ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 10 decembrie 2008  Întrucât la data de 1 ianuarie 2007 România a devenit stat membru al Uniunii Europene, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 2.252/2004 din 29 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre au devenit obligatorii și pentru statul român,luând în considerare necesitatea reglementării cu celeritate a regimului de eliberare și emitere a acestor documente și dispunerii unor măsuri pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 2.252/2004,având în vedere că data de 31 decembrie 2008 este termenul-limită de punere în circulație a pașapoartelor electronice, se impune luarea unor măsuri de natură legislativă pentru încadrarea în acest termen,ținând seama de faptul că aceste elemente constituie situații extraordinare vizând interesul public și contribuie la îndeplinirea obligațiilor asumate de România, potrivit calității sale de stat membru al Uniunii Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetățenii români pot călători în străinătate, eliberate în condițiile prezentei legi, sunt următoarele:a) pașaport diplomatic;b) pașaport de serviciu;c) pașaport simplu;d) pașaport simplu temporar;e) titlu de călătorie.(2) Forma și conținutul documentelor de călătorie prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor și a Ministerului Afacerilor Externe. (la 17-07-2009, Alineatul (2) din Articolul 6 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009 ) (3) Guvernul va stabili, prin hotărâre, data de la care pașapoartele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor cuprinde un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei și a altor date personale dintre cele cuprinse în fila informatizată și se vor elibera, în mod etapizat, ca: «pașaport diplomatic electronic», «pașaport de serviciu electronic» și «pașaport simplu electronic». De la aceeași dată se eliberează și pașaportul simplu temporar prevăzut la alin. (1) lit. d).(4) Documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) sunt proprietatea statului român și fac dovada, în fața autorităților române și străine, a identității, cetățeniei, calității, precum și a dreptului titularului de a călători în străinătate.(5) Cetățenii români pot călători în străinătate și în baza altor documente stabilite prin acordurile internaționale la care România sau, după caz, Guvernul României este parte.(6) Procedura depunerii și soluționării cererilor pentru eliberarea documentelor de călătorie în străinătate, actele care trebuie prezentate de solicitanți la depunerea cererilor, precum și termenele în care se soluționează acestea se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.2. La capitolul II, după articolul 6^1 se introduce o nouă secțiune, secțiunea 1^1, cu următorul titlu:  +  Secţiunea 1^1Stocarea datelor persoanei3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Datele biometrice incluse în pașapoarte sunt imaginea facială și impresiunea digitală a două degete.(2) Datele biometrice prevăzute la alin. (1) sunt folosite numai în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 din 29 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 385 din 29 decembrie 2004.(3) Procedura preluării imaginii faciale și a impresiunilor digitale se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(4) Sunt exceptate de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale următoarele categorii de persoane:a) minorii sub vârsta de 6 ani;b) persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă.4. La articolul 8 alineatul (1), literele c), p) și r) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) membrii Senatului, membrii Camerei Deputaților și membrii Parlamentului European;.......................................................................p) membrii corpului diplomatic și consular și persoanele care își desfășoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe, prin detașare de la alte instituții, pe funcții corespunzătoare membrilor corpului diplomatic și consular;.......................................................................r) atașații militari și atașații de afaceri interne, atașații pe probleme de muncă, judecătorii sau procurorii de legătură, adjuncții acestora, precum și funcționarii superiori din organizațiile internaționale și interguvernamentale;5. La articolul 8 alineatul (1), litera q) se abrogă.6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Pașapoartele diplomatice se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, la solicitarea instituțiilor sau a autorităților publice interesate, care achită taxele prevăzute de lege și precizează scopul și calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate pe baza acestor documente de călătorie.7. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pașapoartele diplomatice electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv 3 ani pentru minorii cu vârsta mai mică de 6 ani.8. La articolul 11, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Titularii pașapoartelor diplomatice sunt obligați să le predea instituției din care fac parte, după cum urmează:a) persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c), d), cu excepția primului-ministru, e), g), i), j), l), m) și o), precum și soțul, soția și copiii minori ai acestora, la încheierea mandatului cu care au fost învestite;b) persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f), h), k) și n), precum și soțul, soția și copiii minori ai acestora, în termen de 5 zile de la întoarcerea din deplasarea în străinătate care a determinat necesitatea folosirii pașaportului diplomatic.......................................................................