ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 10 decembrie 1999privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 decembrie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic privind privatizarea societăţilor comerciale agricole, care deţin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, precum şi regimul concesionarii terenurilor proprietate publică şi privată a statului, aflate în exploatarea acestor societăţi.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi societăţilor comerciale rezultate din divizarea sau fuziunea societăţilor comerciale menţionate la art. 1, care deţin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa.  +  Articolul 3 (1) Privatizarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 se face, în numele statului, de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în colaborare cu Fondul Proprietăţii de Stat, în baza unui protocol încheiat între ministrul agriculturii şi alimentaţiei şi preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat, prin vânzare de acţiuni, vânzare de active şi prin privatizarea managementului, către: a) asociaţii constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, asociaţii constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura; b) persoane fizice sau juridice române ori străine. (2) Fac parte din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 terenurile pentru care societăţile comerciale au obţinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incinta, eliberat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu aplicarea prevederilor legale privind reevaluarea imobilizarilor corporale şi modificarea capitalului social. (3) Persoanele fizice, acţionari sau locatori, vor fi puse în posesie efectivă şi li se vor elibera titluri de proprietate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale cap. III din prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Terenurile agricole şi terenurile aflate permanent sub luciu de apa nu fac parte din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2.  +  Capitolul 2 Înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului şi delimitarea patrimoniului acesteia  +  Secţiunea I Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Domeniilor Statului  +  Articolul 4 (1) Se înfiinţează Agenţia Domeniilor Statului, instituţie de interes public de specialitate, finanţată din surse bugetare şi extrabugetare, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, având ca scop: a) exercitarea în numele statului a prerogativelor privind dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole şi terenurilor aflate permanent sub luciu de apa, aparţinând domeniului privat al statului; b) concesionarea bunurilor, activităţilor şi serviciilor, precum şi a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat, aflat în administrarea institutelor şi staţiunilor de cercetări ştiinţifice, a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, a companiilor şi societăţilor naţionale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. (2) Atribuţiile şi structura organizatorică ale Agenţiei Domeniilor Statului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5 (1) Agenţia Domeniilor Statului este condusă de un consiliu de administraţie, format din 9 membri numiţi pe criterii de competenţa profesională prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, iar dintre membrii acestuia unul este desemnat sa îndeplinească funcţia de preşedinte. (2) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie se fixează prin ordin de numire şi nu poate fi mai mare de 4 ani. (3) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi pentru motive întemeiate de către autoritatea care i-a numit, în baza unei analize a eficientei activităţii pe perioada cat au activat în consiliu. (4) Consiliul de administraţie ia decizii valabile în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (5) Consiliul de administraţie se va întruni în şedinţe cel puţin o dată pe luna. (6) Consiliul de administraţie se poate convoca în şedinţe extraordinare de către preşedinte sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi ori prin ordinul autorităţii care i-a numit. (7) Preşedintele consiliului de administraţie aduce la îndeplinire hotărârile acestuia şi în acest scop exercita următoarele atribuţii: a) încheie sau aproba încheierea de contracte de către Agenţia Domeniilor Statului; b) aproba operaţiuni de plati şi încasări în numele Agenţiei Domeniilor Statului; c) angajează şi reprezintă Agenţia Domeniilor Statului în relaţii cu persoane fizice sau juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti; d) prezintă anual spre aprobare Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei raportul de activitate a Agenţiei Domeniilor Statului şi bugetul de venituri şi cheltuieli, adoptate de către consiliul de administraţie. (8) Atribuţiile consiliului de administraţie, modul de desfăşurare a şedinţelor acestuia, precum şi remunerarea membrilor săi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (9) Activitatea curenta a Agenţiei Domeniilor Statului este condusă de un director general executiv, numit de către preşedintele consiliului de administraţie, cu acordul consiliului de administraţie. (10) Directorul general executiv participa ca invitat la şedinţele consiliului de administraţie. (11) Preşedintele consiliului de administraţie poate să delege directorului general executiv dreptul de a angaja şi de a reprezenta Agenţia Domeniilor Statului în relaţiile cu persoane fizice sau juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti. (12) Controlul intern al operaţiunilor financiar-contabile ale Agenţiei Domeniilor Statului se realizează de către 3 cenzori numiţi prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 6Veniturile Agenţiei Domeniilor Statului, inclusiv cele obţinute din concesionare, vor fi depuse în conturi purtătoare de dobânzi şi se constituie într-un fond special, denumit "Dezvoltarea agriculturii româneşti", la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, din care se finanţează programe de dezvoltare, programe de dezvoltare a pieţelor interne şi externe, programe de cercetare, programe de dezvoltare a micilor fermieri şi alte programe, inclusiv cele de restructurare, care au drept scop privatizarea eficienta a societăţilor comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Secţiunea a II-a Acţiuni pentru delimitarea patrimoniului Agenţiei Domeniilor Statului şi pentru retrocedare şi punere în posesie  +  Articolul 7 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Agenţia Domeniilor Statului va inventaria terenul agricol şi terenul aflat permanent sub luciu de apa, aflate în exploatarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2, şi terenurile deţinute în administrare de institutele şi staţiunile de cercetări ştiinţifice, de universităţi şi unităţi de învăţământ cu profil agricol şi silvic, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Procedura de inventariere a terenurilor prevăzute la alin. (1), precum şi componenta comisiilor de inventariere se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (3) Planurile cadastrale ale terenurilor agricole, cu delimitarea suprafeţelor pe categorii de folosinţă, se vor întocmi de oficiile de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol şi vor fi avizate pentru realitatea datelor de către toţi membrii comisiei de inventariere şi de Direcţia generală patrimoniu, fond funciar, cadastru şi îmbunătăţiri funciare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. (4) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) şi trecerea lor în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului se fac pe bază de protocol încheiat între societăţile comerciale, institutele şi staţiunile de cercetări ştiinţifice, universităţile şi unităţile de învăţământ cu profil agricol şi silvic, pe de o parte, şi Agenţia Domeniilor Statului, pe de altă parte, în termen de 15 zile de la data inventarierii lor. (5) La data predării-preluării terenurilor agricole sau a terenurilor aflate permanent sub luciu de apa, care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Domeniilor Statului va întocmi balanţa terenurilor pe fiecare unitate prevăzută la art. 1, 2 şi în anexa nr. 1, iar terenurile care nu fac obiectul retrocedarii în conformitate cu prevederile legilor în domeniu vor fi declarate terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului şi vor putea fi concesionate în condiţiile legii. (6) Agenţia Domeniilor Statului va inventaria terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, împreună cu structurile specializate ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, şi va verifica legalitatea cererilor care au stat la baza dobândirii calităţii de acţionar sau de locator, conform art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările