ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 55 din 28 iunie 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 2 iulie 2018  Având în vedere:– publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu nr. 390, 391, 392 și 393 din data de 23 mai 2016, a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, acte normative care abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, prevederi care conțin referiri la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;– transpunerea Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE, efectuată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012;– obligația aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2.367 al Comisiei din 18 decembrie 2017, de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările și completările ulterioare;– necesitatea asigurării aplicării efective a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, în condițiile intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare;– necesitatea clarificării unor aspecte privind achizițiile în domeniul apărării care se realizează prin invocarea art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;– punctul (16) paragraful 2 din preambulul la Directiva 2009/81/CE, în care este precizat faptul că definirea intereselor esențiale de securitate intră în responsabilitatea exclusivă a statelor membre;– importanța strategică majoră a acestor achiziții, dar și necesitatea strictei interpretări și aplicări a prevederilor art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, fapt de natură să impună aprobarea acestor achiziții prin hotărâre a Guvernului;– necesitatea asigurării predictibilității și ritmicității necesare pentru finanțarea unor programe majore de achiziții care implică protecția intereselor esențiale de securitate ale României;– iminenta inițiere în perioada imediat următoare a unor achiziții majore, care se circumscriu intereselor esențiale de securitate ale țării,întrucât, în anumite situații, achizițiile cu valoarea egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000.000 euro au ca obiect achiziții strategice urgente și produse complexe, cu ciclu lung de fabricație de peste 2 ani, este necesară reglementarea expresă a faptului că autoritatea contractantă nu va iniția procedura de atribuire aferentă în cazul în care Parlamentul, prin comisiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, respinge în termenul prevăzut de lege solicitarea de a aproba inițierea respectivei proceduri.În considerarea faptului că aspectele sus-menționate vizează interesul național în atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată, în condițiile în care țara noastră se găsește în prezent într-un mediu de securitate caracterizat de evoluții complexe și amenințări convenționale și neconvenționale care impun întărirea capabilităților operaționale naționale in regim de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 29 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În domeniul specific al securității nonmilitare, prezenta ordonanță de urgență se aplică achizițiilor care au caracteristici similare cu cele ale achizițiilor din domeniul apărării și care prezintă un caracter la fel de sensibil. Aceste condiții pot fi îndeplinite în special în domeniile în care forțele militare și cele nonmilitare îndeplinesc aceleași misiuni și/sau în cazul în care obiectivul achizițiilor este de a proteja securitatea Uniunii Europene și/sau a statului român în interiorul ori în afara granițelor acestuia împotriva unor amenințări grave provenite de la entități nonmilitare și/sau neguvernamentale. Acest domeniu poate include, spre exemplu, protecția frontierelor, activități de poliție și misiuni de gestionare a crizelor, precum și protecția infrastructurilor critice în sectoare de utilitate publică, în condițiile legii.2. La articolul 3 punctul 4, literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) oricare întreprindere publică ce desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la cap. I secțiunea a 4-a din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziție publică ori încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități;e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a)-d), care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la cap. I secțiunea a 4-a din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, în baza unui drept special ori exclusiv, astfel cum este acesta definit la pct. 16, acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități;3. La articolul 3, punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:10. contracte de achiziție publică - contracte asimilate, potrivit legii, actelor administrative, care includ și categoria contractelor sectoriale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu titlu oneros, încheiate în scris între una sau mai multe autorități contractante, pe de o parte, și unul ori mai mulți operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanțe de urgență;4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Un contract care are drept obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență și, parțial, sub incidența, după caz, a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, se atribuie în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență, cu condiția ca această atribuire să fie justificată din motive obiective.(2) Atribuirea unui contract care are drept obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii care intră parțial sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, cealaltă parte a contractului neintrând sub incidența prezentei ordonanțe de urgență sau, după caz, a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, nu intră în domeniul de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, cu condiția ca această atribuire să fie justificată din motive obiective.