(3) La încetarea calității prevăzute la art. 8 alin. (1), instituția din cadrul căreia face parte titularul are obligația să predea pașaportul diplomatic Ministerului Afacerilor Externe, în vederea anulării, cu excepția persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. v).9. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Pașapoartele de serviciu se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, la solicitarea instituțiilor, autorităților publice sau organizațiilor interesate, care achită taxele prevăzute de lege și precizează scopul și calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate în baza acestor documente de călătorie.(2) Pașapoartele de serviciu se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, care poate fi prelungită o singură dată, fără a se putea depăși 10 ani de la data emiterii.(3) Pașapoartele de serviciu electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani pentru minorii cu vârsta mai mică de 6 ani.10. La capitolul II, titlul secțiunii a 4-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 4-aPașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar11. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Pașaportul simplu se eliberează, la cerere, cetățenilor români care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.(2) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple se depun personal de către solicitanți, în țară, la serviciile publice comunitare pentru evidența persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple în a căror rază de competență au domiciliul sau, după caz, reședința, iar în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.(3) În cazul în care, din motive obiective, solicitantul pașaportului simplu nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple de la domiciliu sau reședință, cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.(4) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple, în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exercițiu, pot fi depuse în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de către autoritățile medicale române, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.(5) Pașapoartele simple se eliberează titularului sau reprezentantului legal după achitarea contravalorii acestora și a taxelor consulare prevăzute de lege.(6) Eliberarea pașapoartelor simple în regim de urgență este supusă plății unui tarif suplimentar de 100 lei. Prin excepție, în cazul îmbolnăvirii grave ori al decesului unei rude apropiate, al efectuării unui tratament medical de urgență sau al citării într-un proces în străinătate, eliberarea pașapoartelor simple în regim de urgență este scutită de plată tarifului suplimentar.(7) În situația în care titularul sau reprezentantul legal al acestuia constată faptul ca datele înscrise în pașaportul simplu sunt incomplete sau inexacte, trebuie să sesizeze autoritatea emitentă, care este obligată să îi elibereze un nou document. În acest caz, eliberarea noului pașaport se face fără plata sumelor prevăzute la alin. (5) și, după caz, la alin. (6).(8) Prevederile alin. (1), (2), (5) și (7) se aplică în mod corespunzător și cu privire la cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice. Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice se primesc de către serviciile publice comunitare pentru evidența persoanelor prevăzute la alin. (2), numai pe măsura dotării cu echipamentele tehnice corespunzătoare.(9) După dotarea tuturor serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple cu echipamentele tehnice necesare eliberării pașapoartelor simple electronice, cererile pentru eliberarea acestor documente de călătorie vor putea fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, în condițiile prevăzute la alin. (3). (la 17-07-2009, Articolul 15 din Punctul 11. , Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009 ) 12. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Minorilor cetățeni români care nu se află în una dintre situațiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulație în străinătate li se eliberează pașapoarte simple sau pașapoarte simple electronice în următoarele condiții:a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal;b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal.(2) Emiterea pașaportului simplu sau a pașaportului simplu electronic pentru minor, în situația în care există neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinți se află în imposibilitatea de a-și exprima voința, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e), se efectuează numai după soluționarea acestor situații de către instanța de judecată, care se pronunță în condițiile legii.13. După articolul 17 se introduc două noi articole, articolele 17^1 și 17^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1(1) Pașaportul simplu temporar se eliberează cetățenilor români care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, în următoarele situații: (la 17-07-2009, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 17^1 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009 ) a) pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui pașaport simplu electronic;b) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranță ori conflict diplomatic și are