ulterioare. (7) În situaţia în care Agenţia Domeniilor Statului constata ca au fost săvârşite abuzuri comise prin acte administrative în aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, aceasta se poate prevala de prevederile art. 60-62 din această lege sau poate sesiza instanţele judecătoreşti în a căror rază teritorială este situat terenul agricol. (8) În baza documentaţiei întocmite de Agenţia Domeniilor Statului şi de Oficiul de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, avizată de direcţia generală pentru agricultura şi industrie alimentara judeteana şi a municipiului Bucureşti şi de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prefectul emite titluri de proprietate. (9) Agenţia Domeniilor Statului poate atribui persoanelor îndreptăţite suprafeţe de teren din domeniul privat al statului, în baza unor legi speciale de retrocedare sau de improprietarire, ulterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 8 (1) Terenurile agricole aparţinând domeniului privat şi public al statului, aflate în exploatarea institutelor sau staţiunilor de cercetări ştiinţifice, a universitatilor şi unităţilor de învăţământ cu profil agricol şi silvic, a companiilor sau societăţilor naţionale, vor fi concesionate direct către acestea în schimbul unei redevenţe. (2) Până la privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, a companiilor sau societăţilor naţionale, precum şi a institutelor sau staţiunilor de cercetări ştiinţifice, acestea vor avea un drept de preemţiune în concesionarea terenurilor deţinute în exploatare, aparţinând domeniului privat al statului, drept ce va putea fi exercitat în maximum 45 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României. (3) Terenurile aflate în exploatarea unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, necesare în vederea desfăşurării activităţii, vor fi concesionate direct către acestea.  +  Articolul 9 (1) La primirea din partea unui investitor interesat a unei scrisori de intenţie pentru concesionarea terenului aflat în exploatarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2, aparţinând domeniului privat al statului, intrat sau prevăzut a intră în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului, aceasta este obligată sa comunice Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi Fondului Proprietăţii de Stat intenţia concesionarii, urmând a se declansa concomitent procedura de evaluare a acţiunilor deţinute de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei la respectiva societate comercială şi procedura de concesionare prin efectuarea studiului de oportunitate a concesionarii. (2) În cazul în care investitorul interesat în concesionarea terenului agricol sau a terenului aflat permanent sub luciu de apa solicita şi cumpărarea de acţiuni, cele trei instituţii, respectiv Agenţia Domeniilor Statului, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Fondul Proprietăţii de Stat, vor constitui o comisie mixtă care va negocia clauzele celor două contracte, în conformitate cu metodele şi procedurile de privatizare prevăzute la cap. III.  +  Capitolul 3 Vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale ce deţin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa şi concesionarea bunurilor, activităţilor sau serviciilor aparţinând domeniului privat al statului  +  Secţiunea I Vânzarea de acţiuni  +  Articolul 10 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Fondul Proprietăţii de Stat şi Agenţia Domeniilor Statului vor întocmi lista cuprinzând societăţile comerciale ce fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deţinute sunt oferite spre concesionare, lista care va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (2) Lista prevăzută la alin. (1) va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi va cuprinde: a) datele de identificare a agentului economic (denumirea societăţii comerciale, sediul, codul fiscal, numărul de înmatriculare la registrul comerţului); b) capitalul social şi structura actionariatului; c) procentul din capitalul social supus vânzării; d) suprafaţa totală de teren agricol ce urmează a fi concesionata; e) termenul limita de declansare a procesului de privatizare.  +  Articolul 11 (1) În baza protocolului ce va fi încheiat între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Fondul Proprietăţii de Stat şi Agenţia Domeniilor Statului şi în vederea asigurării unui proces de privatizare, respectiv de concesionare, eficient şi transparent, pentru fiecare societate comercială scoasa la privatizare şi nominalizată în lista, reprezentanţii celor trei instituţii sunt obligaţi sa publice în mijloacele de informare în masa, inclusiv în sistemul electronic, anunţul publicitar privind vânzarea acţiunilor şi concesionarea terenurilor din domeniul privat al statului, deţinute de aceste societăţi în exploatare. (2) Anunţul publicitar va fi întocmit în baza dosarului de prezentare elaborat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Fondul Proprietăţii de Stat şi a studiului de oportunitate întocmit de Agenţia Domeniilor Statului. (3) Anunţul publicitar elaborat de cele trei instituţii semnatare va cuprinde informaţii minime cu privire la: a) denumirea şi sediul societăţii comerciale; b) numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul fiscal; c) obiectul de activitate; d) capitalul social şi numărul de acţiuni puse în vânzare; e) structura actionariatului; f) suprafaţa terenului ce urmează a fi concesionata; g) locul şi data limita de cumpărare a caietului de sarcini; h) locul de unde se pot obţine alte date; i) locul şi data limita de depunere a ofertelor; j) alte date considerate importante de reprezentanţii celor trei instituţii, în baza procedurilor interne de lucru.  +  Articolul 12Persoanele fizice sau juridice interesate în cumpărarea de acţiuni emise de societăţile comerciale care deţin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa şi/sau în concesionarea terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, inclusiv a bunurilor, activităţilor sau serviciilor accesorii ale acestor bunuri, vor proceda la depunerea unei scrisori de intenţie către: a) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, dacă sunt interesate numai în cumpărarea de acţiuni emise de aceste societăţi comerciale; b) Agenţia Domeniilor Statului, dacă sunt interesate numai în concesionarea terenurilor agricole sau a terenurilor aflate permanent sub luciu de apa, inclusiv a bunurilor, activităţilor şi serviciilor accesorii acestor bunuri, aparţinând domeniului privat al statului şi deţinute în exploatare de societăţile comerciale nominalizate în lista data publicităţii conform art. 10; c) ambele instituţii, respectiv Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Agenţia Domeniilor Statului, dacă sunt interesate în cumpărarea de acţiuni emise de societăţile comerciale menţionate în lista data publicităţii conform art. 10, condiţionată de încheierea concomitenta a contractelor de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului privat al statului şi deţinute în exploatare de aceste societăţi.  +  Articolul 13 (1) După înregistrarea la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei sau la Agenţia Domeniilor Statului a unei scrisori de intenţie din partea unui investitor interesat, una dintre aceste instituţii va declansa procedura de privatizare, respectiv de concesionare, după anunţarea celeilalte instituţii şi a Fondului Proprietăţii de Stat. (2) Acţiunile de privatizare şi/sau de concesionare se vor desfăşura în condiţii de eficienta şi transparenta. (3) Vânzarea de acţiuni emise de societăţile comerciale care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă se va face de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Fondul Proprietăţii de Stat, în baza unui raport de evaluare, la preţul pieţei stabilit de cerere şi oferta, fără a exista un preţ minim de vânzare. (4) Pentru societăţile comerciale ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, care au datorii reprezentând mai mult de jumătate din capitalul social şi care au fost scoase la vânzare de doua ori, fără a se inregistra vreo oferta, din comisia de negociere vor face parte şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, astfel încât investitorii interesaţi să poată negocia atât valoarea acţiunilor, cat şi valoarea totală a datoriilor şi modul de stingere a acestora. (5) Creditele cu garanţia statului, nerambursabile băncilor comerciale de societăţile comerciale prevăzute la art. 1 şi 2, restante la data de 31 decembrie 1998, trec la datoria publică în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) Vânzarea acţiunilor către investitorii interesaţi prevăzuţi la art. 3 alin. (1) se va face prin următoarele metode: a) licitaţie cu strigare sau în plic; b) negociere directa cu preselecţie. (2) În cazul vânzării de acţiuni prin licitaţie, salariaţii şi membrii conducerii societăţii comerciale au dreptul sa cumpere, într-o perioadă de 30 de zile anterioară datei ţinerii licitaţiei, până la 20% din acţiunile scoase la vânzare, cu o reducere de până la 30% faţă de preţul ofertei făcute de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Fondul Proprietăţii de Stat. (3) În cazul vânzării de acţiuni prin negociere directa cu preselecţie, asociaţia constituită conform prevederilor art. 