HOTĂRÂRE nr. 466 din 28 iunie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 3 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 30 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Centrul Național de Evaluare și Examinare are ca scop coordonarea științifică și profesională a sistemului național de evaluare și examinare în învățământul preuniversitar și coordonarea evaluării manualelor școlare.2. La articolul 3, literele a), c), d), l), m) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) asigură elaborarea probelor pentru evaluările, examenele și concursurile naționale;...............................................................................................c) efectuează la solicitarea Ministerului Educației Naționale expertize și sondaje de evaluare a rezultatelor școlare și a eficienței învățământului, furnizând ministerului un feedback sistematic și operativ, în scopul adoptării măsurilor de optimizare a activității în învățământul preuniversitar;d) elaborează, la solicitarea Ministerului Educației Naționale în vederea informării publice, rapoarte privind rezultatele înregistrate la examenele și evaluările naționale, evidențiind oportunitatea adoptării de către ministrul educației naționale a unor decizii cu privire la factorii care permit îmbunătățirea performanțelor școlare;................................................................................................l) constituie și coordonează activitatea unor grupuri de lucru, remunerate conform legii, compuse din specialiști și din cadre didactice cu experiență, în scopul elaborării subiectelor pentru evaluările, examenele și concursurile naționale și construirii și actualizării bazelor de date cu instrumente de evaluare;m) coordonează derularea mecanismelor de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. În realizarea acestei atribuții cooptează evaluatori - cadre didactice și specialiști externi, remunerați conform legii;n) realizează, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, expertize și sondaje în unitățile de învățământ cu privire la procesul de alegere și utilizare a manualelor școlare;3. La articolul 3, după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:l^1) asigură, împreună cu direcțiile specializate din Ministerul Educației Naționale, elaborarea subiectelor pentru olimpiadele școlare, faza județeană;4. La articolul 3, literele q), r) și s) se abrogă.5. La articolul 4, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi ale Centrului Național de Evaluare și Examinare este de 58...................................................................................................(5) Cele 58 de posturi prevăzute la alin. (3) se încadrează în numărul maxim de posturi aprobate Ministerului Educației Naționale pentru unitățile din subordine finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Veniturile proprii ale Centrului Național de Evaluare și Examinare provin din tarife percepute pentru activități de: evaluare a manualelor școlare potrivit prevederilor legale în vigoare, analiză a solicitărilor și gestionare a acestora în vederea aprobării auxiliarelor didactice pentru învățământul preuniversitar, consultanță pentru elaborarea de proiecte în domeniul educației, derularea de programe de formare în domeniul evaluării.7. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Tarifele aferente activităților generatoare de venituri proprii se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 30 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 28 iunie 2018.Nr. 466.----