aplicată în pașaportul simplu sau în pașaportul simplu electronic o ștampilă ori o viză eliberată de statul cu care țara în care călătorește se află în conflict;c) când titularul deține pașaport simplu sau pașaport simplu electronic care conține vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;d) când titularul a depus pașaportul simplu sau pașaportul simplu electronic pentru obținerea unor vize și trebuie să călătorească de urgență în străinătate;e) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17. În aceste situații, autoritățile care eliberează pașaportul simplu temporar au obligația de a informa celălalt părinte, concomitent sau de îndată ce este posibil;f) pentru cetățenii români aflați în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile și care declară că este necesar să își continue călătoria în străinătate sau să își reglementeze șederea pe teritoriul unui stat.(2) Abrogat. (la 17-07-2009, Alineatul (2) al Articolului 17^1 din Punctul 13. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009 ) (3) Situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedite cu documente emise de instituția care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competențe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical.(4) Cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar se depun la autoritățile prevăzute la art. 15 alin. (2), cu excepția serviciilor publice comunitare pentru evidența persoanelor. Prevederile art. 15 alin. (3)-(5) și (7), respectiv ale art. 17 se aplică, în mod corespunzător, și cu privire la cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare. (la 17-07-2009, Alineatul (4) al Articolului 17^1 din Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009 ) (5) Pentru eliberarea pașaportului simplu temporar se percepe suplimentar un tarif de 100 lei sau, în străinătate, suma stabilită potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-07-2009, Alineatul (5) al Articolului 17^1 din Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009 )  +  Articolul 17^2(1) Cetățenii români nu pot deține decât un pașaport simplu sau un pașaport simplu electronic valabil și, doar în situațiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d), pot deține, concomitent, și un pașaport simplu temporar.(2) Cetățenii români care sunt, concomitent, titulari ai unui pașaport simplu temporar și ai unui pașaport simplu sau pașaport simplu electronic valabil au obligația ca, în termen de 15 zile de la încetarea situațiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d) sau la eliberarea unui pașaport simplu electronic, să predea autorităților competente pașaportul simplu temporar.14. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Valabilitatea pașapoartelor simple este stabilită după cum urmează:a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani;b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 de ani;c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani.(2) Valabilitatea pașapoartelor simple electronice este stabilită după cum urmează:a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 6 ani;b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 6 ani.(3) Valabilitatea pașapoartelor simple temporare este de 12 luni. (la 17-07-2009, Alineatul (3) din Articolul 18 , Punctul 14. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009 ) (4) Valabilitatea pașapoartelor prevăzute la alin. (1) - (3) încetează de drept la data la care se constată de către autoritățile competente faptul că sunt deteriorate ori distruse sau, după caz, existența în conținutul acestora a unor ștersături ori modificări operate fără drept.15. Articolul 19 se abrogă.16. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Pașapoartele simple, pașapoartele simple electronice și pașapoartele simple temporare se păstrează de către titulari, care au obligația de a nu le înstrăina, cu excepția situațiilor în care documentele se rețin de autoritățile competente sau se depun la misiunile diplomatice ori oficiile consulare străine, în vederea aplicării vizei.(2) Pașapoartele simple, pașapoartele simple electronice și pașapoartele simple temporare ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani se păstrează de către părinții acestora, reprezentanții legali sau, după caz, de către însoțitori, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, în condițiile prezentei legi.(3) Pașapoartele simple, pașapoartele simple electronice și pașapoartele simple temporare pot fi reținute numai de organele de poliție, autoritățile judiciare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, precum și cele pentru evidența persoanelor, doar în cazul în care situația o impune, pentru exercitarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege. În aceste situații autoritățile care rețin pașapoartele au obligația să elibereze titularului o dovadă care să ateste faptul că pașaportul a fost reținut, precum și motivele care au stat la baza acestei măsuri.(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) au obligația de a păstra pașapoartele în condiții care să nu implice riscul deteriorării, distrugerii sau pierderii acestora.(5) În termen de 5 zile de la data pierderii cetățeniei române în condițiile legii, titularul pașaportului simplu, al pașaportului simplu electronic ori al pașaportului simplu temporar sau, după caz, părinții ori reprezentantul legal al minorului sunt obligați să predea documentul de călătorie, în țară, la oricare dintre serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple sau la sediul Direcției Generale de Pașapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.