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi asociaţiile agricole constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 vor avea drept de cumpărare preferentiala a acţiunilor, în situaţia în care oferă un preţ cu cel mult 40% mai mic decât cel mai mare preţ oferit. (4) Criteriul de departajare a ofertanţilor în cadrul licitaţiei este preţul/acţiune, iar în cadrul negocierii se vor stabili clauze privind păstrarea obiectului de activitate şi protecţia salariaţilor.  +  Articolul 15Asociaţiile constituite în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi asociaţiile agricole constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 pot cumpara acţiuni emise de societăţile comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă, beneficiind de următoarele facilităţi: plata în rate eşalonate pe o perioadă de maximum 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu avans de minimum 20% din preţul de adjudecare şi cu dobânda de 10% pe an.  +  Articolul 16 (1) Dividendele aferente acţiunilor dobândite de fiecare asociaţie din cele prevăzute la art. 15 sunt neimpozabile pe durata executării contractului. (2) Veniturile obţinute potrivit alin. (1) se transfera asociaţiei şi se utilizează exclusiv pentru plata ratelor, a dobânzilor şi pentru rambursarea creditelor contractate de asociaţie în vederea cumpărării de acţiuni.  +  Articolul 17 (1) Acţiunile dobândite în conformitate cu prevederile art. 15 se înscriu în registrul acţionarilor societăţii comerciale, iar asociaţiile vor figura în registrul acţionarilor societăţii comerciale şi se vor înscrie la registrul comerţului la poziţia "acţionar", până la plata integrală a preţului, având drept de vot în adunarea generală a acţionarilor. (2) Pentru acţiunile vândute cu plata în rate acţiunile neachitate se constituie gaj şi se eliberează de sarcini pe măsura achitării lor.  +  Secţiunea a II-a Concesionarea terenurilor agricole sau a terenurilor aflate permanent sub luciu de apa, inclusiv a bunurilor, activităţilor sau a serviciilor accesorii acestor bunuri din domeniul privat al statului  +  Articolul 18 (1) Iniţiativa concesionarii o poate avea concedentul sau orice investitor interesat, conform prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. (2) Persoanele fizice sau juridice române ori străine, inclusiv asociaţiile constituite în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele constituite în temeiul Legii nr. 36/1991, care doresc sa concesioneze terenurile ce fac obiectul acestei secţiuni, vor adresa o scrisoare de intenţie concedentului, respectiv Agenţiei Domeniilor Statului. (3) După anunţarea celeilalte instituţii, respectiv Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în conformitate cu prevederile art. 12, Agenţia Domeniilor Statului va întocmi în termen de 30 de zile studiul de oportunitate conţinând o evaluare tehnico-economică şi caietul de sarcini al concesiunii, pe care îl va supune spre adoptare Consiliului de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului. (4) Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului de aprobare a concesionarii va cuprinde şi procedura de concesionare care poate fi: a) licitaţie cu plic închis, dacă investitorul interesat nu a condiţionat concesionarea terenului agricol sau a terenului aflat permanent sub luciu de apa de cumpărarea de acţiuni ale societăţii comerciale în exploatarea căreia se afla aceste terenuri; b) negociere directa cu preselecţie, dacă investitorul interesat condiţioneaza concesionarea terenurilor de cumpărarea de acţiuni ale societăţii comerciale ce deţin în administrare aceste terenuri.A. Procedura concesionarii prin licitaţie cu plic închis  +  Articolul 19 (1) Procedura concesionarii prin licitaţie cu plic închis se va face într-o singura etapa şi va avea drept scop concesionarea bunurilor, activităţilor sau serviciilor aparţinând domeniului privat al statului şi se aplică atunci când investitorul nu condiţioneaza concesionarea terenurilor de cumpărarea acţiunilor societăţilor comerciale ce deţin în administrare aceste bunuri. (2) Selectarea ofertelor se va face în baza grilei de punctare aprobate în caietul de sarcini, care va avea ca principale elemente: a) redeventa oferită; b) capacitatea tehnica de a exploata bunul ce face obiectul concesiunii; c) valoarea investiţiilor propuse, precum şi posibilităţi financiare de realizat.  +  Articolul 20 (1) Concedentul va încheia contractul de concesionare cu ofertantul cel mai bine plasat în baza grilei de punctare. Condiţiile care au condus la declararea castigatorului concesiunii vor fi în mod obligatoriu clauze în contract. (2) Contractul de concesiune va cuprinde clauza referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar. (3) La expirarea termenului de concesiune concesionarul este obligat sa restituie liber de orice sarcini bunul concesionat, inclusiv investiţiile realizate. (4) Pentru investiţiile nerecuperate concedentul şi concesionarul vor conveni modul de recuperare a acestora.B. Procedura concesionarii prin negociere directa  +  Articolul 21Procedura concesionarii prin negociere directa se aplică în cazul în care investitorul interesat condiţioneaza cumpărarea acţiunilor societăţilor comerciale care fac obiectul acestei ordonanţe de urgenţă de concesionarea terenurilor deţinute în exploatare de aceste societăţi comerciale.  +  Secţiunea a III-a Procedura vânzării acţiunilor societăţilor comerciale şi a concesionarii terenurilor agricole sau a terenurilor aflate permanent sub luciu de apa  +  Articolul 22 (1) În cazul în care un investitor este interesat în cumpărarea acţiunilor unei societăţi comerciale care face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, solicitând în scrisoarea de intenţie şi concesionarea terenului aparţinând domeniului privat al statului, deţinut în exploatare de aceste societăţi, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Fondul Proprietăţii de Stat şi Agenţia Domeniilor Statului au următoarele obligaţii:Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Fondul Proprietăţii de Stat întocmesc, în conformitate cu procedurile interne aprobate de Consiliul de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat, respectiv cu ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi conform legislaţiei în vigoare, prin intermediul comisiei mixte definite la alin. (2), următoarele: a) nota privind propunerile de vânzare a acţiunilor gestionate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi nota de preţ privind evaluarea acţiunilor; b) dosarul de prezentare privind oferta de vânzare a acţiunilor gestionate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; c) anunţul de vânzare/oferta de vânzare; d) caietul de sarcini.Agenţia Domeniilor Statului întocmeşte studiul de oportunitate şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie. Consiliul de administraţie hotărăşte şi asupra conţinutului caietului de sarcini şi totodată specifică: a) durata concesiunii; b) modul de calcul al redeventei şi modalitatea de plată; c) investiţiile făcute de concesionar; d) condiţiile de exploatare a concesiunii; e) obligaţiile de mediu; f) regimul bunurilor la încetarea concesiunii. (2) Comisia mixtă de negociere, constituită din 5-7 membri desemnaţi de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Fondul Proprietăţii de Stat şi de Agenţia Domeniilor Statului, va fi mandatata sa selecteze cea mai buna oferta şi sa negocieze condiţiile celor două contracte în baza dosarului de prezentare şi a caietului de sarcini, aprobate de cele trei instituţii. (3) În comisia mixtă fiecare membru dispune de un vot. (4) Departajarea ofertelor se va face în baza unei grile de punctare comune care va cuprinde: a) preţul pe acţiune şi modalitatea de plată; b) condiţiile caietului de sarcini al concesiunii. (5) Din acţiunile gestionate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei la societăţile comerciale care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă se poate rezerva o cota de până la 10% pentru asigurarea unei surse de constituire a fondului de reparaţii pentru terenurile preluate de stat în mod abuziv şi care nu pot fi restituite în natura, procedura care va fi stabilită de o lege specială.  +  Capitolul 4 Vânzarea de active aparţinând societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa  +  Secţiunea I Pregătirea pentru vânzare  +  Articolul 23 (1) Dacă în urma ofertării unei societăţi comerciale de doua ori şi a oferirii de facilităţi conform art. 15 nu au fost înregistrate cereri de cumpărare de acţiuni, se poate proceda la divizarea acestei societăţi comerciale pe ferme şi centre de profil, în baza unui studiu de fezabilitate şi cu aprobarea membrilor adunării generale a acţionarilor, potrivit mandatului special acordat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, sau la restructurarea societăţii prin vânzarea de active, în conformitate cu prevederile prezentului capitol. (2) Ferma de producţie agricolă, definită ca fiind unitatea de producţie ce insumeaza infrastructura investitionala şi terenurile aferente necesare desfăşurării procesului de producţie agricolă, constituie cea mai mica subdiviziune a unei societăţi agricole supuse privatizării. Ferma de producţie agricolă poate fi divizata numai în cazurile de dizolvare sau lichidare, conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a II-a Vânzarea de active cu plata integrală  +  Articolul 24 (1) Vânzarea activelor societăţilor comerciale se va face în baza unui studiu de oportunitate aprobat de adunarea generală a acţionarilor şi de administratorul societăţii comerciale şi avizat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Fondul Proprietăţii de Stat. (2) Vânzarea activelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe bază de licitaţie cu strigare sau cu plic închis cu adjudecare, la cel mai bun preţ oferit. (3) Procedura prevăzută la alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul perfectarii unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare, dacă în contractul de leasing nu s-a prevăzut altfel. (4) Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei au obligaţia sa întocmească lista cuprinzând activele neutilizate, în vederea avizării acesteia de către instituţiile abilitate şi publicării ei în presa.  +  Articolul 25 (1) La cumpărarea de active aparţinând societăţilor comerciale ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă nu au dreptul sa participe membrii adunării generale a acţionarilor sau administratorii societăţilor vanzatoare. (2) Sumele obţinute din vânzarea activelor societăţilor comerciale care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi utilizate de acestea pentru: a) rambursarea datoriilor; b) efectuarea de investiţii; c) finalizarea activităţii din principalul obiect de activitate. (3) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale.  +  Articolul 26 (1) Societăţile comerciale care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă şi au în derulare contracte de locatie de gestiune sau de închiriere pentru activele societăţii, altele decât terenurile agricole sau terenurile aflate permanent sub luciu de apa, pot vinde prin negociere directa sau pot încheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare, cu locatarii sau cu chiriaşii, dacă aceştia au efectuat investiţii în activele utilizate şi nu au obligaţii restante faţă de societatea comercială. (2) Contractul de vânzare sau de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare se încheie în baza raportului de evaluare acceptat de părţi şi cu scăderea valorii investiţiilor efectuate de către chiriaş, respectiv de locator. (3) Încheierea contractelor de vânzare sau de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare este supusă avizului Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Secţiunea a III-a Vânzarea de active cu plata în rate  +  Articolul 27 (1) Societăţile comerciale care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă pot vinde, cu acordul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, în condiţiile stabilite de adunarea generală a acţionarilor şi de administrator, active cu plata în rate salariaţilor asociaţiilor agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991, în următoarele condiţii: a) avans minim de 20% din preţul aprobat de adunarea generală a acţionarilor şi de administrator, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, dar nu mai mic decât valoarea contabila a acestuia; b) rate eşalonate pe un termen de 3-5 ani; c) dobânda anuală de 30%. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi la expirarea unui contract de leasing imobiliar, dacă va fi prevăzută în contract o clauza de cumpărare în favoarea utilizatorului.  +  Articolul 28Contractele de vânzare-cumpărare de active vor avea clauze ferme pentru respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 29 (1) Constituie contravenţii la prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât sa constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei următoarele fapte: a) nepublicarea listei cuprinzând societăţile comerciale care se privatizează; b) nerespectarea metodei de privatizare stabilite în oferta de vânzare sau în studiul de oportunitate; c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul societăţii comerciale în oferta de vânzare şi în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare, cu scop vadit de a induce în eroare investitorul; d) neincluderea în caietul de sarcini a situaţiilor reale privind bunul supus concesiunii, în scopul tulburării dreptului de exploatare a concedentului; e) neintocmirea raportului de evaluare sau a studiului de oportunitate pentru formarea preţului de oferta sau pentru stabilirea redeventei, ce stau la baza negocierii; f) atribuirea dreptului de cumpărare/concesionare unei persoane în dăuna alteia care a formulat o ofertă mai avantajoasă; g) divulgarea de informaţii confidenţiale unor terţi, în vederea influentarii preţului de oferta sau a redeventei. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) se aplică individual personalului Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Fondului Proprietăţii de Stat şi al Agenţiei Domeniilor Statului. (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi aplicarea sancţiunilor se fac de Ministerul Finanţelor, prin agenţii săi împuterniciţi conform legii. (4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25 şi 26.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 30În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va întocmi normele metodologice de aplicare, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 31Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică societăţilor comerciale agricole la care a început procedura de privatizare.  +  Articolul 32Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 33Pe data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga orice prevederi contrare cu privire la privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa, inclusiv prevederile cu privire la concesionarea terenurilor aflate în exploatarea acestor societăţi.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesPreşedintele Agenţiei Românede Dezvoltare,Sorin Fodoreanu  +  Anexa 1           SOCIETĂŢILE COMERCIALE PE ACŢIUNIdeţinătoare de terenuri agricole şi terenuri de sub luciu de apa
    Nr. crt.Denumirea societăţii comerciale
    Judeţul Alba
    1.TRANSILVANIA AIUD
    2.AGRA ALBA
    3.BLASSIUS BLAJ
    4.APOLLON GALDA DE JOS
    5.MUREŞUL LUNCA MUREŞULUI
    6.PERLA TÂRNAVEI JIDVEI
    7.AGROIND PETREŞTI
    8.VITIS SEBEŞ
    9.VITICOLA AIUD
    10.HORTICOLA OIEJDEA
    11.SUINPROD GALDA DE JOS
    Judeţul Arad
    12.AGROPRODEX IRATOŞ
    13.ARNO ARADUL NOU
    14.ARCER CERMEI
    15.CRISCOM CHIŞINEU-CRIŞ
    16.AGROIND FÂNTÂNELE
    17.AGROIND HORIA
    18.AGROIND INEU
    19.IZVORIN ARAD
    20.AGROIND NĂDLAC
    21.AGROIND PECICA
    22.AGROIND SCÂNTEIA ŞIMAND
    23.SEMROM SEMLAC
    24.AGROIND ŞAGU
    25.AGROIND UTVINIŞ
    26.ZOOLACT SEMLAC
    27.VITIVINICOLA BARATCA
    28.SUPERSEM ARADUL NOU
    29.COMFRUCT LIPOVA
    30.HORTICOLA HORIA
    31.HORTICOLA INEU
    32.HORTICOLA NĂDLAC
    33.LEGUMICOLA PECICA
    34.ALFAR ARAD
    35.PASTORALA ARAD
    36.PISCICOLA ARAD
    Judeţul Argeş
    37.FRUCTIS CÂMPULUNG
    38.AGROSTAR COSTEŞTI
    39.AGROTIM CURTEA DE ARGEŞ
    40.AGROMIXT LEORDENI
    41.AGROIZV IZVORUL
    42.AGROPIT PITEŞTI
    43.A.I.A.S.C. VULPEŞTI BUZOIEŞTI
    44.CERES PITEŞTI
    45.HORTICOM ROCIU
    46.PITSER PITEŞTI
    47.VALAHIA TOPOLOVENI
    48.AVICOLA BĂICULEŞTI
    Judeţul Bacău
    49.AGRIBAC FORTUNA BACĂU
    50.AICBAC BACĂU
    51.AGRONOVA RĂCĂCIUNI
    52.AGROIND TRAIAN
    53.MULTIPROD SASCUT
    54.AGROIND VULTURENI
    55.POMICOLA LICHITIŞENI
    56.AREAL BACĂU
    57.AGROFRUCT BACĂU
    58.AGROPROD PARINCEA
    59.INTENSIV ITEŞTI
    60.CERAVIS BRAD
    61.GODOVANA FILIPENI
    62.SELBAC BACĂU
    63.AGROZOOTEHNICA SĂNDULENI
    64.HORTIPROD BACĂU
    65.HORTIPROD ORBENI
    66.SERON ONEŞTI
    67.SUINPROD BACĂU
    68.PRODOBAC BACĂU
    69.ESOX BACĂU
    Judeţul Bihor
    70.AGORA ORADEA
    71.AGROIND CAUACEU
    72.AGROIND CIGHID
    73.AGROIND CRIŞANA TINCA
    74.AGROINDUSTRIALA INAND
    75.AGROPROD VÂNĂTORI