(3) Decizia de a atribui un contract prevăzut la alin. (1) sau (2) nu poate fi luată în scopul evitării aplicării prezentei ordonanțe de urgență sau, după caz, a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare.5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertanților constituirea garanției de participare, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului, atunci când prezenta ordonanță de urgență prevede obligativitatea publicării unui anunț sau a unei invitații de participare și valoarea estimată a contractului este mai mare decât pragul prevăzut la art. 56. Documentația de atribuire trebuie să conțină următoarele informații:a) cuantumul garanției de participare, menționat și în anunțul/invitația de participare, în sumă fixă de până la 2% din valoarea estimată a contractului;b) perioada de valabilitate a garanției de participare, care va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, la stabilirea acesteia fiind avute în vedere dispozițiile art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost solicitată prin documentația de atribuire.6. La articolul 20, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică contractelor a căror atribuire este reglementată de prezenta ordonanță de urgență și nici celor excluse din domeniul de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, conform prevederilor din această secțiune.(3) Circumstanțele și procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziție publică în situațiile prevăzute de art. 346 din TFUE se aprobă prin hotărâre a Guvernului.7. La articolul 22, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) contractelor atribuite în cadrul unui program de cooperare bazat pe cercetare și dezvoltare, la care participă state membre și, după caz, state terțe, desfășurat în comun de cel puțin două state membre și care are drept obiectiv elaborarea unui produs nou și, dacă este cazul, a fazelor ulterioare pentru întreaga durată sau a anumitor părți ale ciclului de viață al acestui produs. La încheierea unui astfel de program de cooperare în domeniul lor de activitate, autoritățile contractante au obligația de a informa Agenția Națională pentru Achiziții Publice asupra ponderii cheltuielilor legate de cercetare și dezvoltare din costul total al programului de cooperare, acordului de repartizare a costurilor, precum și asupra ponderii achizițiilor pe stat membru, după caz. Agenția Națională pentru Achiziții Publice are obligația de a comunica Comisiei Europene informațiile primite în acest sens;8. La articolul 51, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Autoritatea contractantă are obligația de a solicita aprobarea prealabilă a Parlamentului României pentru inițierea procedurii de atribuire, în cazul în care valoarea estimată a contractului, fără TVA, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000.000 euro. Parlamentul României, prin comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională, se pronunță cu privire la respectiva solicitare în termen de 30 zile de la primirea acesteia.9. La articolul 51, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În situația în care Parlamentul României, prin comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională, respinge solicitarea prevăzută la alin. (2), autoritatea contractantă nu inițiază respectiva procedură de atribuire.10. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată conform prevederilor secțiunii 1 a cap. II, nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro pentru fiecare achiziție de produse, servicii sau lucrări. Achiziția se realizează pe bază de document justificativ.11. La articolul 102, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) atunci când, în urma aplicării licitației restrânse, negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv sau cererii de oferte, nu a fost prezentată nicio candidatură sau, după caz, nicio ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, datorită faptului că acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii inițiale și numai dacă cerințele inițiale prevăzute în documentația de atribuire nu sunt modificate substanțial; autoritatea contractantă are, în acest caz, și obligația de a transmite o informare către Comisia Europeană, dacă această informare este solicitată;b) atunci când, în urma aplicării licitației restrânse, negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv sau cererii de oferte, au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii inițiale și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:(i) cerințele inițiale prevăzute în documentația de atribuire nu sunt modificate substanțial;(ii) autoritatea contractantă invită la negocieri numai și pe toți acei ofertanți care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție în cadrul procedurii anterioare și care au depus oferte conform regulilor prevăzute în documentația de atribuire;12. Articolul 103 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 103Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziție publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:a) pentru contractul de furnizare: 443.000 euro;b) pentru contractul de servicii: 443.000 euro;c) pentru contractul de lucrări: 5.548.000 euro.13. La articolul 128, alineatele (1), (6), (7), (9) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 128(1) Operatorul SEAP are obligația de a asigura Agenției Naționale pentru Achiziții Publice accesul nerestricționat la anunțurile și invitațiile transmise de către autoritățile contractante, înainte de publicarea acestora...................................................................................................(6) Agenția Națională pentru Achiziții Publice verifică fiecare anunț de participare/invitație de participare transmis/transmisă de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunțul/invitația respectiv/respectivă este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract, indiferent de valoarea estimată a acestuia.(7) În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii anunțului/invitației în SEAP, Agenția Națională pentru Achiziții Publice are obligația:a) fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunțul/invitația respectiv/respectivă, în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare;b) fie să respingă publicarea anunțului/invitației, în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare, informând totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii, precum și asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate..................................................................................................