(6) Titularii pașapoartelor simple, ai pașapoartelor simple electronice ori ai pașapoartelor simple temporare sau, după caz, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligația de a preda pașapoartele simple, pașapoartele simple electronice ori pașapoartele simple temporare la solicitarea autorităților competente prevăzute la alin. (3). (la 17-07-2009, Alineatul (6) din Articolul 20 , Punctul 16. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009 ) 17. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Dacă în urma depunerii cererii pentru eliberarea pașaportului simplu, pașaportului simplu electronic ori a pașaportului simplu temporar se constată faptul că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege în acest sens, solicitantului i se respinge cererea.18. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Minorilor aflați în străinătate neînsoțiți de părinți li se poate elibera un titlu de călătorie fără acordul acestora, în vederea întoarcerii în țară.19. La articolul 23^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23^1(1) Începând de la data punerii în circulație a pașapoartelor simple temporare, titlul de călătorie se eliberează de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României cetățenilor români aflați în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, numai pentru ca titularul să se întoarcă în țară.20. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Prevederile art. 20 referitoare la obligația neînstrăinării și condițiile păstrării pașapoartelor simple, a pașapoartelor simple electronice și a pașapoartelor simple temporare se aplică în mod corespunzător și în cazul titlurilor de călătorie.21. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Pierderea documentelor de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului, la cea mai apropiată unitate de poliție sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple ori la Direcția Generală de Pașapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.(2) Distrugerea documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), la autoritatea competentă, cu ocazia solicitării eliberării unui nou pașaport.(3) Furtul documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliție din țară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverințe care să ateste declararea evenimentului respectiv.(4) În cazul pierderii, distrugerii sau furtului pașapoartelor diplomatice și de serviciu, titularul are obligația de a informa de îndată Ministerul Afacerilor Externe și, după caz, instituția din care face parte.(5) Organele de poliție române sesizate în legătură cu pierderea sau furtul documentului de călătorie sunt obligate să elibereze titularului sau persoanelor prevăzute la art. 20 alin. (2) o adeverință care să ateste declararea evenimentului respectiv.22. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Autoritățile competente pot elibera, la cerere, noi documente de călătorie în locul celor declarate distruse, pierdute sau furate și care nu au fost recuperate, numai dacă evenimentul a fost declarat de titular în condițiile prevăzute la art. 25.(2) În cazul în care titularul unui document de călătorie eliberat în condițiile prevăzute la alin. (1) sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) găsesc documentul declarat pierdut ori furat, au obligația de a nu-l folosi și de a-l depune de îndată la autoritatea emitentă sau, după caz, la instituția din care fac parte.(3) Documentul declarat pierdut ori furat, găsit de titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), după ce au declarat evenimentul în condițiile prevăzute la art. 25, dar înainte de a se elibera un nou document, poate fi folosit în continuare, în condițiile prezentei legi, numai după ce informează autoritatea emitentă cu privire la găsirea acestuia.(4) Titularul pașaportului simplu, pașaportului simplu electronic ori al pașaportului simplu temporar sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) au obligația de a nu folosi documentul de călătorie când au intervenit modificări privind datele de identificare ale titularului ori schimbări majore în fizionomia acestuia.23. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Organele poliției de frontieră permit ieșirea din România a cetățenilor români minori numai dacă sunt însoțiți de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri:a) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărți de identitate și călătorește în străinătate însoțit de ambii părinți i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu aceștia;b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărți de identitate și călătorește în străinătate împreună cu unul dintre părinți i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu acesta numai dacă părintele însoțitor prezintă o declarație a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinație, precum și cu privire la perioada acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărți de identitate și călătorește în străinătate împreună cu unul dintre părinți i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declarația celuilalt părinte, numai dacă părintele însoțitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă;d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărți de identitate și călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu aceasta numai dacă persoana însoțitoare prezintă o declarație a ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui supraviețuitor ori a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinație, la perioada în care urmează să se desfășoare călătoria, precum și datele de identitate ale însoțitorului respectiv.24. La articolul 31, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Ieșirea din România a minorilor, în situația în care există neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinți se află în imposibilitatea de a-și exprima voința, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) și (3), se permite numai după soluționarea neînțelegerilor de către instanța de judecată, în condițiile legii.