    76.BIZOFRUCT BIHARIA
    77.DEALUL NOU SĂCUIENI
    78.GOLDFRUCT URVIND
    79.HORTICOLA BALC
    80.LUGAFRUCT URVIND
    81.MALUS ALEŞD
    82.MARGA MARGHITA
    83.OVIPERSPRODCOM ORADEA
    84.POMUR URVIND
    85.SCAZ AVRAM IANCU
    86.SCAZ SALONTA
    87.VALPRODCOM VALEA LUI MIHAI
    88.VEGANIPRODCOM SĂCĂDAT
    89.HORTICOLA SĂLARD
    90.ORSER ORADEA
    91.AVÂNTUL ORADEA
    92.BRATOSEM ORADEA
    93.IND HOLOD
    94.PROACVA CEFA
    Judeţul Bistriţa-Năsăud
    95.AGROIND BISTRIŢA
    96.AGROIND DUMITRA
    97.AGROIND LECHINŢA
    98.ZOOHORT TEACA
    99.AGROIND JELNA
    100.POMBIS BISTRIŢA
    101.BISTRIŢA
    102.FRULEG BISTRIŢA
    Judeţul Botoşani
    103.AGROZINDAL ALBEŞTI
    104.COZINDA BOTOŞANI
    105.INDAGRO BOTOŞANI
    106.EMAGROCOM CĂTĂMĂRĂŞTI
    107.AGROIND DÂNGENI
    108.SENDORA DOROHOI
    109.PROAGRO DOROHOI
    110.AGROSAV SĂVENI
    111.AGROMIH RIPICENI
    112.LEGUME-FRUCTE BOTOŞANI
    113.SUINPROD LEORDA
    114.SUINPROD BUCECEA
    115.AVICOLA BOTOŞANI
    116.FLORA BOTOŞANI
    117.SITNA BOTOŞANI
    Judeţul Braşov
    118.AGROIND BÂRSA CODLEA
    119.AGROMIXT FĂGĂRAŞ
    120.AGROIND HOMOROD
    121.AGROIND PREJMER
    122.AGROIND RUPEA
    123.AGROIND RÂŞNOV
    124.AGROIND FORTUNA BRAŞOV
    125.HORTICOLA FĂGĂRAŞ
    126.SERE CODLEA
    127.SERE BRAŞOV
    128.AVICOLA CODLEA
    129.PAJIŞTI BRAŞOV
    130.ROMPESCO BRAŞOV
    Judeţul Brăila
    131.OREZ BALDOVINEŞTI
    132.AGROZOOTEH VĂDENI
    133.COMAGRIM DUDEŞTI
    134.HORTICOLA DUNĂREA
    135.PERLA BĂRĂGANULUI GALBENU
    136.AGROIND FĂUREI
    137.DROPIA ÎNSURĂŢEI
    138.AGROMAX MĂXINENI
    139.CEZOMIV MIRCEA VODĂ
    140.AGROIND DEDULEŞTI
    141.AGROIND RÂMNICELU
    142.AGROMIXT ROMANU
    143.AGROSIL SILIŞTEA
    144.OREMIXT LATINU
    145.STANRIZ STĂNCUŢA
    146.AGROZOOTEHNICA TICHILEŞTI
    147.OREZUL GROPENI
    148.PRODAZUR URLEASCA
    149.CERES BRĂILA
    150.SEMBRA BRĂILA
    151.INSULA MARE A BRĂILEI
    152.AGROLEG SILISTRARU
    153.HORTICOLA VIZIRU
    154.HORTICOLA 1 MAI
    155.LEGUME-FRUCTE BRĂILA
    156.LEGUME-FRUCTE BALDOVINEŞTI
    157.ZAGNA VĂDENI
    158.VERMATTA BRĂILA
    Judeţul Buzău
    159.ROMAGRIBUZ RÂMNICU SĂRAT
    160.ROVINSAH SĂHĂTENI
    161.ROMAGRIBUZ VERGULEASA
    162.ROMAGRIBUZ CILIBIA
    163.ROMAGRIBUZ STÂLPU
    164.ROMAGRIBUZ VALEA RÂMNICULUI
    165.AGROINDUSTRIALA FRASINU
    166.SERE-SOLARII BUZĂU
    167.SERE SCURTEŞTI
    168.VERSEM BUZĂU
    169.LEGUMPROD BUZĂU
    170.SUINPROD BUZĂU
    171.SEMPAJ BUZĂU
    172.SUCORS RÂMNICU SĂRAT
    173.ROMNUTRICOMB RÂMNICU SĂRAT
    174.AMBLAC BUZĂU
    Judeţul Caraş-Severin
    175.AGROBER BERZOVIA
    176.AGROGRAD GRĂDINARI
    177.AGRORACER RĂCĂŞDIA
    178.COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CARAŞ
    179.AGROPRODUCT REŞIŢA
    Judeţul Călăraşi
    180.AGRICOM BORCEA
    181.AGROMIXT BUCIUMENI
    182.AGROMIXT CĂLĂRAŞI
    183.AGRO CHIRNOGI
    184.CERES CIOCĂNEŞTI
    185.AGRICOLA CIULNIŢA
    186.AGROIND TUR DRAGALINA
    187.AGROZOOT DRUMUL SUBŢIRE
    188.AGROIND FUNDENI
    189.AGROZOOT GRĂDIŞTEA
    190.AGROIND IVĂNEŞTI
    191.PRODASEM JEGĂLIA
    192.AGROIND LEHLIU
    193.AGROZOOTEH MIRCEA VODĂ
    194.AGROIND UNIREA MÂNĂSTIREA
    195.OLRIZ OLTENIŢA
    196.AGROZOOTEH PIETROIU
    197.AGROMIXT ROSEŢI
    198.AGROIND SĂRULEŞTI
    199.AGROIND CĂLĂRAŞI
    200.AGROSERVCOM CĂLĂRAŞI
    201.HORTICOLA CUZA VODĂ
    202.HORTICOLA LEHLIU
    203.LEGUROM JEGĂLIA
    204.LEGOMSEM MÂNĂSTIREA
    205.LEGUMICOLA OLTENIŢA
    206.DAPHNES OLTENIŢA
    207.LEFRUCT CĂLĂRAŞI
    208.INTEGRATA COMSUIN CĂLĂRAŞI
    209.MINERVA FUNDENI
    210.PISCICOLA CĂLĂRAŞI
    211.PISCICOLA OLTENIŢA
    Judeţul Cluj
    212.AGROINDUSTRIALA CLUJ-NAPOCA
    213.AGRICOLA GHERLA
    214.AGRAP APAHIDA
    215.AGROIND POIANA TURDA
    216.ZOOFRUCT BACIU
    217.AGROCOM CLUJ-NAPOCA
    218.CAMPIASER CÂMPIA TURZII
    219.LEGUME-FRUCTE CLUJ
    220.NAPOSEM CLUJ
    221.ROMCON DEJ
    222.PISCICOLA CLUJ
    Judeţul Constanţa
    223.ADCERVIL ADAMCLISI
    224.AGILOG AGIGEA
    225.CELLAM AMZACEA
    226.BANCOT BĂNEASA
    227.AGRIAS CASTELU
    228.VIFRUCER CERNAVODĂ
    229.CILACER CIOCÂRLIA
    230.CELACOB COBADIN
    231.CERLIN COGEALAC
    232.AGROHOLDING CONSTANŢA
    233.CRUCIDAVA CRUCEA
    234.DOCEFRAM DOROBANŢU
    235.CARSOR HÂRŞOVA
    236.SOLIANA INDEPENDENŢA
    237.FRUVILEG MANGALIA
    238.CERES MANGALIA
    239.FRUVIMED MEDGIDIA
    240.CERES MIHAIL KOGĂLNICEANU
    241.VIE-VIN MURFATLAR
    242.AGROINDTUR CONSTANŢA
    243.NAZARCEA OVIDIU
    244.NEVOCECA NEGRU VODĂ
    245.BALCAN NICOLAE BĂLCESCU
    246.OSTROVIT OSTROV
    247.PESCO PEŞTERA
    248.AGROPIT PIETRENI
    249.COLINA SARAIU
    250.STELACER STEJARU
    251.SEMLACT SĂCELE
    252.STUPINA CRUCEA
    253.AGROVICERT TÂRGUŞOR
    254.TOPLACER TOPRAISAR
    255.CEZOTOR TORTOMANU
    256.VULTAGRA VULTURU
    257.POMICOLA CRUCEA
    258.OLIMPUS MANGALIA
    259.FRUVISAT MEDGIDIA
    260.HORTICOLA MIHAIL KOGĂLNICEANU
    261.HORTICOLA POIANA
    262.OVIS PALAS CONSTANŢA
    263.PROSPER CONSTANŢA
    264.MUNCA OVIDIU
    265.PRODSEM CONSTANŢA
    266.PESTOM CONSTANŢA
    Judeţul Covasna
    267.ZOOCOMP SFÂNTU GHEORGHE
    268.AGROMIXT CATALINA
    269.SOLLACT OZUN
    270.AGROCOMPLEX ANGHELUŞ
    271.HORTICOM SFÂNTU GHEORGHE
    272.GRADINARU TÂRGU SECUIESC
    273.PAJISTICOV SFÂNTU GHEORGHE
    Judeţul Dâmboviţa
    274.SAGRICOM TÂRGOVIŞTE
    275.AGROIND GĂEŞTI
    276.TERRA TITU
    277.AGRINCOR CORNĂŢELU
    278.CREIAS CREVEDIA
    279.PIFCO PUCIOASA
    280.SOLEX BĂLENI
    281.AGRICOLA PRODAS TÂRGOVIŞTE
    282.AGROINDUSTRIALA TÂRGOVIŞTE
    283.SERATOM TÂRGOVIŞTE
    284.OMNIA PUCIOASA
    285.LEGFRUCTE TÂRGOVIŞTE
    286.PAJIŞTI DÂMBOVIŢA
    287.SELECTNUTRICOMB CREVEDIA
    288.PISCICULTORUL TÂRGOVIŞTE
    Judeţul Dolj
    289.AGRICOLA BĂILEŞTI
    290.AGROIND BRABOVA
    291.HORTIPROD BREASTA
    292.AGROIND CRAIOVA
    293.AGROIND SERVICE CRAIOVA
    294.AGROIND DĂBULENI
    295.AGROIND DUNĂRENI
    296.AGROIND GIUBEGA
    297.AGROPROD GOIEŞTI
    298.AGRICOLA LEU
    299.AGROFRUCT MOŢĂŢEI
    300.AGROIND MĂCEŞU DE JOS
    301.AGROZOOTEH PLOPŞOR
    302.AGROCELACTUS RAST
    303.AGROZOOTEH ROBĂNEŞTI
    304.AGROIND PISCU SADOVEI
    305.CERVINA ŞEGARCEA
    306.HORTICOLA CRAIOVA
    307.HOLDING CRAIOVA
    308.HORTICOLA DĂBULENI
    309.LEGUMICOLA URZICUŢA
    310.EXPOM VÂRVORU DE JOS
    311.HORTICOLA BOURENI
    312.INDUSTRIALCONSERV CALAFAT
    313.VITAFRUCT CRAIOVA
    314.LEGFRUCT BĂILEŞTI
    315.AVICOLA CRAIOVA
    316.SERICAROM DOLJ
    317.LOTUS CRAIOVA
    318.NĂVODARUL CALAFAT
    Judeţul Galaţi
    319.HORINCEA BEREŞTI
    320.AGROIND DEALUL BUJORULUI
    321.BRATES PRUT FRUMUŞIŢA
    322.AGROGAL GALAŢI
    323.AGROVIN IVEŞTI
    324.NICORVIN TECUCI
    325.MALINA SMÂRDAN GALAŢI
    326.PROLLCEF ŞENDRENI
    327.AGROTEC TECUCI
    328.AGRIMAT MATCA
    329.RARES FOLTEŞTI
    330.DUNĂREA ZATUN-GALAŢI
    331.SEROMGAL GALAŢI
    332.HORTIGAL GALAŢI
    333.GALSEM GALAŢI
    334.CONTEC TECUCI
    335.PESCOGAL GALAŢI
    Judeţul Giurgiu
    336.AGROZOOTEHNICA ADUNAŢII-COPĂCENI
    337.AGROIND CLEJANI
    338.AGRICOLA GIURGIU
    339.AGROIND GOGOŞARI
    340.AGROIND MAHÂRU-SLOBOZIA
    341.AGROZOOTEHNICA MIHĂILEŞTI
    342.AGROMIXT TOPORU
    343.AGROZOOTEHNICA VEDEA
    344.AGROIS GIURGIU
    345.AGRO PRUNDU
    346.LEGUMICOLA VEDEA
    347.AGROLIMEX BOLINTIN
    348.SERICAROM GIURGIU
    349.PAJIŞTI VLASIA
    350.FRUCTONIL GIURGIU
    351.PISCICOLA GIURGIU
    Judeţul Gorj
    352.AGRO TÂRGU JIU
    353.AGROIND BĂLEŞTI
    354.ZOOPOMICOLA BUMBEŞTI-PIŢIC
    355.COMBIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI
    356.CERES TÂRGU JIU
    357.AGRO TURCENI
    358.PASTORALA TÂRGU JIU
    Judeţul Harghita
    359.AGROPRODCOM MIERCUREA-CIUC
    360.AGROPRODCOM LĂZAREA
    361.AGROPRODCOM ODORHEIU SECUIESC
    362.AGROPISC SÂNPAUL
    363.AGROCRIS CRISTURU SECUIESC
    364.AGROFRUCT COBĂTEŞTI
    365.AGROIND HARGHITA
    Judeţul Hunedoara
    366.AGROCOM HAŢEG
    367.AGRICOLA BRETEA
    368.AGROMICIA VEŢEL
    369.AGROSIM SIMERIA
    370.SOLARIS SÂNTANDREI
    371.CERESAGRA DEVA
    372.AGROSERV IX BRĂNIŞCA
    373.SERVAGRA DEVA
    374.VITICOLA ŞOIMUŞ
    375.SANSERE SÂNTANDREI
    376.SUINPROD ORĂŞTIE
    377.AVICOLA MINTIA
    Judeţul Ialomiţa
    378.AGROMIXTA ANDRĂŞEŞTI
    379.AGROMIXTA OGRADA
    380.ORIZICOLA GIURGENI
    381.AGROIND BORDUŞANI
    382.AGROZOOTEHNICA STELNICA
    383.AGROINDUSTRIALA BALACIU
    384.CERES SLOBOZIA
    385.AGROZOOTEHNICA VLĂDENI
    386.AGROINDUSTRIALA URZICENI
    387.VITIPOMICOLA FETEŞTI
    388.AGROZOOTEHNICA FĂCĂENI
    389.CERES BORĂNEŞTI
    390.AGROINDUSTRIALA MOVILA
    391.CONSULTING SLOBOZIA
    392.FRUMUŞICA AXINTELE
    393.LEGUROM URZICENI
    394.HORTICONS FETEŞTI
    395.IALPESCO SLOBOZIA
    Judeţul Iaşi
    396.AGROIND BUCIUM
    397.VINIFRUCT COPOU
    398.PODGORIA COPOU