(9) Nedetectarea erorilor prevăzute la alin. (8) în procesul de verificare nu afectează dreptul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice de a sancționa, pe parcursul activității de supraveghere, faptele prevăzute la art. 189...................................................................................................(11) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunțul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obținerea acceptului de publicare emis de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice.14. La articolul 134 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) valoarea estimată, fără TVA, a contractului de produse sau de servicii care urmează să fie atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei a 443.000 euro;b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.548.000 euro.15. La articolul 136 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) valoarea estimată, fără TVA, a contractului de produse sau de servicii care urmează să fie atribuit este egală ori mai mare decât echivalentul în lei a 443.000 euro;b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.548.000 euro.16. La articolul 138 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzuți la lit. a)-c), data-limită până la care au dreptul de a depune contestație, avându-se în vedere prevederile cap. III secțiunea 1 din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.17. La articolul 152, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotărâre, modalități de certificare sau de includere în liste oficiale, la nivel național, a operatorilor economici care optează pentru un astfel de sistem de certificare. În acest caz, Agenția Națională pentru Achiziții Publice are obligația de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele și modul de funcționare ale sistemului.18. La articolul 178, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Atunci când autoritatea contractantă respinge o ofertă în circumstanțele prevăzute la alin. (1), aceasta are obligația de a transmite o notificare în acest sens Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.19. La articolul 185 alineatul (1), litera o) se abrogă. 20. La articolul 188, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 188(1) Prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.21. La articolul 189, literele m) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins: m) refuzul de a pune la dispoziția Agenției Naționale pentru Achiziții Publice a informațiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcției de supraveghere;n) netransmiterea informațiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică în termen de 5 zile de la primirea solicitării scrise a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;22. La articolul 191, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 191(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice...................................................................................................(3) Orice persoană are dreptul de a sesiza Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu privire la încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice. În vederea exercitării acestui drept persoanele respective vor transmite Agenției Naționale pentru Achiziții Publice împreună cu sesizarea și datele/documentele relevante, în vederea susținerii acesteia.23. La articolul 192, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor încheiate de persoanele împuternicite din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice se soluționează de Judecătoria Sectorului 1 București.24. La articolul 193 alineatul (1), partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 193(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 190 și în măsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Agenția Națională pentru Achiziții Publice are dreptul de a solicita instanței de judecată, în condițiile legii, constatarea nulității absolute a contractelor, pentru următoarele motive:..................................................................................................b) au fost încălcate prevederile art. 137 alin. (4), art. 180 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență și art. 9 alin. (4) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare;25. La articolul 193, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazuri temeinic justificate, instanța, până la soluționarea fondului cauzei, poate să dispună, la cererea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, prin încheiere motivată dată cu citarea părților, suspendarea executării contractului.26. Articolul 196 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 196(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite Agenției Naționale pentru Achiziții Publice orice informație solicitată de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire și contractele atribuite.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, pentru cauzele în care a fost parte, copia hotărârii judecătorești pronunțate conform art. 55 alin. (1) și (2) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit definitivă.27. Articolul 197 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 197(1) Operatorul SEAP este Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR).(2) Pe baza datelor disponibile în SEAP, operatorul SEAP are obligația de a pune la dispoziție Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul asigurării informațiilor necesare creării de baze de date statistice.  +  Articolul IIContractelor de achiziții publice/Acordurilor-cadru în curs de executare și procedurilor în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare la data încheierii, respectiv la data inițierii acestora.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul economiei,
  Dănuț Andrușcă
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Petru Bogdan Cojocaru
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  București, 28 iunie 2018.Nr. 55.------