ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 54 din 28 iunie 2018privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 29 iunie 2018  Având în vedere faptul că termenul prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 93/2011, s-a prorogat până la data de 1 august 2018 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, aprobată cu modificări prin Legea nr. 80/2016, luând în considerare faptul că singura entitate care poate efectua în prezent în condiții de siguranță verificările tehnice în utilizare și verificările tehnice în vederea autorizării funcționării până la emiterea prescripției tehnice pentru stabilirea condițiilor și cerințelor tehnice de autorizare a persoanelor fizice și a persoanelor juridice ce efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcționării și verificării tehnice în utilizare la instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, este Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune „CNCIR“- S.A.,având în vedere faptul că un număr semnificativ de echipamente și instalații sunt de interes strategic și se regăsesc în unitățile militare, în exploatare în amplasamente complexe și cu un înalt grad de periculozitate, cum ar fi combinatele chimice, petrochimice și siderurgice, schele de foraj, termocentrale, hidrocentrale, cele deținute de autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice și structurile deconcentrate, societățile și regiile autonome în care statul sau o autoritate publică deține calitatea de acționar majoritar sau se află în exploatare în spații cu destinație de utilitate publică sau în orice alte obiective ce sunt considerate ca obiective de siguranță națională,precum și faptul că unele instalații operează cu lichide și gaze extrem de periculoase, existând pericole evidente de explozie și incendiu, respectiv la instalații care operează la temperaturi și presiuni deosebit de ridicate, a căror siguranță în exploatare depinde direct de verificările tehnice în utilizare realizate de personalul calificat al organismului de inspecție,luând în considerare complexitatea deosebită a instalațiilor mecanice sub presiune și a instalațiilor de ridicat supuse verificărilor tehnice în utilizare și gradul ridicat de periculozitate a acestor instalații aflate în exploatarea unităților de învățământ, unităților spitalicești, centralelor termoelectrice și a instalațiilor de rafinare folosite la combinatele petrochimice, ținând cont că activitățile organismelor de inspecție pot include examinarea instalațiilor, precum și determinarea conformității acestora cu cerințele și raportarea ulterioară a rezultatelor acestor activități către autorități, ca urmare, tipurile de inspecție implică raționamentul profesional pentru a determina acceptabilitatea față de cerințele generale, motiv pentru care organismul de inspecție are nevoie de competența necesară pentru a efectua sarcina.Ținând cont că neadoptarea în regim de urgență a acestor măsuri echivalează cu o lipsă a cadrului procedural și normativ necesar și poate conduce la imposibilitatea efectuării de verificări tehnice și de control conforme, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICTermenul prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 93/2011, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 februarie 2019.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Dănuț Andrușcă
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  București, 28 iunie 2018.Nr. 54.----