    399.COTNARI
    400.AGROMIXT IAŞI
    401.AGRICOLA MIROSLAVA
    402.IAŞI NORD POPRICANI
    403.AGROCOM STRUNGA
    404.AGRICOLA TÂRGU FRUMOS
    405.AGROFRUCT VLĂDENI
    406.SELEFER IAŞI
    407.AGROIND HOLBOCA
    408.TEHNOSTAR IAŞI
    409.ACVARES IAŞI
    410.PESCARIS IAŞI
    Judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti
    411.AGROINDAF AFUMAŢI
    412.AGROGLINA GLINA
    413.SAIC BRAGADIRU
    414.CILEZO CIOROGÂRLA
    415.SCAI MOGOŞOAIA
    416.SCAI PANTELIMON
    417.AGROPOL POPEŞTI-LEORDENI
    418.LEOSER BUCUREŞTI
    419.MILSER BUCUREŞTI
    420.ROMSUINTEST PERIŞ
    421.AVICOLA VOLUNTARI
    422.SERICAROM BUCUREŞTI
    423.UNISEM BUCUREŞTI
    424.PESCARUL BUCUREŞTI
    425.CONSERV BUFTEA
    Judeţul Maramureş
    426.AGROIND BAIA MARE
    427.SCIPOMAR BAIA MARE
    428.FRULEGMAR BAIA MARE
    Judeţul Mehedinţi
    429.AGROIND DOBRA
    430.AGROFRUCT PRUNIŞOR
    431.AGROIND CORCOVA
    432.AGROIND DROBETA-TURNU SEVERIN (STARMINA)
    433.ZORILE BURILA MARE
    434.AGROIND DEALUL VIILOR
    435.CEREROM GÂRLA MARE
    436.AGROMIXT TÂMNA
    437.ROBACHUS ROGOVA
    438.HORTIMEX DROBETA-TURNU SEVERIN
    439.HORTICOLA ŞIMIAN
    440.LUXIN DROBETA-TURNU SEVERIN
    441.PISCICOLA MEHEDINŢI DROBETA-TURNU SEVERIN
    Judeţul Mureş
    442.AGROIND ACĂŢARI
    443.AGROIND ALBEŞTI
    444.AGROIND BATOS
    445.AGROIND CRISTEŞTI
    446.AGROIND IERNUT
    447.AGROIND REGHIN
    448.AGROZOOVITICOLA SEUCA
    449.AGROIND SIGHIŞOARA
    450.AGROIND SÂNCRAI
    451.AGROMIXT ZAGĂR
    452.ZAMUR ZAU DE CÂMPIE
    453.ANIMALE BLANĂ TÂRGU MUREŞ
    454.AGROCONS TÂRGU MUREŞ
    455.LEGUME-FRUCTE TÂRGU MUREŞ
    456.TESTSUIN GORNEŞTI
    457.PISCICOLA ZAU DE CÂMPIE
    Judeţul Neamţ
    458.GIROSTAR GIROV
    459.FASTROM ROMAN
    460.AGRIBAS BĂLUŞEŞTI
    461.AGROCOMPLEX CUCI
    462.AGROIND DUMBRAVA
    463.AGROIND PIATRA-NEAMŢ
    464.SERE IZVOARE PIATRA-NEAMŢ
    465.PISCICOLA NEAMŢ
    Judeţul Olt
    466.AGROIND CURTIŞOARA
    467.AGROIND PIATRA-OLT
    468.AGROIND SLATINA
    469.AGROPROD CORBU
    470.AGROPROD SLATINA
    471.BOIANU DRĂGĂNEŞTI
    472.BRIAS BREBENI
    473.CORIAS CORABIA
    474.LACOLTIAS DEVESELU
    475.POIANA RADOMIREŞTI
    476.REDIAS REDEA
    477.ROVFRUCT IANCU JIANU
    478.VITIPOM SÂMBUREŞTI
    479.STUDIAS STUDINA
    480.HORTICOLA STUDINA
    481.HORTICOLA STOENEŞTI
    482.ALCOR CORABIA
    483.POTAS POTELU
    484.FRUCTUS ROMANAŢI
    485.LEGUME-FRUCTE SLATINA
    486.SUINPROD CARACAL
    487.AVICOLA IANCA
    488.AVICOLA SLATINA
    Judeţul Prahova
    489.SEMINA ALBEŞTI
    490.AGROS BOLDEŞTI-SCĂENI
    491.POMICOLA BĂICOI
    492.VIDELMAR URLAŢI
    493.AGROZOOTEH DRĂGĂNEŞTI
    494.AGROIND CERES PLOIEŞTI
    495.AGROZOOTEH PUCHENII MARI
    496.TOHANI
    497.ROVIT VALEA CĂLUGĂREASCĂ
    498.POMICOLA MEHEDINŢA
    499.PRODPOM MĂGURELE
    500.AGROZOOTEH CIORANI
    501.DIONYSOS CEPTURA
    502.PRODLEG CIORANI
    503.SERPLO PLOIEŞTI
    504.SERPA BĂRCĂNEŞTI
    505.CONSERVE VĂLENII DE MUNTE
    506.AVICOLA PLOIEŞTI
    507.PAJISEM PLOIEŞTI
    508.ROMPESCO FULGA
    Judeţul Satu Mare
    509.AGROIND CAREI
    510.AGROZOOTEHNICA ARDUD
    511.AGROZOOCOM DECEBAL
    512.AGROZOOTEH ODOREU
    513.AGROINDZOOHORT SATU MARE
    514.AGROIND TĂŞNAD
    515.AGROZOOTEH AUREL VLAICU
    516.AGROCOM SATU MARE
    517.MERINOS DE TRANSILVANIA CAREI
    518.HORTICOLA CULCIU
    519.TERRA LEG CAREI
    520.SAMLEF SATU MARE
    521.SAMPAJIŞTI SATU MARE
    522.ROMPESCO SATU MARE
    Judeţul Sălaj
    523.MESEŞUL ZALĂU
    524.AGROMIXT ZALĂU
    Judeţul Sibiu
    525.AGRICOLA DUMBRĂVENI
    526.DACIA APOLD APOLDU DE SUS
    527.AGROVIMED MEDIAŞ
    528.VITICOLA AXENTE SEVER
    529.AGROCOM SIBIU
    530.AURORA AGNITA
    531.AGROMIXTA DEALU OCNEI
    532.HORTISEM SIBIU
    533.HORTICOLA SIBIU
    534.AGROZOO NOCRICH
    535.AGRIMEX ŞURA MICĂ
    536.LEGUMICOLA MEDIAŞ
    537.HARTIBACIU RUJA
    538.AGROBAZN BAZNA
    539.HAPOMEX SLIMNIC
    540.DUSER DUMBRĂVENI
    541.PISCICOLA SIBIU
    Judeţul Suceava
    542.PRODINCOM SUCEAVA
    543.POMIFAL FĂLTICENI
    544.ZOOAGROIND FĂLTICENI
    545.BOGDANIA RĂDĂUŢI
    546.ARBUSTUL TODIREŞTI
    547.LEGFRUCT SUCEAVA
    548.SUINCARN SUCEAVA
    549.FIBRACIS SUCEAVA
    550.PISCICOLA FĂLTICENI
    Judeţul Teleorman
    551.AGROZOOTEH AZAL ALEXANDRIA
    552.AGROZOOTEH BLEJEŞTI
    553.AGROZOOTEH BEUCA
    554.AGROZOOTEH MAVRODIN
    555.HORTICOLA PIETROŞANI
    556.AGROZOOTEHNICA PIATRA
    557.AGROZOOTEH ROŞIORI DE VEDE
    558.AGROZOOTEHNICA SCHELA
    559.AGROMIXT TRAIAN
    560.ORIZICOLA VÂNĂTORI
    561.AGROINDUSTRIALA TURNU MĂGURELE
    562.VITICOLA ZIMNICEA
    563.AGROZOOTEHNICA ZIMNICELE-NĂSTURELU
    564.PROVALEG ZIMNICEA
    565.LEGUMICOLA ZIMNICEA
    566.AGROINDUSTRIALA ORIZONT
    567.CONSERV TURIS TURNU MĂGURELE
    568.FRULEG ALEXANDRIA
    569.SERICAROM ALEXANDRIA
    570.FICALEX ALEXANDRIA
    571.BUSCO BRÂNCENI
    572.DANUBIUS ZIMNICEA
    Judeţul Timiş
    573.ORBAN BANLOC
    574.BANATER CENTRUM BALINT
    575.BETIM BECICHERECU MIC
    576.TIMBUSIL BUZIAŞ
    577.CARTIM CARANI CORNEŞTI
    578.AGROIMEX CĂRPINIŞ
    579.CETIM CENEI
    580.SPICU CIACOVA
    581.TIMCLO CLOPODIA
    582.DETIM DETA
    583.AGROIND DUDEŞTII VECHI
    584.FATIM FĂGET
    585.OVEG FIBIS
    586.FOLEA LIEBLING
    587.SOGAT GĂTAIA
    588.AGROGIARM GIARMATA
    589.GRABATIM GRABAŢ
    590.AGROIND HONORICI
    591.IONTIM IONEL
    592.IOSITIM IOSIFALĂU
    593.TIMIJAM JAMU MARE
    594.JIMTIM JIMBOLIA
    595.A.I. KM 6 TIMIŞOARA
    596.SELECT LIEBLING
    597.SIMM-POLL LIEBLING
    598.LIVETIM LIVEZILE
    599.AGRICOLA LOVRIN
    600.A.T.A. LUGOJ
    601.TIMAS MAŞLOC
    602.NIZOLIV NICHIŞOARA
    603.PĂDURENI ŞAG
    604.PETIM PECIU NOU
    605.PERIATIM PERIAM
    606.FRUCTIM PERIAM
    607.GOLTIM PERIAM
    608.IONATIM PERIAM
    609.POMITIM PERIAM
    610.1 DECEMBRIE PERIAM
    611.RECATIM RECAŞ
    612.OVITIM SARAVALE
    613.SÂNTIM SÂNANDREI
    614.SINAGRA SÂNNICOLAU MARE
    615.AGROVEST ŞAG
    616.SATIM ŞAG
    617.TEREVIN TEREMIA MARE
    618.AGROTIM TIMIŞOARA
    619.TOMTIM TOMNATIC
    620.TORMACTIM TORMAC
    621.VARIATIM VARIAŞ
    622.VOITIM VOITENI
    623.AGROINDUSTRIALA BARA
    624.AGROINDUSTRIALA FADIMAC
    625.SERE TIMIŞOARA
    626.AGRAINDSERE SÂNNICOLAU MARE
    627.COMTIM TIMIŞOARA
    628.SEMTIM TIMIŞOARA
    629.FRUCTUS TIMIŞOARA
    630.PESCOTIM TIMIŞOARA
    Judeţul Tulcea
    631.DINOGETIA VĂCĂRENI
    632.AGROZOOTEHNICA CASIMCEA
    633.AGROIND DEALUL TULCEA
    634.AGROIND PIATRA OSTROV
    635.AGROIND ZORILE LUNCA
    636.ORIZICOLA SMÂRDAN
    637.AGROZOOTEHNICA TULCEA
    638.AGROIND AVÂNTUL BAIA
    639.AGROINDUSTRIALA MĂCIN
    640.AGROIND FĂGĂRAŞU NOU
    641.AGROZOOTEH SPICUL RAHMAN
    642.AGROZOOTEH DEALUL BEIDAUD
    643.AGROIND NUFĂRU
    644.AGROIND MIHAIL KOGĂLNICEANU
    645.AGROIND TRAIAN
    646.AGROIND CONSUL NALBANT
    647.VITICOLA SARICA NICULIŢEL
    648.VITICOLA AEGYSSUS TULCEA
    649.HORTICOLA ZEBIL
    650.A.I. CORA NALBANT
    651.LEGUME-FRUCTE TULCEA
    652.TRIUMPH TULCEA
    653.DALCO TULCEA
    Judeţul Vaslui
    654.AGROCOMPLEX BÂRLAD
    655.POMICOLA BÂRLAD
    656.AGRISEM FĂLCIU
    657.PODGORIA HUŞI
    658.VIDISAMP HUŞI
    659.AGROPRODVITIS IVĂNEŞTI
    660.AGROIND LAZA
    661.AGROMIXT OLTENEŞTI
    662.AGROZOOTEH TODIREŞTI
    663.MIXTAGROZOOTEH VASLUI
    664.PRODINCOM VASLUI
    665.AGROOVINEX VETRIŞOAIA
    666.HORTICOLA VETRIŞOAIA
    667.PRODAGRO ZORLENI
    668.SERE SOLARII BÂRLAD
    669.VITACONS HUŞI
    670.CYPRINUS VASLUI
    Judeţul Vâlcea
    671.AGROINDCOM RÂMNICU VÂLCEA
    672.AGROIND HOREZU
    673.VITICOLA DRĂGĂŞANI
    674.HORTICOLA BĂLCEŞTI
    675.HORTICOLA BĂBENI
    676.ZOOTEHNICA VLĂDEŞTI
    677.FRAVIL RÂMNICU VÂLCEA
    678.VILSEM RÂMNICU VÂLCEA
    Judeţul Vrancea
    679.AGROMIXT FOCŞANI
    680.ROVINCO COTEŞTI
    681.ROMVITIS ODOBEŞTI
    682.AGROIND MĂRĂŞEŞTI
    683.VERITAS PANCIU
    684.AGROIND MĂICĂNEŞTI
    685.VINICOLA FOCŞANI
    686.SALF FOCŞANI
    687.LEGFR ADJUD
    688.LEGFR PANCIU
    689.SUINTEST FOCŞANI
    690.PAJIŞTI PANCIU
    691.PISCICOLA MILCOV
  NOTĂ:Fac parte din prevederile art. 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă şi societăţile comerciale pe acţiuni care au rezultat din reorganizarea societăţilor comerciale prezentate mai sus sau din reorganizarea regiilor autonome, altele decât cele de sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, şi care au în exploatare terenuri agricole sau terenuri de sub luciu de apa.
   +  Anexa 2             INSTITUTE ŞI STAŢIUNIde cercetare şi producţie agricolă, precum unităţi de învăţământ agricol şi silvic, care deţin în administrare terenuri agricole şi terenuri aflate permanent sub luciu de apa
    Nr. crt.Denumirea staţiunii sau a institutelor de cercetare şi producţie şi a unităţilor de învăţământ
