…………………………………….. (denumirea instituției din care face parte)titlul de Specialist de clasă - clasa a …… - aîn specialitatea ……………………………………………………………………………………pentru activitatea desfășurată și contribuția substanțială în realizarea sarcinilor și misiunilor specifice domeniului.
  Ministrul justiției,
  ……………………….
  (semnătura)
  București, ……..………..……
  (data)
  Nr. …………..……………….....................
  (nr. înreg. Reg. evid. brevete)
   +  Anexa nr. 5la normele metodologiceROMÂNIA
  BREVET
  Prin Decizia nr. ……. din ………….. se conferă………………..........................……………………………(domnului, doamnei, numele, inițiala tatălui și prenumele titularului)din ……………….....…………………….... (denumirea instituției din care face parte)titlul de Specialist de clasă - clasa a ……-aîn specialitatea ………………………………………….pentru activitatea desfășurată și contribuția substanțială în realizarea sarcinilor și misiunilor specifice domeniului.
  Director,
  ...………………….
  (semnătura)
  București, ………..……..……….
  (data)
  Nr. ……….…………..………………...
  (nr. înreg. Reg. evid. brevete)
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  Modelul insignei de specialist de clasă
   +  Anexa nr. 7la normele metodologiceMINISTERUL JUSTIȚIEIAdministrația Națională a PenitenciarelorUnitatea ................................Aprob.Conducătorul unității,...............................
  CENTRALIZATOR LUNAR
  al orelor prestate de către personalul din .....(denumirea structurii).... în luna ............,
  în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care,
  în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează
  Nr. crt.Numele și prenumeleActivitatea desfășuratăCine a dispus desfășurarea activitățiiData și intervalul de timpNumăr de ore prestateSemnătura persoanei care a prestat activitateaSemnătura șefului structuriiObservații

  Întocmit
  ..................................................................
  (numele, prenumele, data și semnătura)
   +  Anexa nr. 8 la normele metodologice
  Structura salariului lunar și formula de calcul al acestuia
  Denumirea elementului de structurăNoțiune/Formula de calcul
  Salariul de funcție, conform Hotărârii Guvernului nr. 0610/2017*), calculat la gradația zero (SF0)SF0 = salariul de funcție reprezintă suma de bani la care au dreptul lunar funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, corespunzător funcției îndeplinite, stabilită conform tabelului din cap. I și art. 11 alin. (2) din cap. II din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, care nu poate fi mai mică/mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
  Cuantumul nou al salariului de funcție, conform art. 11 alin. (4) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare (cu gradație inclusă) SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF7SF1 = SF0 din anexa la cap. I + cota procentuală de 3% a gradației corespunzătoare vechimii
  SF2 = SF1 + cota procentuală de 3% a gradației corespunzătoare vechimii
  SF3 = SF2 + cota procentuală de 3% a gradației corespunzătoare vechimii
  SF4 = SF3 + cota procentuală de 3% a gradației corespunzătoare vechimii
  SF5 = SF4 + cota procentuală de 3% a gradației corespunzătoare vechimii
  SF6 = SF5 + cota procentuală de 3% a gradației corespunzătoare vechimii
  F7 =SF6+ cota procentuală de 3% a gradației corespunzătoare vechimii
  Majorare 7,5% prerogative constituționale de apărare, ordine publică și securitate națională, conform art. 19 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioareSF0-7 x 7,5%
  Majorare 12,5% structuri centrale, conform art. 23 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioareSF0-7 x 12,5%
  Majorare 2,5%, 5% și 7,5% specialist de clasă/domeniu funcțional, conform art. 28 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioareSF0-7 x procent majorare
  Majorare 10% pentru activitatea de control financiar preventiv propriu, conform art. 84 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioareSF0-7 x 10%
  Majorare de 10% pentru activitate de audit, conform art. 84 alin. (3) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioareSF0-7 x 10%
  Majorare pentru activități într-un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, conform art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioareSF x ≤ 50% x nr. ore lucrate------------------------------------nr. ore lucrătoare
  Majorare pentru activități în mai multe proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, conform art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioareSF0-7 x ∑ ≤ 50% x nr. ore lucrate-----------------------------------------nr. ore lucrătoare
  Salariu de funcție cu gradație și majorări, după caz (SF)SF = SF0-7 + Majorare 7,5% + Majorare 12,5% + Majorare 2,5% sau 5% sau 7,5% + Majorare de până la 50% proiecte + Majorare 10% CFP + Majorare de 10% audit
  Salariul gradului profesional deținutCuantumurile salariilor de grad sunt prevăzute în anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare
  Salariul de comandăSF x ≤ 25%
  Sporul de depozitare și manipulare munițieSF x ≤ 16% x nr. ore lucrate------------------------------------nr. ore lucrătoare
  Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoareSF x ≤ 15% x nr. ore lucrate------------------------------------nr. ore lucrătoare
  Sporul pentru condiții grele de muncăSF x ≤ 15% x nr. ore lucrate ------------------------------------nr. ore lucrătoare
  Sporul pentru activitățile care solicită o încordare psihică foarte ridicatăSF x ≤ 15% x nr. ore lucrate ------------------------------------nr. ore lucrătoare
  Compensare muncă în condiții de pericol deosebitSF x ≤ 30%
  Majorare de până la 50% pentru personalul care execută lucrări de excepție sau misiuni specialeSF x ≤ 50%
  Spor localități/zone izolate/unde atragerea personalului se face cu greutateSF x ≤ 20%
  Spor personal care are în primire cai/câini de serviciuSF x ≤ 5%
  Indemnizație pentru pază și supraveghereSF x ≤ 5% x nr. ore lucrate------------------------------------nr. ore lucrătoare
  Compensație 5—25% pentru personalul care desfășoară activități de conducători autovehicule, peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal și în alte zile în care nu se lucrează, potrivit legii, și cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzătorSF x ≤ 5 - 25% conform art. 107—109 din prezentele norme metodologice
  Spor activități control financiar preventiv/audit (prevăzute prin ordin)SF x ≤ 10%
  Spor pentru activități zile repaus săptămânal, sărbători legale și celelalte zile în care, potrivit legii, nu se lucreazăSF x ≤ 100% x nr. ore lucrate------------------------------------nr. ore lucrătoare
  Spor noapteSF x ≤ 25% x nr. ore lucrate ------------------------------------nr. ore lucrătoare
  Indemnizație pentru titlul științific de doctor50% din salariul minim pe țară garantat în plată
  Spor pentru ore suplimentare conform art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioareSF x ≤ 75% x nr. ore lucrate suplimentar peste programul normal de lucru ------------------------------------nr. ore lucrătoare
  *) Hotărârea Guvernului nr. 0610/2017 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.NOTĂ: Derogările de la aplicarea dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute prin legi speciale se mențin.
  ----