LEGE nr. 156 din 29 iunie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 3 iulie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;2. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Personalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici este format din demnitari, funcționari publici și personal contractual. Salarizarea personalului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se face potrivit reglementărilor în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.3. La articolul 22 alineatul (1), litera o) se abrogă.4. La articolul 22^1, litera b) se abrogă.5. Articolul 23 se abrogă.6. La articolul 34, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot fi numiți în funcții de demnitate publică numai după suspendarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu.7. La articolul 34, alineatul (2^1) se abrogă.8. La articolul 34, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot candida pentru funcții de demnitate publică numai după suspendarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu.9. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Înalților funcționari publici le este interzis să facă parte din partide politice, organizații cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau din fundațiile ori asociațiile care funcționează pe lângă partidele politice, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 34 alin. (2) și (3).10. La articolul 57, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57(1) Recrutarea în vederea intrării în corpul funcționarilor publici se face prin concurs.11. La articolul 57 alineatul (5), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior.12. La articolul 57 alineatul (6), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de: șef birou, șef serviciu și secretar al comunei, precum și a funcțiilor publice specifice asimilate acestora;b) 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, altele decât cele prevăzute la lit. a).13. La articolul 58, alineatele (6)-(8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) În condițiile în care nu există funcționari publici care să poată fi redistribuiți, Agenția Națională a Funcționarilor Publici comunică autorităților și instituțiilor publice desemnarea reprezentantului acesteia în comisia de concurs.(7) Membrii comisiei de concurs sesizează cu celeritate Agenția Națională a Funcționarilor Publici în situația nerespectării de către autoritățile și instituțiile publice a procedurii de organizare și desfășurare a concursurilor. Pe baza analizei sesizării formulate, Agenția Națională a Funcționarilor Publici dispune suspendarea organizării și desfășurării concursului.(8) Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici poate fi desemnat și din cadrul instituției prefectului sau al consiliului județean din județul în care își are sediul instituția publică în al cărei stat de funcții se află funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul, pe baza propunerilor conducătorilor acestor instituții publice.14. La articolul 65 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;15. La articolul 65, alineatul (3) se abrogă.16. La capitolul VI, titlul secțiunii a 5-a „Sistemul de promovare rapidă în funcția publică“ și articolul 70 se abrogă.17. La articolul 89, alineatele (2^2) și (2^3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2^2) Funcționarii publici cu statut special pot fi detașați pe funcții publice generale echivalente funcțiilor publice specifice ocupate, cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, precum și cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1)-(2^1) și cu respectarea prevederilor art. 110.(2^3) Funcționarii publici pot fi detașați și pe funcții publice cu statut special, cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, precum și cu respectarea prevederilor art. 110.18. La articolul 92, alineatele (1^1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^1) În mod excepțional, la propunerea justificată a conducătorului autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții există funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici vacantă sau temporar vacantă, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizată de funcționari publici sau, după caz, de funcționari publici cu statut special care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii. Această măsură se dispune prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, în condițiile în care, din motive obiective, funcția publică nu a putut fi ocupată prin mobilitate.(2) Dacă funcția publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competența numirii în funcția publică, pe o perioadă de maximum 6 luni întrun an calendaristic, cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii.(3) În mod excepțional, perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 3 luni, cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, dacă autoritatea sau instituția publică a organizat concurs de recrutare ori promovare și funcția publică nu a fost ocupată, în condițiile legii.19. La articolul 94 alineatul (1), litera a) se abrogă.20. La articolul 94 alineatul (1), literele a^1) și a^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:a^1) este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică, pentru perioada respectivă;a^2) este încadrat la cabinetul unui demnitar sau la cancelaria prefectului;21. La articolul 94 alineatul (1), litera b) se abrogă.22. La articolul 95, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcționarului public, pentru un interes personal, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) și la art. 94 alin. (1), pe o durată cumulată de cel mult 4 ani în perioada exercitării funcției publice pe care o deține. Durata suspendării se stabilește prin acordul părților și nu poate fi mai mică de 30 de zile.23. La articolul 96, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Perioada suspendării raporturilor de serviciu în condițiile art. 94 alin. (1) lit. c) și art. 95 alin. (1) lit. a)-c) se consideră vechime în funcția publică.24. La articolul 98 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare dacă persoana care are competență de numire în funcția publică nu dispune aplicarea prevederilor alin. (3);25. La articolul 98, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare și cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice, funcționarul public poate fi menținut în funcția publică deținută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. h), în cazuri temeinic justificate, persoana care are competența legală de numire în funcția publică poate aproba menținerea în funcția publică și numirea pe perioadă nedeterminată a funcționarilor publici care au exercitat raporturi de serviciu în condițiile art. 4 alin. (3), după vacantarea posturilor pe care aceștia au fost numiți pe perioadă determinată.26. La articolul 99, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Funcționarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcții publice vacante de nivel inferior. În cazul în care funcția publică vacantă de nivel inferior este o funcție publică de execuție și nu corespunde studiilor și/sau vechimii în specialitatea funcționarului public de conducere, aceasta va fi transformată într-o funcție publică corespunzătoare, dacă transformarea nu afectează structura organizatorică aprobată.27. La articolul 107 alineatul (1), litera b) se abrogă.28. La articolul 107 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) modificarea calității posturilor, potrivit art. 111 alin. (1).29. La articolul 111, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală care au fost stabilite ca funcții publice vor fi numite în funcții publice de execuție dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 54 și condițiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei și gradului profesional ale funcției publice.30. Articolul 113 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 113Programele organizate pentru obținerea statutului de manager public menționate la art. 71 alin. (1) sunt programele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 135/2009, cu modificările ulterioare, precum și de Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale «Guvernul României» pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare.  +  Articolul II(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, funcționarilor publici aflați în situațiile prevăzute la art. 94 și 95 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, li se aplică dispozițiile existente până la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Condițiile de vechime prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c) și art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege nu se aplică în cazul funcționarilor publici care au îndeplinit condițiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute de lege la data numirii în funcția publică.  +  Articolul III(1) În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă, și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 57 alin. (6) lit. a) și art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, în următoarea ordine:a) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă, și îndeplinesc condiția prevăzută la art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege;b) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă;c) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în altă specialitate.(2) În situația prevăzută la alin. (1), ocuparea funcției publice de conducere de secretar al comunei se face pe perioadă determinată, cu obligația organizării anuale a concursului pentru ocuparea acesteia.(3) În situația în care funcția publică de conducere de secretar al comunei este vacantă sau temporar vacantă și în cadrul autorității sau instituției publice nu există persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă, și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 57 alin. (6) lit. a) și art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, funcția publică de secretar al comunei poate fi exercitată cu caracter temporar și de persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 92 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 29 iunie 2018.Nr. 156.----