    1.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ BLAJ - ALBA
    2.STAŢIUNEA PENTRU INDUSTRIA SFECLEI ARAD
    3.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR ARAD
    4.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ MINIŞ - ARAD
    5.STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ CEREALE ALBOTA
    6.STAŢIUNEA PENTRU CULTURA PAJIŞTILOR ARGEŞ
    7.INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ MĂRĂCINENI - ARGEŞ
    8.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ ŞTEFĂNEŞTI - ARGEŞ
    9.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA OVINELOR BACĂU
    10.STAŢIUNEA DE CERCETARE LEGUME BACĂU
    11.STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRO-ZOO ORADEA
    12.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ BIHOR - ORADEA
    13.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ BISTRIŢA
    14.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA OVINELOR POPĂUŢI - BOTOŞANI
    15.INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI PRODUCŢIA CARTOFULUI BRAŞOV
    16.INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI PRODUCŢIE PENTRU CULTURA PAJIŞTILOR BRAŞOV
    17.STAŢIUNEA DE CERCETARE SFECLĂ - BRAŞOV
    18.STAŢIUNEA DE CERCETARE BUBALINE ŞERCAIA - BRAŞOV
    19.STAŢIUNEA DE CERCETĂRI MONTANE HĂLCIU - BRAŞOV
    20.STAŢIUNEA DE AMELIORARE SĂRĂTURI BRĂILA
    21.STAŢIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CÂNDEŞTI - BUZĂU
    22.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ PIETROASELE - BUZĂU
    23.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA OVINELOR RUŞEŢU - BUZĂU
    24.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR DULBANU - BUZĂU
    25.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE LEGUMICOLĂ BUZĂU
    26.STAŢIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CARANSEBEŞ - TIMIŞ
    27.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA OVINELOR CARANSEBEŞ - TIMIŞ
    28.INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU CULTURA CEREALELOR ŞI PLANTELOR TEHNICE FUNDULEA - CĂLĂRAŞI
    29.STAŢIUNEA DE CERCETARE PLANTE MEDICINALE FUNDULEA
    30.STAŢIUNEA DE CERCETARE PENTRU CULTURI IRIGATE MĂRCULEŞTI - CĂLĂRAŞI
    31.INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CULTURA ŞI INDUSTRIALIZAREA SFECLEI DE ZAHĂR ŞI SUBSTANŢELOR DULCI FUNDULEA - CĂLĂRAŞI
    32.STAŢIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CLUJ
    33.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CULTURA PAJIŞTILOR JUCU - CLUJ
    34.STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ TURDA - CLUJ
    35.STAŢIUNEA DE CERCETARE CULTURI IRIGATE VALU LUI TRAIAN - CONSTANŢA
    36.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ MURFATLAR - CONSTANŢA
    37.STAŢIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ - CONSTANŢA
    38.INSTITUTUL PENTRU CREŞTEREA OVINELOR CONSTANŢA
    39.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE A CARTOFULUI TÂRGU SECUIESC - COVASNA
    40.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ VOINEŞTI - DÂMBOVIŢA
    41.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA OVINELOR BILCIUREŞTI - DÂMBOVIŢA
    42.STAŢIUNEA DE CERCETARE PISCICULTURĂ NUCET - DÂMBOVIŢA
    43.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ CRAIOVA - DOLJ
    44.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE LEGUMICOLĂ IŞALNIŢA - DOLJ
    45.STAŢIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE ŞIMNIC - DOLJ
    46.STAŢIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI - DOLJ
    47.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE A CARTOFULUI MÂRŞANI - DOLJ
    48.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ BUJORU - GALAŢI
    49.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ GREACA - GIURGIU
    50.INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI INGINERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU IRIGAŢII ŞI DRENAJE BĂNEASA - GIURGIU
    51.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE CULTURĂ SFECLĂ DE ZAHĂR GIURGIU
    52.INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU APICULTURĂ BUCUREŞTI
    53.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ TÂRGU JIU - GORJ
    54.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE A CARTOFULUI TÂRGU JIU
    55.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE A CARTOFULUI MIERCUREA-CIUC - HARGHITA
    56.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ GEOAGIU - HUNEDOARA
    57.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ IAŞI
    58.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ IAŞI
    59.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR DANCU - IAŞI
    60.STAŢIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE PODU ILOAEI - IAŞI
    61.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR SIGHETU MARMAŢIEI - MARAMUREŞ
    62.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ MEHEDINŢI
    63.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR TÂRGU MUREŞ
    64.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA OVINELOR REGHIN - MUREŞ
    65.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE LEGUMICOLĂ IERNUT - MUREŞ
    66.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ TÂRGU MUREŞ
    67.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR MUREŞ
    68.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR MĂRGINENI - NEAMŢ
    69.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CULTURA ŞI INDUSTRIALIZAREA SFECLEI DE ZAHĂR ŞI SUBSTANŢELOR DULCI ROMAN - NEAMŢ
    70.STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ SECUIENI - NEAMŢ
    71.STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ CARACAL - OLT
    72.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ STREJEŞTI - OLT
    73.INSTITUTUL DE CERCETARE VITI-VINICOLĂ - VALEA CĂLUGĂREASCĂ
    74.STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LIVADA - SATU MARE
    75.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ VIILE - SATU MARE
    76.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ ZALĂU - SĂLAJ
    77.INSTITUTUL DE MONTANOLOGIE CRISTIAN - SIBIU
    78.BANCA DE RESURSE GENETICE SUCEAVA
    79.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ FĂLTICENI - SUCEAVA
    80.STAŢIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE SUCEAVA
    81.STAŢIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE - DRĂGĂNEŞTI TELEORMAN VLAŞCA
    82.STAŢIUNEA DE CERCETARE PAJIŞTI TIMIŞOARA
    83.STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LOVRIN - TIMIŞ
    84.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE A CARTOFULUI TULCEA
    85.INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI PISCICOLE "DELTA DUNĂRII" TULCEA
    86.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CULTURA PAJIŞTILOR VASLUI
    87.STAŢIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PERIENI - VASLUI
    88.STAŢIUNEA DE CERCETĂRI ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ DRĂGĂŞANI - VÂLCEA
    89.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ VÂLCEA
    90.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ FOCŞANI - VRANCEA
    91.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ ODOBEŞTI - VRANCEA
    92.STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ BĂNEASA - BUCUREŞTI
    93.INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE ŞI AGROCHIMIE BUCUREŞTI
    94.INSTITUTUL DE CERCETĂRI PLANTE BUCUREŞTI
    95.INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU LEGUMICULTURĂ ŞI FLORICULTURĂ VIDRA - ILFOV
    96.INSTITUTUL DE BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ BALOTEŞTI
    97.INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR BALOTEŞTI - ILFOV
    98.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL AIUD
    99.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BLAJ
    100.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CIUMBRUD
    101.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ARAD
    102.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL LIPOVA
    103.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SÂNTANA
    104.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MINIŞ
    105.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CHIŞINEU-CRIŞ
    106.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŞICULA
    107.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CURTEA DE ARGEŞ
    108.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MĂRĂCINENI
    109.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL COSTEŞTI
    110.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HEMEIUŞI
    111.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SASCUT
    112.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SALONTA
    113.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL VALEA LUI MIHAI
    114.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MARGHITA