(4) În vederea constatării de către organele poliției de frontieră a situației prevăzute la alin. (2) lit. e), hotărârea instanței prin care s-a dispus măsura educativă a libertății supravegheate se comunică Poliției de Frontieră Română și Direcției Generale de Pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor. (la 17-07-2009, Alineatul (4) din Punctul 24. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009 ) 25. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Cetățeanul român care și-a stabilit domiciliul în străinătate poate solicita eliberarea unui pașaport simplu, a unui pașaport simplu electronic ori a unui pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu, când se află în una dintre următoarele situații:a) a dobândit un drept de ședere pentru o perioadă de cel puțin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de ședere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;b) a dobândit un drept de ședere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;c) a dobândit un drept de lungă ședere sau, după caz, un drept de ședere permanentă pe teritoriul statului respectiv;d) a dobândit cetățenia statului respectiv;e) a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituție privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională.(2) Cetățeanul român posesor al unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidența într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, eliberat de autoritățile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, poate solicita eliberarea unui pașaport simplu, a unui pașaport simplu electronic ori a unui pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu în acel stat.(3) În cazul solicitării unui pașaport simplu sau a unui pașaport simplu electronic ori a unui pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple în a cărui rază teritorială a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reședința, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. În situațiile prevăzute la art. 15 alin. (3) și (4), cererile pentru eliberarea pașaportului simplu, respectiv a pașaportului simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu, pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple. (la 17-07-2009, Alineatul (3) din Articolul 34 , Punctul 25. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009 ) (4) Cererile pentru eliberarea pașaportului simplu ori a pașaportului simplu electronic cu menționarea țării de domiciliu se soluționează, după caz, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple sau de Direcția Generală de Pașapoarte.(5) Cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu se soluționează, după caz, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple sau de misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României.(6) Cetățeanul român care și-a stabilit domiciliul în străinătate are obligația ca, la înmânarea pașaportului simplu, a pașaportului simplu electronic ori a unui pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu, să predea actul de identitate care atestă existența domiciliului în România, emis de autoritățile române.(7) Actele necesare, procedura, condițiile și termenele de soluționare a cererilor privind eliberarea pașapoartelor cu menționarea țării de domiciliu se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.26. La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Cetățeanului român care a împlinit vârsta de 18 ani și minorului căsătorit cu respectarea legii, care și-au stabilit domiciliul în România, li se anulează mențiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate sau, după caz, pașapoartele prevăzute la art. 34 și li se eliberează carte de identitate, în condițiile legii.27. La articolul 39, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), instanța se pronunță, prin hotărâre, în termen de 5 zile de la primirea solicitării autorităților competente și comunică hotărârea persoanei, Direcției Generale de Pașapoarte, Poliției de Frontieră Română și serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple de la domiciliul persoanei împotriva căreia a fost dispusă măsura. (la 17-07-2009, Alineatul (3) din Articolul 39 , Punctul 27. , Articolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009 ) 28. La articolul 39, alineatul (8) se abrogă.29. La articolul 46, literele e), g), j), k) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) nerespectarea de către titularii mai multor pașapoarte sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a obligației de a preda pașaportul suplimentar, conform art. 16 alin. (2) sau, după caz, art. 17^2 alin. (2);......................................................................g) nerespectarea condiției privind păstrarea