    115.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CADEA
    116.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BISTRIŢA
    117.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BECLEAN
    118.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BOTOŞANI
    119.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŞENDRICENI
    120.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FĂGĂRAŞ
    121.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL PREJMER
    122.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BRĂILA
    123.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL IANCA
    124.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BUZĂU
    125.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BECENI
    126.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL RÂMNICU SĂRAT
    127.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SMEENI
    128.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ORAVIŢA
    129.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CĂLĂRAŞI
    130.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FUNDULEA
    131.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DRAGALINA
    132.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA
    133.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA
    134.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TURDA
    135.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI DE MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
    136.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CONSTANŢA
    137.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL PALAS
    138.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL POARTA ALBĂ
    139.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CASTELU
    140.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HÂRŞOVA
    141.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TÂRGU SECUIESC
    142.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SFÂNTU GHEORGHE
    143.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL GĂEŞTI
    144.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TITU
    145.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL VOINEŞTI
    146.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL NUCET
    147.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TĂRTĂŞEŞTI
    148.GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA
    149.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CALAFAT
    150.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŞEGARCEA
    151.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MALU MARE
    152.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CARCEA
    153.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DĂBULENI
    154.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BĂILEŞTI
    155.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FILIAŞI
    156.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI DE MEDICINĂ VETERINARĂ CRAIOVA
    157.GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ NR. 1 GALAŢI
    158.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TECUCI
    159.GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ NR. 2 GALAŢI
    160.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CUDALBI
    161.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CĂLUGĂRENI
    162.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BÂRSEŞTI - TÂRGU JIU
    163.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ODORHEIU SECUIESC
    164.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL GEOAGIU
    165.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŢĂNDĂREI
    166.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ARMĂŞEŞTI
    167.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL URZICENI
    168.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FETEŞTI
    169.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FIERBINŢI
    170.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL IAŞI
    171.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL PODU ILOAEI
    172.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HOLBOCA
    173.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MIROSLAVA
    174.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI DE MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞI
    175.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŞOMCUTA MARE
    176.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SEINI
    177.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HALÂNGA
    178.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŞIMIAN
    179.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TÂRGU MUREŞ
    180.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SIGHIŞOARA
    181.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL IERNUT
    182.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL REGHIN
    183.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DUMBRĂVIOARA
    184.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ROMAN
    185.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TÂRGU-NEAMŢ
    186.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HORIA - ROMAN
    187.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SLATINA
    188.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CARACAL
    189.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BALŞ
    190.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SCORNICEŞTI
    191.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CORABIA
    192.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MIZIL
    193.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL VALEA CĂLUGĂREASCĂ
    194.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BĂRCĂNEŞTI
    195.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CAREI
    196.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL NEGREŞTI-OAŞ
    197.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL LIVADA
    198.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŞIMLEU SILVANIEI
    199.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ILEANDA
    200.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL NUŞFALĂU
    201.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SIBIU
    202.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DUMBRĂVENI
    203.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TÂRNAVA
    204.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FĂLTICENI
    205.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL RĂDĂUŢI
    206.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DORNA CANDRENILOR
    207.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA
    208.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TURNU MĂGURELE
    209.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ROŞIORI DE VEDE
    210.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA
    211.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL NR. 1 LUGOJ
    212.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CIACOVA
    213.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TIMIŞOARA
    214.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BILED
    215.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SÂNNICOLAU MARE
    216.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL JIMBOLIA
    217.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL NR. 2 LUGOJ
    218.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI DE MEDICINĂ VETERINARĂ TIMIŞOARA
    219.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TULCEA
    220.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TOPOLOG
    221.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HUŞI
    222.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL PUIEŞTI
    223.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL NEGREŞTI
    224.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MURGENI
    225.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ZORLENI
    226.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DRĂGĂNEŞTI
    227.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BĂLCEŞTI
    228.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FOCŞANI
    229.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ODOBEŞTI
    230.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ADJUD
    231.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FLOREŞTI
    232.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BRĂNEŞTI
    233.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DRAGOMIREŞTI-VALE
    234.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CIOROGÂRLA
    235.GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BĂNEASA - BUCUREŞTI
    236.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI DE MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
  -----------