pașapoartelor simple, pașapoartelor simple electronice sau a pașapoartelor simple temporare ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani de către părinți, reprezentanți legali sau însoțitori, prevăzută la art. 20 alin. (2);......................................................................j) nerespectarea obligației de a nu folosi pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic sau pașaportul simplu temporar declarat furat ori pierdut, de către persoanele prevăzute la art. 27 alin. (2);k) folosirea pașaportului simplu, pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar declarat furat ori pierdut, fără îndeplinirea condiției prevăzute la art. 27 alin. (3);......................................................................m) nerespectarea termenului prevăzut la art. 36 alin. (2) de către persoana returnată/expulzată de pe teritoriul statului unde își stabilise domiciliul;30. La articolul 46, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) folosirea de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a pașapoartelor care au încetat să mai fie valabile conform art. 18 alin. (4);31. La articolul 46, după litera k) se introduc trei noi litere, literele k^1), k^2) și k^3), cu următorul cuprins:k^1) nerespectarea de către titular sau persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) a obligației prevăzute la art. 27 alin. (4);k^2) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (5) a obligației de predare a pașaportului simplu, pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu temporar în termen de 5 zile;k^3) nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (6) a obligației de a preda pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic sau pașaportul simplu temporar autorităților prevăzute la art. 20 alin. (3);32. La articolul 47, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) Contravențiile prevăzute la art. 46 se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 30 lei la 50 lei, cele prevăzute la lit. a), d), e), g) și i);b) cu amendă de la 50 lei la 100 lei, cele prevăzute la lit. b), c), f), j) și k);c) cu amendă de la 100 lei la 150 lei, cele prevăzute la lit. m) și n);d) cu amendă de la 150 lei la 300 lei, cea prevăzută la lit. l);e) cu amendă de la 300 lei la 500 lei, cele prevăzute la lit. e^1), h), k^1), k^2) și k^3).  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii nr. 248/2005, cu modificările și completările ulterioare, referirile la "pașaportul diplomatic" și "pașaportul de serviciu", cu excepția celor care vizează valabilitatea acestora, se consideră a fi făcute și la "pașaportul diplomatic electronic", respectiv "pașaportul de serviciu electronic".  +  Articolul III(1) La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, precum și misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberării pașapoartelor electronice, vor primi și vor soluționa atât cererile privind eliberarea pașapoartelor electronice, cât și a pașapoartelor simple temporare, potrivit competențelor. (la 17-07-2009, Alineatul (1) din Articolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009 ) (2) Autoritățile competente care la data prevăzută la alin. (1) nu sunt dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberării pașapoartelor electronice vor primi și vor soluționa în continuare cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2010. (la 13-10-2009, Alineatul (2) din Articolul III a fost modificat de Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 7 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2009 ) (3) Pe măsura dotării cu echipamentele tehnice necesare eliberării pașapoartelor simple electronice, instituțiile prefectului în subordinea cărora funcționează serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple procedează potrivit alin. (1), având obligația de a înștiința cetățenii și de a notifica Ministerul Administrației și Internelor cu privire la eliberarea noilor documente de călătorie. (la 17-07-2009, Alineatul (3) din Articolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009 )  +  Articolul III^1Guvernul va stabili prin hotărâre condițiile în care se vor prelua datele biometrice, precum și condițiile tehnice de preluare a acestor date, astfel încât acestea să se realizeze cu respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal. (la 17-07-2009, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 264 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009 )  +  Articolul IVCererile pentru eliberarea documentelor de călătorie depuse la autoritățile competente și nesoluționate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se soluționează potrivit dispozițiilor aplicabile la data depunerii cererii.  +  Articolul V(1) Pașapoartele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulație a noilor tipuri de pașapoarte românești, cu modificările ulterioare, își păstrează valabilitatea, retrăgându-se treptat din circulație, potrivit solicitărilor cetățenilor.(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și mențiunilor efectuate în cuprinsul acestor pașapoarte.  +  Articolul VILa data de 1 iulie 2009, prevederile art. 16 din Legea nr. 248/2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul VIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul VIIILegea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Aurel Ciobanu-Dordea,
  secretar de stat
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 4 decembrie 2008.Nr. 207.-------